неделя, 31 август 2014 г.

Съвместяване на фундаменталния и техническия анализи на форекс.

Привърженици на техническия и фундаменталния анализи.

Между привържениците на фундаменталния и техническия анализи съществуват търкания по отношение важността на единия или другия анализ. Първите твърдят, че задълбоченото познаване на процесите в икономиката и политиката е достатъчно за успешна търговия. Вторите говорят, че събитията са толкова много и толкова разнообразни, че е практически невъзможно еднозначно да се определи тяхното влияние върху валутния пазар.

Предпочитания на опитните търговци.

Опитните търговци, които успешно работят на валутния пазар, препоръчват да не се пренебрегва нито единия, нито другия вид анализ. Фундаменталния анализ позволява да се разберат тенденциите на валутния пазар в дългосрочен план и в дадения момент от време. Техническият анализ, от своя страна, с помощта на всевъзможни инструменти, дава възможност визуално да се представят съществуващите трендове и да се пресметнат възможните нива за начало на големи движения (или тяхното приключване), размера на тези движения, , възможните корекции, и най-главното - техническият анализ позволява нивата за откриване и закриване на позициите.

Съвместяване на различните анализи.

Съвместяването на двата вида анализ дава впечатляващи резултати, доколкото представяйки си ситуацията на пазара от гледна точка на фундаменталния анализ, на търговеца му е достатъчно само да намери нивата за вход в пазара и да изчисли възможните стопове и лимити. На пазара понякога се случват събития, които могат да се обяснят само с един от двата анализа.

Примери.

Технически анализ.

Например, ако в даден период от време няма силно влияние на фундаментални фактори, то за направлението на валутните курсове може да се съди само по техническия анализ. В такива моменти движението може да продължава по тренда, или да бъде коригирано, или да извършва колебания в хоризонтален канал. В зависимост от това какво показват трендовите линии и индикаторите от техническия анализ, може да се вземат и решенията.

Фундаментален анализ.

Възможна е и друга ситуация, когато големите движения могат да се обяснят само с анализ на икономическите и политическите събития. Ярък пример за това са всевъзможните кризи. В такива периоди често забравят за всевъзможните нива на поддръжка и съпротивление и за техническите индикатори (макар че при по-внимателен анализ и в тези случаи може да се открият съответни технически закономерности).

Съчетаване на анализи.

В последния случай е много важно да се определят инструментите, които са най-силно подложени на влиянието на кризата и направлението на техните движения. При търговия в такива условия преди всичко трябва да се избере направление за търговия и вече на втори план - различните атрибути на техническия или фундаментален анализ.

петък, 29 август 2014 г.

Основни видове анализ на валутния пазар

За да вземе решения валутния търговец каква позиция да открие и след това - кога да я закрие, той прави различни видове анализи на валутния пазар, с помощта на които придобива обща представа за тенденциите (тренда) на пазара, както и за конкретната ситуация, сред която той води търговията. Известни са основно два вида анализи на форекс - фундаментален и технически. Но освен тях има и други.

Фундаментален анализ

Фундаменталният анализ представлява анализ на икономическото и политическото състояние на страните, чийто валути се търгуват на пазара Форекс. Задачи на фундаменталния анализ са оценките за възможното влияние на едни или други събития върху движението на валутните курсове. Фундаменталният анализ включва в себе си анализ на икономическите индикатори. Те редовно се публикуват и дават възможност да се изследват тенденциите в икономиките на различните страни.

Резултатите от такива изследвания позволяват да се обяснят текущите движения на валутните курсове, както и да се прогнозират бъдещите движения. Например, когато в САЩ има постоянен ръст на потребителските и производствените цени, който се съпровожда от ръст на заетостта (което се отчита от съответните индикатори), то на пазара могат да започнат разговори за това, че съществува възможност за повишаване на лихвените проценти, което от своя страна може да доведе до поскъпване на долара.

Технически анализ

В основата на техническия анализ лежи анализа на графиките. Казват, че графиките са въплъщение на фундаменталните фактори на пазара. При провеждане на анализа, под внимание се вземат следните постулати:
 • 1. В графиката е съсредоточена абсолютно цялата информация за пазара;
 • 2. Пазарът има памет и, следователно, изхождайки от това, какво е било в миналото, може да се правят прогнози за бъдещето.
Въз основа на тези постулати е разработен широк спектър индикатори за технически анализ, чиято задача е да подпомагат „предсказването" на бъдещото движение на валутите.

Преимущества на техническия анализ

 • 1. Фундаменталният макроикономически анализ е много сложен. В повечето случаи е невъзможно да се отчетат всички фактори, влияещи на пазара. Техническият анализ е много по-прост, тъй като той изследва само един обект - графиката за изменение на цените.
 • 2. Техническият анализ има повече почитатели, които са и активни участници в пазара. Всички те използват едни и същи графики, като при това получават сходни резултати и правят еднакви изводи. Тази масова съгласуваност на свой ред влияе на движението на цените, формирайки го в благоприятно направление. По такъв начин става един вид самоизпълнение на прогнозата.
 • 3. Техническият анализ е универсален - може да се прилага за различните валутни пазари без изменение.

Други видове анализ

 • Математически анализ
 • Статистически анализ
 • Биоритмологичен (астрологичен) анализ
 • Психологически анализ
 • Компютърен анализ
 • Невронен анализ
Целта на всички основни видове анализи на международния валутен пазар - форекс, е да се установи краткосрочния, средносрочния и дългосрочния тренд (тенденция) на пазара, за да може в съответствие с това да се вземат конкретните решения за валутна търговия - откриване и закриване на търговски позиции.

четвъртък, 28 август 2014 г.

Дейност на централните банки на валутния пазар

Държавно влияние върху валутния пазар.

Държавите осъществяват своето влияние върху валутния пазар посредством централните банки. Ако централната банка на дадена държава изобщо не се намесва във валутообменните операции чрез покупка или продажба на чуждестранни валути на международния валутен пазар, то вътрешната валута се намира в състояние на „свободно плаване". Това обаче се случва твърде рядко. Страните, имащи плаващи валути, от време на време се опитват да повлияят на курса на своята валута с помощта на валутни операции.

Регулиране на валутния курс.

В интерес на развитието на производството и ръста на потреблението, държавата трябва да се занимава с регулиране на валутния курс. Обикновено се използва прякото и коственото регулиране. Коственото регулиране става посредством количеството пари, намиращи се в обръщение, нивото на инфлация и др. Към прякото регулиране спадат дисконтната политика и валутните интервенции на външните валутни пазари.

Валутни интервенции на централните банки.

Валутните интервенции са свързани с рязко изхвърляне или рязко прибиране на значителни обеми валута на или от външните валутни пазари. Излизането на централната банка на валутния пазар става чрез търговските банки. Доколкото обемите са много големи (милиарди долари), то валутните интервенции водят до значителни движения на валутните курсове.

Например, през 1998 г. централната банка на Япония (Bank of Japan) проведе няколко валутни интервенции, чиято цел беше предотвратяване на по-нататъшното поевтиняване на йената против американския долар. На пазара бяха хвърлени няколко милиарда долара, което доведе до значително падане курса на долара спрямо йената. Възможни са също и съвместви интервенции на няколко чуждестранни банки. По време на една от интервенциите на пазара на долара против йената  1998 г. в нея участваше и Федералния резерв на САЩ.

Девалвиране на националната валута.

Ако на определен етап от икономическото развитие е необходимо да се девалвира (обезцени) националната валута, то държавата увеличава предлагането на своята валута на международния пазар. Често това става за сметка на допълнителна емисия парични знаци.. Такова придобиване на собствена валута става за сметка на намиращата в банката чуждестранна валута.

Например, Националната банка на Швейцария (SNB) в определени периоди от време се придържа към политика на евтин швейцарски франк. Затова, когато става значително негово поскъпване, Националната банка на Швейцария „излиза" на валутния пазар и добавя ликвидност (т.е. увеличава предлагането на франкове) и така понижава курса на националната валута.

Политически изказвания на форекс

Изказвания на световни политически лидери.

Политически изказванията, които са в състояние да повлияят върху движението на валутните курсове, се появяват по време на различни доклади, семинари, срещи, пресконференции и т.н. (например, срещите на ръководителите на страните от Голямата седморка, пресконференциите след поредното обсъждане на лихвените проценти). Журналистите на информационните агенции (Reuters, Bloomberg и др.) внимателно следят за подобни изяви и режим на реално време пускат най-горещите изказвания в колонките с новини на своите агенции (т.н.  "hot lines" или "hot news"). По силата на въздействие върху пазара тези изказвания могат да се сравнят с икономическите индикатори.

Подготовка на пазара за политическите събития.

Най-често, датата и времето за едно или друго изказване, са известни. Пазарът се подготвя за тези събития, затова малко преди тяхното настъпване се появяват прогнози или слухове за това какво може да бъде казано и как то може да се изтълкува. Но понякога това става неочаквано за пазара. Тогава на пазара е възможно да започнат силни движения на валутните курсове, които не винаги са предсказуеми. Така например, след сензационното съобщение за оставката на министъра на финансите на Германия Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), единната европейска валута (euro) поскъпна спрямо американския долар с 400 пункта само за два часа.

Превръщане на политическите събития в дългосрочни трендове на валутите.

Ако едни или други изказвания носят в себе си дългосрочни последствия (например, възможност за промяна на лихвените проценти, за принципите на формиране на държавния бюджет и др.) то тези движения могат да се превърнат в дългосрочни трендове. Например, два пъти в годината (зиме и лете) всички пазари внимателно следят за изказванията на управителя на Федералния резерв пред двата банкови комитета на Американския Конгрес (Humphrey Hawkins testimony). В процеса на тези изказвания, участниците в пазара правят опити да намерят в неговите думи даже и най-малкия намек за бъдещото направление на изменение на лихвените проценти в САЩ. В зависимост от това, как участниците в пазара изтълкуват неговите думи, може да се установи един или друг тренд по американския долар.

Заговаряне за валутния курс.

По отношение на политическите дейци съществува такова понятие като „заговарянето за курса". Това означава, че в определени моменти от време, когато курса на националната валута достигне нива, които са неблагоприятни за определена държава, те започват да говорят, че по тяхно мнение курса няма да продължи по-нататък, че те няма да допуснат по-нататъшното движение, че е възможна интервенция и т.н. А доколкото на тези хора се вярва (те вече имат определен авторитет и притежават определени пълномощия), то техните думи започват да оказват непосредствено влияние върху пазара.

Фиксиране на печалбите.

Най-често това става след силен и дългосрочен тренд в една посока. Затова след подобни изказвания, търговците могат да решат „да не изкушават повече съдбата" и да започнат да фиксират печалбите си (да закриват съществуващите си позиции). А това, от своя страна, води до корекция на дадения тренд. Когато курса действително се намира на критически нива, то след изказванията могат да последват и интервенции на централните банки. А това е много силно по въздействие събитие за пазара - курсът може да премине не една стотица пунктове в посока на интервенцията за кратко време (понякога да няколко минути).

Освен това, интервенцията след политически изказвания може да застави участниците във валутния пазара да престанат да откриват позиции в старото направление. Това може да доведе до сгромолясване на валутния курс. Затова е добре валутния търговец постоянно да поддържа и обновява списък с имената на държавните дейци, които най-често се срещат в заглавията на информационните агенции и чието политическо мнение е съществено за промените на форекс.

сряда, 27 август 2014 г.

Въздействие на вносителите и износителите върху валутния курс

Ползватели на валутния пазар (market users).

Вносителите и износителите са ползватели на валутния пазар в чист
вид. У износителите съществува постоянен интерес да продават чуждестранна валута, а у вносителите - да купуват валута. В солидните фирми, занимаващи се с вносно-износни операции, има аналитични отдели, които се специализират да прогнозират валутните курсове с цел по изгодна покупка или продажба на чуждестранна валута.

Търговия на долар против йена.

Значително влияние оказват вносно-износните компании на японския пазар на долара против йената. Ако на пазара не се наблюдават силни тенденции, то износителите не пускат курса твърде високо, а вносителите - твърде ниско. По този начин те успяват за определено време да удържат курса в определен диапазон, т.е. създават "range trading". От време на време, в аналитичните обзори по търговията на долара против йената, се посочва възможното излизане на пазара на износителите (нивата на съпротивление) и на вносителите (нивата на поддръжка).

Хеджиране на валутните рискове.

За вносителите и износителите също е важно да проследяват трендовете и от гледна точка на хеджирането (застраховане) на валутните рискове. С помощта на откриване на позиция противоположна на бъдещите операции, става минимизация на дадения вид риск (хеджиране на валутните рискове).

Въздействие върху пазара на вносители и износители.

Въздействието на вносителите и износителите върху пазара е краткосрочно и не става причина за глобални трендове, доколкото обема на външнотърговските операции е незначителен в сравнение с общия обем операции на валутния пазар. Най-често дейността на тази група компании създава на пазара откати (корекции), доколкото при достигане на определени нива става изгодно да се продава или купува чуждестранна валута.

вторник, 26 август 2014 г.

Дейност на инвестиционните фондовете на форекс.

Въздействие върху дългосрочните тенденции.

Първо място по сила на въздействие върху дългосрочните тенденции в движението на валутните курсове заемат фондовете - хеджиращи, инвестиционни, застрахователни, пенсионни. Едно от направленията на тяхната дейност е инвестирането в определени валути. Притежавайки големи средства, те са способни за продължително време да заставят валутния курс да се движи в определено направление.

Работа на фондовите мениджъри.

Средствата на фондовете се управляват от фондовите мениджъри (fund managers).
Те са истински професионалисти в своята работа. В зависимост от принципите на работа, те могат да откриват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни позиции. Мениджърите на фондове приемат решения въз основа на сериозен анализ на финансовите пазари. На въоръжение при тях са всевъзможни видове анализ:
 • - фундаментален;
 • - технически;
 • - компютърен;
 • - психологически;
 • - анализ на взаимносвързаните пазари.

Игра на изпреварване на валутните събития.

Фондовите мениджъри, възоснова на обработената информация, се опитват да предвидят последствията от едни или други събития, за да могат навреме да открият позиции в нужното направление. По такъв начин, една от задачите на тяхната дейност е играта на изпреварване. Мениджърите се опитват да си представят картината на международния валутен пазар като цяло (от птичи поглед) и когато тази картина е ясна, те подбират инструменти за работа и направление на търговията.

Роля на инвестиционните фондове.

Разбира се, нито един от видовете анализи (фундаментален или технически) не е в състояние да даде идеален резултат. Но използвайки отработена (и осъвършенстваща се) система на търговия и владеейки значителни парични средства, инвестиционните фондове са способни да започват, усилват и коригират и най-силните трендове на валутните пазари известни под общото наименование - форекс..

понеделник, 25 август 2014 г.

Какво предизвиква движенията на валутния курс?

Излизането на данни и очакването да излязат данни.

Към понятието „данни" може да се отнесе настъпването на следните събития:
 • - излизане (публикация) за икономическите индикатори на страните - домакини за търгеваните валути;
 • - съобщение за промени в лихвените проценти в тези страни;
 • - обзори за състоянието на икономиката;
 • - други събития, оказващи съществено влияние върху валутните пазари (например, края на финансовата година в Япония на 31 март, внасянето в парламента на проекта за национален бюджет от съответните министри на финансите и др.)
 

Очакването на събитие.

Очакването на определено събитие и настъпването на същото събитие, оказват силно влияние върху движението на валутните курсове. Трудно е да се каже кое оказва по-силно влияние на пазара, самото събитие или неговото очакване, но с увереност може да се каже, че излизането (публикуването) на сериозни данни може да доведе до значителни и продължителни движения на валутните курсове. Към такива важни данни се отнасят: Nonfarm payrolls, GDP, Industrial production, CPI, PPI и някои други.

Икономически индикатори.

Датата и времето на излизане на един или друг индикатор са предварително известни. Съществуват т.н. календари на икономическите индикатори и на най-важните събития в живота на отделните държави (с указания за конкретните дати и примерното време за тяхното излизане). Пазарът се подготвя за тези събития. Появяват се очаквания и прогнози з атова, каква стойност за един или друг индикатор може да се появи и как тя може да бъде интерпретирана.

Излизане на данни.

Излизането на данните може да доведе до резки колебания на валутните курсове. В зависимост от това как участниците в пазара са изтълкували един или друг индикатор, курсът може да тръгне както в едната, така и в другата посока. Това движение на курса може да доведе към усилване на вече съществуващ тренд, към негова корекция, или начало на нов тренд.

Един или друг изход зависи от няколко фактора:

 • - ситуацията на пазара;
 • - икономическото състояние на страните собственици на съответните валути;
 • - предварителните очаквания и настроения на участниците в пазара;
 • - стойността на конкретния индикатор.

Предпоставки за растеж на лихвените проценти.

Например, след излизане на серия от растящи стойности за идикаторите: GDP, Nonfarm payrolls, CPI, PPI - на пазара могат да се появят разговори за възможно повишава не  лихвените проценти в САЩ. Даже ако това стане реалност след няколко месеца, то още сега започва активно купуване на долари против другите валути. След излизане на съобщението за изменение на лихвите, може да започне корекция на това движение.

Правила за поведение.

С излизането на едни или други данни (или на всякаква информация, влияеща на пазара) са свързани следните поговорки: „Продавай при излизане на добри данни" - (sell good news). „Купувай слухове, продавай факти" - (buy on rumor, sell on fact).
Тези поговорки са пригодни в ситуациите, когато позара очаква настъпването на определено събитие. Още до излизането на информацията за тези събития, се осъществява движение на курса в определено направление (според интерпретациите за бъдещото събитие), т.е. пазарът се подготвя.

Събитието е заложено в цената.

Затова, често след излизане на данните (ако информацията съответства на очакванията) курсът се движи в противоположно направление. Това е свързано с това, че според очакванията са били открити позиции и когато е станало това, което са очаквали - става закриване на тези позиции, т.е "profit taking" - вземане на печалбата. Ситуацията, когато се случват подобни събития, се характеризира с израза "priced in" (т.е. настъпването на даденото събитие вече е заложено в цената - има се пред вид курса на едната валута спрямо другата.

неделя, 24 август 2014 г.

От какво зависи нивото на валутния курс?

Внос и износ

Цени за издръжка на производството.

Колкото са по-високи цените и издръжките на производството в страната, в сравнение с това извън нея, толкова повече нараства вносът в сравнение с износа. Затова високите цени в страната и ниските цени извън нея, обикновено означава високи цени на чуждестранната валута. Този фактор, който в 20-те години на 20-ти век се е считал за най-важен, се нарича „паритет на покупателната способност" на валутните курсове.

Паритет на покупателната способност.

Съгласно концепцията за паритетите на покупателната способност, изменението в съотношението на валутните курсове на две страни, при равни други условия, е пропорционално на изменението в съотношенията между вътрешните цени и цените зад граница. Колкото е по-силно желанието да се придобиват задгранични стоки и да се ползват задгранични услуги, толкова по-голяма става цената за чуждестранната валута.

Нарастване на националния доход.

С нарастването на националния доход нараства и търсенето на вносни стоки. Това предизвиква тенденция за поевтиняване на националната валута. От друга страна, високия национален доход зад граница, понижава цената на чуждестранната валута- Всичко това произтича от „склонността на страната да внася": ръстът на националния доход води към разширяване на вноса почти в същата степен, с каквато се увеличава вътрешното потребление.

Движение на капитала

Чуждестранни дългови задължения.

Ако инвеститорите се стремят да получат повече чуждестранни дългови задължения, облигации, акции, банкови депозити или налични пари, то по този начин те добавят цена към чуждестранната валута. И противоположното на това, плащанията на другите страни към определена държава, допринасят за увеличаване курса на националната валута.
Валутни спекулации.

Този фактор, определящ движението на капитала, е тясно свързан с валутните спекулации. Ако става дума само за износ на стоки или за плащания по текущи операции, то курсът на чуждестранната валута би бил вял и щеше да се колебае твърде малко. Но когато курсът на еврото пада от 1,36 на 1,16 долара за евро, много хора започват да се опасяват, че той ще падне още повече. Затова те започват да правят всичко възможно да се освободят от еврото. Увеличаването на продажбите на Единната Европейска валута и намаляването на нейното търсене в резултат на краткосрочни спекулативни движения на капитала, способства за още по силното й обезценяване.

Колебания във валутните курсове.

По такъв начин, малки колебания във валутния курс, често самопроизволно се задълбочават в следствие движението на „горещи пари", които се преместват от една страна в друга при всеки слух за надигащи се проблеми, промени в политическия курс или изменения и колебания във валутния курс. Когато такова „бягство на капитала" започва в големи мащаби и едно определено направление, то това може да доведе до резки движения на валутните курсове и даже до финансова криза.

петък, 22 август 2014 г.

Изпълнение на ордерите и приплъзване (Slippage) при валутна търговия.

Ордер и позиция

За да вникнем в явлението Slippage - приплъзване е необходимо да разберем, че поставянето на ордер няма пряка връзка с откритата позиция. Например, ако е поставен ордер за закриване на позицията, но след това позицията е била закрита преди да е изпълнен ордера, то ордера остава действителен и ако той сработи, то в този случай ще бъде открита нова позиция. Затова е необходимо
 • - внимание когато се поставят ордери,
 • - контрол за тяхното изпълнение,
 • - своевременна отмяна на ненужните ордери.
 

Проследяване изпълнението на ордерите.

При търговията през Интернет (която Ви препоръчвам във всички случаи) проследяването на ордерите не би следвало да представлява проблем, понеже те са видими в съответното меню. Проблемът възниква най-вече при работата по телефон, в който случай е необходимо в края на всеки работен ден да позвъните на своя брокер и да уточните с него, кои ордери са активни и дали са още необходими.

Изпълнение на ордерите.

Лимит ордера се изпълнява, когато пазарния курс достигне указаната в него стойност. Стоп ордера може да се изпълнява различно при различните брокери.
 • Вариант 1: Изпълнение на ордера точно по указания в него курс, когато този курс бъде постигнат на пазара.
 • Вариант 2: Ордера се изпълнява по котировка, следваща (по време) указаната в ордера, която може да се отличава от посочената с няколко пункта.
Приплъзване при изпълнение на ордери.

Горното явление се нарича Slippage - приплъзване. Ако Стоп ордера е оставен през почивните дни и при това са се случили сериозни събития (влияещи на курса), то курса при откриване на пазара може силно да се различава от курса на закриване на пазара. В този случай Стоп ордера може да бъде изпълнен с голямо приплъзване от няколко десетки и даже няколко стотин пункта.

Други ордери при търговия на форекс.

Освен ордерите „стоп" и „лимит" по време на търговия на форекс могат да се използват още редица други ордери, стига брокера Ви да осигурява такива и Вие да познавате тяхното действие. Да разгледаме някои от тях.

ОСО (One Cancels Other) - Единият отменя другия

При поставянето на двойка ордери (стоп и лимит), то на тази двойка може да й бъде присвоен принципа ОСО. В този случай при изпълнението на единия от ордерите, другият автоматично ще бъде отменен.

Пример

Да допуснем, че сега котировката на USD/JPY е равна на 119.20/25. Търговецът открива позиция Buy 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя два ОСО ордера:
 • Стоп ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75;
 • Лимит ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 120.25.
Сега търговецът знае, че ако курса USD/JPY падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде закрита със загуба  и в този случай вече не е необходим лимит ордер и той автоматично ще бъде отменен. Ако обаче курсът USD/JPY достигне 120.25, то неговата позиция ще бъде закрита с печалба и сега вече не е нужен Стоп ордер и той ще бъде отменен автоматично.

Ордери за време.

Ордерите за време са два вида - „до края на деня" и „до отмяна".
 • Първият ордер се отменя в края на деня, независимо, че котировката може да не е достигнала до него.
 • Вторият ордер действа без прекъсване до второ нареждане на търговеца, при което той го отменя.
Ако е изпълнен (If done) - не всички брокери предлагат този вид ордер.


Към обичайните Стоп или Лимит ордери може да бъде присъединен един или няколко ордери, които ще се намират в режим на очакване и не могат да бъдат изпълнени докато не се изпълни основния ордер (наричан родителски), към който са присъединени. Т.е. в момента на изпълнение на основния ордер, присъединените към него изчакващи ордери, стават активни.

Например, такъв ордер може да се използва, ако се поставя ордер за откриване на позиция и веднага след изпълнението му (след като позицията е била открита), към него да се активизират Стоп и Лимит, които по-късно ще закрият позицията. В случай на благоприятно движение на курса, ще бъде изпълнен Лимита, в противeн случай - Стопа.

четвъртък, 21 август 2014 г.

Стоп ордер във валутната търговия на форекс.

Какво е стоп ордер?

Има поне три вида стоп ордери, които може да ползвате по време на валутна търговия на форекс:
 • - Stop loss
 • - Stop buy
 • - Stop sell
Стоп ордера (Stop loss) е разпореждане за сделка по по-малко изгоден курс от този, който е на пазара по време на разполагането на ордера (т.е. по по-нисък курс при продажба или по по-висок курс при покупка).
Стоп ордера се използва за ограничаване на възможните загуби при открита позиция, при неблагоприятно движение на курса или за откриване на нова позиция при пробив на курса на определено ниво.

Пример за използване на стоп ордер:

Да допуснем, че сега котировката на USD/JPY е 119.20/25.
Търговецът открива позиция BUY 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя Стоп ордер Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75.

Сега той знае, че ако курса падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде автоматически закрита от брокера, което ще предотврати по-нататъшните загуби. В този случай търговеца ще получи загуба от 50 000 JPY.
Залагане на ордери.

Да се сключват сделки за покупка и продажба на валута може не само чрез искане на котировки и подаване на командата Buy (купувам) или Sell (продавам). Това може да става и чрез разполагане на ордери - разпореждания за покупка или продажба на определени валути по предварително избран и зададен курс.

вторник, 19 август 2014 г.

Принудително закриване на търговски позиции на валутния пазар.

Състояние на сметката Ви.

Когато имате открита позиция, текущата стойност на сумата по депозитната Ви сметка постоянно се мени в съответствие с промените във валутните курсове. Вашата банка или брокерът Ви постоянно следят състоянието на сметката Ви и това се прави, за да не позволят да загубите повече от Вашия депозит. В противен случай брокерът Ви трябва да поеме непокритата от Вас загуба.

Минимално ниво на залога.

Необходимият залог е тази част от Вашия депозит, която е необходима за откриване и поддържане на текущата Ви позиция. Минималното ниво на залога е пределната стойност на депозита (обозначавана в проценти от необходимия залог) , при достигането на който брокерът принудително закрива позицията на клиента по текущия курс. При различните брокери стойността на минималното ниво на на залога е различно - от 10% до 50% от депозита.

Стоп ордерите са желателни.

За да не допуснете принудително закриване не бива да откривате твърде големи позиции спрямо своя депозит, а също е добре навреме да закривате губещите позиции. Желателно е да се поставят Стоп ордери или своевременно да се допълва депозита.
Един стар пример от времето на немската марка:

Гаранционен депозит - 10 000 USD.
Кредитно рамо - 100.
Минимално ниво на залога - 25% от депозита.
Купувате 500 000 USD против DEM по курс 1.7020, като разчитате на растящ курс.
Необходимия залог за тази позиция е 5000 USD (= 500 000 / 100).
Минималното ниво на залога е 1 250 USD (= 0.25 * 5000).

При падане на курса на 1.6725, нереализираната загуба става 8 819 USD (= 500 000 * (1.7020 - 1.6725)/1.6725, като при това актива става 1 181 USD (= 10 000 - 8 819), което е по-малко от минималното ниво на залога. В този случай брокерът е принуден да закрие търговската позиция на клиента по текущия курс на валутния пазар.

понеделник, 18 август 2014 г.

Пренос на открита позиция Roll–over.

Защо се прави пренос на открити търговски позиции в края на денонощието?

Ако към края на деня имате търговска позиция на форекс и тя не е закрита, то тя се пренася към следващата дата чрез т.н. Roll–over. Преносът се състои от две противоположни операции с еднаква сума и различни дати със съвсем малко отличаващи се курсове. Всъщност това е изкуствено закриване на откритите позиции с едновременно откриване на същите позиции на следващата дата и по цена отразяваща разликата между процентните ставки на разглежданите валути. В зависимост от направлението на позициите (Buy или Sell), клиентът получава или плаща известна сума за преноса на позициите. Когато позицията се пренася от петък към понеделник, тази сума се увеличава 3 пъти.

Защо клиента плаща или получава за преноса на позициите си?

Защото при сключването на сделките той получава кредит във валута, която продава и за това трябва да плати определен процент. В същото време, той поставя на депозит купената валута и трябва да получи процент по този депозит. Тези проценти за различните валути са различни, поради което възниква разлика, която и се отчита при преноса на позициите. Ако клиента е продал валута с по-голям процент, то той ще плаща за преноса на позицията си. Ако е купил валута с по-голям лихвен процент, то брокерът ще му заплати за преноса на позицията.
Изпълнение на Roll–over.

Обикновено преносът се изпълнява автоматично в началото на денонощието. Един стар пример, от времето на съществуване на немската марка:
Value Date    Deal Date/Time    Details    Rate    Base Currency    Quoted Currency
28.05.97    26.05.97 14:35    FX Deal    1.6970    -100 000.00 USD    169 700.00 DEM
28.05.97    27.05.97 00:20    Roll-over    1.7040    100 000.00 USD    -170 400.00 DEM
28.05.97    ВСИЧКО:            0.00 USD    -700.00 DEM
29.05.97    27.05.97 00:21    Roll-over    1.70384    -100 000.00 USD    170 384.00 DEM
29.05.97    27.05.97 17:30    FX Deal    1.6910    100 000.00 USD    -169 100.00 DEM
29.05.97    ВСИЧКО:            0.00 USD    1 284.00 DEM
ВСИЧКО за периода от 28.05.97 до 29.05.97        0.00 USD    584.00 DEM

В този случай на пренос на открита позиция на форекс клиента плаща 1,6 пункта (=1.7040 - 1.70384), което представлява 16 DEM (= 0.00016 * 100 000). Обърнете внимание, че първата сделка по преноса има дата „Tom" (вчера), а втората - Spot (втория работен ден).

Маржинална търговия.

Особености на маржиналната търговия.

Сделките на Форекс се извършват на принципа на маржиналната търговия. Тя има редица особености, които я правят особено популярна.
 • 1. Неголям стартов капитал позволява да се осъществяват сделки със суми многократно (с десетки и стотици пъти) по-големи от него.
 • 2. Търговията се провежда без реална доставка на парите, което намалява разходите за обслужване и дава възможност да се откриват позиции както за покупка, така и за продажба на валути (в т.ч. и различни от валутата, в която е открит депозита).

Депозит и кредитно рамо

Откриването на сметка и внасянето на пари на депозит (внасянето на маржа) е първото, което трябва да направите преди началото на реалните търговски операции. Предназначението на депозита е да гарантира и компенсира възможните загуби. Едно от условията на търговията е кредитното рамо - коефициент, който показва колко пъти размера на откритата позиция може да надвишава размера на депозита. При различните фири кредитното рамо е различно, но обикновено се намира в диапазона от 10 до 100. Понякога кредитното рамо за почивните дни е по-малко, отколкото в работните дни.

Пример:

Гаранционния депозит е 200 лв, а кредитното рамо - 100. При това положение клиента може да открива позиции най-много до 20000 лев или еквивалента във съответна валута. Ако обаче откритата позиция е за 5000 лв, в този случай не е задействан целия депозит. Използваното в случая кредитно рамо ще бъде равно на 5000 : 200 = 25, а свободните средства ще са 200 -5000:100 = 150лв. Последните могат да се използват за откриване на друга позиция.
Търговия без реална доставка на валута.

Когато клиента желае да продаде голяма сума от някоя валута, на него му се предоставя кредит за тази валута и за тази сума (в рамките на кредитното рамо). А купената от клиента валута се слага на депозит. Това позволява да се работи с различни валути (а не само с валутата по депозита) и при покупка и при продажба. Тези кредити и депозити са безпроцентни, ако позицията се закрие същия ден. Такова кредитиране и откриване на депозити става автоматично по условията за търговия и без всякакво специално оформяне на документи.

Независимо от това кредитиране, брокерската компания, която го осъществява, не участва в печалбите на клиента - цялата печалба или загуба от търговските операции са за клиента. По такъв начин, при маржинална търговия, доставката на валута се заменя със задължението откритата позиция да бъде закрита с обратната сделка. А когато позицията се закрие, по сметката на клиента се зачислява (реална доставка) само получената печалба или загуба.

събота, 16 август 2014 г.

Сключване на сделки на валутния пазар.

Сключването на сделките на Форекс (Международния валутен пазар) се състои от няколко етапа:
 • - поискване на котировка;
 • - получаване на котировка;
 • - пращане на нареждане;
 • - потвърждение на сделката.
 
При поискването на котировка е необходимо да укажете интересуващата Ви валутна двойка и размера на сделката. При това не бива да съобщавате на брокера какви са Ви намеренията - да купите или да продадете. След като получите котировка, трябва да изпратите нареждане:
 • - buy (покупка);
 • - sell (продажба)
 • - out (нищо).
Решението си трябва да вземете предварително, понеже имате само секунда след получаване на котировката, да реагирате. Цените на пазара постоянно се менят и е възможно брокера да отмени котировката и да Ви предложи друга.
Накрая брокера трябва да потвърди сделката, след което тя не може да бъде отменена. Размера на сумата, за която се сключва сделката, обикновено е кратна на 100 000 и се нарича лот. Но понякога на валутния пазар могат да се сключват сделки и за други суми, в т.ч. и многократно по-малки от 1 лот - мини или микро форекс.

петък, 15 август 2014 г.

Откриване и закриване на търговски позиции на валутния пазар форекс.

Откриване и закриване на позиция.

Откритата позиция - това е момента, в който търговеца може да спечели или е подложен на риск - т.е. когато промените в курсовете на валутите влияят на неговата сметка. Казано по друг начин - когато може реално да получи печалба или загуба от промени в курса на валутите. Ако търговеца е закупил валута, казва се, че той е открил дълга позиция. Ако е продал валута - че е открил къса позиция. Положението, когато търговеца не е открил нито дълга, нито къса позиция, се нарича „сквер" от английското Square.

Пример за откриване и закриване на позиции:

Откриване на позиция.

Ако е сключена сделка Buy за 1000 EUR по курс 1,2000, и съответно Sell за 1200 USD, може да се каже, че търговеца е в дълга позиция по валутната двойка EUR/USD.

Закриване на позиция.

Ако сега сключите сделката Sell 1000 EUR и Buy 1200 USD, се казва, че сте закрили своята позиция.

Дълга и къса позиция.

Много хора разбират как може да се спечели когато курсът се покачва. Купуват валута по-евтино, т.е. когато курса е по-нисък, и по-късно, когато курсът се покачи - продават валутата. Т.е. това е т.н. дълга позиция. Но малко хора разбират и осъзнават, че могат да спечелят и от обратната ситуация, когато курсът се понижава. Т.е. ПРОДАВАТ валута, когато курса е висок, и по-късно, когато курсът се понижи, купуват същата валута. Или това е т.н. къса позиция.

Казано с други думи, не е необходимо да изчаквате само случаите, в които предполагате, че курса ще се покачва (за да купите евтино и да продадете скъпо), а веднага щом сте прибрали печалбата от покачването, и считате, че по-нататък курсът ще започне да спада, може да минете в къса позиция - т.е. да продадете скъпо, а по-късно, когато курсът спадне, да купите евтино и да приберете печалбата и от спадането на курса.

Заключение за търговията с валути.

Когато курсът расте - купувайте евтино и продавайте скъпо. Когато курсът спада - продавайте скъпо и купувайте евтино. Ето това е цялата философия на валутната търговия. Всичко е толкова просто и на екрана на компютъра: Там имате едно поле, в което трябва да впишете сумата и два бутона - Buy или Sell, върху които трябва да щракнете с мишката и Вие сте в открита позиция „short" или „long". Повтаряте процедурата и позицията е закрита, т.е. прибрали сте печалбата.

Големи печалби и загуби при резки движения на валутния курс.

Понякога позициите се отриват и закриват буквално за секунди (при големи движения на валутите - например, при новини за извършен масиран терористичен акт в центъра на Лондон) и буквално за секунди може да спечелите толкова пари, колкото никога не сте печели досега за месец или даже за година. Но за съжаление, ако не улучите посоката, може да загубите целия си депозит. Хубава работа, но има валутен риск!

четвъртък, 14 август 2014 г.

Кодове на валутите.

Кои са кодовете на основните валути, които се търгуват на международния валутен пазар?
 

Кодовете на някои от валутите са следните:

Знак    Код    Наименование    Прозвище
$    USD    американски долар    Green back, Buck
_    EUR    Евро   
і    JPY (YEN)    Японска йена   
£    GBP (STG)    Английски фунт стерлинг    Cable
-     CHF (SFR)    Швейцарски франк    Swiss, Swissy
-     SEK    Шведска крона    Stokie
A$    AUD    Австралийски долар    Aussie
C$    CAD    Канадски доллар   
-     NZD    Новозеландски доллар    Kiwi
-     XAU    Злато (Спот)   
-     XAG    Сребро (Спот)   

Познаването на международните кодове на валутите е едно от базовите познания на валутния пазар, което никой валутен търговец не може да си спести.

сряда, 13 август 2014 г.

Поскъпване, поевтиняване и посока на движение на валутите

Кои валути поскъпват при увеличаване на курса?

Поради това, че една и съща валута, в едни случаи се явява базова, а в други - котируема, това често затруднява разбирането в каква посока се движи конкретната валута, дали поевтинява или поскъпва и това се отнася особено за начинаещите валутни търговци. Така за еврото и паунда (права котировка) увеличаването на курса, т.е. движението на графиката нагоре, означава поскъпване на тези валути и поевтиняване на долара. А за швейцарският франк, японската йена (обратна котировка) увеличението на курса (движение на графиката нагоре) означава поевтиняване на тези валути и поскъпване за долара.

Кои валути поевтиняват при спадане на курса?

Или с други думи, нагоре по графиката поскъпва базовата (първата) валута и поевтинява котируемата. А надолу по графиката е обратното - поевтинява базовата валута, а поскъпва котируемата (втората). Това трябва много добре да го разберете, защото е почти всичко, което трябва да разберете за извличането на печалба от сделките с валути. Т.е. за да спечелите:

Дълга позиция.

1. Трябва да купите евтино (в ниската част на графиката) и по-късно да продадете скъпо (във високата част на графиката) или това се нарича „дълга позиция". Разликата между курса, по който сте купили и курса, по който сте продали, умножена по количеството на валутата е Вашата печалба. Естествено, в това влиза и спреда, който трябва да извадите от печалбата си, понеже той остава за брокерската компания, като възнаграждение за предлаганите Ви услуги.

Къса позиция.

2. Трябва да продадете скъпо (във високата част на графиката), а по-късно да купите евтино (в ниската част на графиката) или това се нарича „къса позиция". Печалбата Ви се определя аналогично на първия случай. Изводът е, че при валутите може да печелите (или да губите) и когато графиките вървят нагоре, и когато графиките вървят надолу, т.е. и когато куса се покачва и когато спада.

Упорита практика за затвърждаване на наученото.

Това беше най-важния теоретичен урок, който трябва да разберете. Всичко останало е практика и усъвършенстване. Това не означава, че повече не трябва нищо да четете за Форекс. Но сега имате поне 1 месец упорита, ежедневна практика относно току-що научения принцип. След това може да прочетете (с разбиране) още нещо (но не много), след което пак следва 1 месец упорита практика и проверки.

Собствена търговска система.

Само така може да изградите собствена търговска система за участие на Форекс - най-важното, което има един Валутен търговец. Губещите търговци питат и гледат останалите какво правят и сляпо го имитират. Печелившите търговци имат собствена система за търгуване на валутите (изградена по единствено възможния начин - с къртовска денонощна работа с поскъпването и поевтиняването, т.е. с движенията на курсовите разлики нагоре и надоли) и имат дисциплината да се придържат строго към нея, даже в най-инфарктните ситуации, дяже когато губят.

понеделник, 11 август 2014 г.

Крос сделки на валутните пазари.

Крос сделки.

На международния валутен пазар се осъществяват не само операции с участието на долара.
Възможно е да се правят обмени и без участието на долара. Тези операции се наричат крос-курсове. Най-важните от тях, с най-големи обеми на търгуване са следните кросове:
 • - EUR/GBP
 • - EUR/JPY
 • - EUR/CHF
и някои други.

Примери:

 • А. CHF - JPY = USD - JPY / USD - CHF - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
 • Б. GBP - CHF = GBP - USD / USD - CHF - тук валутите са базова и котируема.
 • В. EUR - GBP = EUR - USD / GBP - USD - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
Крос курсовете могат да се пресмятат чрез курса към долара на участващите в тях валути. Има три варианта за изчисление на крос-курсовете, в зависимост от това каква е валута в кроса по отношение на долара - базова или котируема

Пункт или пипс (Point, Pips)

Минимално изменение на котировката.

Минималното изменение на котировката се нарича пункт или пипс (Point, Pips). Това е една десетохилядна от валутата = 1/10 000.
 
Различните инструменти (валутни двой-ки) се котират с различна точност, т.е. с различно количество знаци след запетай-ката. Болшинството валути се котират с точност 0,0001, други с точност 0,01.

неделя, 10 август 2014 г.

Избор на брокерска компания за валутна търговия.

Избор на брокерска фирма - партньор.

За да излезе директно на международния валутен пазар, Валутния търговец е необходимо да си избере брокерска фирма - партньор. Същата ще му открие търговска сметка, на която ще се преведе гаранционния депозит, с който търговецът ще гарантира сделките си по покупко - продажба на валути. По форма тези фирми са или Финансово - брокерски компании или банки, национални или чуждестранни.

Критерии за подбор на брокер.

Има множество критерии, по които може да се прави подбор на такава компания като:
 • - репутация на компанията;
 • - вид на компанията;
 • - минимални изисквания за гаранционния депозит в т.ч. такси, лихви и др.
 • - размер на кредитното рамо, което предоставя компанията за участие на пазара;
 • - минимален размер на откриваните позиции;
 • - спред по основните валутни двойки;
 • - вид на предлаганите за търговия инструменти;
 • - необходимост да се сваля програмно обезпечение и дали то е съвместимо с наличното при търговеца;
 • - web базирани решения за работа и т.н.

Видове клиенти за търговия на форекс.

Фирмите, които предлагат възможност на клиентите да търгуват на Форекс, могат условно да се разделят на следните групи:
 • 1. Големи: с гаранционен депозит над 50000 валутни единици и сума на сделките от 500000 долара, при спред 3 - 5 пипса;
 • 2. Средни: с гаранционен депозит над 5000 валутни единици и сума на сделките от 100000 долара, при спред 10 - 15 пипса;
 • 3. Малки:  с гаранционен депозит над 1000 валутни единици и сума на сделките от 50000 долара, при спред над 10 пипса, като понякога прибират и комисионна 5 - 50 долара на сделка.

Решения за начинаещи валутни търговци.

Решението, на което Вие може да се спрете би могло да е значително по-изгодно от всичко това:
 • - гаранционен депозит - до 200 лв;
 • - минимална сделка - 1000 валутни единици;
 • - кредитно рамо 1 : 100 растящо до 1 : 400;
 • - спред от 3 до над 15 пипса за различните инструменти;
 • - голям набор от инструменти;
 • - възможности за работа с осигурителни ордери;
 • - web базирана платформа, както и вариант със сваляне на софтуеър;
 • - прилични графики и различни индекси за технически анализ;
 • - новини от валутните пазари, икономически индекси и т.н.;
 • - добра демо сметка, с възможности да се спечелят определени награди за месечни успехи.
Изборът на подходящ брокер на валутния пазар е важно предварително условие за Вашия успех във валутната търговия, затова му обърнете специално внимание.

Печалбата и загубата при валутните сделки.

Формула за изчисляване на печалба / загуба при валутни сделки.

Ако сте купили валута на една цена и след това сте я продали по друга цена, то печалбата или загубата представлява разликата между цената на продажба и цената на покупка умножена по сумата на сделката.  Или формулата е:
П / З / = С * (Ц2 - Ц1)
където:
 • П - печалба
 • З - загуба
 • С - сума по сделката
 • Ц1 - покупна цена
 • Ц2 - продажна цена

Важни особености по формулата:

 • 1. Резултатът по горната формула се изразява в котируемата валута.
 • 2. Сумата по сделката трябва да бъде изразена в базовата валута, като сумата на продадената и на купената базова валута трябва да е една и съща.
 • 3. Ако имате печалба от операцията, то това означава, че имате положителен резултат, а ако имате загуба - отрицателен резултат.
 • 4. Резултатът не зависи в каква последователност са извършени операциите - първо покупка и след това продажба или първо продажба, а след това покупка. Т.е. печалба или загуба може да реализирате и в единия и в другия случай.

Пример за изчисляване на печалба / загуба за валутната двойка EUR/USD:

Да допуснем, че текущата котировка е EUR/USD 1.1920/25 и Вие очаквате повишение. Вие откривате дълга позиция като купувате евро по 1.1925. След определено време, при курс 1.1950, Вие решавате да закриете позицията.
Печалбата Ви е 100000 * (1.1950 - 1.1925) = 250 евро.
Или в долари 250/ 1.1950 =  209,20 долара.

Възможна е както печалба така и загуба.

Ако имате открита позиция, поради постоянните промени в курса, Вашата печалба или загуба постоянно ще се променя. Докато позицията обаче не е закрита, тези текущи печалби / загуби все още не са окончателни и се наричат плаващи (възможни или нереализирани). Ако закриете позицията в определен момент, по определен курс, Вие вече ще получите фиксирана печалба или загуба.

Какво е спред (Spread) на форекс?

Определение за спред.

Разликата между  бид (Bid) и аск (Ask или Offer) се нарича спред (Spread). Стойността на спреда зависи от конкретната валутна двойка, сумата на сделката, състоянието на пазара и други съображения.  Общо взето при сериозните банки и брокерски къщи, до размера на спреда се изчерпват всичките Ви разходи по предлаганите услуги за търговия на Международния валутен пазар.

Пример за спредове:

Котировката за EUR/USD 1.2227/31 означава, че клиента може да продаде евро по цена 1.2227 долара за 1 евро или  да купи евро по цена 1.2231 долара за 1 евро, като в този пример спредът е равен на 5 пункта, базовата валута е EUR, а котируемата е USD. Този принцип важи за спредовете и при всички останали валути.
----------

петък, 8 август 2014 г.

Котировка на валутите

Базова и котируема валута.

Котировката е стойността на единица от една валута (наричана базова), изразена в единици от другата валута (наричана котируема). В обозначението на търгуемата валутна двойка (например, EUR/USD) базовата валута се записва първа, а котируемата - втора.

Котировката се състои от две цифри.

Първата цифра е бид (Bid) - цена, по която клиента може да продаде базовата валута за котируемата.
Втората цифра е аск (Ask или Offer) - цена, по която клиента може да купи базовата валута за котируемата.
Тъй като по-големите цифри в котировката се променят по-рядко, понякога котировката може да се даде само с последните две (от общо пет) цифри: или USD 23/27, което означава EUR/USD 1.2223/1.2227.

Съществуват права и обратна котировка.

Права котировка е количеството национална валута за единица чуждестранна.
Обратната котировка е количеството чуждестранна валута за единица национална.
Използването на едната или другата котировка има исторически характер.

Американския долар е основна световна резервна валута. Затова за много валути се използват котировки от вида: USD/JPN, USD/CHF и др. т.е. в този случай долара се явява базова валута. Но в котировките на английския паунд - GBP/USD, паундът се явява базова валута, а доларът - котируема.

По същия начин се котират валутите на бившите английски колонии:  австралийския долар - AUD/USD и новозеландския долар NZD/USD. Еврото също се явява базова валута спрямо долара - EUR/USD. Това трябва да се знае, понеже често в информационните системи се пропуска USD. Например: GBP/USD се обозначава като GBP.

Информационно - програмно осигуряване за валутна търговия

Достъп до котировки за валутите.

Международни информационни агенции.

За работа на валутния пазар е необходимо да имате достъп до новини и котировки на валутите в режим на реално време. Такава възможност осигуряват международните информационни агенции чрез спътникови системи или чрез Интернет. Днес съществуват огромно количество такива системи. Те условно могат да се разделят в три групи, без това да е изчерпателно:

1. Reuters, Bloomberg, Bridge, TeleRate и други.

Това са скъпи спътникови системи, подходящи за банки и големи фирми. Тези системи предоставят огромно количество информация и обикновено включват в себе си сериозни програми за анализ. Цената им е значителна: за инсталиране - 1000 - 3000 долара, ежемесечна такса - 1000 - 3000 долара.

2. DBC Signal Broadcast, FutureSource, CQG, Tenfore и други.

Това са сравнително нескъпи спътникови системи, достъпни както за бизнес клиенти, така и за частни лица. Тези системи предлагат по-малко възможности от системите по 1-ва група, но това е напълно достатъчно за нормална работа на Валутния търговец. Цените им са: за инсталиране - около 1000 долара, месечна такса - 300 - 500 долара.

3. DBC Signal Online, WebTrader, Comstock on the Net и други.

Това са нескъпи системи, работещи през Интернет, които са достъпни практически за всички търговци. По качество и обем на информацията те по нищо не отстъпват на системите от 2-ра група. Цените им са: за инсталиране - безплатно, месечна такса - 150 - 300 долара.

Направеното разграничение е условно, а посочените цени са ориентировъчни и могат значително да се променят в течение на времето. Възможна е и появата на нови услуги и програмно осигуряване. Редица брокерски компании предлагат на своите търговци безплатно голяма част от посочените по-горе услуги и информация.

Програми за технически анализ на валутните пазари.

Графики на валутните курсове.

Програмите за технически анализ на пазарите са от съществена важност за всеки съвременен Валутен търговец. Чрез тях се построяват графики на валутните курсове, следят се и се изобразяват различни индекси, наблюдават се фигури и се провеждат всякакви други анализи. Днес, на пазара се предлага голямо количество такива програми. Непрекъснато се появяват и нови продукти. За момента, едни от най-добрите са следните:

1. Omega Research Inc.

е водеща американска фирма в областта на програмното обезпечение за технически анализи на финансови данни.Нейните разработки - ProSuite 2000i, TradeStation 2000i са измежду най добрите на пазара - мощни програми за технически анализ в режим на реално време. Цената им е 2000 - 5000 долара.

2. Друга известна американска фирма Equis Corp.

предлага своята разработка MetaStock Professional (Real Time), която бързо заема водещи позиции и се е превърнала в една от най-популярните програми за технически анализ. Цената й е от порядъка на 1500 долара.

3. Съществуват и множество други, по-малко мощни програми.

Ако по финансови или други причини Вие не сте в състояние да се възползвате от най-доброто, ще трябва да се задоволите с това, което предлага Вашата брокерска компания, чрез която ще се включите в пазара.

И в този случай трябва да отчитате, че посочените цени са ориентировъчни и че постоянно се появяват нови продукти или нови версии на съществуващи вече програми. На първо време Ви препоръчвам да се задоволите и да изучите добре предлаганите от брокерските компании системи за информационно и програмно осигуряване за валутна търговия, а едва по-късно, да помислите дали те Ви устройват в достатъчна степен или ще търсите и нови възможности. Добре е в този смисъл да се проявява умерен консерватизъм, доколкото прехвърлянето към нови програми изисква значителни усилия за навлизане и предварително обучение.

четвъртък, 7 август 2014 г.

История на Форекс

Каква е историята на форекс накратко?

30-те години на 20 век


Световна финансова криза.

Разрушават се търговско-икономическите връзки. Отива си в миналото господстващия до тогава златно-монетен стандарт. Към средата на 30-те години Лондон се превръща в световен финансов център. По това време британския фунт стърлинг е основната валута за търговски операции и за създаване на валутни резерви. Още тогава фунта са го наричали „кейбл"  ("cable"), понеже основно средство за сключване на сделките бил телеграфа и информацията се предавала по кабела.

В 1930 г., в Швейцарския град Базел, била създадена Банката за международни разплащания. Целта на нейното създаване била да окаже финансова подкрепа на младите независими държави, както и на тези, които временно изпитвали дефицит по платежния си баланс.

40-те години на 20-ти век.


1944

В САЩ е проведена Бретон-Уудската конференция. Считат я за край на американо-британското съперничество. На конференцията са присъствали две важни фигури - Джон Мейнард Кейнс (Англия) и Гарри Декстер Уайт (САЩ). На тях им се удава да създадат и приемат нов порядък за развитие на световната финансова система в усложнилите се условия.

Основни положения в Бретон-Уудската система


- Международния валутен фонд става най-важния институт, контролиращ международните финансово-икономически отношения;
- Провъзгласени са валутите, които играят роля в международните резерви (долара и британския фунт стърлинг);
- Установени са регулируеми паритети между валутите, привързани към американския долар (възможното отклонение е 1%), а долара е привързан към златото (унция злато - 35$);
- Членовете на МВФ имат право да променят паритетите само със съгласието на МВФ;
- До завършване на преходния период всички валути трябва да станат конвертируеми. За тази цел всички правителства се задължават да съхраняват международни резерви, а при необходимост да извършват интервенции на валутните пазари;
- Членовете на МВФ правят вноски във валута и злато.

1947

За да се спре настъплението на комунизма, в САЩ приемат програма за възстановяване на Европейската икономика. Държавния секретар Маршал излага план, съгласно който икономиката на Европа се оздравява до такова ниво, че тя сама да може да поддържа свой военен потенциал. Една от задачите на плана е да утоли доларовия глад. И ако към 1949 г. доларовите ангажименти на САЩ към Европа представлявали 3,1 млрд., то в 1959 г. те достигнали 10,1 млрд. долара.

1958

Повечето европейски държави обявяват свободната конвертируемост на своите валути.

1964

Япония обявява конвертируемостта на своята валута.
След обявяването конвертируемостта на основните валути станало ясно, че САЩ вече не са в състояние да поддържат цена 35$ за унция злато. Доларовата инфлация представлявала заплаха за САЩ. Тогава Кенеди приел ред неправилни действия - данък върху процентния диференциал, повишаващ издръжката на чуждестранните кредитополучатели, а също и програма за доброволни ограничения на чуждестранните кредити. Данъкът и ограниченията послужили като стимул за възникването на нов пазар - пазарът на евродолара.

1967

Става девалвация на английския фунт, което нанася последен удар по илюзорната стабилност на Бретон-Уудската система.
През 60-те години дефицита в платежния баланс на САЩ довежда до съкращения в златния запас от 18 на 11 млрд. долара. Едновременно с това , външните дългове на САЩ нарастват.

1970

В САЩ рязко падат лихвените проценти, което предизвиква най-силната криза на долара. За кратко време става масов отток на капитал от САЩ в Европа, където нивото на лихвените проценти било по - високо.

май 1971

Германия и Холандия обявяват временно свободно плаване на своите валути.

Август 1971

Ръстът на дефицита в платежния баланс на САЩ принуждава президента Никсън да преустанови конвертируемостта на долара в злато.

Декември 1971

На съвещание във Вашингтон бил предприет последен опит да се запази Бретон-Уудската система. Интервалът за отклонения на обменните курсове от паритета бил увеличен до 4,5%. Но да се удържат тези граници било не лека задача. И малко по късно след това Бундесбанк провежда интервенция на сума 5 млрд долара. За него време това била огромна сума, която въпреки това не довела до успех. Наложило се временно затваряне на валутните борси в Европа и Япония, а САЩ обявили 10% девалвация на долара. Развитите държави прекратили поддържането на фиксираните паритети и се впуснали във валутното плаване, от което историята на форекс се променя към съвременното й положение.

Техническо осигуряване за валутна търговия

Компютър с инсталирано програмно осигуряване.

От доста време вече компютъра е устройство от първа необходимост в т.ч. и като техническо осигуряване за валутна търговия, съоръжен с необходимото програмно осигуряване, което обикновено се изтегля от съответния брокер. За съжаление, в България, все още малко хора (50% от домакинствата) го разбират, като по този начин допускат фатално изоставане, почти на нивото на каменния век в сравнение със съвременното развитие на технологиите.

Все още огромно множество от хора разчитат и изтъкват своите дипломи от преди 20 - 30 години без изобщо да осъзнават, че днес това са просто ненужни хартийки, подхранващи само собственото им его (да ме извинят колегите инженери, но не аз съм виновен за това - аз правя само констатацията, макар и да е доста болезнена).

Търговска платформа през интернет.

Още по-голяма, или по-точно - неотменима, е ролята на компютъра с инсталирана търговска платформа за осъществяване на валутни сделки от валутния търговец. При това компютър без Интернет, просто не върши работа. Време е тази конфигурация да стане „задължителна" за всяко българско семейство, така както е с телевизора, мобилния телефон, кабелните канали. Да не говорим, че все още много хора са на нивото, че ги е страх да пипнат с ръка клавиатурата.

Онлайн ресурси за валутна търговия.

Освен директната търговия в реално време и информационните системи, Интернет предоставя на търговеца и редица други възможности, като например: участие във форуми по интереси, новини, анализи, програми, библиотеки, книжни пазари, полезни връзки, могъщи възможности за търсене и други. А тук се появява другия повсеместен проблем - неумението да се ползва в работен порядък английския език - езикът на Интернет.

Обмен на опит с напреднали търговци.

На форумите може да обмените опит, да зададете вълнуващи Ви практически въпроси, да прочетете мнения от по-напреднали колеги, да споделите мисли и съображения, да обмените актуална информация. Всъщност, това което може да научите на един подходящ форум, далеч надминава всякакви други възможности обучение и информиране. Отдавна вече редица форуми са се превърнали във важен източник за информация на разузнаването - политическо и икономическо.

Новини, анализи и прогнози за форекс.

Редица сайтове предлагат новини и анализи, статии, прогнози, икономически индикатори, календари за икономически и политически събития, които влияят на курсовете на валутите в регионален и глобален мащаб, технически анализи на известни специалисти и т.н. А казаното току-що, със сигурност преминава покрай ушите Ви, без да съзрете огромните възможности за бизнес в това направление.

Интернет самообразование.

В интернет може да се намери и зареди огромно разнообразие от програмно осигуряване за всеки един етап на търговията с валути - учебни програми, програми за водене и оптимизация на портфейла, всевъзможни аналитични програми, нови индикатори и търговски системи. Казано накратко, компютъра и Интернет днес са милиони пъти по важни от всичките Ви старовремски дипломи, за които сте се трудили с години наред (4 - 5 години), за да разберете, че при завършването Ви, Вашата специалност вече е неактуална. Но добре, че има Интернет!

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: