Лимит ордерите във форекс.

Начини за използване на лимит ордерите във форекс.

Да се сключват сделки за покупка и продажба на валута може не само чрез искане на котировки и подаване на командата Buy (купувам) или Sell (продавам). Това може да става и чрез разполагане на ордери - разпореждания за покупка или продажба на определена валута по предварително избран курс.
Лимит ордера е нареждане за извършване на сделка по по-изгоден курс, отколкото в момента на подаване на ордера (т.е. при по-висок курс при продажба и при по-нисък курс при покупка). Лимит ордера се използва за фиксиране на печалбата (Take profit) или за откриване на нова позиция.

Пример за лимит ордер.

Да допусним, че сега котировката на USD/JPY е 119,20/25.
Търговец открива позиция Buy 100 000 USD/JPY по курс 119,25 и поставя Limit order Sell 100 000 USD/JPY по курс 120,25.
Сега той знае, че ако курса на USD/JPY достигне 120,25, то неговата позиция ще бъде автоматично закрита от брокера. В този случай търговецът ще получи печалба от 100 000 JPY.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: