Translate

понеделник, 29 ноември 2010 г.

Какво е стокова борса?

Стокова борса.

Стоковата борса е тържище, организирано под формата на постоянно действащ пазар, на който се сключват сделки за покупко – продажби на масови, еднородни, качествено равностойни и пазарно заменими стоки при предварително определени и задължителни за участниците условия.
 
Стоките, които са предмет на покупко–продабжа на борсата са налице в процеса на сключването на сделките. Те се намират в складовете на борсата или на продавачите, намират се на път или са в процес на експедиция, но може и все още да не са произведени. Сделките на борсата се сключват въз основа на мостри, определени стандарти или описание на най–важните показатели за състоянието на стоките.

По същество обект на голяма част от борсовите операции е стандартизирания борсов договор. Възникването на борсовата търговия е продължителен процес. Началото му се търси в древността. Основа на първите организирани пазари са панаирите. Постепенно се оформят средища на търговци в определени сфери на дейност, на територията на основни административни и пристанищни центрове.

Като организиран пазар борсата се оформя през 15–16-ти век 

в Холандия и в най–оживените търговски центрове на Италия – Венеция, Генуа и Флоренция, а след това и в Англия и САЩ.  Самото понятие борса произлиза от латинската дума бурса, която означава кесия, торбичка. За страна с най–високо развитата борсова търговия днес се смята САЩ. Там началото се поставя през 18-ти и началото на 19-ти век. През 1752 г.

В началото на Броуд стрийт в Ню Йорк е създадена борса за търговия с местна продукция. А на Уол стрийт е бил организиран пазар за търговия с вносни стоки, доставени по море. В най – големия борсов център в света – Чикаго, се поставя началото на борсовата търговия през 1848 г., когато официално се учредява Чикагския съветът по търговията. От 1856 г. вече като

Асоциация на търговците започва дейността на съвременната Чикагска стокова борса. През 1862 г. се създава Ню Йоркската стокова борса. През 1870 – памучна борса на Ню Йорк, през 1885 г. Ню Йоркската кафеена борса и малко по– късно през 1916 г. Ню Йоркската кафиена и захарна борса.
-----------------------------------------------

неделя, 28 ноември 2010 г.

Какво точно се търгува на форекс?

На FOREX - пазара се търгува като се избира комбинация от две валути /валутни двойки/ - например  EUR/ USD.
 
Когато се купува евро,  едновременно с това се продава американски долар. Основните валутни двойки, с които може да се търгува са : EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF и др. Във валутните двойки първата валута се нарича базова, а втората насрещна валута.  Така се спекулира с възможността една от валутите да поскъпне спрямо другата.
    Ако клиента закупи 1200 EUR/USD на цена 1.2835, това означава, че е купил 1200 EUR и е продал 1540.20 USD. Когато реши да затвори позицията си той продава тези 1200 EUR/USD на пазарната цена - 1.2890, което означава, че е продал 1200 EUR и е закупил 1546.80 USD. По този начин клиента реализира печалба от 6.60 USD
-----------------------------------------------

понеделник, 22 ноември 2010 г.

0176: Избор на форекс брокер.

Съществуват много FOREX брокери, 

между които да избирате, както при всеки друг пазар. Обърнете внимание обаче на следното:
 • • Нисък спред - Спредът се калкулира в пипсове и е разлика между цената, на която валутата може да бъде купена и цената на която може да се продаде във всеки един момент. FOREX брокерите не начисляват комисионна, така че това е начина по който те изкарват пари. При сравняване на брокерите ще установите, че разликата в спреда на FOREX е с величина, подобна на комисионните при фондовите пазари. Ниският спред ще ви спести пари.
 • • Качествена институция - FOREX брокерите са обикновенно обвързани с големи банки или заемни институции, поради величината на изискуемия капитал. Също FOREX брокерите трябва да бъдат регистрирани и регулирани пред съответните институции. Тази информация може да намерите, както и друга финансова информация и статистика за FOREX брокериджа в съответните интернет страници и страниците на компаниите - майки.
 
 • • Набор от инструменти и проучвания - FOREX брокерите предлагат много различни платформи за търговия за своите клиенти - както всички останали брокери на другите пазари. Техните платформи за търговия често включвет графики в реално време, инструменти за технически анализ, новини и иформация в реално време и дори системи за търговия. Преди да се доверите  на брокер, уверете се, че ще ви предложат безплатно изпробване на различните платформи за търговия. Брокерите обикновенно осигурява технически и фундаментален обзор, икономически календар и други проучвания.
 • • Широк набор от ливъридж опции - ливъриджа е необходим във FOREX-а, защото ценовите отклонения (източника на печалба) са просто частици от цента. Ливъриджа, изразен като пропорция между общия капитал, на разположение на актуалния капитал, е величината на парите, които брокерът ви ще ви заеме за търговия. За пример отношението 100:1 означава, че вашият брокер би ви заел 100 долара срещу всеки 1 долар от актуалният ви капитал. Много брокери предлагат повече от 250:1. Запомнете, че ниският ливъридж означава нисък риск, но и ниски печалби.
 • • Видове сметки - много брокери предлагат две или повече разновидности на сметките. Най- ниската сметка, известна като мини-сметка и изискваща за търгуване минимума е около 250 долара и е с високо ниво на ливъридж (така ще може да изкарвате пари с малко капитал). Стандартната сметка ви дава право да търгувате при различен ливъридж, но изисква минимум първоначален капитал от 2000 долара. Накрая, сметка с премия, която често изисква значителна величина на капитала, дава ви право на търговия с различен ливъридж и често предлага допълнителни инструменти и услуги.
-----------------------------------------------

вторник, 16 ноември 2010 г.

вторник, 9 ноември 2010 г.

Финансови пазари.

Роля на финансовите пазари.

Пазарът или по скоро системата от относително обособени, но взаимно свързани пазари е “духът” на всяка икономика. Счита се, че в развитата пазарна икономика финансовите пазари играят доминираща роля. Те могат да бъдат обособени в зависимост от предмета и характера им на:
 • 1.    Кредитни пазари
 • 2.    Валутен пазар
 • 3.    Застрахователен пазар
 • 4.    Социално – осигурителен пазар
 • 5.    Пазар на ценни книжа /фондова борса/
Същността на капиталовия пазар се състои в смяната на характера и разпределението на собствеността. Той е институцията осъществяваща в действителност и конкретика тази смяна. Инструментите на капиталовия пазар са капиталовите ценни книжа. Смята се, че първата фондова борса с международно значение е основана в Антверпен през 1531г. , след това и в Лондон, Париж, Берлин, Токио и други. Днес няма страна с развита пазарна икономика, която да няма фондова борса.

Българският капиталов пазар се заражда в началото на 20-ти век. Първият закон за борсата е приет през 1907 г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса. След Втората световна война фондовата борса прекратява дейността си до 1991 г., когато възобновява съществуването си с приемането на Търговския закон.
http://pahtreaq.files.wordpress.com/2008/11/markets3.jpg

Капиталовият пазар в България 

започва да се развива и популяризира едва в годините на прехода. В момента пазарът е все още недостатъчно развит и ефективен. Наблюдава се силен конкурентен натиск от страна на други канали за финансово посредничество – банковата система, застрахователната система и лизингът. Определено банковата система доминира във финансовия сектор, докато размера на капиталовия пазар остава малък.

Основните проблеми на българският капиталов пазар са: ниската ликвидност, некачествените ценни книжа, малкото инвеститори и липсата на прозрачността. Ниската ликвидност на българския пазар на ценни книжа се дължи на комплекс от фактори, като например все още недостатъчния брой на качествени емисии ценни книжа и недостатъчния свободен обем на търговия. Свободният обем акции за търгуване на борсата е по-малък като процент от капиталът.

Много публични дружества се дерегистрират, много малко нови компании излизат на борсата, а добре работещите компании в различните отрасли на българската икономика са извън нея. По-голяма част от компаниите, които се търгуват на пазара са абсолютно неликвидни. Процентът на търгуваните акции, както бе посочено по-горе е много нисък. Голяма част от българските мениджъри не смятат, че финансирането през борсата е бърз и лесен начин за набиране на средства. Липсата на информация и основни познания в областта на борсовата търговия е причината много мениджъри да се страхуват от превземане и разкриване на информация за компаниите им.

Изводът е, че бизнесът в България не познава емитирането на акции. 

Проучване проведено в бизнес средите показва, че 80% от интервюираните не познават емитирането на акции като алтернативен начин за финансиране, броят на не познаващите емитирането на облигации е още по-голям – 83%. Липсата на публични акционерни дружества до голяма степен се дължи на тази незапознатост, като и на нежеланието на собствениците, дружествата им да станат публични.

Населението на България също е незапознато с възможностите създавани от капиталовия пазар. Според гореспоменатото проучване 65% от населението въобще не знае какво представляват акциите, за облигациите процентите скачат до 73%. Основните причини капиталовият пазар да не се възприема като реална алтернатива за реализиране на доход и осигуряване на финансиране са недостатъчната информираност и ниската инвестиционна култура на българите.

Очевидно е, че ликвидността не е висока, но оптимистичното е, че през последните години бележи покачване. Заслуга за това имат така наречените „нетипични” инструменти и инвестиционни бонове. Голяма част от обема и оборота на БФБ- София идват именно от такива сделки. Тези инструменти имат временно присъствие на борсата, но освен за повишаване на обемите те допринесоха и за популяризиране и повишаване на доверието към капиталовия пазар като цяло. Благодарение на компенсаторните инструменти и инвестиционни бонове много хора се докоснаха до борсата и инвестиционните посредници.

Друг източник за подхранване на ликвидността е продажбата през БФБ на остатъчни дялове от държавни дружества. Въпреки всичко най-голям проблем за ликвидността си остава липсата на качествени дружества, в чиито акции да се инвестира. Друг голям проблем, особено при предлаганите емисии облигации е прозрачността. Липсата на информация възпира чуждестранните инвеститори да купуват ценни книжа на българския капиталов пазар.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Някои понятия около валутите и парите.

Под валута се разбира законовото регламентиране на паричния ред в една държава. 

В по-тесен смисъл обаче с това понятие се обозначава чуждестранна парична единица. В зависимост от материала, от който са направени, респективно са свързани намиращите се в обръщение пари, се разграничават следните валутни системи: обвързани валути – обръщение на злато, пари със златно покритие, пари със златно-девизно покритие и свободни валути. Разликата между тях е, че първите са обвързани със някакъв валутен метал – със злато и или девизи, а при вторите не съществува такава обвързаност.
 

Стойността на парите (вътрешна стойност на парите) 

изразява тяхната покупателна способност и се представя с реципрочната стойност на ценовото равнище. Външната стойност на парите показва какво количество чуждестранни стоки могат да бъдат закупени с единица от националната валута, тя се изменя с промяната във валутния курс. Според количествената теория за парите съществува право-пропорционална зависимост между паричната маса и равнището на цените.

Процеса на увеличаване цените на стоките, 

или което е едно и също – процесът на обезценка на парите, се нарича инфлация. Под дефлация се разбира общото снижаване на ценовото равнище. За инфлационни очаквания се говори въз основа на динамиката на индекса на цените. Ценовият индекс показва с колко процента са нараснали цените спрямо базисния период. Темпът на повишаване на цените (темпът на инфлация) се представя с изменението на индекса на цените в сравнение с базисния период, изразено в проценти.
Най-често използваните индекси са индекса на потребителските цени, производствения ценови индекс и дефлаторът на брутния национален продукт. Формите на инфлация се обособяват в зависимост от нейният темп и последици за стопанското развитие. Стагфлацията е състояние на икономиката, което се характеризира в едновременно съжителство на висока инфлация и забавен темп на икономически растеж.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 3 ноември 2010 г.

Търсене на пари на паричните пазари.

Търсенето на пари на паричните пазари 

е свързано с мотивите на икономическите субекти търсещи пари за своета дейност и с аспектите на паричното предлагане – обхват и представяне на паричните агрегати според методиката на Европейската централна банка.
 

Мултипликаторите на паричното обръщение включват :

 • 1)    Общ паричен мултипликатор изразяващ отношението на М3 към паричната база.
 • 2)    Мултипликатор на М2, който изразява отношението на паричния агрегат М2 към паричната база.
 • 3)    (паричната база включва банкнотите и монетите в обръщение плюс резервите на търговските банки при БНБ).
 • 4)    Мултипликатор на М1 включващ отношението М1 към парична база.
 • Различаваме още кредитен мултипликатор; депозитен мултипликатор, мултипликатор на парите.
Междубанковия паричен пазар в България включва следните видове операции: депозити, репо сделки, овърнайт…
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: