Печалбата и загубата при валутните сделки.

Как се формира печалбата и загубата при валутните сделки.

При търговия на Форекс, ако сте купили валута на една цена и след това сте я продали по друга цена, то печалбата или загубата представлява разликата между цената на продажба и цената на покупка умножена по сумата на сделката.

Или формулата е:

П / З = С * (Ц2 - Ц1)
където:
  • П - печалба
  • З - загуба
  • С - сума по сделката
  • Ц1 - покупна цена
  • Ц2 - продажна цена

Забележки:

  • 1. Резултатът по горната формула се изразява в котируемата валута.
  • 2. Сумата по сделката трябва да бъде изразена в базовата валута, като сумата на продадената и на купената базова валута трябва да е една и съща.
  • 3. Ако имате печалба от операцията, то това означава, че имате положителен резултат, а ако имате загуба - отрицателен резултат.
  • 4. Резултатът не зависи в каква последователност са извършени операциите - първо покупка и след това продажба или първо продажба, а след това покупка. Т.е. печалба или загуба може да реализирате и в единия и в другия случай.
Пример:

Да допуснем, че текущата котировка на форекс за EUR/USD е 1.1920/25 и Вие очаквате повишение. Вие откривате дълга позиция, като купувате евро по 1.1925.

След определено време, при курс 1.1950, Вие решавате да закриете позицията.

Печалбата Ви е 10000 х (1.1950 - 1.1925) = 250 евро.
Или в долари 250/ 1.1950 = 209,20 долара.

Възможна печалба или загуба.

Ако имате открита позиция, поради постоянните промени в курса, Вашата печалба или загуба постоянно ще се променя. Докато позицията обаче не е закрита, тези текущи печалби / загуби все още не са окончателни и се наричат плаващи (възможни или нереализирани).

Ако закриете позицията в определен момент, по определен курс, Вие вече ще получите фиксирана печалба или загуба.

Необходимо е да имате съвсем ясна представа как се формират печалбата или загубата на Форекс. Ако е необходимо, проиграйте многобройни примери с различни валутни двойки.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: