Translate

неделя, 31 август 2014 г.

Съвместяване на фундаменталния и техническия анализи на форекс.

Привърженици на техническия и фундаменталния анализи.

Между привържениците на фундаменталния и техническия анализи съществуват търкания по отношение важността на единия или другия анализ. Първите твърдят, че задълбоченото познаване на процесите в икономиката и политиката е достатъчно за успешна търговия. Вторите говорят, че събитията са толкова много и толкова разнообразни, че е практически невъзможно еднозначно да се определи тяхното влияние върху валутния пазар.

Предпочитания на опитните търговци.

Опитните търговци, които успешно работят на валутния пазар, препоръчват да не се пренебрегва нито единия, нито другия вид анализ. Фундаменталния анализ позволява да се разберат тенденциите на валутния пазар в дългосрочен план и в дадения момент от време. Техническият анализ, от своя страна, с помощта на всевъзможни инструменти, дава възможност визуално да се представят съществуващите трендове и да се пресметнат възможните нива за начало на големи движения (или тяхното приключване), размера на тези движения, , възможните корекции, и най-главното - техническият анализ позволява нивата за откриване и закриване на позициите.

Съвместяване на различните анализи.

Съвместяването на двата вида анализ дава впечатляващи резултати, доколкото представяйки си ситуацията на пазара от гледна точка на фундаменталния анализ, на търговеца му е достатъчно само да намери нивата за вход в пазара и да изчисли възможните стопове и лимити. На пазара понякога се случват събития, които могат да се обяснят само с един от двата анализа.

Примери.

Технически анализ.

Например, ако в даден период от време няма силно влияние на фундаментални фактори, то за направлението на валутните курсове може да се съди само по техническия анализ. В такива моменти движението може да продължава по тренда, или да бъде коригирано, или да извършва колебания в хоризонтален канал. В зависимост от това какво показват трендовите линии и индикаторите от техническия анализ, може да се вземат и решенията.

Фундаментален анализ.

Възможна е и друга ситуация, когато големите движения могат да се обяснят само с анализ на икономическите и политическите събития. Ярък пример за това са всевъзможните кризи. В такива периоди често забравят за всевъзможните нива на поддръжка и съпротивление и за техническите индикатори (макар че при по-внимателен анализ и в тези случаи може да се открият съответни технически закономерности).

Съчетаване на анализи.

В последния случай е много важно да се определят инструментите, които са най-силно подложени на влиянието на кризата и направлението на техните движения. При търговия в такива условия преди всичко трябва да се избере направление за търговия и вече на втори план - различните атрибути на техническия или фундаментален анализ.

петък, 29 август 2014 г.

Анализи на валутния пазар| dLambow


Основни видове анализ на валутния пазар (форекс)


Анализи на валутния пазар

Най-важният въпрос за всеки валутен търговец е – "Как да разбера коя валутна двойка ще се вдига и коя ще пада?" За да вземе решения валутния търговец каква позиция да открие и след това - кога да я закрие, той прави различни видове анализи на валутния пазар.

Анализирайки поведението на валутите, той придобива обща представа за тенденциите (трендовете) на пазара, както и за конкретната ситуация, сред която той води търговията. Съществуват няколко основни подхода за определяне на движението на валутните инструменти на форекс пазара. Известни са основно два вида анализи на форекс:
 •     - Фундаментален анализ,
 •     - Технически анализ.
Но освен тях има и други видове анализи.


Фундаментален анализ


Макроикономически данни

Фундаменталният анализ набляга на макроикономическите данни на страните и това как те ще рефлектират върху дадения инструмент. Той анализира икономическото и политическото състояние на страните, чийто валути се търгуват на пазара Форекс. Неговите задачи са оценките за възможното влияние на едни или други събития върху движението на валутните курсове.

Икономически индикатори

Фундаменталният анализ включва в себе си анализ на икономическите индикатори. Те редовно се публикуват и дават възможност да се изследват тенденциите в икономиките на различните страни. Резултатите от такива изследвания позволяват да се обяснят текущите движения на валутните курсове, както и да се прогнозират бъдещите движения.

Например фундаментални данни
Когато в САЩ има постоянен ръст на потребителските и производствените цени, който се съпровожда от ръст на заетостта (което се отчита от съответните индикатори), то на пазара могат да започнат разговори за това, че съществува възможност за повишаване на лихвените проценти, което от своя страна може да доведе до поскъпване на долара.

Макроикономически новини

Нужно е да се следят текущите макроикономически новини и предстоящите икономически събития всеки ден – това става чрез Новинарския модул в търговската платформа, както и чрез четенето на готови анализи. Естествено, има и други източници и подходи към фундаменталните данни.

Съставяне на собствено мнение

Всеки, който търгува на международните валутни пазари има свое собствено виждане относно използваните техники, тактики и стратегии на форекс пазара. До голяма степен значение има и чувството на спекуланта за пазарите, придобивано в практически опит в продължение на години упорита работа.


Технически анализ

Техническият анализ най-общо включва използването на графиките за движението на валутните инструменти, в комбинация със статистически показатели за определянето на бъдещата им стойност. Казват, че графиките са въплъщение на фундаменталните фактори на пазара. При провеждане на анализа, под внимание се вземат следните постулати:

 •     1. В графиката е съсредоточена абсолютно цялата информация за пазара;
 •     2. Пазарът има памет и, следователно, изхождайки от това, какво е било в миналото, може да се правят прогнози за бъдещето.

Въз основа на тези постулати е разработен широк спектър индикатори за технически анализ, чиято задача е да подпомагат „предсказването" на бъдещото движение на валутите.

Нива на съпротива и подкрепа.

Техническият анализ определя

 • - нива на Съпротива и
 • - нива на Подкрепа.


Нива на съпротива

При движение на курса на дадена валутна двойка нагоре се наблюдават нивата на Съпротива. Нивото на съпротива е по-трудно да бъде преодоляно и има вероятност за спиране на възходящото движение до него. Но при преодоляването му често курсът се придвижва нагоре с цел следващото ниво на съпротива.

Нива на подкрепа

Същото е и при нивата на Подкрепа. При низходящ курс на инструмента, нивото на Подкрепа е по-трудно да бъде преодоляно, но ако това стане, верояната следваща цел на валутната двойка би било следващото ниво на Подкрепа.


Често използвани технически индикатори

 

Използване на японски свещи (Candles)

От видовете графики, най-използвана е Candles – като принципът е следният: всеки един интервал от време е изобразен като отделна свещ /от там идва и името на графиката/.  Ако сте избрали период 1 минута, то всяка свещ отразява стойностите на инструмента в рамките на тази минута.

Използване на пълзящи средни (Moving Averages - MA)

От статистическите инструменти най-използвани са MA – пълзящи / плъзгащи се средни. Обикновено се ползват поне 2 средни с различни интервали. При пресичане, плъзгащите се средни обикновено дават сигнал за покупка или продажба на валутния инструмент.

Преимущества на техническия анализ

 •     1. Фундаменталният макроикономически анализ е много сложен. В повечето случаи е невъзможно да се отчетат всички фактори, влияещи на пазара. Техническият анализ е много по-прост, тъй като той изследва само един обект - графиката за изменение на цените.
 •     2. Техническият анализ има повече почитатели, които са и активни участници в пазара. Всички те използват едни и същи графики, като при това получават сходни резултати и правят еднакви изводи. Тази масова съгласуваност на свой ред влияе на движението на цените, формирайки го в благоприятно направление. По такъв начин става един вид самоизпълнение на прогнозата.
 •     3. Техническият анализ е универсален - може да се прилага за различните валутни пазари без изменение.


Други видове анализ

 •     Математически анализ
 •     Статистически анализ
 •     Биоритмологичен (астрологичен) анализ
 •     Психологически анализ
 •     Компютърен анализ
 •     Невронен анализ


Целта на всички основни видове анализи на международния валутен пазар - форекс, е да се установи краткосрочния, средносрочния и дългосрочния тренд (тенденция) на пазара, за да може в съответствие с това да се вземат конкретните решения за валутна търговия - откриване и закриване на търговски позиции.

----------------

четвъртък, 28 август 2014 г.

Дейност на централните банки на валутния пазар

Държавно влияние върху валутния пазар.

Държавите осъществяват своето влияние върху валутния пазар посредством централните банки. Ако централната банка на дадена държава изобщо не се намесва във валутообменните операции чрез покупка или продажба на чуждестранни валути на международния валутен пазар, то вътрешната валута се намира в състояние на „свободно плаване". Това обаче се случва твърде рядко. Страните, имащи плаващи валути, от време на време се опитват да повлияят на курса на своята валута с помощта на валутни операции.

Регулиране на валутния курс.

В интерес на развитието на производството и ръста на потреблението, държавата трябва да се занимава с регулиране на валутния курс. Обикновено се използва прякото и коственото регулиране. Коственото регулиране става посредством количеството пари, намиращи се в обръщение, нивото на инфлация и др. Към прякото регулиране спадат дисконтната политика и валутните интервенции на външните валутни пазари.

Валутни интервенции на централните банки.

Валутните интервенции са свързани с рязко изхвърляне или рязко прибиране на значителни обеми валута на или от външните валутни пазари. Излизането на централната банка на валутния пазар става чрез търговските банки. Доколкото обемите са много големи (милиарди долари), то валутните интервенции водят до значителни движения на валутните курсове.

Например, през 1998 г. централната банка на Япония (Bank of Japan) проведе няколко валутни интервенции, чиято цел беше предотвратяване на по-нататъшното поевтиняване на йената против американския долар. На пазара бяха хвърлени няколко милиарда долара, което доведе до значително падане курса на долара спрямо йената. Възможни са също и съвместви интервенции на няколко чуждестранни банки. По време на една от интервенциите на пазара на долара против йената  1998 г. в нея участваше и Федералния резерв на САЩ.

Девалвиране на националната валута.

Ако на определен етап от икономическото развитие е необходимо да се девалвира (обезцени) националната валута, то държавата увеличава предлагането на своята валута на международния пазар. Често това става за сметка на допълнителна емисия парични знаци.. Такова придобиване на собствена валута става за сметка на намиращата в банката чуждестранна валута.

Например, Националната банка на Швейцария (SNB) в определени периоди от време се придържа към политика на евтин швейцарски франк. Затова, когато става значително негово поскъпване, Националната банка на Швейцария „излиза" на валутния пазар и добавя ликвидност (т.е. увеличава предлагането на франкове) и така понижава курса на националната валута.

Политически изказвания на форекс

Изказвания на световни политически лидери.

Политически изказванията, които са в състояние да повлияят върху движението на валутните курсове, се появяват по време на различни доклади, семинари, срещи, пресконференции и т.н. (например, срещите на ръководителите на страните от Голямата седморка, пресконференциите след поредното обсъждане на лихвените проценти). Журналистите на информационните агенции (Reuters, Bloomberg и др.) внимателно следят за подобни изяви и режим на реално време пускат най-горещите изказвания в колонките с новини на своите агенции (т.н.  "hot lines" или "hot news"). По силата на въздействие върху пазара тези изказвания могат да се сравнят с икономическите индикатори.

Подготовка на пазара за политическите събития.

Най-често, датата и времето за едно или друго изказване, са известни. Пазарът се подготвя за тези събития, затова малко преди тяхното настъпване се появяват прогнози или слухове за това какво може да бъде казано и как то може да се изтълкува. Но понякога това става неочаквано за пазара. Тогава на пазара е възможно да започнат силни движения на валутните курсове, които не винаги са предсказуеми. Така например, след сензационното съобщение за оставката на министъра на финансите на Германия Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), единната европейска валута (euro) поскъпна спрямо американския долар с 400 пункта само за два часа.

Превръщане на политическите събития в дългосрочни трендове на валутите.

Ако едни или други изказвания носят в себе си дългосрочни последствия (например, възможност за промяна на лихвените проценти, за принципите на формиране на държавния бюджет и др.) то тези движения могат да се превърнат в дългосрочни трендове. Например, два пъти в годината (зиме и лете) всички пазари внимателно следят за изказванията на управителя на Федералния резерв пред двата банкови комитета на Американския Конгрес (Humphrey Hawkins testimony). В процеса на тези изказвания, участниците в пазара правят опити да намерят в неговите думи даже и най-малкия намек за бъдещото направление на изменение на лихвените проценти в САЩ. В зависимост от това, как участниците в пазара изтълкуват неговите думи, може да се установи един или друг тренд по американския долар.

Заговаряне за валутния курс.

По отношение на политическите дейци съществува такова понятие като „заговарянето за курса". Това означава, че в определени моменти от време, когато курса на националната валута достигне нива, които са неблагоприятни за определена държава, те започват да говорят, че по тяхно мнение курса няма да продължи по-нататък, че те няма да допуснат по-нататъшното движение, че е възможна интервенция и т.н. А доколкото на тези хора се вярва (те вече имат определен авторитет и притежават определени пълномощия), то техните думи започват да оказват непосредствено влияние върху пазара.

Фиксиране на печалбите.

Най-често това става след силен и дългосрочен тренд в една посока. Затова след подобни изказвания, търговците могат да решат „да не изкушават повече съдбата" и да започнат да фиксират печалбите си (да закриват съществуващите си позиции). А това, от своя страна, води до корекция на дадения тренд. Когато курса действително се намира на критически нива, то след изказванията могат да последват и интервенции на централните банки. А това е много силно по въздействие събитие за пазара - курсът може да премине не една стотица пунктове в посока на интервенцията за кратко време (понякога да няколко минути).

Освен това, интервенцията след политически изказвания може да застави участниците във валутния пазара да престанат да откриват позиции в старото направление. Това може да доведе до сгромолясване на валутния курс. Затова е добре валутния търговец постоянно да поддържа и обновява списък с имената на държавните дейци, които най-често се срещат в заглавията на информационните агенции и чието политическо мнение е съществено за промените на форекс.

сряда, 27 август 2014 г.

Въздействие на вносителите и износителите върху валутния курс

Ползватели на валутния пазар (market users).

Вносителите и износителите са ползватели на валутния пазар в чист
вид. У износителите съществува постоянен интерес да продават чуждестранна валута, а у вносителите - да купуват валута. В солидните фирми, занимаващи се с вносно-износни операции, има аналитични отдели, които се специализират да прогнозират валутните курсове с цел по изгодна покупка или продажба на чуждестранна валута.

Търговия на долар против йена.

Значително влияние оказват вносно-износните компании на японския пазар на долара против йената. Ако на пазара не се наблюдават силни тенденции, то износителите не пускат курса твърде високо, а вносителите - твърде ниско. По този начин те успяват за определено време да удържат курса в определен диапазон, т.е. създават "range trading". От време на време, в аналитичните обзори по търговията на долара против йената, се посочва възможното излизане на пазара на износителите (нивата на съпротивление) и на вносителите (нивата на поддръжка).

Хеджиране на валутните рискове.

За вносителите и износителите също е важно да проследяват трендовете и от гледна точка на хеджирането (застраховане) на валутните рискове. С помощта на откриване на позиция противоположна на бъдещите операции, става минимизация на дадения вид риск (хеджиране на валутните рискове).

Въздействие върху пазара на вносители и износители.

Въздействието на вносителите и износителите върху пазара е краткосрочно и не става причина за глобални трендове, доколкото обема на външнотърговските операции е незначителен в сравнение с общия обем операции на валутния пазар. Най-често дейността на тази група компании създава на пазара откати (корекции), доколкото при достигане на определени нива става изгодно да се продава или купува чуждестранна валута.

вторник, 26 август 2014 г.

Дейност на инвестиционните фондовете на форекс.

Въздействие върху дългосрочните тенденции.

Какво е въздействието от дейност на инвестиционните фондовете върху дългосрочните въздействия на валутните курсове на форекс?  Първо място по сила на въздействие върху дългосрочните тенденции в движението на валутните курсове заемат фондовете - хеджиращи, инвестиционни, застрахователни, пенсионни. Едно от направленията на тяхната дейност е инвестирането в определени валути. Притежавайки големи средства, те са способни за продължително време да заставят валутния курс да се движи в определено направление.

Работа на фондовите мениджъри.

Средствата на фондовете се управляват от фондовите мениджъри (fund managers).
Те са истински професионалисти в своята работа. В зависимост от принципите на работа, те могат да откриват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни позиции. Мениджърите на фондове приемат решения въз основа на сериозен анализ на финансовите пазари. На въоръжение при тях са всевъзможни видове анализ:
 • - фундаментален;
 • - технически;
 • - компютърен;
 • - психологически;
 • - анализ на взаимносвързаните пазари.

Игра на изпреварване на валутните събития.

Фондовите мениджъри, възоснова на обработената информация, се опитват да предвидят последствията от едни или други събития, за да могат навреме да открият позиции в нужното направление. По такъв начин, една от задачите на тяхната дейност е играта на изпреварване. Мениджърите се опитват да си представят картината на международния валутен пазар като цяло (от птичи поглед) и когато тази картина е ясна, те подбират инструменти за работа и направление на търговията.

Роля на инвестиционните фондове.

Разбира се, нито един от видовете анализи (фундаментален или технически) не е в състояние да даде идеален резултат. Но използвайки отработена (и осъвършенстваща се) система на търговия и владеейки значителни парични средства, инвестиционните фондове са способни да започват, усилват и коригират и най-силните трендове на валутните пазари известни под общото наименование - форекс..

понеделник, 25 август 2014 г.

Какво предизвиква движенията на валутния курс?

Излизането на данни и очакването да излязат данни.

Към понятието „данни" може да се отнесе настъпването на следните събития:
 • - излизане (публикация) за икономическите индикатори на страните - домакини за търгеваните валути;
 • - съобщение за промени в лихвените проценти в тези страни;
 • - обзори за състоянието на икономиката;
 • - други събития, оказващи съществено влияние върху валутните пазари (например, края на финансовата година в Япония на 31 март, внасянето в парламента на проекта за национален бюджет от съответните министри на финансите и др.)
 

Очакването на събитие.

Очакването на определено събитие и настъпването на същото събитие, оказват силно влияние върху движението на валутните курсове. Трудно е да се каже кое оказва по-силно влияние на пазара, самото събитие или неговото очакване, но с увереност може да се каже, че излизането (публикуването) на сериозни данни може да доведе до значителни и продължителни движения на валутните курсове. Към такива важни данни се отнасят: Nonfarm payrolls, GDP, Industrial production, CPI, PPI и някои други.

Икономически индикатори.

Датата и времето на излизане на един или друг индикатор са предварително известни. Съществуват т.н. календари на икономическите индикатори и на най-важните събития в живота на отделните държави (с указания за конкретните дати и примерното време за тяхното излизане). Пазарът се подготвя за тези събития. Появяват се очаквания и прогнози з атова, каква стойност за един или друг индикатор може да се появи и как тя може да бъде интерпретирана.

Излизане на данни.

Излизането на данните може да доведе до резки колебания на валутните курсове. В зависимост от това как участниците в пазара са изтълкували един или друг индикатор, курсът може да тръгне както в едната, така и в другата посока. Това движение на курса може да доведе към усилване на вече съществуващ тренд, към негова корекция, или начало на нов тренд.

Един или друг изход зависи от няколко фактора:

 • - ситуацията на пазара;
 • - икономическото състояние на страните собственици на съответните валути;
 • - предварителните очаквания и настроения на участниците в пазара;
 • - стойността на конкретния индикатор.

Предпоставки за растеж на лихвените проценти.

Например, след излизане на серия от растящи стойности за идикаторите: GDP, Nonfarm payrolls, CPI, PPI - на пазара могат да се появят разговори за възможно повишава не  лихвените проценти в САЩ. Даже ако това стане реалност след няколко месеца, то още сега започва активно купуване на долари против другите валути. След излизане на съобщението за изменение на лихвите, може да започне корекция на това движение.

Правила за поведение.

С излизането на едни или други данни (или на всякаква информация, влияеща на пазара) са свързани следните поговорки: „Продавай при излизане на добри данни" - (sell good news). „Купувай слухове, продавай факти" - (buy on rumor, sell on fact).
Тези поговорки са пригодни в ситуациите, когато позара очаква настъпването на определено събитие. Още до излизането на информацията за тези събития, се осъществява движение на курса в определено направление (според интерпретациите за бъдещото събитие), т.е. пазарът се подготвя.

Събитието е заложено в цената.

Затова, често след излизане на данните (ако информацията съответства на очакванията) курсът се движи в противоположно направление. Това е свързано с това, че според очакванията са били открити позиции и когато е станало това, което са очаквали - става закриване на тези позиции, т.е "profit taking" - вземане на печалбата. Ситуацията, когато се случват подобни събития, се характеризира с израза "priced in" (т.е. настъпването на даденото събитие вече е заложено в цената - има се пред вид курса на едната валута спрямо другата.

неделя, 24 август 2014 г.

От какво зависи нивото на валутния курс?

Внос и износ

Цени за издръжка на производството.

Колкото са по-високи цените и издръжките на производството в страната, в сравнение с това извън нея, толкова повече нараства вносът в сравнение с износа. Затова високите цени в страната и ниските цени извън нея, обикновено означава високи цени на чуждестранната валута. Този фактор, който в 20-те години на 20-ти век се е считал за най-важен, се нарича „паритет на покупателната способност" на валутните курсове.

Паритет на покупателната способност.

Съгласно концепцията за паритетите на покупателната способност, изменението в съотношението на валутните курсове на две страни, при равни други условия, е пропорционално на изменението в съотношенията между вътрешните цени и цените зад граница. Колкото е по-силно желанието да се придобиват задгранични стоки и да се ползват задгранични услуги, толкова по-голяма става цената за чуждестранната валута.

Нарастване на националния доход.

С нарастването на националния доход нараства и търсенето на вносни стоки. Това предизвиква тенденция за поевтиняване на националната валута. От друга страна, високия национален доход зад граница, понижава цената на чуждестранната валута- Всичко това произтича от „склонността на страната да внася": ръстът на националния доход води към разширяване на вноса почти в същата степен, с каквато се увеличава вътрешното потребление.

Движение на капитала

Чуждестранни дългови задължения.

Ако инвеститорите се стремят да получат повече чуждестранни дългови задължения, облигации, акции, банкови депозити или налични пари, то по този начин те добавят цена към чуждестранната валута. И противоположното на това, плащанията на другите страни към определена държава, допринасят за увеличаване курса на националната валута.
Валутни спекулации.

Този фактор, определящ движението на капитала, е тясно свързан с валутните спекулации. Ако става дума само за износ на стоки или за плащания по текущи операции, то курсът на чуждестранната валута би бил вял и щеше да се колебае твърде малко. Но когато курсът на еврото пада от 1,36 на 1,16 долара за евро, много хора започват да се опасяват, че той ще падне още повече. Затова те започват да правят всичко възможно да се освободят от еврото. Увеличаването на продажбите на Единната Европейска валута и намаляването на нейното търсене в резултат на краткосрочни спекулативни движения на капитала, способства за още по силното й обезценяване.

Колебания във валутните курсове.

По такъв начин, малки колебания във валутния курс, често самопроизволно се задълбочават в следствие движението на „горещи пари", които се преместват от една страна в друга при всеки слух за надигащи се проблеми, промени в политическия курс или изменения и колебания във валутния курс. Когато такова „бягство на капитала" започва в големи мащаби и едно определено направление, то това може да доведе до резки движения на валутните курсове и даже до финансова криза.

петък, 22 август 2014 г.

Приплъзване (Slippage) | dLambow

 

Приплъзване (Slippage) при изпълнение на ордерите във валутната търговия


Ордер и позиция

За да вникнем в явлението Slippage (приплъзване) е необходимо да разберем, че поставянето на ордер няма пряка връзка с откритата позиция. Например, ако е поставен ордер за закриване на позицията, но след това позицията е била закрита преди да е изпълнен ордера, то ордера остава действителен и ако той сработи, то в този случай ще бъде открита нова позиция. Затова е необходимо
 • - внимание когато се поставят ордери,
 • - контрол за тяхното изпълнение,
 • - своевременна отмяна на ненужните ордери.

Какво е slippage (приплъзване) на форекс)

С понятието slippage (приплъзване) на валутния пазар обикновено се нарича възможната разлика между цената за изпълнение на поръчката (ордера) и цената, на която е подадена поръчката. Например, ако искате да купите EUR/USD при 1,1385, но поръчката ви е изпълнена при 1,1390, тогава е имало „подхлъзване“ от 5 ценови точки (пипса).
 
 

Защо възниква приплъзване?


Механизъм за сключване на сделки

За да разберем причината за приплъзването, трябва да разгледаме механизма за сключване на сделки на всеки пазар (валутният пазар не е изключение). За сключване на сделка са необходими поне 1 продавач и 1 купувач. Следователно, ако търговец-купувач иска да закупи валутен инструмент, тогава търговец-продавач, който е готов да продаде инструмента на цената, изисквана от купувача, също е необходим за успешното сключване на сделката. Ако няма продавач на такива цена, тогава или сделката няма да се осъществи, или купувачът ще трябва да се съгласи с друга цена, предложена от продавачите в момента.

Моменти на бързи промени в цените

Има моменти на Форекс, когато цените се променят много бързо. Да приемем, че търговец купувач се съгласява да направи сделка на 1.1351, без да чака да се появи продавач на по-изгодната за него котировка 1.1349. Но докато натисне бутона "купува", ситуацията на пазара вече се е променила: някой успява да купи по-бързо от него. И сега вече няма продавачи не само на 1.1351, но и на 1.1352. Следователно най-близкият продавач дава 1,1353.

Какво става?

Купувачът подава поръчка за покупка от най-близкия продавач (при 1.1351). Въпреки това, поради рязка промяна в пазарните условия, до момента на изпълнение на поръчката, най-близкият продавач вече е на цена от 1,1353, защото няма повече продавачи нито при 1.1351, нито при 1.1352. Тогава сделката ще бъде изпълнена при 1.1353, което е с 2 пипса повече. Тази разлика в цената между декларираната от купувача цена и действителната цена на изпълнение в резултат на променящите се пазарни условия се нарича приплъзване (slippage).

От какво зависи приплъзването?

Този въпрос наистина тревожи краткосрочните валутни търговци, които предпочитат тактиките на пипсоване или скалпиране на пазара. Защото при краткосрочна търговия, стоп ордерите и лимит ордерите са доста малки, при което наличието на приплъзване може значително или дори напълно да абсорбира очакваната печалба. И така, размерът на приплъзването зависи от:


- Волатилността на пазара

Пазарната волатилност е, по-просто казано, степента на променливост на цената. Ако за 1 минута цената се повиши с 10 пипса, след това намалее с 5 пипса, това е ниска волатилност. Но ако в същото време цената се движи със 100 пипса нагоре и 70 пипса надолу, това вече е висока волатилност. Приплъзване се получава най-често в случаите на много висока волатилност.

- Пазарната ликвидност

Пазарната ликвидност вече я обяснихме с пример по-горе - това е когато в определен момент липсва предлагане на търсената цена, и поръчката може да бъде изпълнена само на по-висока цена.

- Вид на сметката на търговеца

Вида на сметката, която разкрива търговеца при избрания от него брокер, определя и скоростта на изпълнение на заложените от него ордери. Колкото по-бързо се изпъняват ордерите, толкова по-малко ще е приплъзването. Ако вземем за пример изпълнението на поръчка за стоп-загуба (Stop-loss), тогава при по-висока скорост на изпълнение размерът на приплъзването вероятно ще бъде по-малък.

- Как се обработва поръчката от брокера.

Има два такива метода за обработка на поръчката от брокера:
 

Market Execution (пазарно изпълнение)

В случай на пазарно изпълнение се открива позиция, като се вземе предвид текущата пазарна ситуация. Ако няма противоположен участник на обявената цена, тогава позицията ще бъде открита на "най-добрата възможна цена в момента", която ще се различава от обявената.

Instant Execution (незабавно изпълнение)

В този случай позицията се отваря изключително на цената на поръчката на търговеца, тоест приплъзването е невъзможно тук по дефиниция. Ако цената на поръчката на търговеца е неприемлива, се получава рецитиране - и търговецът е поканен да определи друга цена или сделката се анулира напълно.

Проследяване изпълнението на ордерите

При търговията през Интернет проследяването на ордерите не би следвало да представлява проблем, понеже те са видими в съответното меню. Проблемът възниква най-вече при работата по телефон, в който случай е необходимо в края на всеки работен ден да позвъните на своя брокер и да уточните с него, кои ордери са активни и дали са още необходими.

Изпълнение на ордерите

Има известна специфика при изпълнение на ордерите във валутната търговия на форекс, с които е добре да сте запознати, преди да се включите в реалния пазар. Например, лимит ордера се изпълнява, когато пазарния курс достигне указаната в него стойност. Стоп ордера може да се изпълнява различно при различните брокери.


    Вариант 1: 

Изпълнение на ордера точно по указания в него курс, когато този курс бъде постигнат на пазара.


    Вариант 2: 

Ордера се изпълнява по котировка, следваща (по време) указаната в ордера, която може да се отличава от посочената с няколко пункта.

Приплъзване (Slippage) при изпълнение на ордери

Горното явление се нарича Slippage - приплъзване. Ако Стоп ордера е оставен през почивните дни и при това са се случили сериозни събития (влияещи на курса), то курса при откриване на пазара в понеделник може значително да се различава от курса на закриване на пазара в петък.

В този случай Стоп ордера на форекс може да бъде изпълнен с голямо приплъзване от няколко десетки и даже няколкостотин пункта. Ето това е въпрос, който обстойно трябва да проучвате при избора на брокер.

 •     - Какви са условията на брокера при изпълнение на ордерите?
 •     - Само пазарно ли се изпълняват ордерите?
 •     - Допуска ли се приплъзване?
 •     - Какъв е този допуск?
 •     - Как се обслужват евентуални спорове и в чия полза при изпълнението на ордер? и т.н

Форекс не е занимание за лениви хора и винаги трябва да се внимава, особено когато възникват условия за явлението приплъзване (Slippage).

----------------

Други ордери при търговия на форекс.

Освен ордерите „стоп" и „лимит" по време на търговия на форекс могат да се използват още редица други ордери, стига брокера Ви да осигурява такива и Вие да познавате тяхното действие. Да разгледаме някои от тях.

ОСО (One Cancels Other) - Единият отменя другия

При поставянето на двойка ордери (стоп и лимит), то на тази двойка може да й бъде присвоен принципа ОСО. В този случай при изпълнението на единия от ордерите, другият автоматично ще бъде отменен.

Пример

Да допуснем, че сега котировката на USD/JPY е равна на 119.20/25. Търговецът открива позиция Buy 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя два ОСО ордера:
 • Стоп ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75;
 • Лимит ордер: Sell 100 000 USD/JPY по курс 120.25.
Сега търговецът знае, че ако курса USD/JPY падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде закрита със загуба  и в този случай вече не е необходим лимит ордер и той автоматично ще бъде отменен. Ако обаче курсът USD/JPY достигне 120.25, то неговата позиция ще бъде закрита с печалба и сега вече не е нужен Стоп ордер и той ще бъде отменен автоматично.

Ордери за време.

Ордерите за време са два вида - „до края на деня" и „до отмяна".
 • Първият ордер се отменя в края на деня, независимо, че котировката може да не е достигнала до него.
 • Вторият ордер действа без прекъсване до второ нареждане на търговеца, при което той го отменя.
Ако е изпълнен (If done) - не всички брокери предлагат този вид ордер.


Към обичайните Стоп или Лимит ордери може да бъде присъединен един или няколко ордери, които ще се намират в режим на очакване и не могат да бъдат изпълнени докато не се изпълни основния ордер (наричан родителски), към който са присъединени. Т.е. в момента на изпълнение на основния ордер, присъединените към него изчакващи ордери, стават активни.

Например, такъв ордер може да се използва, ако се поставя ордер за откриване на позиция и веднага след изпълнението му (след като позицията е била открита), към него да се активизират Стоп и Лимит, които по-късно ще закрият позицията. В случай на благоприятно движение на курса, ще бъде изпълнен Лимита, в противeн случай - Стопа.

четвъртък, 21 август 2014 г.

Стоп ордер във валутната търговия на форекс.

Какво е стоп ордер?

Има поне три вида стоп ордери, които може да ползвате по време на валутна търговия на форекс:
 • - Stop loss
 • - Stop buy
 • - Stop sell
Стоп ордера (Stop loss) е разпореждане за сделка по по-малко изгоден курс от този, който е на пазара по време на разполагането на ордера (т.е. по по-нисък курс при продажба или по по-висок курс при покупка).
Стоп ордера се използва за ограничаване на възможните загуби при открита позиция, при неблагоприятно движение на курса или за откриване на нова позиция при пробив на курса на определено ниво.

Пример за използване на стоп ордер:

Да допуснем, че сега котировката на USD/JPY е 119.20/25.
Търговецът открива позиция BUY 100 000 USD/JPY по курс 119.25 и поставя Стоп ордер Sell 100 000 USD/JPY по курс 118.75.

Сега той знае, че ако курса падне до 118.75, то неговата позиция ще бъде автоматически закрита от брокера, което ще предотврати по-нататъшните загуби. В този случай търговеца ще получи загуба от 50 000 JPY.
Залагане на ордери.

Да се сключват сделки за покупка и продажба на валута може не само чрез искане на котировки и подаване на командата Buy (купувам) или Sell (продавам). Това може да става и чрез разполагане на ордери - разпореждания за покупка или продажба на определени валути по предварително избран и зададен курс.

вторник, 19 август 2014 г.

Принудително закриване на търговски позиции на валутния пазар.

Състояние на сметката Ви.

Когато имате открита позиция, текущата стойност на сумата по депозитната Ви сметка постоянно се мени в съответствие с промените във валутните курсове. Вашата банка или брокерът Ви постоянно следят състоянието на сметката Ви и това се прави, за да не позволят да загубите повече от Вашия депозит. В противен случай брокерът Ви трябва да поеме непокритата от Вас загуба.

Минимално ниво на залога.

Необходимият залог е тази част от Вашия депозит, която е необходима за откриване и поддържане на текущата Ви позиция. Минималното ниво на залога е пределната стойност на депозита (обозначавана в проценти от необходимия залог) , при достигането на който брокерът принудително закрива позицията на клиента по текущия курс. При различните брокери стойността на минималното ниво на на залога е различно - от 10% до 50% от депозита.

Стоп ордерите са желателни.

За да не допуснете принудително закриване не бива да откривате твърде големи позиции спрямо своя депозит, а също е добре навреме да закривате губещите позиции. Желателно е да се поставят Стоп ордери или своевременно да се допълва депозита.
Един стар пример от времето на немската марка:

Гаранционен депозит - 10 000 USD.
Кредитно рамо - 100.
Минимално ниво на залога - 25% от депозита.
Купувате 500 000 USD против DEM по курс 1.7020, като разчитате на растящ курс.
Необходимия залог за тази позиция е 5000 USD (= 500 000 / 100).
Минималното ниво на залога е 1 250 USD (= 0.25 * 5000).

При падане на курса на 1.6725, нереализираната загуба става 8 819 USD (= 500 000 * (1.7020 - 1.6725)/1.6725, като при това актива става 1 181 USD (= 10 000 - 8 819), което е по-малко от минималното ниво на залога. В този случай брокерът е принуден да закрие търговската позиция на клиента по текущия курс на валутния пазар.

понеделник, 18 август 2014 г.

Пренос на позиция (Rollover forex) | dLambow


Пренос на открита валутна позиция на форекс (Rollover forex)


Какво е пренос на позиция на форекс?

Пренос на позиция или Rollover forex е пренасяне на вече открита позиция на валутен търговец към следващата дата на доставка. Процедурата по пренос на отворена валутна позиция към следващия дена за валутиране се прави чрез сключване на две сделки тип Swap.

Пример за пренос на позиция

Ако към момента на смяна на датите за валутиране от 22.01.2019 г. на 23.01.2019 г. все още имате отворена валутна позиция — например:
 • Ако сте купили 500 000 USD/JPY
Сключват се две Swap транзакции за всяка валутна двойка:
 • - Продавате 500 000 USD/JPY с дата на сетълмент 22.01 за 118.811
 • - Купувате 500 000 USD/JPY с дата на сетълмент 23.01 за 118.80.
По този начин, отворената валутна позиция на изходящия вальор се затваря, което прави възможно изчисляването на нетиране.


Защо се прави пренос на открити позиции в края на денонощието?

Ако към края на деня имате открита търговска позиция на форекс и тя не е закрита, то тя трябва да се пренесе към следващата дата чрез т.н. Roll–over. Преносът се състои от две противоположни операции с еднаква сума и различни дати със съвсем малко отличаващи се курсове.

Всъщност това е изкуствено закриване на откритите позиции с едновременно откриване на същите позиции за следващата дата и по цена отразяваща разликата между процентните ставки на разглежданите валути.

Курсова разлика след преноса на позиция

Разликата в лихвените проценти на суап транзакциите отразява разликата между нивата на лихвените проценти в страните емитенти на базовата валута и на котируемата валута. Тази разлика може да бъде както положителна, така и отрицателна, в зависимост от посоката, в която е отворена вашата валутна позиция. По този начин, в зависимост от направлението на позициите (Buy или Sell), клиентът получава или плаща известна сума за преноса на позициите. Когато позицията се пренася от петък към понеделник, тази сума се увеличава 3 пъти.

Защо клиента плаща или получава за преноса на позициите си?

Защото при сключването на сделките той получава кредит във валута, която продава и за това трябва да плати определен процент. В същото време, той поставя на депозит купената валута и трябва да получи процент по този депозит.

Тези проценти за различните валути са различни, поради което възниква разлика, която и се отчита при преноса на позициите. Ако клиента е продал валута с по-голям процент, то той ще плаща за преноса на позицията си. Ако е купил валута с по-голям лихвен процент, то брокерът ще му заплати за преноса на позицията.  

Обикновено преносът на позициите на форекс се изпълнява автоматично в началото на денонощието 

Как се пренася открита позиция за следващия ден

Пренос на откритата валутна позиция във форекс се извършва чрез т.н. Roll–over или Swap Tom/Next ("Tom" - утре и "Spot" - на втория работен ден). Ако към края на деня позицията не е закрита, то тя се пренася към следващата дата. Преносът се състои от две противоположни операции, с еднаква сума и различни дати, със съвсем малко отличаващи се валутни курсове.

Всъщност това е изкуствено закриване на откритите позиции с едновременно откриване на същите позиции на следващата дата и по цена, отразяваща разликата между процентните ставки на разглежданите валути. Ако позициите се закрият в рамките на деня на тяхното откриване, swap не се начислява.

Пример за изпълнение на роловър (Rollover)

Обикновено преносът се изпълнява автоматично в началото на денонощието. Един стар пример, от времето на съществуване на немската марка:


Value Date    Deal Date/Time    Details    Rate    Base Currency    Quoted Currency
28.05.97    26.05.97 14:35    FX Deal    1.6970    -100 000.00 USD    169 700.00 DEM
28.05.97    27.05.97 00:20    Roll-over    1.7040    100 000.00 USD    -170 400.00 DEM
28.05.97    ВСИЧКО:            0.00 USD    -700.00 DEM

29.05.97    27.05.97 00:21    Roll-over    1.70384    -100 000.00 USD    170 384.00 DEM
29.05.97    27.05.97 17:30    FX Deal    1.6910    100 000.00 USD    -169 100.00 DEM
29.05.97    ВСИЧКО:            0.00 USD    1 284.00 DEM

ВСИЧКО за периода от 28.05.97 до 29.05.97        0.00 USD    584.00 DEM

В този случай на пренос на открита позиция на форекс клиента плаща 1,6 пункта (=1.7040 - 1.70384), което представлява 16 DEM (= 0.00016 * 100 000). Обърнете внимание, че първата сделка по преноса има дата „Tom" (вчера), а втората - Spot (втория работен ден).

----------------

Маржинална търговия.

Особености на маржиналната търговия.

Сделките на Форекс се извършват на принципа на маржиналната търговия. Тя има редица особености, които я правят особено популярна.
 • 1. Неголям стартов капитал позволява да се осъществяват сделки със суми многократно (с десетки и стотици пъти) по-големи от него.
 • 2. Търговията се провежда без реална доставка на парите, което намалява разходите за обслужване и дава възможност да се откриват позиции както за покупка, така и за продажба на валути (в т.ч. и различни от валутата, в която е открит депозита).

Депозит и кредитно рамо

Откриването на сметка и внасянето на пари на депозит (внасянето на маржа) е първото, което трябва да направите преди началото на реалните търговски операции. Предназначението на депозита е да гарантира и компенсира възможните загуби. Едно от условията на търговията е кредитното рамо - коефициент, който показва колко пъти размера на откритата позиция може да надвишава размера на депозита. При различните фири кредитното рамо е различно, но обикновено се намира в диапазона от 10 до 100. Понякога кредитното рамо за почивните дни е по-малко, отколкото в работните дни.

Пример:

Гаранционния депозит е 200 лв, а кредитното рамо - 100. При това положение клиента може да открива позиции най-много до 20000 лев или еквивалента във съответна валута. Ако обаче откритата позиция е за 5000 лв, в този случай не е задействан целия депозит. Използваното в случая кредитно рамо ще бъде равно на 5000 : 200 = 25, а свободните средства ще са 200 -5000:100 = 150лв. Последните могат да се използват за откриване на друга позиция.
Търговия без реална доставка на валута.

Когато клиента желае да продаде голяма сума от някоя валута, на него му се предоставя кредит за тази валута и за тази сума (в рамките на кредитното рамо). А купената от клиента валута се слага на депозит. Това позволява да се работи с различни валути (а не само с валутата по депозита) и при покупка и при продажба. Тези кредити и депозити са безпроцентни, ако позицията се закрие същия ден. Такова кредитиране и откриване на депозити става автоматично по условията за търговия и без всякакво специално оформяне на документи.

Независимо от това кредитиране, брокерската компания, която го осъществява, не участва в печалбите на клиента - цялата печалба или загуба от търговските операции са за клиента. По такъв начин, при маржинална търговия, доставката на валута се заменя със задължението откритата позиция да бъде закрита с обратната сделка. А когато позицията се закрие, по сметката на клиента се зачислява (реална доставка) само получената печалба или загуба.

събота, 16 август 2014 г.

Сключване на сделки на валутния пазар.

Сключването на сделките на Форекс (Международния валутен пазар) се състои от няколко етапа:
 • - поискване на котировка;
 • - получаване на котировка;
 • - пращане на нареждане;
 • - потвърждение на сделката.
 
 

При поискването на котировка е необходимо да укажете интересуващата Ви валутна двойка и размера на сделката. При това не бива да съобщавате на брокера какви са Ви намеренията - да купите или да продадете. След като получите котировка, трябва да изпратите нареждане:

 • - buy (покупка);
 • - sell (продажба)
 • - out (нищо).
Решението си трябва да вземете предварително, понеже имате само секунда след получаване на котировката, да реагирате. Цените на пазара постоянно се менят и е възможно брокера да отмени котировката и да Ви предложи друга.
Накрая брокера трябва да потвърди сделката, след което тя не може да бъде отменена. Размера на сумата, за която се сключва сделката, обикновено е кратна на 100 000 и се нарича лот. Но понякога на валутния пазар могат да се сключват сделки и за други суми, в т.ч. и многократно по-малки от 1 лот - мини или микро форекс.

петък, 15 август 2014 г.

Откриване и закриване на търговски позиции на валутния пазар форекс.

Откриване и закриване на позиция.

Откритата позиция - това е момента, в който търговеца може да спечели или е подложен на риск - т.е. когато промените в курсовете на валутите влияят на неговата сметка. Казано по друг начин - когато може реално да получи печалба или загуба от промени в курса на валутите. Ако търговеца е закупил валута, казва се, че той е открил дълга позиция. Ако е продал валута - че е открил къса позиция. Положението, когато търговеца не е открил нито дълга, нито къса позиция, се нарича „сквер" от английското Square.

Пример за откриване и закриване на позиции:

Откриване на позиция.

Ако е сключена сделка Buy за 1000 EUR по курс 1,2000, и съответно Sell за 1200 USD, може да се каже, че търговеца е в дълга позиция по валутната двойка EUR/USD.

Закриване на позиция.

Ако сега сключите сделката Sell 1000 EUR и Buy 1200 USD, се казва, че сте закрили своята позиция.

Дълга и къса позиция.

Много хора разбират как може да се спечели когато курсът се покачва. Купуват валута по-евтино, т.е. когато курса е по-нисък, и по-късно, когато курсът се покачи - продават валутата. Т.е. това е т.н. дълга позиция. Но малко хора разбират и осъзнават, че могат да спечелят и от обратната ситуация, когато курсът се понижава. Т.е. ПРОДАВАТ валута, когато курса е висок, и по-късно, когато курсът се понижи, купуват същата валута. Или това е т.н. къса позиция.

Казано с други думи, не е необходимо да изчаквате само случаите, в които предполагате, че курса ще се покачва (за да купите евтино и да продадете скъпо), а веднага щом сте прибрали печалбата от покачването, и считате, че по-нататък курсът ще започне да спада, може да минете в къса позиция - т.е. да продадете скъпо, а по-късно, когато курсът спадне, да купите евтино и да приберете печалбата и от спадането на курса.

Заключение за търговията с валути.

Когато курсът расте - купувайте евтино и продавайте скъпо. Когато курсът спада - продавайте скъпо и купувайте евтино. Ето това е цялата философия на валутната търговия. Всичко е толкова просто и на екрана на компютъра: Там имате едно поле, в което трябва да впишете сумата и два бутона - Buy или Sell, върху които трябва да щракнете с мишката и Вие сте в открита позиция „short" или „long". Повтаряте процедурата и позицията е закрита, т.е. прибрали сте печалбата.

Големи печалби и загуби при резки движения на валутния курс.

Понякога позициите се отриват и закриват буквално за секунди (при големи движения на валутите - например, при новини за извършен масиран терористичен акт в центъра на Лондон) и буквално за секунди може да спечелите толкова пари, колкото никога не сте печели досега за месец или даже за година. Но за съжаление, ако не улучите посоката, може да загубите целия си депозит. Хубава работа, но има валутен риск!

четвъртък, 14 август 2014 г.

Означения на валутите | dLambow

 

Кои са кодовете на основните валути, които се търгуват на международния валутен пазар?


 

Кодовете на някои от валутите са следните:

Знак    Код    Наименование    Прозвище

 • $    USD    американски долар    Green back, Buck
 • _    EUR    Евро   
 • і    JPY (YEN)    Японска йена   
 • £    GBP (STG)    Английски фунт стерлинг    Cable
 • -     CHF (SFR)    Швейцарски франк    Swiss, Swissy
 • -     SEK    Шведска крона    Stokie


 • A$    AUD    Австралийски долар    Aussie
 • C$    CAD    Канадски доллар   
 • -     NZD    Новозеландски доллар    Kiwi
 • -     XAU    Злато (Спот)   
 • -     XAG    Сребро (Спот)   

Познаването на международните кодове на валутите е едно от базовите познания на валутния пазар, което никой валутен търговец не може да си спести.

----------------

сряда, 13 август 2014 г.

Движение на валутите носи печалбите на форекс | dLambow


Поскъпване, поевтиняване и посоката на движение на валутите носи печалбите на форекс


Движение на валутите - но в каква посока?

Валутите на форекс постоянно поскъпват или поевтиняват. Поради това, че една и съща валута, в едни случаи се явява базова, а в други - котируема, това често затруднява разбирането в каква посока се движи конкретната валута, особено за начинаещите. По този начин:

 •     - за еврото и паунда (права котировка) увеличаването на курса, т.е. движението на графиката нагоре, означава поскъпване на тези валути и поевтиняване на долара.

 •     - за швейцарският франк, японската йена (обратна котировка) увеличението на курса (движение на графиката нагоре) означава поевтиняване на тези валути и поскъпване за долара.


Поскъпване и поевтиняване на валутите

Или с други думи,

 •     - нагоре по графиката поскъпва базовата (първата) валута и поевтинява котируемата (втората).
 •     - надолу по графиката е обратното - поевтинява базовата валута (първата), а поскъпва котируемата (втората).

Това трябва много добре да го разберете, защото е почти всичко, което трябва да разберете за извличането на печалба от сделките с валути.

Движение на валутите носи печалбите на форекс
Движение на валутите носи печалбите на форекс

Какво предизвиква движение на валутите на форекс?


Кои са причините за постоянните промени във валутните курсове на парите във Форекс?

Една от директните причини за промени в курсовете на валутите е излизането на икономически данни и очакването да излязат икономически данни, което е предмет на фундаменталния анализ във Форекс. Към понятието „данни“ могат да се отнесат настъпването на следните събития:
 • - излизане (публикация) за икономическите индикатори на страните - домакини за търгуваните валути;
 • - съобщение за промени в лихвените проценти в тези страни;
 • - обзори за състоянието на икономиката;
 • - други събития, оказващи съществено влияние върху валутните пазари.
  •         = края на финансовата година в Япония на 31 март,
  •         = внасянето в парламента на проекта за национален бюджет от съответните министри на финансите и др.

Движение на валутите при очакване на събития

Очакването на определено събитие на форекс и настъпването на същото събитие, оказват силно влияние върху движението на валутните курсове. Трудно е да се каже кое оказва по-силно влияние на пазара, самото събитие или неговото очакване.

Със сигурност може да се каже, че излизането (публикуването) на сериозни данни, може да доведе до значителни и продължителни движения на валутните курсове.
Промени във важни икономически индикатори, като:
 • - Nonfarm payrolls,
 • - GDP,
 • - Industrial production,
 • - CPI,
 • - PPI и някои други.


Календари на икономическите индикатори

Датата и времето на излизане на един или друг индикатор са предварително известни. Съществуват т.н. календари на икономическите индикатори и на най-важните икономически събития в живота на отделните държави (с указания за конкретните дати и примерното време за тяхното излизане).

Форекс се подготвя за тези събития. Появяват се очаквания и прогнози:

 • - Каква стойност за един или друг индикатор може да се появи?
 • - Как тази стойност може да бъде интерпретирана?
 • - Какви промени на пазара се очакват при нейното публикуване?
 • - Да каква степен е важен момента, в който излиза новината?


Колебания на валутите след излизане на данни

Излизането на данните може да доведе до резки колебания (волатилност) на валутните курсове. В зависимост от това, как участниците в пазара са изтълкували един или друг индикатор, курсът може да тръгне както в едната, така и в другата посока. Това движение на курса може да доведе към:

 • - усилване на вече съществуващ тренд,
 • - корекция на съществуващ тренд,
 • - начало на нов тренд.


Фактори за движение на валутите:

 • - ситуацията на пазара;
 • - икономическото състояние на страните собственици на съответните валути;
 • - предварителните очаквания и настроения на участниците в пазара;
 • - стойността на конкретния индикатор.

Например, след излизане на серия от растящи стойности за индикаторите:

 • - GDP,
 • - Nonfarm payrolls,
 • - CPI,
 • - PPI

на пазара могат да се появят разговори за възможно повишаване лихвените проценти в САЩ. Даже ако това стане реалност след няколко месеца, то още сега започва активно купуване на долари против другите валути. Но след излизане на самото съобщението за изменение на лихвите, може да започне корекция на това движение.

Поговорки за движение на валутите

С излизането на едни или други данни (или на всякаква информация, влияеща на пазара) са свързани следните поговорки:

 • - "Продавай след излизане на добри данни" (когато цената е скочила до небесата, защото след това тя ще спадне, като се успокоят емоциите) - (sell good news).

 • - "Купувай слухове, продавай факти" - (buy on rumor, sell on fact).


Пазарът се подготвя за промени на валутните курсове "priced in"

Тези поговорки са пригодни в ситуациите, когато пазарът очаква настъпването на определено събитие. Защото още до излизането на информацията за тези събития, се осъществява движение на курса в определено направление (според интерпретациите за бъдещото събитие), т.е. пазарът се подготвя.

Често, след излизане на данните (ако информацията съответства на очакванията) курсът се движи в противоположно направление. Това е така, защото при появяване на очакванията, се откриват позиции. А когато настъпи събитието - става закриване на тези позиции, т.е "profit taking" - вземане на печалбата.

Ситуацията на Форекс, когато се случват подобни събития, се характеризира с израза "priced in" (т.е. настъпването на даденото събитие вече е заложено в цената - има се пред вид курса на едната валута спрямо другата.
Кои валути поскъпват и кои валути поевтиняват?


Кои валути поскъпват при увеличаване на курса?

Поради това, че една и съща валута, в едни случаи се явява базова, а в други - котируема, това често затруднява разбирането в каква посока се движи конкретната валута, дали поевтинява или поскъпва и това се отнася особено за начинаещите валутни търговци.

 • - Така за еврото и паунда (права котировка) увеличаването на курса, т.е. движението на графиката нагоре, означава поскъпване на тези валути и поевтиняване на долара.

 • - А за швейцарският франк, японската йена (обратна котировка) увеличението на курса (движение на графиката нагоре) означава поевтиняване на тези валути и поскъпване за долара.


Кои валути поевтиняват при спадане на курса?

Или с други думи,

 • - нагоре по графиката поскъпва базовата (първата) валута и поевтинява котируемата. - надолу по графиката е обратното,
 • - поевтинява базовата валута, а поскъпва котируемата (втората).

Това трябва много добре да го разберете, защото е почти всичко, което трябва да разберете за извличането на печалба от сделките с валути. Т.е. за да спечелите:

Как да печелите на форекс от движение на валутите?


1. С дълга позиция (купувай евтино, продавай скъпо)

Трябва да купите евтино (в ниската част на графиката) и по-късно да продадете скъпо (във високата част на графиката) или това се нарича „дълга позиция". Разликата между курса, по който сте купили и курса, по който сте продали, умножена по количеството на валутата е Вашата печалба. Естествено, в това влиза и спреда, който трябва да извадите от печалбата си, понеже той остава за брокерската компания, като възнаграждение за предлаганите Ви услуги.

2. С къса позиция (продавай скъпо, купувай евтино)

Трябва да продадете скъпо (във високата част на графиката), а по-късно да купите евтино (в ниската част на графиката) или това се нарича „къса позиция". Печалбата Ви се определя аналогично на първия случай. Изводът е, че при валутите може да печелите (или да губите) и когато графиките вървят нагоре, и когато графиките вървят надолу, т.е. и когато куса се покачва и когато спада.

Влияе ли движението на валутите на печалбата ви?

Ако сте чели внимателно до тук, изводът е, че при валутите може да печелите (или да губите) и когато графиките вървят нагоре, и когато графиките вървят надолу. Не че и с акциите това е невъзможно, но Вие се опитайте да схванете разликата. Това беше най-важния теоретичен урок, който трябва да разберете.

Всичко останало е практика и усъвършенстване. Това не означава, че повече не трябва нищо да четете за Форекс. Но сега имате поне 1 месец упорита, ежедневна практика на току-що научения принцип. След това може да прочетете (с разбиране) още нещо (но не много), след което пак следва 1 месец упорита практика и проверки и т.н.

От движение на валутите се печели само със собствена система

Всеки валутен търговец изгражда собствена търговска система, с чиято помощ почели от от движение на валутите на форекс. Понякога това отнема месеци и даже години. Което поражда два проблема за начинаещите търговци:

 1. - Защо един опитен трейдър трябва да ви даде собствената си печеливша система? Защо да го прави?

 2. - Даже да научите за чужда търговска система, без познания, без практика и без опит ще бъде съвсем лесно от печелеща да я превърнете в губеща.


Сигурният начин да печелите

Единствения сигурен начин да започнете и вие да печелите от движенито на валутите на форекс е като отделите необходимото време и положите нужния труд, за да си изградите собствена търговска система. Само така може да печелите и това е най-важното (скъпоценното), което може да има един Валутен търговец.

Сигурния начин да губите

Губещите търговци питат и гледат останалите какво правят и сляпо ги имитират. Печелещите търговци на форекс имат собствена система за търгуване (изградена по единствено възможния начин - с къртовска денонощна работа) и имат дисциплината да се придържат строго към нея, даже в най-инфарктните ситуации, даже когато губят.

Създаване на собствена търговска система

Само като сами си изградите собствена търговска система за участие на Форекс, може да имате най-важното, което има един Валутен търговец.

 • - Губещите търговци питат и гледат останалите какво правят и сляпо ги имитират.

 • - Печелившите търговци имат собствена система за търгуване на валутите (изградена по единствено възможния начин - с къртовска денонощна работа с поскъпването и поевтиняването, т.е. от движение на валутите нагоре и надолу) и имат дисциплината да се придържат строго към нея, даже в най-инфарктните ситуации, даже когато губят.

----------------

понеделник, 11 август 2014 г.

Крос сделки | dLambow


Крос сделки на валутния пазар форекс


Какво е крос сделка?


Същност на крос-курсовете

Доминиращата позиция на щатския долар, който е световна резервна валута или валутата на плащане, е довело до това, че най-често, когато се говори за валутен курс, се имат предвид обменен курс на дадената валута спрямо щатския долар. 

Но участниците във валутните търгове често трябва да сключат сделка директно между други валути (без участието на долара): например да купуват паунда стерлинги (GBP) за йени (JPY). Такива валутни двойки се наричат ​​кръстосани валутни  двойки.


Крос сделки на валутния пазар
Крос сделки

Определение на крос-сделката

Имайки предвид горе казаното, можем да определим, че крос сделка се сключват с валутна двойка на Форекс пазара, която има една особеност - не включва американския долар (USD), както иначе е най-често срещаното явление. Този показател се изчислява въз основа на съотношението на всяка една от валутите, участващи в кръстосания курс, към USD.

Примери за крос сделки:

 • А. CHF - JPY = USD - JPY / USD - CHF - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
 • Б. GBP - CHF = GBP - USD / USD - CHF - тук валутите са базова и котируема.
 • В. EUR - GBP = EUR - USD / GBP - USD - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.

 

Спекулативно влияние на крос-сделките

Трябва да се отбележи, че кръстосаните валутни курсове, с които се сключват крос сделки,  не са основни индикатори, но могат да се използват за определяне доста точно на скоростта, с която ще се променят котировките на ключовите валутни инструменти (двойки). Също така си струва да се помни, че кръстосаните лихвени проценти често са обект на спекулативно влияние, поради малки обеми на транзакции с тях. 


 

Пример за крос сделка

Да предположим, че правим крос сделка с валутната двойка EUR/CAD, която е във възходящ тренд. Товаова означава, че цената на EUR спрямо USD расте с по-бърз темп от стойността на CAD спрямо USD.

Волатилност на крос котировките

Волатилността на тези котировки се влияе не само от икономиките на страните с валути, участващи в кръстосания курс, но и от световните фундаментални новини, както и от икономиката на САЩ. Следователно, ефективността при сделки с междувалутни курсове най-често се показва предимно от опитни валутни търговци.

----------------

Пункт или пипс (Point или Pips)

Пипс е минималното изменение на котировката

Минималното изменение на котировката се нарича пункт или пипс (Point, Pips). Това е една десетохилядна от валутата = 1/10 000.
 
Различните инструменти (валутни двойки) се котират с различна точност, т.е. с различно количество знаци след запетай-ката. Болшинството валути се котират с точност 0,0001, други с точност 0,01.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: