Translate

понеделник, 20 ноември 2017 г.

Фиксиран курс на валутата | dLambow

 

Парична политика при фиксиран курс на валутата


Значение на обменния курс на националната валута

Обменният курс на националната валута е критично важен за икономическата система на страната, тъй като има пряко влияние върху такива показатели като:
  • - конкурентоспособността при износ,
  • - цената при внос,
  • - инфлацията,
  • - брутния вътрешен продукт и др.
По силата на този факт, правителствата са склонни да поддържат контрол върху валутния пазар, което дава възможност за въвеждане на режим на фиксиран валутен курс. Като икономическа категория валутния курс е съпоставяне на отделни национални парични единици помежду им. Поради това валутния курс показва цената на една валута по отношение на друга валута.

Какво е фиксиран валутен курс?

Фиксиран валутен курс (Fixed rate of exchange - свързан с една валута или кошница от валути) е официално установяване на система на валутен курс, при която валутата на една страна е свързана в постоянна връзка с валутата на друга държава (или кошница от валути) и в която централната банка се задължава да обменя валутата в съответствие с приетия постоянен курс, оставащ непроменим. Обратното на такава система е режимът на плаващ валутен курс (англ. Floating Exchange Rate).

Вариант на фиксиран валутен курс е постоянен курс в рамките на определен диапазон от колебания - в тази система централната банка позволява на обменния курс да се отклонява спрямо приетото съотношение с чуждестранна валута (или кошница от валути) в рамките на определено приет диапазон от колебания.


Парична политика при фиксиран курс на валутата
Фиксиран курс на валутата

Поддържане на фиксиран валутен курс

Невъзможно е да се постигне фиксиран обменен курс само чрез политически изявления на правителството или на централната банка - емитент на валутата. Това изисква ефективни политики с фиксирания курс и надежден ангажимент за стриктно спазване на тези политики.

Поддържането на фиксиран валутен курс изисква страната да разполага с достатъчни валутни резерви и да може да се намесва на валутния пазар, за да компенсира малките колебания на обменния курс, както и да провежда достатъчно строга парична политика, за да поддържа тези колебания малки граници. Особеността на фиксирания курс е, че той остава непроменен за дълъг период от време, независимо от промените в търсенето и предлагането на валутата.

Парична политика


Паричната политика е съвкупност от мерки и действия, насочени към установяване и поддържане на определено състояние на паричната сфера, чрез които се осигурява стабилност във финансовия сектор, ефективно развитие на реалната икономика и се гарантира общото икономическо равновесие. Тя се разработва и прилага от Ценралната банка. Икономическите условия във всяка отделна страна диктуват стратегията при избора на парични и фискални инструменти.

Основни валутни режими

С нарастване на капиталовата мобилност и засилване процеса на глобалната интеграция все повече се увеличава броя на страните, които ориентират валутно-курсовата си политика към един от двата типа режими - напълно свободно променлив валутнокурсов режим и твърдо привързан валутен курс. Разбира се, не се отхвърлят категорично  и междинните валутнокурсови режими. Страните, ориентира ли се към привързан валутнокурсов режим с фиксиран паритет, са със значителни капиталови ограничения.

Парична политика при фиксиран курс на валутата

При провеждането на парична политика при фиксиран валутен курс централната банка фиксира местната парична единица за чуждестранна или сбор от чуждестранни валути. При фиксирането на валутния курс предварително се съобщават размера и времето в нивото на фиксиране. Смята се, че този режим помага на икономиките да избегнат реалното поскъпване на валутния курс при изпреварващи нива на местната инфлация в сравнение с тази в страната, за чиято валута е фиксирана местната.Избор на чужда валута

Изборът на чужда валута се прави по политически, географски, исторически или икономически причини. Най-често се избира валута на страна или зона, към която местната икономика е силно обвързана или обществото като цяло иска да обвърже икономиката си със страната или зоната на базовата валута. При фиксиран валутен курс централната банка поддържа определен курс на местната валута към базовата, като обявява твърдото си намерение да не променя курса.

Фиксираният курс се поддържа чрез интервенции

Това означава, че Централната банка гарантира необходимите резерви в чужда валута, достатъчни да покрият търсенето. При фиксирания курс държавата определя нивото на курса чрез интервенции, изразяващи се в покупка или продажба на валута, или чрез промяна на националните лихвени проценти с цел да се поддържа дадения курс. Съществува възможност обаче курса да се фиксира на грешно ниво. В такъв случай едни транзакции ще бъдат стимулирани, т.е. ще бъдат изгодни, а други ще са неизгодни.

Отклонения от фиксирания курс

При големи отклонения това може да предизвика излишък или дефицит в платежния баланс и да се наложи промяна на курса. Очакването на такава промяна повлиява сдържащо на международните транзакции. Фиксираният курс  намалява несигурността за износителите и вносителите, а също и за чуждестранните инвеститори, макар че на практика съществува риск правителството да реши да промени курса в бъдеще.

Когато се прилага такава парична политика централната банка трябва да поддържа постоянна готовност за закупуване и продаване на валута  по обявените от нея равнища. Това се  отнася за всяко количество излишно предлагане или непокрито търсене на валута при фиксираната величина на курса, който пазара би проявил.

Готовност за намеса на централната банка.


Промяна на фиксирания курс

Ако централната банка не извърши такива покупки и продажби, за да се възстанови равновесието на валутния пазар, измененото търсене или предлагане ще доведе до необходимост от промяна на валутния курс, т.е. при положение, че в определен момент няма търсене за обмяна на цялата налична емисия от местната валута, ще бъдат необходими по-малко резерви в сравнение с паричната база в страната.

Намеса на Централната банка

Централната банка, при необходимост, има готовност да използва основните инструменти на паричната политика и активно да се намесва при регулирането на лихвения процент или дейността на финансовите институции. Поддържането на фиксиран валутен курс изисква запазване равновесието на валутния пазар.

Това може да стане само, ако лихвения процент на депозитите в местната валута е равен на лихвения процент на депозитите в чужда валута. Следователно поддържането на валутния пазар в равновесие при фиксирани валутни курсове изисква централната банка да поддържа местното лихвено  равнище равно на лихвеното равнище в чужбина.

 При увеличаване търсенето на реални парични баланси ще се предизвика увеличаване на лихвения процент в страната. Това на практика ще наруши лихвения паритет и ще направи местните депозити по-доходни в сравнение с депозитите в чужда валута. Тогава централната банка трябва да увеличи реалното предлагане на пари в стопанството.

За да се предотврати,  обаче понижаването на валутния курс централната банка трябва да интервенира на валутния пазар, като купува чужда валута. С това централната  банка предотвратява поскъпването на местната парична единица и възстановява равновесието на финансовия пазар.

Други ефекти от фиксирания курс на валутата

 

Увеличаване заетостта в производството

Фискалната политика може да стимулира заетостта и производството, което се възприема като едно от основните предимства на режима на фиксиран валутен курс. При малка, отворена икономика каквато е България, вътрешното ценово равнище е силно зависимо  от валутния курс.

Подобряване на конкурентоспособността

При фиксиран валутен курс системата постига стабилност на обменния курс, като по този начин една страна може автоматично да подобри своята конкурентоспособност чрез намаляване на разходите си под тези на други страни, знаейки че обменния курс ще остане стабилен.

----------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: