Пренос на открита валутна позиция.

Как се пренася открита позиция за следващия ден.

Пренос на откритата валутна позиция във форекс се извършва чрез т.н. Rollover или Swap Tom/Next. Ако към края на деня позицията не е закрита, то тя се пренася към следващата дата. Преносът се състои от две противоположни операции, с еднаква сума и различни дати, със съвсем малко отличаващи се валутни курсове.
Всъщност това е изкуствено закриване на откритите позиции с едновременно откриване на същите позиции на следващата дата и по цена, отразяваща разликата между процентните ставки на разглежданите валути. Ако позициите се закрият в рамките на деня на тяхното откриване, swap не се начислява.

В зависимост от направлението на позициите (Buy или Sell), клиентът може както да получи, така и да плати известна сума за преноса на позициите. Когато позицията се пренася от петък към понеделник, тази сума се увеличава 3 пъти.

Защо клиента плаща или получава за преноса на позициите си?

Защото при сключването на сделките той получава кредит във валута, която продава и за това трябва да плати определена лихва. В същото време, той поставя на депозит купената валута и трябва да получи лихва по този депозит.
Тези лихви за различните валути са различни, поради което възниква разлика, която и се отчита при преноса на позициите.Ако клиента е продал валута с по-голяма лихва, то той плаща за преноса на позицията си. Ако е купил валута с по-голям лихвен процент, то брокерът ще му заплати за преноса на позицията. Обикновено преносът на позициите на форекс се изпълнява автоматично в началото на денонощието.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: