Translate

вторник, 31 август 2010 г.

Същност на валутния риск

Голямата изменчивост на валутните курсове на форекс след разпада на Бретън-Уудската система на фиксирани валутни курсове, тяхната трудна предсказуемост и едновременно с това все по-нарастващото им значение за дейността на фирмата в условията на интернационализация и глобализация на фирмената дейност, придават актуалност на въпроса за валутния риск. Тя звучи още по-актуално за фирма, работеща в условията на малко отворено стопанство, каквото е българското.
http://riskplanet.com/wp-content/uploads/2009/11/business-risk-evaluation2_compressed.jpg
Валутният риск се отнася към групата на търговските рискове, съпътстващи една външноикономическа сделка. Поради факта, че такава сделка се осъществява между резиденти на различни страни, участниците в нея са изложени на множество рискове: ценови, транспортни, платежни, трансферни, политически. Валутният риск възниква поради факта, че плащанията по външноикономическата сделка се извършват във валута, която е чужда най-малко за едната страна по сделката.
 • В широк смисъл под валутен риск се разбира – риск от всяка промяна в стойността на валутата на цената и валутата на плащането и влошаване на условията на валутния режим в дадена страна. Такова широка тълкуване включва във валутния риск и инфлационният риск, който е резултат от вътрешната обезценка на съответната валута.
 • В тесен смисъл валутният риск се приема като риск от измененията на курса на валутата на цената и валутата на плащането за времето от сключването на сделката до датата на плащането.

Трябва да се отбележи, че валутния риск като нежелан изход за едната страна в сделката, може да облагодетелства другата страна. Това е така, защото двете страни във всяка сделка са с противоположни интереси. Валутния риск е риск от всяка възможна промяна на валутните условия на една международна транзакция.
В условията на плаващи валутни курсове, които се налагат като основна валутнокурсова система след Ямайските валутни споразумения от 1976 г., международният икономически обмен и международните финанси стават значително по-рискови, отколкото при Бретьн-Уудския валутен механизъм. На валутните пазари често се наблюдава експанзивно покачване, следвано от драстично спадане на курсовете, има моменти на продължителна нестабилност.

Валутният риск се проявява в тотална форма 

на всички равнища на функциониране на икономиката. Резултатите от икономическата дейност на фирмите зависят от измененията на валутните условия. Износителите и вносителите на стоки, услуги и капитали са най-уязвими на такъв риск. Фирмите, ориентирали дейността си към вътрешния пазар, както и всички физически лица, живеещи на територията на дадена страна, също изпитват върху себе си влиянието от промените на валутния фактор.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 27 август 2010 г.

БНБ

Създаване на Българска народна банка (БНБ).

Началото на съвременното банково дело у нас е поставено със създаването на Централната банка на България (Българска народна банка - БНБ) на 25 януари 1879 г., след като нейният устав е утвърден от княз Дондуков-Корсаков. Официалното откриване на БНБ е на 23 май 1879 г., а първата банкова операция е осъществена на 6 юни 1879 г.

Първоначално БНБ се създава като търговска банка с капитал от 2 млн. лв., внесени от държавата. На 4 юни 1880 г. със закон в България за парична единица се въвежда левът. Приема се устройството на финската парична с-ма. Възприема се биметалната парична система, т.е. паричното обръщение се обслужва от двата благородни метала злато и сребро.
 
Въпреки това първите бг монети са медни и са насечени през 1881 г. Първите сребърни монети са пуснати в обръщение през 1882 г., а първите златни – през 1894 г. На практика до 1894 г. Бг е имала в объщение само сребърни пари, тъй като златните запаси на страната през този период са твърде ограничени, което не е дало възможност да се изпълни Закона за паричната система от 1880 г.

Златния биметализъм се оказва доста неустойчив и затормозява паричното обръщение. Затова през 1887 г. се възприема чрез закон златният монометализъм. Реално обаче до Балканската война през 1912 г. в страната ни съществува сребърният мономателизъм.

Развитие на БНБ.

 • През 1885 г. е разработен проект за реорганизацията на БНБ като държавно учреждение, което да е независимо (автономно) от държавата. Автономията на БНБ е по отношение на нейния капитал и самостоятелната кредитна политика. 

 • През 1902 г. временно се отменя обменяемостта на банкнотите срещу злато и сребро. След 1902 в България в страната е налице икономически подем и банкнотното обръщение се засилва. Със започването на Балканската война БНБ прекратява обмяната на банкноти срещу злато и сребро, с което се поставя началото на книжнопаричното обръщение в България. 

 • През 1906 г. се поставя началото на сконтовата политика на БНБ и ипотечното кредитиране. В началото на 40-те години на 20 век в България има добре развита банкова система. 

 • Със закона за банките от 27 декември 1947 г. банковата система на България е национализирана, с което се слага началото на еднозвенната система у нас. Емисионната банка поема функциите и на търговските банки. 

 • За периода от 1951 г. до 1987 г. у нас съществуваха 3 банки – Българска народна банка - БНБ, Държавна спестовна каса - ДСК и Българска с-ма - БВТБ. БНБ изпълняваше функциите и на емисионна, и на национализираните частни банки. ДСК се създава и работи като влогонабирателен институт. Занимава се основно със спестовното дело, обслужването на домакинствата и с кредитиране на жилищното строителство. БВТБ осъществяваше валутните разплащания с чужбина, реализираше всички валутни операции, свързани с вноса и износа и чуждестранните кредити. 

 • През 1980 г. се създава с ресурс от БНБ Банката за стопански инвестиции (Минералбанк), която имаше за задача да кредитира стопански инициативи за развитието на структуроопределящи производства. 

Тези банкови инвестиции нямаха ясно изразен правен и икономически статут на самостоятелни банки и бяха своеобразни поделения на БНБ. Преминаването към двузвенна банкова система у нас започна през 1987 г. със създаването на търговски банки на отраслов принцип като: Банка транспортна техника, Биохим, Стопанска банка, Строителна банка и др. Тези банки извършваха краткосрочното кредитиране.

От 1990 г. започна откриването на частни банки като Първа Източна международна банка, Първа частна банка, а окръжните клонове на БНБ и някои районни клонове се преобразуваха в самостоятелни банки. В края на 1994 г. останаха 12 държавни банки, а в края на 1995 г. броят им беше 33. От 1991 г. до 1996 г.

БНБ като централна банка провеждаше паричнокредитната си политика в следните направления:

 • - осъществяване на операции на открития пазар;
 • - осъществяване на сконтови операции;
 • - предоставяне на ломбардни кредити;
 • - установяване на норми за задължителни минимални резерви;
 • - провеждане на депозитни търгове;
 • - определяне на кредитни тавани за търговските банки;
 • - рефинансиране на търговските банки;
 • - осъществяване на банков надзор;
 • - определяне на основния лихвен процент
След въвеждането на валутен борд (паричен съвет) от 01.07.1997 г. БНБ не изпълнява характерната за нея парична политика.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 26 август 2010 г.

Сделки на forex

Валутният пазар днес е най-големият и най-ликвиден пазар в световен мащаб, 

където операциите се осъществяват 24 часа в денонощието. Неговата функция е да улеснява международните forex сделки, свързани с покупко-продажбата на стоки и услуги, но той също така е сфера за активна търговия от страна на спекулантите. Възможността бързо и ефективно да се конвертира една валута в друга има решаващо значение за всеки инвеститор в съвременното глобално икономическо пространство.

Основните понятия, свързани със сделките на пазара са:

    Спот курсът (англ. spot rate) представлява текущият обменен курс между две валути. Той се променя постоянно, като движението му се обуславя от пазарните очаквания за промените в икономическото развитие, инфлацията и лихвените проценти на съответната страна, сравнени с тези на друга страна.

    Според съществуващите конвенции сетълментът (уреждането) на валутните спот сделки - т.е. реалната размяна на пари, се осъществява 2 работни дни след датата на сключване на сделката.

    Механизмът за превръщане на чуждите валути в щатски долари или обратно се определя от това дали спот курсът бива котиран към долара или в долари към втората валута.

По-голямата част от валутите се котират към долара, например:

КОД

ВАЛУТА

КОТИРОВКА

BGNБългарски лев1.5522
JPYЯпонска йена118.99
CHFШвейцарски франк1.2613
CADКанадски долар1.1253

    Котировката CHF 1.2613 означава, че 1 щатски долар се обменя за 1.2613 швейцарски франка. Този начин на котиране на валутите е общоприет в международната валутна търговия и се нарича "права котировка" (англ. Straight quote). По този начин се котират всички валути с изключение на:
 • ==>    британската лира (GBP)
 • ==>    австралийския долар (AUD)
 • ==>    eдинната европейска валута Евро (EUR).
    Въпреки че по-голямата част от валутите се котират към долара, някои валути се котират обратно, т.е. единица от дадената валута се изразява в щатски долари. Например:

КОД

ВАЛУТА

КОТИРОВКА

GBPБританска лира1.8688
AUDАвстралийски долар0.7454
EURЕвро1.2600

    Котировката GBP 1.8688 означава, че 1 британска лира се обменя за 1.8688 щатски долара. Този начин на котиране се нарича "обратна котировка
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 19 август 2010 г.

Иновации.

Иновации като новаторска дейност.

    Иновацията е носеща успех и резултат новаторска дейност.   Иновация са всички нови идеи, които могат да се трансформират в нови продукти, технологии, методи, структури, организация и др. Иновацията може да приеме много различни форми:
 • ➢    подобряване и усъвършенстване на съществуващите технологии.
 • ➢    внедряване на нови продукти, базиращи се на нови технологии;
 • ➢    нови методи, пазари, структури, организация, мениджмънт и др.
      Иновацията се базира или на чуждестранен опит, или на собствени проекти, които водят до материализация и комерсиализация на дадена идея. Тя се осъществява в национален мащаб, регион  или в отделна фирма. Полезният ефект от иновацията трябва да бъде доказан в потреблението.
 
     От посоченото по-горе може да се направи изводът, че иновацията е могъщо средство за печелене на стратегическо предимство пред конкурентите. Нейната цел е да се реализират  резултатите на системата с повече ефективност.

Иновациите са сложен комплекс 

от научно-технически, икономически, екологични и социални параметри. Техните разностранни аспекти са причина за съществуването на много класификации. На базата на различни класификации, може да се посочи обобщен вид на видовете  нововъведения във фирмата:

    • Основни иновации - 

изцяло обновени или напълно нови продукти, технологии, процеси. Системата на радикалните иновации създава нов икономически потенциал за съществено повишаване на ефективността на производството и разкрива нови области и насоки за производствена дейност. При тях доминират техническите фактори поради това,  че те реализират качествен  скок в  състоянието  на производството. Те се базират на научно откритие или изобретение. Между изобретението и широко мащабното му приложение е на лице лаг от 20 до 60 години. Отдалечеността на крайният ефект при основните иновации е причина за рисковия им характер.

    • Вторични иновации или подобрения. 

Подобренията са   иновации,насочени към повишаване на качеството на съществуващите продукти, технологии,  процеси,  създадени от основните иновации. Главната функция на подобрените иновации е усвояването на създадения от основните  иновации  ефективен  потенциал.  Подобрените  иновации като най-масови се характеризират с ниска степен на неопределеност и са по-малко рискови от гледна точка на инвестирания в тях капитал.

     •  Псевдоиновации:

 • ➢    неголеми иновации на продукта, които не  повишават ефективността при използването му от потребителя.
 • ➢    иновации, които повишават ефективността на един процес, но намаляват ефективността на системата като цяло.
 • ➢    Иновации,   които   подобряват   ефективността  на  системата в краткосрочен период, но в дългосрочна перспектива водят до големи загуби или неравновесия.

В зависимост от областта, в която действат, иновациите са:

 • ➢    продуктови;
 • ➢    технологични организационни ;
 • ➢    управленски;
 • ➢    научни;
 • ➢    иновация на ниво механизъм, подход.

Иновациите могат да се отнасят до:

 • ➢    оръдията на труда;
 • ➢    предметите на труда;
 • ➢    крайни продукти за потребление от населението;
 • ➢    иновация за нов продукт;
 • ➢    иновация за произвеждан продукт.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 14 август 2010 г.

Форекс търговия | dLambow


Форекс търговия на международният валутен пазар


Какво е Форекс?

Ако някога сте пътували до друга държава, вероятно сте имали нужда да обмените парите си за друга валута. В този случай вече сте участвали във Форекс търговия. Думата "Форекс" е съкращение за думите "foreign exchange", т.е. "обмен на чуждестранна валута". Съкратено още се нарича "FX" и обмен на валута. Световният извънборсов валутен пазар е един от най-бързите, най-ликвидните и вълнуващи пазари.

Струва ли си да се търгува на форекс?

Нереалистичните цели, алчността, неуместното прибързване и липсата на знания са основните причини, поради които мнозина, които се опитват да започнат кариера във валутната търговия, са разочаровани и си тръгват с празни ръце. Преди да направите каквото и да е, важно да разберете какво стои зад Форекс търговията и как работи тя.

Какво е форекс търговия?

Форекс (Foreign Exchange market) търговията представлява едновременна покупка на една валута и продажба на друга. Валутният пазар (Forex или FX) е най-големия финансов пазар в света с дневен оборот от около, а и над $1.9 трилиона. Преимуществена част от транзакциите се осъществяват в някоя от основните валути:
 • - Щатски долар,
 • - Евро,
 • - Британска лира,
 • - Японска йена,
 • - Швейцарски франк,
 • - Канадски долар и
 • - Австралийски долар
 

 

Кои са участниците в търговията на Форекс?

Най-големите участници на валутния пазар са многомилиардни национални банки, мултинационални компании и хедж фондове. Тяхната парична политика и търговски решения създават най-големите пазарни вълни и избиват цените от равновесие. Има средни компании, като частни инвеститори и компании, които се нуждаят от хеджиране и частни банки. След това идват по-малките играчи – финансови брокери, по-малки банки и по-малките инвеститори.

Дребните валутни търговци

Най-дребните участници в търговията на форекс са валутните тълговци на дребно, към които се отнасяте и вие. Покупателната способност на сдребния търговец обикновено е толкова малка в сравнение с търговците от по-високо ниво, че те се нуждаят от Форекс брокер или банка, за да си осигурят сметка за търговия, финансов ливъридж (кредитно рамо) и достъп до пазара чрез онлайн платформи за търговия. Разбирането как работи Форекс търговията, както и вашата позиция в нея, ще ви вдъхнови да проявите необходимата предпазливост при валутните операции.

Същност на форекс търговията

За разлика от другите финансови пазари, валутният пазар не е борсово централизиран. Форекс пазарът функционира 24 часа на ден посредством мрежа от компютърни терминали свързващи банки, корпорации, брокери и индивидуални инвеститори. Търговията започва
 • - всеки ден в Нова Зеландия,
 • - последвана от Сидни,
 • - през Токио,
 • - Сингапур
 • - Лондон и
 • - Ню Йорк,
 • - до крайбрежието на КалифорнияКурсове за валутна търговия

Форекс пазарите и цените на валутите се влияят основно от международните търговски и инвестиционни потоци, както и от факторите влияещи върху пазарите на ценни книжа: икономическите и политически условия, особено основните лихвени ставки, инфлацията и политическата нестабилност.
 
Тези фактори обичайно оказват краткосрочно влияние, което прави валутния пазар атрактивен, предлагащ диверсификационна защита срещу неблагоприятни движения на фондовите пазари. Подобно на други финансови инструменти, валутните котировки включват цена "Купува" и "Продава".

Стойността на дадена валута се измерва с това колко друга валута може да бъде закупена с една единица от нея. Това се нарича котировка. Така, котировката винаги се състои от две цени – bid (цена на търсене - бид) и ask (цена на предлагане - аск). Вие купувате валута на цена за търсене, а когато я продавате, на цена за търсене.

Купува (Bid):

Цената, на която дилърът Купува и инвеститорите Продават валута.

Продава (Ask):

Цената, на която дилърът Продава и инвеститорите Купуват валута.
 

Какво е спред (Spread)?

Разликата меджу курс купува (bid) и курс продава (ask) се нарича спред (Spread). Спредът е разходът, който инвеститорът заплаща за трансакцията.Валутите се котират до четири знака след десетичната запетая, например USD/CHF 1.3000/1.3003, като последният знак се нарича "пип". При повечето валути един пип е 0.0001 от текущия курс. Изключение правят двойките, при които на втора позиция е Японската йена (JPY), където един пип се равнява на 0.01.
 

Forex - международният валутен пазар.

Валутният пазар е мрежа от финансови институции, които обслужват международни бизнес сделки. На него се търгуват различни национални валути. Форекс търговията представлява едновременна покупка на една валута и продажба на друга. 


Цените Bid и Ask са достъпни за участниците на пазара по всяко време, освен когато пазарът е затворен. Търговецът получава котировки по интернет от брокера, който му е предоставил сметка за търговия. От своя страна брокерската фирма получава ценови котировки от своите доставчици на ликвидност, т.е. от банките.

Най-общо казано, колкото по-ликвиден е пазарът, толкова по-малък е спредът. Обикновено няма проблеми при търговия на Forex и има повече от достатъчно ликвидност. Въпреки това, има моменти, например по време на пускането на важни новини, когато има пропуски (разлики в цените) поради силни промени в цените за много кратки периоди от време.

Анализ на валутния пазар

Анализът е не само ключът към успеха в търговията, но до известна степен и единственото нещо, което кара Forex търговията наистина да работи и да носи резултати. Двете основни школи на пазарния анализ са фундаментален анализ и технически анализ.

Инвеститорите базират решенията си за търговия на технически или фундаментален анализ. Техническия анализ използва графики, трендови линии, нива на подкрепа и съпротива, математически модели и други средства. Инвеститори използващи фундаментален подход, базират решенията си на икономически анализ.

Фундаментален анализ

Фундаменталният анализ е форма на финансов одит на валутния пазар, но в национален мащаб, а понякога и в световен мащаб. Това е най-старата форма на прогнозиране на цените, която се основава на различни елементи на икономиката – текущия етап от икономическия цикъл, важни събития, бъдещи прогнози и тяхното възможно въздействие върху пазара.

Технически анализ

Техническият анализ е по-млада форма на пазарен анализ, който разчита само на две променливи - време и цена. И двата фактора са строго количествено измерими, взети под внимание от пазара и са неоспорими факти. Ето защо за мнозина Форекс търговията носи по-добри резултати при изучаване на графиките и графичните фигури, които образуват, отколкото при извършване на икономически изследвания.

Търговски сигнали за Форекс

Сигналите за Форекс търговия са препоръки за извършване на транзакции. Сигналите могат да се използват на всички пазари, включително акции, стокови индекси и валутен пазар. Въпреки това, Форекс сигналите са най-често срещаните. Обикновено тези сигнали се генерират или от алгоритъма за търговия, или от търговеца, извършващ анализа. Форекс сигналите в реално време често включват:

 • - валутна двойка,
 • - цена за влизане в сделката,
 • - цена за стоп загуба,
 • - цена за излизане от сделката и
 • - инструкции за покупка или продажба в определен момент.

Търговците могат да получават тези известия по имейл, текстови съобщения или месинджъри.

Характеристика на форекс.

Форекс няма точно определено място и не предполага лична среща между участниците, доколкото те се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства. Сделките се извършват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите банки(търговски банки) и брокерски къщи.

Търговски банки, специализирани във валутната търговия, обслужват валутния пазар в качеството на дилъри, т.е. сключват сделки както за сметка на своите клиенти, така и за собствена сметка. При съвременната разгърната и модерна световна информационна и комуникационна мрежа може да се говори за единен световен пазар на валута.

С развитието на интернет и информационните технологии на форекс пазара се включиха и дребните инвеститори, това допринесе за увеличаването на ликвидността (оборотите) и стесняването на спредовете (spread - разликата между офертите за купуване и продаване) и намаляването на комисионите.

Обемът на foreх е над 1.5 трильона долара на ден, за сравнение оборота на Американската фондова борса е само 300 милиарда долара. Форекс пазар е най-големият и най-ликвиден в света. Пазар forex работи 24 часа на ден, пет дни в седмицата, валутен пазар се затваря само за държавните празници и почивните дни.


Валутната търговия форекс започва с отварянето на пазара в Нова Зеландия, малко по-късно Австралия и Сингапур, последвани от Япония, Европа и накрая САЩ. Така всеки търгуващ с валути на forex ще може незабавно да реагира на добрите или лошите съобщения и да отвори или затвори позиция в удобен за него момент.

Фактори за цените при форекс търговия

Форекс пазарите и цените на валутите се влияят основно от международните търговски и инвестиционни потоци, както и от факторите влияещи върху пазарите на ценни книжа: икономическите и политически условия, особено основните лихвени ставки, инфлацията и политическата нестабилност. Тези фактори обичайно оказват краткосрочно влияние, което прави валутния пазар атрактивен, предлагащ диверсификационна защите срещу неблагоприятни движения на фондовите пазари.

----------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: