Дериватите са вид опционни и фючърсни контакти.

Деривати.

През последните години в развитите страни получиха особено голямо разпространение специален вид финансови инструменти, които са наречени деривати. Това са опционните и фючърсните контакти. Те представляват договори (споразумения) между две страни по повод на някакъв трети актив, например съкровищни облигации, злато и др. Те се наричат инструменти деривати, защото придобиват своята стойност от този трети актив. Фючърсния договор третира права и задължения по повод на някакъв актив, например съкровищни облигации.

Купувачът на фючърсен договор, 

наречен дълга страна по договора има правото и задължението да получи договорения актив на някаква бъдеща дата. Продавачът на договора наречен къса страна, има правото и задължението да достави актива на определената бъдеща дата. Цената, по която ще бъдат доставени облигациите, се договаря на борсата, при продажбата от късата на дългата страна по договора. Така че и двете страни знаят точно колко ще им струват облигациите, например след шест месеца или една година. Форуърдните и фючърсните сделки като  цяло представляват сделки, извършвани на срочните пазари.

Форуърдната сделка – това е сделка с бъдеща доставка на стока. 

При сключване на сделката стоката може да не е в наличност, дори е възможно да не е произведена. Прилага се от производителя на селскостопански стоки, руди, полезни изкопаеми, които са принудени “на зелено” да порадват своята стока. В подобна позиция могат да изпаднат и купувачи на споменатите стоки.

Определящо за форуърдната сделка е значителната разлика във времето на сключване и времето на доставка на стоката;
 • Сключване на сделката при цени по курса на деня на сключването; 
 • Контрактът не подлежи на ликвидност; 
 • Прекратяване на договора е възможно при изрично взаимно съгласие на партньорите. 
Противно на изгодата от гарантираната покупка или продажба е съществуването на голяма възможност от ценови, валутни, търговски, транспортни, политически и природоклиматични  рискове. В съвременните условия се търсят средства да се противодейства на тези рискове.
Макар и значителни по обем, реалните борсови операции са част от съвременния стокообмен. Същевременно те са основа на далеч по мащабните и перспективните фючърсни сделки.

Фючърсните сделки са търговски или финансови операции, 

които разкриват нови възможности за защита срещу риска. В съвременната търговия решаващ дял имат сделките на бъдещето – фючърсните сделки. Докато фючърсните сделки преследват единствено печалбата, форуърдните преследват доставката на стоки. В този смисъл и форуърдните обслужват реалния стокообмен. Фючърсните сделки, познати още като спекулативни, се развиват по схемата на класическата борсова операция.

Като предпоставки и дадености за развитие на фючърсните сделки  могат да се отнесат нестабилността на международните стокови пазари и преди всичко на пазарите на суровини – обект и на борсов обмен.
 • Бързите смени на подеми и спадове влияят отрицателно върху производители, потребители и търговци; 
 • Нестабилност на пазарите за ценни книжа и промените във валутните курсове; 
 • Типизиране на контрактите, позволяващо тяхното откъсване от реалното движение на стоки и постепенното превръщане на типовите контракти във вид ценни книжа; 
 • Създаване на определена институция в лицето на клиринговата къща или разчетната палата в качеството й на партньор по всички сделки, действащ едновременно и като купувач и като продавач; 
 • Утвърждаване на различни видове посредници на борсите с определени възможности за финансиране на големи сделки; 
 • Наличие на определена законодателна база, допускаща подобен вид операции в условията на силно развитие и отчасти в други страни; 
 • Формиране потребност от прилагане на определени средства за защита срещу колебанията на международните стокови и валутни пазари, както и силните инфлационни процеси в различните страни, включително и по отношение на стоки, валути и ценни книжа; 
 • Стимулиращата позиция на науката, която разработва препоръки и съвети на основата на различни статистически и други инструменти за вероятностните тенденции на международните пазари; 
 • Наличие на свободни канали за осъществяване на подобни операции.

Изброените предпоставки определят и спецификата на фючърсните сделки. 

Основните характеристики са:
 • чрез тях се реализират не стоки, а условия за покупко-продажба; 
 • висока степен на стандартизация на условията на сделката – в случая става дума за конкретния вид на стоката, която се третира – захар, какао, и т.н.; 
 • количество, качество, срок на доставка, място на доставка; 
 • цените се формират в условията на наддаване – стремежът е да се гарантира свобода на търсенето и предлагането; 
 • цената се уговаря чрез надвикване на пода на борсата; 
 • сделката се ликвидира преди своя падеж чрез помощта на обратната операция – при фючърсна  сделка за покупка, тя се прекратява с операция продажба; 
 • извършването на обратната операция, известна като “офсетна”, е задължително; 
 • обикновено партньор по обратна сделка е разчетната палата; 
 • рискът по сделката се разпределя между всички участници в борсовата търговия – всъщност това е резултат на основните функции на срочния пазар; 
 • информацията се разпространява – обикновено това се постига чрез установената система за комуникации и чрез светлинните табла в борсовата зала, а впоследствие чрез различните информационни служби става достояние на заинтересованите от дадения вид операции.

Интересът към фючърсните сделки се определя от предимствата, 

които се предлагат на производители, потребители, износители и спекуланти. Известно е, че фючърсната търговия решава частни и общи въпроси като:
 • чрез открита система за ценообразуване се гарантира информираност за срочната търговия и за постигнатите цени; 
 • гарантира се, защитата на складови наличности; 
 • възможности за защитата на цените; според американските експерти чрез фючърсните операции се влияе положително на системата на съхраняване, транспортиране и износ на селскостопански стоки; 
 • рационално управление на финансите на фирмата и не на последно място защитата срещу рискови операции.
Конкретното прилагане на фючърсната сделка, съответно интересът към нея, се определя преди всичко от състоянието на цените и най-вече от разликата на цените на незабавни доставки и доставки в бъдеще. В този смисъл е положително познаването на връзката и зависимостта между тези две цени, елементната база на съществуващата между тях разлика, съответно поведението на тези елементи и прогнозните разчети за цените на реалните и фючърсните сделки.

При подготовката и провеждането на фючърсната сделка е необходимо да се знае, че съществува разлика между цената на незабавна доставка “спот” и цената на бъдещата доставка. Спот цената, това е цената, която се плаща за стоката, която в повечето случаи е на склад в борсата. Разликата между тези цени е известна като база. Промените в конюнктурата влияят върху базата. В основата на фючърсните сделки стоят сходството и различията между цените, съответно тяхното движение.

Определящо за цената по фючърсната сделка, т.е. фючърсната цена, е, че тя се договаря в момента на сключване на сделката, като доставката се изпълнява в един по-късен период. Фючърсната цена се базира на спот цената. Разликата между тях се определя от съотношението на търсенето и предлагането, както и от допълнителните разходи, направени за съхраняване, транспортиране на стоката и др. от времето на сключване на сделката до нейното изпълнение.

Би могла да се предположи и една друга, широко разпространена дефиниция за фючърсната цена. Това е цената спот в момента, в който фючърсния контракт следва да бъде реализиран. Връзката и зависимостта между фючърсната цена и спот цената може да бъде представена в няколко варианта. Фючърсните цени са по-големи и по-малки или равни на спот цената и разходите за финансиране, застраховка и съхраняване на последните са дадени в проценти.

Всъщност подготовката и провеждането на фючърсната сделка 

означава добро познаване на движението на базата. Счита се за нормално, когато котировката на стоката с доставка след три месеца превишава цената за доставка на налична стока – при спот сделките. Базата в случая само определя разликата в цените. Пазарът е нормален и е в състояние контанго. Обратно, цената може да е по-висока от фючърсната цена. Тогава пазарът е в ситуация “бекуърдейшън” (BACKWARDATION). Обикновено при тази ситуация на борсовия пазар търсенето е по-голямо от предлагането.

Неотменим атрибут на фючърсните сделки са различните видове депозити, които клиентите – продавачи или купувачи, следва да внасят чрез своя брокер в клиринговата къща. Всъщност депозитния марджин (MARGIN) се явява и сумата, която губещия плаща на печелившия по сделката. Депозитът представлява гаранция за доброто изпълнение. Това не е вноска по повод бъдещата стойност, която ще се изплати. Депозитът и неговото движение се определят и свързват с ежедневните разчети: всички загуби за деня се сумират и всички печалби се разпределят на база деня.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: