От какво зависи валутния курс на форекс? Внос и износ.

Една от фундаменталните причини за промяна във валутните курсове на форекс е международната търговия - внос / износ.

Колкото са по-високи цените и издръжките на производството в страната, в сравнение с това извън нея, толкова повече нараства вносът в сравнение с износа.
Затова високите цени в страната и ниските цени извън нея, обикновено означава високи цени на чуждестранната валута.

Този фактор, който в 20-те години на 20-ти век се е считал за най-важен, се нарича „паритет на покупателната способност“ на валутните курсове.

Съгласно концепцията за паритетета на покупателната способност, изменението в съотношението на валутните курсове на две страни, при равни други условия, е пропорционално на изменението в съотношенията между вътрешните цени и цените зад граница.

Колкото е по-силно желанието да се придобиват задгранични стоки и да се ползват задгранични услуги, толкова по-голяма става цената за чуждестранната валута.
С нарастването на националния доход нараства и търсенето на вносни стоки. Това предизвиква тенденция за поевтиняване на националната валута.

От друга страна, високия национален доход зад граница, понижава цената на чуждестранната валута. Всичко това произтича от „склонността на страната да внася“. Ръстът на националния доход води към разширяване на вноса почти в същата степен, с каквато се увеличава вътрешното потребление. А това променя съотношенията на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: