вторник, 29 декември 2009 г.

Историята на форекс се повтаря.

Това е третия постулат в техническия анализ на форекс

Той се базира на обективните закони на физиката, икономиката, психологията. Тези правила, които са действали в миналото, действат и сега, а също така ще действат и в бъдещето.

На това основание са и всички интерполационни методики за прогнозиране на бъдещето на форекс, което по същество е повторение на миналото.
Но от друга страна, всеки момент от историята е индивидуален и уникален, макар че запазва общите тенденции.

Т.е. историята се повтаря, но никой не знае кога. Ако това Ви звучи обезсърчително, означава че Ви предстои още доста работа по разбирането на форекс.

Кураж!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 28 декември 2009 г.

Видовете финансови рискове на форекс

Видовете финансови рискове на форекс

които трябва да познавате и да се съобразявате при пазарната икономика?

1. Държавен риск

свързан с дейността на конкретната страна, като например смяна на:
 • - политическото положение,  
 • - промяна на закони,   
 • - промяна на данъци и осигуровки,   
 • - корупция,   
 • - бандитизъм,   
 • - природни бедствия и стихии за района.

2. Общоикономически рискове:

 • - изменение на базовите макроикономически показатели, 
 • - темповете на ръст и структурата на брутния вътрешен продукт, 
 • - основния лихвен процент, 
 • - инфлация, 
 • - безработица, 
 • - размер и структура на външния дълг, 
 • - валутен курс, 
 • - валутен борд.

3. Рискове от икономическия сектор - 

икономиката в една страна не е еднородна. Съществуват по-развити и по-малко развити сектори, свързани конкретно с развитието на определени предприятия:
 • - аграрен сектор, 
 • - телекомуникации, 
 • - промишленост,
 • - наука, 
 • - банково дело.

4. Конкретен риск:

 • - емитент на акции или облигации, 
 • - осигурителен фонд, 
 • - баланс на дадено предприятие,
 • - компетентност на ръководството, 
 • - професионална квалификация на персонала, 
 • - организационна структура.

5. Рискове от инфраструктурата:

 • - пътища, 
 • - телекомуникации, 
 • - интернет
 • - водоснабдяване
 • - канализация.

6. Риск на страните по една конкретна сделка:

 • - неплащане, 
 • - не доставка,
 • - форсмажорни обстоятелства.

7. Риск по лихвения процент - 

фактори, дебалансиращи първоначалните разчети по дадена сделка.

8. Ценови риск

промени в цените.

9. Валутен риск

промени във валутния кур на валутите по сделката, може да доведе до дисбаланс.

10. Риск по ликвидността - 

недостиг на оборотни средства за осъществяване на съответните плащания на техния падеж.

11. Системен риск

текуща промяна в закони, нормативни документи и др. може да промени параметрите по дадена сделка.

Съществува цяла Наука за Управление на риска при валутни сделки на форекс, която всеки уважаващ себе си пазарен субект трябва да познава и прилага, ако не иска да го отвеят пазарните промени.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 10 декември 2009 г.

Трендове на форекс.

Движението на цените на форекс е подчинено на тенденции

(направление на движение на цената - тренд / trend). Това поставя началото на трендовия анализ, който се явява пилон за техническия анализ.

Основната цел на съставянето на графиките за динамиката на цените е в това да се прояви тенденцията (тренда) на колкото е възможно по - ранен етап на нейното развитие и да се търгува в съответствие с нейното направление.
Действащият тренд с по-голяма вероятност ще продължи, отколкото да се промени. Трендът ще се движи в едно направление, докато не отслабне.

Има три вида тренд:


Бичи (бикът бие с рогата нагоре) цената се движи нагоре


Мечи (мечката удря с лапите надолу) - цената се движи надолу


Страничен (флет - flat или whipsaw) - цената не се движи нито нагоре, нито надолу.


Продължителния страничен тренд се явява предвестник на силно движение на цените в едната или другата посока.

Като правило, цените на форекс не се движат линейно в една или друга посока, а това става зиг-заго-образно, като преобладава тенденция (тренда) е съответно за покачване, снижение или странично движение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: