Translate

събота, 17 септември 2011 г.

Еврото в глобализиращата се икономика (Euro i globalizirzsta se ikonomika).

Засилването на международната икономическа интеграция, 

познато като „глобализация“, предлага много възможности. Фирмите от Европейския съюз (ЕС) получават по-лесен достъп до нови и разрастващи се пазари и източници на финансиране и технологии.

Потребителите от стария континент получават достъп до по-голямо разнообразие от стоки на по-ниски цени. Това означава по-големи потенциални печалби по отношение на по-високите нива на производителност и реалните заплати.

Европейската комисия счита, че около една пета от повишението на жизнения стандарт през последните 50 години се дължи на глобализацията. Ето защо тя е твърд поддръжник на по-голяма икономическа отвореност. Търговската политика е важен инструмент за управление на световната либерализация на търговията.

Обществеността обаче често свързва глобализацията със загуба на работни места, 

понижаване на заплатите и влошаване на условията на труд. Тези притеснения се базират на страховете, че повишената конкуренция от страните с ниско ниво на заплащане упражнява твърде голям натиск върху местните производители и работници и може да доведе до пълното или частично затваряне на местни заводи или до преместването им в чужбина.

Тези притеснения не са нови, но те изглежда се увеличават с излизането на Китай и Индия на световната търговска сцена. По-специално, широкото използване на информационните технологии и интернет все повече разрушава границите между това, с което може, и това, с което не може да се търгува.

Намирането на адекватна реакция на глобализацията 

може да се разглежда като част от по-широкото политическо предизвикателство за динамичните икономики – да се справят успешно със структурната икономическа промяна.

За да се извлече печалба от глобализацията, е необходимо да се премине през процес на адаптиране, при който производствените фактори – като например инвестиционният капитал – преминават от дейности и фирми, които не могат да издържат на повишаващия се натиск на конкуренцията, към такива, които са стимулирани от него.

Въпреки доказателствата обаче, че глобализацията не е свързана с нетна загуба на работни места като цяло, приспособяването на икономическите структури е свързано с разходи, произтичащи от преместването на ресурси между фирми и дейности.

Колкото по-лишени от гъвкавост са работната сила, капиталът и продуктите, толкова по-скъпо струва структурното приспособяване и то може да се почувства силно, поне в краткосрочен план, в конкретни сектори и в регионите, където те са концентрирани.

Предизвикателството за политиката 

е да се превърнат потенциалните ползи от глобализацията в реални печалби, като се сведат до минимум социалните последствия от това. Мерките за подобряване на функционирането на пазарите на Европейския съюз и за засилване на иновациите ще спомогне за съкращаване на процеса на приспособяване, а насочените политически действия, като например Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, ще подпомогнат засегнатите работници.

Освен пред тези вътрешни въпроси, възникват и значителни външни предизвикателства, изискващи политически решения, включително:
 • Насърчаване на световната търговия и запазване на водещата търговска позиция на Европа в света;
 • Управление на миграцията като източник на работна ръка, ответна реакция спрямо застаряването и полза за развитието;
 • Запазване на позицията на Стария континент като източник и дестинация за преки чуждестранни инвестиции;
 • Управление на неравенствата в световната икономика заедно с други партньори.
 • ЕК играе важна роля в разработването на последователна политическа стратегия за справяне с предизвикателствата на глобализацията. Тя анализира отблизо еволюцията на основните тенденции в световната търговия и потоците на преки чуждестранни инвестиции и резултатите от работата на Съюза в това отношение.
Тя редовно анализира и въздействието на глобализацията върху икономическите резултати и предоставя политически съвети възоснова на този анализ. Европа е „централна арена на глобализацията" и като цяло европейците са облагодетелствани от глобализацията (особено от падането на Желязната завеса и края на Студената война). Процесът на разширяване на Изток не е попречил на експортните възможности на Европа. Точно напротив.

Много характерно е, че най-значителен е износът на EU 15 за развиващите се страни (64% от общия износ), като през 2006 г. той възлиза на $1 трилион - драматично увеличение от $262 млрд. през 1990 (52% от общия износ). Европейската периферия (Русия, Близкия Изток и Азия) се оказва нов и динамичен източник на търговия. Периферията внася европейски стоки в обем няколко пъти повече, отколкото Китай внася от ЕС. Заключението е, че EU вече има „собствен Китай пред вратата си".

Делът на външната търговия в БВП 

на 15 водещи страни в периода 1960 - 2005 е нараснал от 39% до 74%, докато в САЩ - от 10% до 26%. Все пак постижението на Китай по този показател е феноменално: от 2.6% дял на износа в БВП през 1950-те до 69% през 2006 г. През същата година износът на Япония е формирал 29% от БВП.

Europa се е възползвала от по-големия достъп до чужди пазари и ресурси, но едновременно с това и другите страни са имали по-голям достъп до нейния пазар, който е един от най-богатите в света. Сред публиката неспециалисти това е свързано със страхове за бъдещето, но според експертите, процесът досега е бил двустранно изгоден и представлява „win - win" динамика за континенталната и глобалната икономика.

Доброто, което глобализацията носи, 

е голям ръст на износа и вноса, ръст на инвестициите, нетни входящи потоци на труд, натиск за намаляване на инфлация и лихви, повече работни места, по-високи доходи, по-висок ръст на БВП. Проблемите на губещите от глобализацията се обясняват с това, че те не са успели да се приспособят навреме към икономическата промяна.

Нека отбележим, че Европейският икономически надзорен съвет, консорциум от европейски учени, обединени около мюнхенския институт Ifo, е по-критичен към ефектите от глобализацията върху европейската икономика. Изтъква се, че глобализацията може да доведе до спад в търсенето на определени видове трудови умения, но едновременно с това тя намалява деструктивните ефекти на пазара на труда и в дългосрочен период ще доведе до спад на безработицата.

Като цяло европейските учени също са на мнение, че позитивните страни на глобализацията за ЕС надхвърлят отрицателните й ефекти. Само че позитивите не се разпределят равномерно: по-богатите и с повече квалификация хора ще спечелят, а по-ниско квалифицираните ще загубят, тъй като ще бъдат изправени пред по-голяма конкуренция от чуждестранни работници и имигранти.

Европа остава най-голямата търговска общност в света, 

като през 2006 г. е източник на 41.7% от световния износ, износител номер едно в 9 от 20 ключови продуктови категории, главен получател (64%) и водещ източник (около 50%) на преки чуждестранни инвестиции в периода 2000 - 2006. Главна цел на европейските инвестиции са САЩ - $1.3 трилиона през 2006 г. Досега старите страни членки не са загубили входящ поток ПЧИ за сметка възхода на Полша, Чехия и Унгария, производители с далеч по-ниски разходи.

Ключов момент в оценката на глобализацията е движението на трудови ресурси. В момента в Европа има около 56 милиона имигранти, доста над 40.8 млн. в САЩ. В EU 15 след вълната на присъединяването през 2004 г. придойдоха около един милион работници от централна Европа. След първоначалния стрес във Великобритания, Ирландия и Швеция се оказа, че тази работна сила е била благословение за националните икономики.

Инфлацията в съюза е значително по-ниска, 

отколкото щеше да бъде без глобализацията. Ако ЕС се възползва от възможностите, които глобализацията му предоставя сега, доходите на европейското домакинство могат да станат над 5,000 евро годишно.

Европа е седалище на 58 от водещите 100 мултинационални компании. Водещите 100 европейски предприятия формират същата добавена стойност, както и водещите 100 фирми от САЩ. Производителят на мобилни телефони Nokia дава чудесен пример: близо 100 компоненти на мобилния телефон се произвеждат в 40 държави, след което се продават на около 80 ключови пазара.

Друг пример за обхвата на глобализацията днес е обемите на валутната търговия в света: през 2007 г. сделките на форекс пазара дневно достигат обем от $3.2 трилиона, над 70% увеличение по сравнение с близката 2004 г. Европейската валута (euro)сега формира 37% от световните сделки и отстъпва само на долара на САЩ.

От първите 10 страни по конкурентноспособност в света, 

7 са европейски държави. От 30 най-глобализирани в икономическо отношение държави, 23 са европейски. Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу обяви в разгара на финансовата криза, че има твърдо дверие в стабилността на общата европейска валута и в способността й да създава икономическа среда в ЕС, която има 3 ключови параметъра - ниска инфлация, ниски лихвени проценти и стабилност на потребителските пазари.

Стабилното евро е помогнало за създаването на повече от 16 милиона работни места в Европа.  Едно от най-важните следствия от наличието на обща валута в Европа обаче е, че се намаляват загубите на бизнеса при трансгранични търговски операции. Като използват еврото фирмите в ЕС не губят пари от курсови разлики. Освен това, финансовите системи на страните, част от ЕС се чувстват много по-защитени от валутни кризи.

Може да се каже, че Еврото осигурява защита на бизнеса от разликата във валутните курсове. Според други икономически и финансови анализатори световната финансова криза е дала огромен шанс на еврото. Все пак то все още е твърде далеч от момента, в който да детронира долара като световна валута. В момента само 27% от световните валутни резерви са в евро, докато 62% са в долари.

Десет години след въвеждането на евро, повечето високопоставени европейски служители направиха позитивна равносметка за единната европейска валута. Според тях тя е изиграла функцията на защита, докато финансовата криза се разпространяваше на Стария континент.

Европейският съюз трябва да предприеме кардинални реформи, ако иска да посрещне успешно предизвикатествата на 21 век. Сблъсъкът с глобализацията на икономиката налагат функционирането на европейската икономика да се адаптира, а европейският социален модел да се промени, за да се запазят духът и идеята, породили неговото създаване.

Появата и утвържадаването на еврото на световните пазари е само една стъпка в тази посока. Единната валута е средство, инструмент за решаване на тези проблеми. Освен това въвеждането на еврото широко се подчертава и понякога се определя дори като най-важната стъпка в европейската интеграция.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 9 септември 2011 г.

Какво е форекс? | dLambow

 

Международен валутен пазар форекс - възникване, същност, характеристики и значение


Какво е форекс?


Определение за форекс

Международният валутен пазар FOREX (Foreign Exchange market) е междубанков пазар за обмен на националните валути на отделните държави по точно определен валутен курс. Представлява съвкупност от операции за покупко-продажба на чуждестранна валута и се предоставя при определени условия (сума, обменен курс, време). За разлика от стоковия и фондовия, валутният пазар не е централизиран на определено място или сграда.

Най-разпространената дефиниция за валутен пазар е: "междубанков и междудилърски пазар за размяна на националните валути на различните държави." Валутният пазар е т. нар."извън борсов пазар" (over-the-counter (OTC) market), защото при сключване на сделка двете страни преговарят за следните параметри:

 • a. Размер на сделката;
 • b. Дата на сетълмент (дата на плащане);
 • c. Цена.
Определение за форекс
Какво е форекс?

Основни валути

Валутният пазар е мрежа от финансови институции, които обслужват международни бизнес сделки. На него се търгуват различни национални валути. Форекс търговията представлява едновременна покупка на една валута и продажба на друга. Преимуществена част от трансакциите се осъществяват в някоя от основните валути:

 • - щатския долар (USD),
 • - евро (EUR),
 • - японската йена (JPY),
 • - швейцарския франк (CHF),
 • - английския фунт стерлинг/английската лира (GBP),
 • - Канадски долар и
 • - Австралийски долар.


Основни участници

От 1971 г до скоро основните играчи на международния валутен пазар са били банки, мултинационални компании и големи брокерски къщи:

 • - търговски банки,
 • - валутни борси,
 • - централни банки,
 • - фирми осъществяващи външнотърговски операции,
 • - инвестиционни фондове,
 • - брокерски компани.

На FOREX пазара се срещат голям брой различи по мащаби участници.

 • -На първо място са големите инвестиционни банки. Търговията на междубанковия пазар се извършва от валутни брокери и електронни системи (Bloomberg, Reuters dealing 3000, EBS, CME и други).
 • -Те са следвани от по-малките инвестиционни банки.
 • -На трето място са големите ТНК (транснационални компании), големите инвестиционни фондове (хедж-фондове, пенсионни фондове, взаимни фондове), застрахователните дружества, както и малките FOREX брокери за търговия на дребно.
 • - Централните банки са друг голям участник на валутните пазари. Това е предопределено от целите на икономическата политика на държавите. Централните банки влияят върху паричното предлагане, лихвените проценти и инфлацията, а могат и да използват валутните си резерви за директна интервенция на валутните пазари.

Интересен е фактът, че десетте най – големи участника на FOREX пазара заемат над 70% от общия обем на извършваните сделки.

 • -Deutsche Bank е на първо място с около 17 %, следвана от
 • - UBS (12.5%) и
 • - Citigroup (7.5%).

Днес главните участници са централните банки, търговските банки, брокерски къщи, мултинационални компании и индивидуални инвеститори. Влиянието на последната група е нараснало значително през последните 10 години. Благодарение на бързото развитие на информационните и комуникационни технологии достъпът до международния валутен пазар става по-лесен за всеки.

Основни "играчи" на форекс

Участниците на валутния пазар, формиращи неговата организация, са различни групи икономически субекти, които реализират целите си и защитават специфични интереси. Те могат да бъдат обособени в следните групи:

 • a. Клиенти на дребно
 • b. Търговски банки
 • c. Валутни посредници
 • d. Небанкови финансови институции
 • e. Централни банки
 • f. Валутни борси


Маркетмейкъри

Търговските банки заемат водещо място във валутната търговия.Банките, които участват във валутната търговия и формират валутния пазар, като по всяко време извършват котировка на редица конвертируеми валути, са известни като маркетмейкъри. Участието на банките във валутната търговия е двояко - от една страна те изпълняват ролята на брокери, а от друга - на дилъри. На съвременния етап около 20 големи транснационални банки са специализирани в търговията с валута и реализират около 50% от общия обем.

Валутните посредници (брокери)

Валутните брокери са специализирани компании, които участват като комисионери във валутната търговия между банките. Операциите с посредничество на тези брокери са изгодни, тъй като те са експерти, които обобщават котировките „продава” и „купува” от много банки за повечето валути. Това дава възможност посредничеството на брокерите да повишава ефективността на валутния пазар, като се получават по-изгодните котировки на валутите и с по-малко разходи.

Валутни борси

Валутните борси са специализирани, организирани институции, на които се реализират валутни сделки при унифицирани изисквания и при спазването на строго определени борсови правила. На валутната борса се търгува с предварително определени условия за доставката и плащането, а не със самата валута, като специфична стока, както е на междубанковия пазар.    

Небанковите финансови институции
Все повече се засилва ролята на небанковите финансови институции. Това са доверителни фондове за управление на парични средства, брокери на ценни книжа и недвижими имоти, застрахователни и пенсионни фондове и други. Тези институции предлагат широк спектър от услуги във връзка със сливания и поглъщания, сключване на валутни операции и суапови сделки, застраховка на ценни книжа срещу валутен риск и други.

Централни банки

Централните банки са участник на валутния пазар, в действията на които има своеобразна специфика. Те следят за движението и промените на валутния курс на националната парична единица и при възникнала потребност интервенират на валутния пазар, за да въздействат за регулирането му.

Последствията от валутните интервенции, които централните банки провеждат, се изразяват в два аспекта: първият - променя се съотношението между търсенето и предлагането на съответната валута; вторият - настъпват изменения на паричната маса в обръщение, защото по същество покупката на чужда валута е продажба на национална валута.

Клиенти на дребно

Клиентите на дребно са физически или юридически лица, които търсят и предлагат валута. Те осъществяват валутните си сделки на дребно в банките. Така се формира първичното търсене и предлагане на валути.

Какво е форекс
Начало на форекс

Начало на форекс

Пазарът forex функционаира от 1971 година, след разпадането на Бретън Удската валутна система, когато валутите на индустриално развитите страни преминават от фиксиран към свободен плаващ режим, с нарастваща роля на факторите търсене и предлагане за определяне на валутните курсове.

От тогава разрастването на валутния пазар е забележително, като дневният оборот се увеличава от 5 милиарда долара през 1977г до 1 - 5 трилиона долара през последните години. За сравнение годишният обем на пазара на акции, който е около 21 трилиона долара, е равен на оборота на валутния пазар за 16 дни.

Значение на форекс

Значението на форекс се определя именно от факта, че на него се формират валутите курсове, и се осъществява тяхната размяна. На валутният пазар:

 • - се осигуряват средства за осъществяване на международните плащания;
 • - се извършват операции за хеджиране на валутния риск;
 • - се правят спекулативни операции с цел извличане на печалба;
 • - се играе откровен хазарт.

Големият обем на валутния пазар осигурява почти идеална ликвидност на участниците. Поради големите мащаби и волатилност на пазара, търговията с валути е едно несравнимо преживяване.

Характерни черти

Характерни черти за FOREX пазара са:

 • - изключителна ликвидност,
 • - наднационална глобална структура,
 • - относителна дерегулираност и
 • - големият брой участници.


Местоположение

За разлика от традиционните пазари на стоки и акции, където купувачи и продавачи се събират на организирани борси, транзакциите на валутния пазар не са централизирани. Това е извънборсов пазар, където сделките се извършват по телефон, компютърни терминали (Reuters, Bloomberg) и в последно време чрез Интернет и смартфони. Форекс няма точно определено местонахождение и не предполага лична среща между участниците, доколкото те се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства (телеграф, телефон, интернет).

Той е децентрализиран, макар че с развитието на телекомуникациите FOREX днес е в голяма степен интегриран и унифициран. Сделките се сключват по електронен път посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите банки (търговски банки) и брокерски къщи или чрез телефонни разговори между дилърите.

Работно време

Пазарът е активен 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата. Търговията е активна от 7 сутринта в понеделник новозеландско време до петък 17 часа Ню – йоркско време. Валутната търговия започва с отварянето на пазара в Нова Зеландия, малко по-късно са Австралия и Сингапур, следвани от Япония, Европа и накрая САЩ. Така всеки търгуващ с валути на forex ще може незабавно да реагира на добрите или лошите съобщения и да отвори или затвори позиция в удобен за него момент.

Обем на пазара

Това е най-големият пазар в света със среднодневен оборот от около 1 - 4 трилиона щатски долара. Ежедневния обем от конверсионни операции в света съставлява сума от порядъка на над 2 трилиона долара.

Валутен курс

Както и на другите пазари, взаимодействието между купувачите и продавачите (търсенето и предлагането) определя пазарната цена на валутата - валутен курс, който представлява съотношение в цените на две валути една спрямо друга.

Форекс центрове

Най-голям по обем на извършваните сделки пазар е Лондон с около 32% дял от глобалния пазар. Следва Ню-Йорк с приблизително 18 % от общия дял. На трето място е Токио със 7.6%. Други големи средища на FOREX пазара са

 • - Лондон - 34,1 %
 • - Ню-Йорк - 16,6 %
 • - Токио - 6 %,
 • - Цюрих,
 • - Сингапур,
 • - Германия/Франкфурт - 10%,
 • - Швейцария,
 • - Австралия,
 • - Канада,
 • - Франция и
 • - Хонг-Конг.

Според дневният обем операции, най-големите световни банки са:

 • - Deutsche Bank,
 • - Barclays Bank,
 • - Union Bank of Switzerland,
 • - CityBank,
 • - Chase Manhattan Bank,
 • - Standard Chartered Bank

Всяка от тях извършва ежедневен оборот от милиарди долари. Операции от типа спот (spot), или текущи конверсионни операции, се наричат сделки покупко/продажба на валута, като фактическото им изпълнение (валутиране) става на втория ден след затваряне на сделката. По данни към 1998 год около 40% от активността се пада на Spot-пазара.

Източници на информация

Източници за информация за състоянието на финансовите и валутни пазари - чрез системи в реално време, предоставящи данни за котировката на валутите, а също така и финансово-икономически новини от международните агентства са:

 • - Reuters,
 • - Dow Jones,
 • - CQG,
 • - Bloomberg,
 • - TENFORE и др.


Обем на валутните сделки

Типичните обеми от сделки в междубанковата търговия са около 10 милиона долара, но благодарение на маржиналната търговия, на пазара могат да участвуват и лица, разполагащи с неголям капитал. Брокерите предоставящи услуги за маржинална търговия, изискват внасяне под залог на депозит и дават възможност на клиента да извършва операции за покупко/продажба на сума 40 - 50 пъти, а понякога и по-големи от внесения депозит за тях. Рискът от загуба поема самия клиент, депозита служи като обезпечение, което застрахова брокера.

Маржин търговия

За разлика от валутните операции с реална доставка на валута или реален обмен на валута, участниците на форекс, особено тези които имат малък капитал, използуват търговия под застрахован депозит - маржинална търговия с така нареченото кредитно рамо (margin trade или leverage trade). При маржин търговията всяка операция винаги има два етапа: покупка (продажба) на валута по една цена, а след това обезателна продажба (покупка) на същата валута по друга цена (или по същата).

Най-търгувани валути на FOREX

 • - Щатският долар участва в 40-45% от спот сделките.
 • - Еврото - общоевропейската валута е с малко над 18%.
 • - Японската йена е на трето място с около 12%.

Други силно търгувани валути на FOREX са:

 • - английската лира,
 • - швейцарския франк,
 • - канадския долар,
 • - австралийския долар,
 • - шведската крона и други.


Най-разменяните валутни двойки са:

 • - EUR/USD - 27 % от сделките,
 • - USD/JPY - 13 % от сделките,
 • - GBP/USD - 12 % от сделките,
 • - USD/CHF - 5 % от сделките.

Индексът за щатския долар се изчислява въз основа на следните валути със съответните тегла: EUR = 35,52 %; CAD = 33,39 %; JPY = 19.18 %; GBP = 9.12 %; CHF = 2,79 %, а индексът на еврото включва петте валути – USD = 38,74 %; GBP = 28,37 %; JPY = 16,94 %; CHF = 9,33 %; SEK = 6,62 %.
Какво точно е форекс?

 • - търговия (трейдинг)?
 • - инвестиране?
 • - спекулиране?
 • - хазарт?
 • - поддържане на валутните курсове?
 • - равновесие на валутните пазари?

Трудно е да се даде общоприемлив отговор и това води обикновено до много спорове.

Участието на Форекс може ли да се счита за инвестиране?

Не - в случая става дума за трейдинг или даже за хазарт, доколкото 80% от участниците във Форекс всъщност нямат никаква представа какво правят и всъщност играят хазарт - игра на късмет, налучкване (понякога с много сериозен вид).

Всъщност, всеки опит да се прогнозира хода на валутите си е чиста проба гадателство, а всеки, който следва такива "прогнози" фактически играе хазарт.
Трейдингът (търговия) е покупко / продажба с цел реализиране на печалба, което няма нищо общо с инвестирането. Това важи с още по-голяма сила за онези 80% от трейдинга, които са всъщност хазартни залагания.

Съвременна характеристика на форекс.


Местонахождение

Форекс няма точно определено място и не предполага лична среща между участниците, доколкото те се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства. Сделките се извършват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите банки(търговски банки) и брокерски къщи.

Интегрираност

Търговски банки, специализирани във валутната търговия, обслужват валутния пазар в качеството на дилъри, т.е. сключват сделки както за сметка на своите клиенти, така и за собствена сметка. При съвременната разгърната и модерна световна информационна и комуникационна мрежа може да се говори за единен световен пазар на валута.

Ликвидност

С развитието на интернет и информационните технологии, на форекс пазара се включват и все повече дребни инвеститори (участници), което допринася за увеличаване на ликвидността (оборотите) и стесняването на спредовете (spread - разликата между офертите за купуване и продаване) и намаляването на комисионите.

Обем

Обемът на foreх е над 1.5 трильона долара на ден, за сравнение оборота на Американската фондова борса е само 300 милиарда долара. Форекс пазар е най-големият и най-ликвиден в света.

Работно време

Пазар forex работи 24 часа на ден, пет дни в седмицата, валутния пазар се затваря само за държавните празници и почивните дни.

Фактори за цените на валутите

Форекс пазарите и цените на валутите се влияят основно от международните търговски и инвестиционни потоци, както и от факторите влияещи върху пазарите на ценни книжа - икономическите и политически условия, особено

 • - основните лихвени ставки,
 • - инфлацията и
 • - политическата нестабилност.

Тези фактори обичайно оказват краткосрочно влияние, което прави валутния пазар атрактивен, предлагащ диверсификационна защита срещу неблагоприятни движения на фондовите пазари.

Валутни анализи

Инвеститорите базират решенията си за търговия на технически или фундаментален анализ. Техническия анализ използва графики, трендови линии, нива на подкрепа и съпротива, графични фигури, математически модели и други средства. Инвеститори, използващи фундаментален подход, базират решенията си на икономически анализи.

Откриване и закриване на позиции

При откриване на позиция, реално доставяне на валута не произтича. Клиентът открил позиция, внася предварително застрахователен депозит, който служи като гаранция и компенсация при възможни загуби. След закриване на позицията, застрахователният депозит се връща по сметката на клиента и се прави разчет на приходите-загубите по извършената операция. При това депозита често пъти е сто пъти по-малък от сумата, която клиента използва при тази търговска операция. Ето, илюстрация на откриване и закриване на позиция:

Дълга позиция

Например, прогнозирайки засилване (поскъпване) на еврото спрямо долара т.е. когато тренда (графиката) на еврото ще се движи нагоре ние искаме да купим евро на по-ниска цена сега и да ги продадем по-късно обратно когато еврото стане по-скъпо. В този случай операцията ще изглежда така откриваме позиция "купува-buy" на евро, след време закриваме с позиция "продава-sell". През цялото време докато позицията е била отворена ние имаме открита позиция по евро (EUR/USD).

Къса позиция

По подобен начин ще постъпим, когато еврото ще отслабва по отношение на долара графиката се движи надолу, то нашата операция ще бъде откриване на позиция "продава" и закриване с "купува". По такъв начин е възможно ние да получаваме печалба както при понижаване, така и при повишаване курса на валутата. За да се играе на валутния пазар FOREX вие можете да направите това само чрез посредник на междубанковия валутен пазар. Такъв посредник може на бъде финансова къща или финансов брокер.

Какво е днес форекс?

В условията на бум на новите технологии в областта на Интернет и особено с навлизането на мобилните комуникации (смартфони) в ежедневния живот, значително се улеснява достъпът до различните финансови и валутни пазари. Лесният достъп до пазарите открива големи потенциални възможности за печалба, но те могат да бъдат постигнати в резултат на тежка работа:

 • - по анализиране на ценови движения,
 • - определяне състоянието на съответните пазари,
 • - изборът на точния момент за откриване и закриване на позициите.

Успешното търгуване на форекс предполага спазване на строга дисциплина и съблюдаване на редица правила.

----------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: