вторник, 29 декември 2009 г.

Историята на форекс се повтаря.

Това е третия постулат в техническия анализ на форекс

Той се базира на обективните закони на физиката, икономиката, психологията. Тези правила, които са действали в миналото, действат и сега, а също така ще действат и в бъдещето.

На това основание са и всички интерполационни методики за прогнозиране на бъдещето на форекс, което по същество е повторение на миналото.
Но от друга страна, всеки момент от историята е индивидуален и уникален, макар че запазва общите тенденции.

Т.е. историята се повтаря, но никой не знае кога. Ако това Ви звучи обезсърчително, означава че Ви предстои още доста работа по разбирането на форекс.

Кураж!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 28 декември 2009 г.

Видовете финансови рискове на форекс

Видовете финансови рискове на форекс

които трябва да познавате и да се съобразявате при пазарната икономика?

1. Държавен риск

свързан с дейността на конкретната страна, като например смяна на:
 • - политическото положение,  
 • - промяна на закони,   
 • - промяна на данъци и осигуровки,   
 • - корупция,   
 • - бандитизъм,   
 • - природни бедствия и стихии за района.

2. Общоикономически рискове:

 • - изменение на базовите макроикономически показатели, 
 • - темповете на ръст и структурата на брутния вътрешен продукт, 
 • - основния лихвен процент, 
 • - инфлация, 
 • - безработица, 
 • - размер и структура на външния дълг, 
 • - валутен курс, 
 • - валутен борд.

3. Рискове от икономическия сектор - 

икономиката в една страна не е еднородна. Съществуват по-развити и по-малко развити сектори, свързани конкретно с развитието на определени предприятия:
 • - аграрен сектор, 
 • - телекомуникации, 
 • - промишленост,
 • - наука, 
 • - банково дело.

4. Конкретен риск:

 • - емитент на акции или облигации, 
 • - осигурителен фонд, 
 • - баланс на дадено предприятие,
 • - компетентност на ръководството, 
 • - професионална квалификация на персонала, 
 • - организационна структура.

5. Рискове от инфраструктурата:

 • - пътища, 
 • - телекомуникации, 
 • - интернет
 • - водоснабдяване
 • - канализация.

6. Риск на страните по една конкретна сделка:

 • - неплащане, 
 • - не доставка,
 • - форсмажорни обстоятелства.

7. Риск по лихвения процент - 

фактори, дебалансиращи първоначалните разчети по дадена сделка.

8. Ценови риск

промени в цените.

9. Валутен риск

промени във валутния кур на валутите по сделката, може да доведе до дисбаланс.

10. Риск по ликвидността - 

недостиг на оборотни средства за осъществяване на съответните плащания на техния падеж.

11. Системен риск

текуща промяна в закони, нормативни документи и др. може да промени параметрите по дадена сделка.

Съществува цяла Наука за Управление на риска при валутни сделки на форекс, която всеки уважаващ себе си пазарен субект трябва да познава и прилага, ако не иска да го отвеят пазарните промени.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 10 декември 2009 г.

Трендове на форекс.

Движението на цените на форекс е подчинено на тенденции

(направление на движение на цената - тренд / trend). Това поставя началото на трендовия анализ, който се явява пилон за техническия анализ.

Основната цел на съставянето на графиките за динамиката на цените е в това да се прояви тенденцията (тренда) на колкото е възможно по - ранен етап на нейното развитие и да се търгува в съответствие с нейното направление.
Действащият тренд с по-голяма вероятност ще продължи, отколкото да се промени. Трендът ще се движи в едно направление, докато не отслабне.

Има три вида тренд:


Бичи (бикът бие с рогата нагоре) цената се движи нагоре


Мечи (мечката удря с лапите надолу) - цената се движи надолу


Страничен (флет - flat или whipsaw) - цената не се движи нито нагоре, нито надолу.


Продължителния страничен тренд се явява предвестник на силно движение на цените в едната или другата посока.

Като правило, цените на форекс не се движат линейно в една или друга посока, а това става зиг-заго-образно, като преобладава тенденция (тренда) е съответно за покачване, снижение или странично движение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 30 ноември 2009 г.

Курсът (цената) отчита всичко на форекс.

Всеки фактор на форекс, влияещ на цената

 • - икономически, 
 • - политически или 
 • - психологически
вече е отчетен от пазара и е включен в цената. Так че, всичко, което по един или друг начин влияе на цената, вече е включено/отразено в нея.
С помощта на ценовите графики и множество техни комбинации, foreks сам обявява своите намерения пред внимателния анализатор, чиято задача е правилно и навреме да интерпретира тези намерения.. При това, да се познава самата мотивация на пазара, едва ли е необходимо за правилното прогнозиране.

Всичко, което е необходимо е да се изучават графиките

А това става чрез множество технически индикатори, чрез които пазара сам показва какво е най-вероятното направление на движение на цените.

Това е точно обратното на философията на Фундаменталния анализ, където най-напред се изучават факторите и от тях се правят изводи за тенденциите (тренда).
Съвременните технически и информационни средства осигуряват почти моментално включване на всички форекс обстоятелства в цената.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 25 ноември 2009 г.

Форекс изисква много пари.

10. Форекс изисква много пари, за да се изкара печалба от него.

Маржиналната търговия на форекс позволява за части от секундата да получавате кредит 100, 200 или 500 пъти по-голям от Вашия депозит. Така че с 100, 200 или 500 лева може да управлявате 10, 20 или 50 хиляди лева.

Но това е само половината от фактическото състояние на нещата. Другата половина се нарича управление на парите.
Ако знаете правилата и добре управлявате своя капитал, не би следвало никога да изпадате в състояние на недостиг на капитал. Никога!

Защото такива състояния на форекс са фатални за Вашия депозит.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Технически анализ на форекс.

Техническият анализ е изследване динамиката на форекс,
най-често чрез графики, с цел да се прогнозира бъдещото направление на движение на цените. Терминът „Динамика на цените“ включва в себе си три основни източника на информация, намиращи се на разположение на техническия анализатор, а именно:
 • - цената
 • - обема
 • - открития интерес (при фючерсите)
Под цена ще разбираме динамичното равновесие между търсенето и предлагането на дадена валута по време на търговията на форекс.
При това, от какво е предизвикано това равновесие, не играе никаква роля - дали от оценка на макроикономмически параметри, дали от препоръки на специалисти, дали от психологията на валутните търговци или от някакви други обстоятелства.

Съществуват няколко основни постулата, върху които се гради целия технически анализ на форекс. В следващите постове ще ги разгледаме един по едни.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 16 ноември 2009 г.

Основни трендови индикатори във форекс. Част 1:

Moving Average - пълзящата средна (ПС) 

е един от най-често използваните индикатори във форекс за определяне тенденциите на пазара. Това е един от най-простите начини за определяне на ценови редове. Целта му е да изглади колебанията на цените в пределите на разглеждания период, т.е. да отфилтрира шума цените и да изпъкне тренда.
Ако говорим за 10 дневен период, събираме например, цените на закриване за десетте дни и ги делим на десет. След това вадим цената от първия ден и добавяне следващия - единадесети ден и пак делим на 10 и т.н. Изразяваме това графически и ... готово.

Има различни варианти на пълзящата средна

 • - проста, 
 • - притеглена, 
 • - експоненциална и др.
Колкото е по-голям разглеждания период на форекс, толкова повече изостава ПС от промените в пазара и обратното.
Пресичането на ПС с графиката на цените представлява важен сигнал. Има значение дали това става нагоре или надолу.

За увеличаване надежността на съгналите, подавани от ПС, понякога се използват по 2 и повече пълзящи средни, построени с различен интервал. ПС дава лоши резултати при странично движение на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 9 ноември 2009 г.

Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 6:

Печелещите и губещите на форекс са различен сорт хора. 

Те мислят, възприемат ставащото на пазара и действат по различен начин. Трябва да се вгледате в себе си, да отхвърлите илюзиите и да промените навиците си, начина на мислене и действие, за да се наредите от едната категория в другата.

Губещите винаги искат всичко да им е сервирано, поднесено на табла и за тях остава само да се подпишат срещу "Получил сумата". И тъй като това обикновено не става, за тях винаги има някой виновен.
Печелещите разчитат само на себе си. Сами проверяват всичко. Не се доверяват на никого. Печелят без да го провъзгласяват. А когато губят, потъват в дълбок размисъл и си вадят поуки, които следващия път ... спазват.

Промените са трудна работа, но който иска да стане професионален валутен търговец е длъжен да се потруди за промяната на своя подход към живота и към валутната търговията на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 6 ноември 2009 г.

Основни трендови индикатори във форекс. Част 0:

Индикатора във форекс е основен инструмент за аналитическо изследване на пазара.

Той представлява набор от функции на един или няколко базисни времеви реда, с определен времеви прозорец. Трендовите индикатори служат за измерване на тренда, неговата сила и продължителност.

Класически пример за тренд потвърждаващ индикатор е пълзящата средна. Към този клас спадат също Directional Movement, Parabolic и някои други.
Някои индикатори за измерване на момента (RSI, MACD) също се използват за потвърждаване на тренда.

Трендовите индикатори са доста разпространени в техническия анализ на форекс, но най-рационалното им използване е при вграждане в механични търговски системи.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 1 ноември 2009 г.

На борсата всеки вика нещо неразбираемо.

9. На борсата всеки вика нещо неразбираемо.

Това време за форекс отмина отдавна. Това е мит, защото сега никой не вика, а отправя заявките си по интернет. Всичко това става моментално, за части от секундата.

По текущия пазарен курс. Даже това е единия от критериите за подбор на обслужващ брокер.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 30 октомври 2009 г.

0108: Система на трите екрана за търговия на форекс. Част 6:

Съществуват множество системи за търговия на форекс.

Търговдската система на трите екрана е една от най-разбираемите за сравнително начинаещи търговци, които все пак са запознати с основите на форекс.
Това са сравнително прости техники за техническа търговия, доказала своите качества от доста години насам.

Ето още някои други правила по системата за трите екрана:

 • - Добре е сделките да се правят мужду 8 часа и 16 часа, а когато търгувате двойки с участие на азиатски валути и от момента та отваряне на японския пазар.
 • - Всички позиции се закриват 30 минути преди публикуването на важни съобщения.
 • - Нови позиции не се откриват, докато пазара не се успокои след излизането на важни съобщения.
Изглежда, че това е просто и ясно. Дано да е така!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 27 октомври 2009 г.

Система на трите екрана за търговия на форекс. Част 5:

Съществуват множество състеми за търговия на форекс.

Системата на трите екрана е една от най-разбираемите и сравнително прости техники за техническа валутна търговия, доказала своите качества от доста години насам. Поставяйте защитни стопове, предпазващи от загуби.

Има и един друг вариант на трите екрана.

 • - екран 1: - 4 часовка
 • - екран 2: - 1 часовка
 • - екран 3: - 5 минутка

Влизане

Идеята е да се търгува в направление на ЕМА с прериод 20 на екран 1. На главния екран (екран 2) търсим сигнали, при пресичането на 5 wma и 10 wma и 15 wma, а също пресичане между 10 wma и 15 wma. Когато намерим пресичане, поглеждаме сигнал 3 и определяме входа.

Ако екран 2 сигнализира за откриване на къса позиция, което се потвърждава на екран 1, гледаме екран 3 и търсим
 • - допир на цената към горния край на полето на Болинджер (ако цената е над ЕМА и под горния край на полето) или
 • - допир на цената до ЕМА (ако цената е под ЕМА и над долния край на полето).
При сигнализиране за дълга позиция, правилата са обратните.

Закриване на позициите.

Прави се след като 5 wma пресича 10 wma в обратно направление (при желание може да се ползва трейлинг стоп).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 22 октомври 2009 г.

0106: Система на трите екрана за търговия на форекс. Част 4:

Ако сте извършили валутна сделка с използване състемата на трите екрана, но не сте получили печалба, възможно е да се променили фундаменталните условия. В този случай се препоръчва бързо да се излезе от пазара до изясняване на ситуацията.
На внимателните валутни търговци се препоръчва да държат открити печелившите позиции, докато седмичната тенденция не се обърне.

За агресивните търговци на форекс е възможно допълнително откриване на валутна позиция при всеки нов сигнал за покупко - продажба от втория екран до момента на разгръщане на седмичната тенденция.

Задължително условие в случая е управлението на риска.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 19 октомври 2009 г.

Поддръжка и съпротивление.

Тактика на използване нивата на поддръжка и съпротивление на форекс.

Пробива на нивото на съпротивление може да служи за сигнал за откриване на дълга позиция. А тя може да се защити със стоп, разположен под най-близкото ниво на поддръжка или непосредствено под нивото на пробива.

Последния сега може да изпълнява функцията на ниво на поддръжка. Спадане на цените до нивото на поддръжка може да е сигнал за откриване на нова дълга позиция.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

План за контрол на капитала.

5. Подгответе си план за контрол над капитала.

 • Първостепенната Ви задача на форекс е да не загубите, т.е. да защитавате капитала си и да се задържите на борсата много години.

 • Втората Ви задача е постоянно да увеличавате капитала си.

 • Третата - да изкарвате голяма печалба.

Повечето търговци поставят третата задача на първо място и даже не се досещат за първата и втората.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 13 октомври 2009 г.

Възможен ли е доход на форекс?

8. Митът, че е невъзможно да се заработи доход на форекс.

В литературата се съобщават данни, че 90% от участниците във валутния пазар фалират. Което е истина. Но истина е също, че 96% от хората се провалят и в който и да е собствения бизнес. И какво излиза, че е два пъти по-изгодно и по-сигурно да се заемете с валутна търговия, отколкото със собствен бизнес.
Истината е, че провалилите се търговци се провалят напълно закономерно. Анализът показва, че причина за това е:
 • - непознаването на анализа на валутните пазари - технически, фундаментален,  или друг. На въпроса Какво е това MACD - 90% вдигат рамене.
 • -не разбират философията на валутната търговия - че за всеки случай си има различни подходи.

Опитват се във всички случаи да правят едно и също нещо, по един и същ начин.

 • - не спазват правилата за управление на капитала, даже си нямат представа какво означава управление на риска - нещо като тъмна Индия. А то си е чиста математика.
 • - изобщо не поставят стопове!!?? или слагат твърде къси стопове, които почти веднага сработват.
 • - не спазват съотношението загуба : печалба - 1 : 2 или даже 1 : 3. Даже обратното, фиксират печалба от 5 пипса, а загубата я чакат до 100 пипса.
 • - при анализа използват къси периоди и не са чували за трите екрана, като така остават в зоната на естествения шум, което не е търговия, а обикновено налучкване.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пресичане на трендовите линии.

Тактика на форекс при пресичане линиите на тренда.

 • Често валутните търговци използват няколко пълзящи средни, с различна амплитуда на движение - краткосрочни, 
 • - средно срочни и 
 • - дългосрочни.
В зависимост от ситуацията на пазара, тези линии се пресичат по различен начин. И това представлява добър сигнал за своевременно влизане и излизане от пазара.

Както вече споменахме, конкретните параметри на подобни тактики е добре даизпробвате индивидуално, с оглед изграждането на собствена търговска система.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 11 октомври 2009 г.

Собствен метод за анализ на пазара.

4. Разработете си свой метод за анализ на движенията на форекс.

Борсата е многомерна величина. В един случай върши работа едно, в друг случай - друго. Проверявайте всяка сделка от няколко гледни точки и с няколко различни метода за анализ на пазара.

Сравнявайте текущите данни с историческите данни и с практическите резултати, постигнати до момента. Борсите постоянно са в движение и се нуждаете от различни методи за различните ситуации.
Всъщност, разработването на своя, собствена система за форекс търговия е главната Ви задача, преди да се впуснете в реални сделки.

Ако нямате такава система, при това достатъчно "механична" (независеща от текущото Ви емоционално състояние), парите Ви са предварително обречени, а Вашият край е предизвестен. Не си спестявайте работата, спестявайте парите си.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Има ли борсови гении?

7. Митът за борсовия гений на форекс.

Много хора са зависими от чуждото мнение и предпочитат някой друг да мисли вместо тях. Така се появяват  борсовите гении - не защото са такива, а защото има наивници, които да ги слушат.

Има няколко вида т.н. борсови гении.

 • - първите предсказват важни промени в курса на валутите
 • - вторите предоставят чудодейни рецепти за търговия
 • - третите вече са починали, и по този начин избягват критичните стрели.
Първите предсказват големи подеми или спадове на форекс. С всеки познат случай славата им расте, подбуждайки все повече хора да правят сделки според техните прогнози. Когато гения става център на вниманието, неговите думи вече се възприемат като пророчества. Но тук ситуацията е като при часовника - два пъти на ден показва 12 часа.

Или на едните ще кажа, че курса се вдига, на другите ще кажа, че ще пада и така поне половината ще разнасят славата ми. Разбира се не трябва да забравям да им кажа „Видяхте ли какво Ви казах?“ А кой го интересува, че съм казал и грешна прогноза.

Хората ИСКАТ да има пророци и ... ето Ви гений по курсовете. Кой го интересува, че не съществува никакъв начин да се отгатне валутния курс. Иначе, за какво ни е Форекс?

За чудодейните рецепти вече стана дума преди - при автопилотите.

За починалите „гении“ - ами нали и издателите трябва да печелят. Та от време на време се връщат към „класиците“ на форекс, макар, че теориите им нямат нищо общо с днешния електронен денонощен пазар.

Но нуждата да се продават книгите, подклажда превъзнасянето на поредния починал класик. Пък и нали човека си е починал, на кого му пука, че има критики към теорията му?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 7 октомври 2009 г.

Трети екран.

Какво определя трети екран?

Той определя краткосрочната тенденция във Вашата система за валутна търговия. Ако цената образува нов максимум в сравнение с предишния ден, седмичната тенденция расте, а дневните осцилатори са се спуснали в зоната на препродаденост, то това е сигнал за покупка.

Ако цената прави нов минимум в сравнение с предния ден, седмичната тенденция се понижава, а дневните осцилатори са се вдигнали в зоната на препродаденост, то идва време да продавате.

Третия екран определя малките вълни в курса на форекс.

понеделник, 5 октомври 2009 г.

Хазарт ли е валутната търговия?

6. Митът, че валутната търговия е като хазарта - залагаш и каквото стане.

Няма нищо по-невярно от това твърдение. Даже хазарта е два вида - емоционален (залагаш и каквото излезе) и професионален (по система).

Иначе валутната търговия щеше да се прави в казината.

Друг е въпроса, че има заинтересовани кръгове, за които е изгодно хората да си мислят, че форекс е като хазартна игра, защото те управляват именно различни хазарти и си търсят лекомислени, алчни хора, които да привлекат зад далеч по-лесния начин да си загубят парите - чистия хазарт.

Все пак, от хазарта могат да се заимстват доста печеливши техники, които да се приспособят за използване и във форекс. Въпрос на систематичност.

неделя, 4 октомври 2009 г.

Система на трите екрана за търговия на форекс. Част 2:

Съществуват множество състеми за търговия на форекс.

Системата на трите екрана е една от най-разбираемите и сравнително прости техники за техническа търговия, доказала своите качества от доста години насам.

Втори екран

Той определя средносрочната тенденция с помощта на осцилатори. Осцилаторите са стохастика, RSI и някои други индикатори, построени на дневната графика.

Ако първия екран посочва бичи пазар и осцилатора е в зоната на препродаденост, то това е добър сигнал за покупка.

И обратното, на седмичен мечи тренд, при прекупеност на осцилатора в дневната графика, разглеждаме възможност за продажба.
Сигналите на втория екран са вълни. Системата на трите екрана на форекс разглежда само вълните, които не противоречат на прилива.
-----

сряда, 30 септември 2009 г.

0096: Кои са митовете на Форекс? Част 5:

5. Форекс е нещо съвършено просто и всеки може да се справи..

Да, курса има две посоки - нагоре или надолу. Като на футболен мач - гол или има или няма. В този смисъл всеки може да щракне в бутоните купувам и продавам. Въпросът е какво ще се случи след това.
Да се знае нещичко, все пак е по-добре отколкото да не се знае нищо. Но също е важно инвеститора ясно да разбира какво прави със своите пари.

А това няма как да стане, ако не се познава форекс из основи.

 • Какво движи пазара? 
 • Защо се случват едни или други явления? 
 • Защо пазара замира преди новини? 
 • Как те му влияят? 
 • Кои са трите основни сесии на форекс? 
 • Кога започват и свършват? 
 • Какви движения обикновено се случват тогава?
Ценен е не който задава въпросите, а който намира отговори. Така, че сериозната, последователна и упорита подготовка, си остава неотменимо правило във валутната търговия.

понеделник, 28 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 9:

Формулата за ръст на държавата има фундаментално значение за курсовете на форекс.

Националното богатство - държавното имущество, имуществото на обществените организации, частния и акционерен капитал

РД = (ООП + СТБ + СПБ) х (1 - И)
 • - РД - ръст на държавата
 • - ООП - общ обществен продукт
 • - СТБ - салдо на търговски баланс
 • - СПБ - салдо на платежния баланс
 • - И - инфлация
 

Търговия на слуховете на форекс.

„Купувай слухове, продавай факти“= При появяването на слухове, главното е бързо да се извърши сделката, понеже на пазара се заражда нова мощна тенденция и бърза вълна, способна да формира силни трендове.
Търговците са заинтересовани да работят до потвърждаване или опровергаване на слуховете. Тук е важно бързо да се скочи от влака.

неделя, 27 септември 2009 г.

Система на трите екрана за търговия на форекс. Част 1:

Съществуват множество състеми за търговия на форекс.

Системата на трите екрана е една от най-разбираемите и сравнително прости техники за техническа търговия, доказала своите качества от доста години насам.
 

Първи екран

Той определя главната тенденция. Това става възоснова на MACD хистограма. Ако хистограмата се снижава, то разглеждайте само варианти за продажба. Сигнала за продажба ще бъде по-силен, ако хистограмата е по-ниско от нулата.

Когато хистограмата извършва движение към повишаване - купувайте. Покупката ще е по-надеждна при стойности на хистограмата над нулата.
Тенденцията на първия екран е подобна на прилива, а против вълните на прилива не е добре да се плува, особено ако те са на форекс и става дума за пари.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 24 септември 2009 г.

Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 3:

3. Психологията има съществено значение за успеваемостта на форекс.

Правилото е не бъдете алчни. Не се нахвърляйте на търговията като невидели.
Отначало се поучете. Форекс няма да избяга. За никъде не бързате, освен да си загубите парите.

сряда, 23 септември 2009 г.

Действени стратегии и тактики на форекс. Част 4:

Тактиката при пробивите на форекс определя три варианта на действие:

 • 1. Да очаквате позицията, при която е най вероятно да се появи пробив.
 • 2. Да откриете позиция в момента на пробива.
 • 3. Да дочакате неминуемия откат след пробива.
При този начин на търговия на форекс още има значение какви средства може да рискувате и колко агресивно може да търгувате.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 22 септември 2009 г.

0091: Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 2:

2. На форекс постоянно се учете.

Това е задължителен елемент от цялата търговия. Четете, слушайте познавачите, но към всичко се отнасяйте с определен скептицизъм. Пречупвайте всичко през своя поглед и проверявайте лично.

Водете си дневник, записвайте и анализирайте. След това въвеждайте корекции в своите действия.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 19 септември 2009 г.

0090: Кои са митовете на Форекс? Част 4:

4. Курсовете на форекс, които вървят нагоре, трябва да тръгнат надолу.

Само че никой не знае кога. Законите на физиката не винаги са приложими към сложни социални явления. Гравитацията притегля обратно подхвърления нагоре камък, но не влияе на валутите.
Подемите и спадовете са неравномерни и много приличат на раздрусване на дърво с маймуни, с цел те да бъдат съборени.

Разбира се, в повечето случаи валутните курсове се подчиняват на определени закономерности.

Въпроса е какво да правим в по-малкото случаи, които се оказват при това и фатални.

И тук важи правилото, за всеки отделен случай си има различни подходи. Това е най-трудния за разбиране принцип на форекс. Всеки начинаещ валутен търговец очаква и търси едно единствено, но сигурно правило, което да следва и печалбите да са му вързани в кърпа.
По този начин той постоянно се обрича на провал. Ситуацията на форекс се мени постоянно. Менят се и правилата, които са валидни в новите условия.

На форекс главния фактор е времето. Това означава, че всичко се мени, постоянно. Трябва да се мени и нашата търговска тактика.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 18 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 8:

Силно влияние върху форекс оказва икономическата политика на правителствата.

Те имат стратегически цели:
 

Инфлация

 • = висок процент - намаляване ефективността на производството - преразпределяне на капитала от производителите към посредниците
 • = нисък процент - застой в търговията и финансовата сфера
При стабилно висока ефективност на производствения сектор, остава възможността за доходни операции и при посредниците.

Безработица

 • = социално напрежение, намаляване на средната класа, намаляване чистите доходи на населението
 • = намаляват стимулите за добър труд, страдат интересите на работодателите

Бюджетен дефицит

 • = нараства държавния дълг - ускорява се инфлацията. Решението е снижаване на разходите или увеличение на данъците

Обменен курс

 • = неизгоден за вносителите и вътрешните потребители - повишаване на ценита на вносните стоки, усилване на инфлацията
 • = неизгодно за износителите и вътрешните производители - намаляване на вноса, износ на капитал зад граница

Лихвен процент

 • = поскъпване на кредита - икономически застой - неизгодно за населението и за производството
 • = отток на капитал от старанат - обезценка на националната валута - против интересите на финансовите посредници

Взаимозависимост на страните на форекс пазара.

 • - доларова зона - начело със САЩ - страни от Америка
 • - стерлингова зона - Великобритания и нейните бивши колонии
 • - зона на йената - Япония и страни от Азия
 • - зона на еврото - Европейски съюз без Великобритания, Дания, Скандинавски страни и Швейцария
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 17 септември 2009 г.

Действени стратегии и тактики на форекс. Част 3:

Трендовата тактика на форекс се състои от 5 етапа:

 • 1. Определяне на тренда
 • 2. Отбелязване началото на отката.
 • 3. Очакване края на отката.
 • 4. Получаване на потвърждение от друг инидкатор или система за продължение на тренда.
 • 5. Влизане в пазара с поставяне на стоп и лимит.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Трендов откат=

Познаването на трендовия откат на форекс 

дава редица възможности за благоприятна валутна търговия. Както вече стана дума, макар и общо взето случаен, форекс пазара има склонност към образуване на трендове.
Тази склонност не е постоянна и еднопосочна. Тя има вълнообразен характер, изучаван от Вълновата теория на Елиот.

Според различни проучвания от 60% до 80% от времето валутните двойки са в определен тренд - възходящ или низходящ (в някои случаи и страничен - flat).

Когато трендът смени посоката си за определено време, това е откат. Откатът има начало, развитие и край.
Познаването на тези особености позволява успешно да се развиват различни трендови тактики на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 14 септември 2009 г.

0086: Кои са митовете на Форекс? Част 3:

3. Форекс е нещо като клуб на избраните, в който само брокерите и богатите печелят.

Много финансови експерти твърдят, че могат да предсказват движенията на пазара. Но проверката на фактите показва, че тези твърдения не са верни.

Болшинството от прогнозите са неверни. Освен това, днес има и интернет. Всички данни и изследвания вече са еднакво достъпни както за брокерите, така и за широката публика. При това частните инвеститори имат предимството да работят в дългосрочна перспектива.
Големите фондови мениджъри се намират под голям натиск, доколкото са длъжни да осигуряват голяма възвращаемост на капитала.

Техните действия се следят много внимателно от инвеститорите. Докато частните инвеститори могат да си позволят да гледат в перспектива, необръщайки внимание на временните спадове на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 13 септември 2009 г.

Правила на преуспяващия форекс търговец: Част 1:

1. Настройте се на валутната вълна и пренаредете своите приоритети. 

Валутната търговия и форекс трябва да се превърнат във Ваше призвание и съдба. Пренареждането на приоритетите е важен психологически ход за успех във форекс начинанието Ви.

При това трябва да поемете пълната отговорност за резултатите от него. Не може да се оправдавате с нищо и с никого.
На форекс всички са равни и са изправени пред една и съща ситуация. Не може да обвинявате никой от участниците в пазара, че той е спечелил а Вие сте загубили.

Въпросът в този случай е защо Вие на сте спечелили?

Ако валутната търговия е на първо място сред Вашите приоритети, на този въпрос ще давате значително по правилен отговор.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 12 септември 2009 г.

Действени стратегии и тактики на форекс. Част 2:

Съвкупността от различни търговски тактики на форекс (съгласно предишния постинг), обединени от единна стратегическа цел, образува търговската стратегия.

Например, "от сравнително негомямо количество пари да се формира първоначален капитал". И понеже пазара се мени, депозита се мени, Вие се променяте - трябва да се сменят и тактиките. Но целта си остава една и всичко това съставлява примерна Вашата стратегия.
Тактиките и стратегията трябва да са записани на лист и да бъдат закон за Вас, т.е. да ги следвате неотклонно, като възпирате всякакви странични пориви (най-често те водят до провалите).

При следване на тактиката и стратегията е необходима действена, желязна дисциплина.
Не коригирайте тактиката си на форекс всеки ден. Позволявайте й да отработи планираната серия и след това я анализирайте и променяйте, само ако се налага поради обективни показатели.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 9 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 7:

Изказвания на ръководителите на правителства и централни банки 

оказват силно въздействие на форекс. Те намират незабавен отклик на валутния пазар. Понякога, при стечение на определени обстоятелства, влиянието може да е и силно.

 Варианти на реакция на пазара при фундаментални събития:

 • - очакване на пазара
 • - изцяло оправдани
 • - силни изменения не се очакват
 • - пазарът е недооценил дадения фактор
 • - продължаване на действащата динамика с ускорение в момента на появяване на събитието
 • - оказват се погрешни
 • - може да се очаква силно изменение на курса в противоположно направление

Цикъл на живот на фундаменталните фактори на форекс:

 • - кратък, до 1 денонощие - характерен за неочакваните новини
 • - дълъг, от няколко седмици до няколко години, за всички фактори, свързани със състоянието на икономиката (национална и световна) - инфлация, безработица, лихвени проценти. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 8 септември 2009 г.

Кои са митовете на Форекс? Част 2:

2. Мит за автопилота на форекс.

Има търговци, които си въобразяват, че процеса на търговия може да се автоматизира. Те се стремят да си разработят собствена такава или да закупят готова от „специалисти“.
Много хора си хвърлят парите за „покупка на професионализъм“, без да разбират, че в случая става дума за мързел, алчност и елементарна неграмотност.

За сега системите за автоматична търговия са обогатили само своите създатели. Сложната човешка дейност не подлежи на автоматизация.

Компютърните системи не са в състояние да заменят хирурга при операция или Христо Стоичков пред противниковата врата.

Компютрите във форекс могат само да подпомагат човека, но не и да го заместят. Използването на автопилот в самолетите не означава, че някой ще пусне самолет с 300 пътници на борда без отлично подготвени живи пилоти.
В сложната дейност винаги има непредвидени ситуации, с които машината не може да се справи. Така е и на Форекс. Едно непредвидено обстоятелство и дотук с Вашата сметка.

Иначе е привлекателно да се събудиш сутринта към 9 часа, след сладък сън, да си сложиш кафето, да врътниш копчето на автопилота за търговия и докато си пиеш кафето пред телевизора, да спечелиш няколко хиляди за джобни пари през деня.

Мечтиии..., както се казва в една реклама.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 7 септември 2009 г.

0081: Кои са митовете на Форекс? Част 1:

1. Мит за недостатъчния капитал на форекс.

На много неудачници им се струва, че ако сметката им е малко по-голяма, те биха успели. Като правило, обаче, дилетанта излетява от търговията, пазарът, обърнал се на 188 градуса, се устремява точно там, където е предполагал неудачника.
Тук неудачниците намират доказателство за верността на своята тактика. И така се заражда фантазията, че ако е имал малко по-голяма сметка, можел е да преживее спада и да дочака подема, за да спечели.

В случая недостига е на разсъдък, а не на капитал. 

Такъв човек с еднаква лекота ще проиграе както малък, така и голям депозит. Той хипер спекулира и се разпорежда с парите си неразумно. Отива на рискове, които са неоправдани за никакъв, нито малък, нито голям, капитал. Новаците често се интересуват с каква сума трябва да започнат търговията на форекс. Отговорът е с 1 лв. или с никакъв.

Започва се с демо-сметка и когато в продължение на поне 3 - 4 последователни месеца излизате на печалба, само тогава може да започнете реална търговия, при това с огромно внимание и спазване на всички правила за безопасна търговия.
Изводът за недостатъчен капитал на форекс е психична уловка, целяща неудачника да скрие от себе си две горчиви истини -
 • - отсъствието на самоконтрол
 • - отсъствието на реалистичен план за управление на капитала.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 6 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 6:

Значение за форекс на заседанията на голямата осморка (с Русия).

Една от задачите й е да се регулира световната икономика, в т.ч. и конкретни ситуации на валутния пазар. Има определено съглашение за съвместни интервенции на световния валутен пазар.

Заседанията на търговските съюзи за развитие на един или друг регион в света също влияят на конкретните валути - СТО - Световната търговска организация, МПС - Международния паричен съюз.
Всички на форекс с голямо внимание и нетърпение очакват заседанията на голямата осморка, както и решения, които тя взема. Всяка казана дума се гледа под лупа и се тълкува.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 3 септември 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 5:

Промени в парично - кредитната политика оказват въздействие на форекс.

Това са редки мерки, вземани от централните банки или правителствата. Например, мерките на Японското правителство за намаляване стойността на японската йена на световния пазар - т.н. допълнителен бюджет.
Основна задача в случая е намаляване привлекателността на инвестициите в японската икономика, стимулира оттока на японски капитал към чужбина, утежняване на правилата за чуждестранни клиенти, имащи сметки в японски банки.

Само от тези мерки японската йена е поевтиняла с 400 пипса в течение на няколко дни. Но когато очакванията не се оправдават, обратната реакция на форекс може да надхвърли многократно първоначалния ефект.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 1 септември 2009 г.

Кой е преуспяващия валутен търговец на форекс?

На форекс преуспяват най-вече валутните търговци, които са реалисти.

Те трезво оценяват борсовата ситуация, сдържат своите емоции и и правят реалистични планове. Илюзиите не са за професионалния търговец. Делитанта, извършвайки няколко успешни сделки, решава че е профешън и съвсем скоро губи всичко. И обратното - извършвайки няколко несполучливи сделки, губейки известна сума пари, изпада в паника.
Такива представи за форекс са изкривени и неверни. По този начин, неудачниците имат твърде много фантазии за покупката, продажбата и избора на сделките.

Сериозния борсов търговец трябва да вижда ситуацията на пазара спокойно, разумно и най-вече през своя план за търговия.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 29 август 2009 г.

0077: Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 5:

В психологията на форекс има емоционални решения.

Валутния пазар е един от най-големите атракциони в света. Това е спортно състезание между милиони зрители и участници.
Представете си, че сте попаднали на мач от висшата лига и за стотина долара може да напуснете трибуната и да излезете на игровото поле, сред професионалните играчи.

И ако вкарате гол, ще Ви възнаградят по тарифата за професионалисти. Вие влизате в играта за първите път, след продължително изчакване на удачния момент.

И втория път - също. Тази предпазливост у новаците е породила приказката за щастливия дебют при тях.
Но спечелил първите си „лесни“ пари на форекс, новакът скоро забравя всякаква предпазливост и започва да си мисли, че е наравно с професионалистите, че даже и повече.

Така алчните дилетанти излизат на полето, вече не изчаквайки удачния момент и когато капитала им се стапя след няколко неудачни сделки, даже не разбират какво е станало.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 28 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 4:

Психологията на форекс има решаващо значение за резултатите от валутната търговия.

Хората постоянно си правят самооценка и у повечето от тях тя е висока. И ако изведнъж се окажат на дъното, напърно разорени, болката е много силна, стига се до срив.

Валутния търговец трябва да поема рискове, но само в границите на разумното и предварително определеното (според плана за търговия).
Необходимо е да определя допустимата степен на риска, т.е. максималната сума, която може да рискува в една сделка (например, 2% от депозита).

Ако виждате потенциално изгодна сделка, но се налага да надхвърлите този лимит, трябва да пропуснете - нито стотинка над планираното! Това е положението! Форекс не търпи своеволия.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0075: Фундаментален анализ на форекс, част 4:

Значение на заседанията на централните банки за форекс.

Основна задача на централните банки е регулирането на вътрешния икономически живот на страната. А също регулирането на вътрешната и външна стойност на валутата.
Едно от основните средства за регулиране е лихвения процент - от него зависи
 • - дали икономиката ще бъде стимулирана или забавена,
 • - дали и колко чуждестранен капитал ще бъде привличан,
 • - до колко привлекателни ще са държавните облигации,
 • - каква ще е стойността на валутата.
Затова заседанията на Централните банки се следят много внимателно от всички участници във форекс.

Още преди заседанията тръгват слухове, които влияят на пазара, след заседанията нивата на курсовете се регулират според взетите вече решения.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 27 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 3:

Психологията на неудържимо влечение към сделките на форекс е изиграла лоша шега на хиляди начинаещи търговци.

Преуспяващите търговци също губят, но навреме се отказват от губещите позиции и се замислят - къде грешат.

Неудачниците не могат да се сдържат, продължават играта до пълно разорение и фактически превръщат търговията в хазарт с предизвестен край.
Такива хора са небрежни към правилата за управление на капитала, водят небрежни записки, изтриват резултатите от търговията си - не искат да знаят за всички тези подробности.

Те се упиват от самото си участие в сделките на форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0073: Действени стратегии и тактики на форекс. Част 1:

Тактиката на форекс определя конкретния момент за вход и изход от пазара. 

Тя носи чисто технически характер. Даже търговеца да използва фундаменталния подход, така или иначе, в определен момент ще му се наложи да приложи технически средства за да определи конкретните точки на вход или изход от пазара. Всяка тактика е съвкупност от цели и мероприятия за постигане на тези цели.
Мероприятията са откриване и закриване на позиции по определени правила.
Важно изискване е тактиката да бъде повторяема и устойчива и да дава сходни резултати при повторно тестване или използване.

Тактиката трябва да се описва от ясни правила:

 • - търгуеми инструменти
 • - размер на привличания капитал
 • - условия за откриване на позиции
 • - усровия за нарастване или намаляване на откритите позиции
 • - условия за закриване на позиции
 • - защитни стопове
 • - начини за хеджиране
 • - планирана печалба и загуба
 • - други особености
Освен това трябва да е ясно на какъв пазар търгувате - тренд или флет, дали спасявате своя депозит или следвате агресивна търговия.
Участието на форекс изисква да имате ясни и прости правила за търговия. Затова описаните в следващи постинги тактики и стратегии са кратки, с цел яснота и разбираемост.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 26 август 2009 г.

Вътредневната търговия на форекс. Част 2:

Вътредневната търговия на форекс е от напредналите техники.

Доколкото движенията на цените носят случаен характер, успешната търговска методика трябва по някакъв начин да използва тези свойства на движение на цените, които не носят случаен характер. Склонността на повечето пазари да образуват трендове е комай единственото такова свойство и затова печелившия подход трябва по един или друг начин да ги използва.
Но удобните за вътредневна търговия трендове не са много често явление и не възникват всеки ден. Затова всеки, който се опитва да търгува всеки ден или даже по-често е обречен на загуба. Колкото по-често търгувате в рамките на деня, толкова е по-вероятно да губите в дългосрочен план.

Съществуват най-различни фантазии за мощни компютри, съвременни програми, чудодейни способи за „скалпиране“ печалбата на форекс, и винаги се намират хора, които ще Ви убеждават ентусиазирано в ползата от тях срещу ... баснословни цени от 2000 евро, 5000 евро, 12000 евро ...

Общото между всички тях е, че те са неудачници. 

Иначе ползвайки своите фантастични средства, те отдавна да се бяха пенсионирали богати. Единственият търговец, за когото има документирани доказателства за дългосрочна доходност при вътредневна търговия е Gary Smith. Той изкарвал постоянна печелба в продължение на няколко десетки години.
Но той търгувал по този начин доста рядко - не повече от 1 - 2 пъти в седмицата. Той казвал: „Успешната вътредневна търговия не е ежедневна търговия и още по- малко е множество сделки през деня. Неопитните търговци просто отказват да го разберат.“ Затова преценете какво искате - да се правите на герой или да печелите, когато това е възможно?!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 25 август 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 3:

Търговски преговори, 

особено на междудържавно ниво и за по големи сделки, могат да окажат съществено значение върху форекс, което се отразява в значителни движения на котировките.
Този фундаментален фактор е важна част от икономическата политика и търговските приоритети на всяка страна. Историята помни даже размяната ан затвърник срещу концесионерни права в областта на добив на петрол.

Тук са и съотношенията на вноса и износа, 

които определят търговския дефицит или излишък. За САЩ дефицита в търговския баланс е основен проблем през последните години, който в немалка степен определя падането на долара, а това се отразява и на целия свят.
Търговските преговори въздействат незабавно на форекс, в момента на съобщаване на новините. Въздействие имат също и предварителните слухове и очаквания.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

понеделник, 24 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 2:

Уроци от пристрастяването по форекс.

Неудачникът не признава, че е загубил контрол над своята борсова активност. А без това спасение няма. Той е нещо като алкохолика.
Първоначалната печалба предизвиква еуфория и чувство на всемогъщество. След което следва проиграване на спечеленото и даже повече - на целия депозит.

Грешна психология.

Малко хора разбират, че са загубили не заради погрешна търговска стратегия на форекс, а заради погрешно мислене и по-точно - заради погрешна психология.
Затова първия урок, като валутен търговец, е да си признаете, че сте сгрешили, че проблема е у Вас, а не във форекс или в учителя, или в който и да е друг външен фактор. Само във Вас!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 6:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

неделя, 23 август 2009 г.

Основни видове анализ на валутния пазар. Част 2:

Техническият анализ на форекс е доста разпространен сред валутните търговци.

В основата на техническия анализ лежи анализа на графиките. Казват, че графиките са въплъщение на фундаменталните фактори на на валутния пазар. При провеждане на анализа, под внимание се вземат следните постулати:
 • 1. В графиката е съсредоточена абсолютно цялата информация за пазара;
 • 2. Пазарът има памет и, следователно, изхождайки от това, какво е било в миналото, може да се правят прогнози за бъдещето.
Въз основа на тези постулати е разработен широк спектър индикатори за технически анализ, чиято задача е да подпомагат „предсказването“ на бъдещото движение на валутите.

Преимущества на техническия анализ:


1. Фундаменталният макроикономически анализ на форекс е доста сложен. 

В повечето случаи е невъзможно да се отчетат всички фактори, влияещи на пазара. Техническият анализ е сравнително по-прост, тъй като той изследва само един обект - графиката за изменение на цените ("Всички фактори са отчетени в графиката.").

2. Техническият анализ има повече почитатели, 

които са и активни участници в пазара. Всички те използват едни и същи графики, като при това получават сходни резултати и правят еднакви изводи. Тази масова съгласуваност на свой ред влияе на движението на цените, формирайки го в благоприятно направление. По такъв начин става един вид самоизпълнение на прогнозата.

3. Техническият анализ е универсален - 

може да се прилага за различните валутни пазари без изменение.

Съществуват и други видове анализ на Форекс:

 • Математически;
 • Статистически;
 • Биоритмологичен (астрологичен);
 • Психологически;
 • Компютърен;
 • Невронен;
Добре е да се запознаете с всичко известно до момента в тези области, за да го използвате при създаването на собствена механична търговска система за ефективно търгуване на валутите на Форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 1:

Заобикаляне на собствените правила на форекс 

не се препоръчва в никакъв случай. Въпреки това, постоянно се наблюдава като пагубно явление, струващо доста пари (загуби) на недисциплинираните. Извършвайки няколко удачни сделки, повечето търговци-любители започват да се мислят за гении, главата им се завърта и ... започват да пренебрегват и най-елементарните правила за безопасна търговия.
По този начин тръгват в посока на самонавреждането и закономерно се провалят, проигравайки всичко, с което са влезли + онова, което по случайност са заработили ("късмета" на начинаещите). Необходимо е обективно да регистрирате и оценявате своята форекс активност. За целта е добре да си водите дневник за сделките
 • - откриване,
 • - движения,
 • - закриване,
 • - резултати. 

Най-строго трябва да спазвате своите правилата за контрол и управление на капитала.

Напълно реално е за самоценка да използвате толкова време, колкото и за оценка на форекс ситуацията. Планирайте участието си и търгувайте по план. Не приемайте решения по време на сесията или действия, които могат да се определят като панически. Стигнете ли до паника, това означава, че съвсем сте оплели конците и форекс Ви е дал урок.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 22 август 2009 г.

Вътредневна търговия на форекс. Част 1:

Всяка търговска стратегия на валутния пазар трябва да има заложени няколко основни принципа:

 • - търгувайте по тренда;
 • - намалявайте загубите;
 • - позволявайте на печалбата да расте;
 • - управлявайте риска.
За да успеете, трябва да сте уверени, че Вашата търговска стратегия ги включва и четирите. Да се търгува по тренда е принцип на това, как вземате решение за откриване на позиция и означава да влизате в пазара винаги по съществуващия тренд.

Случайни промени с трендов компонент.

Математическия анализ на движението на цените показва, че те се променят най-често случайно, като при това съществува малък трендов компонент. Това е научно установен факт, който е от голяма важност за всеки, който иска да търгува, основавайки се на рационален научен подход. Това означава, че всеки опит да се търгува съобразно краткосрочни фигури и методи, които не са основани на тренда, е обречена на провал!

Това също обяснява защо вътредневната търговия е толкова трудна и защо практически нито един любител на тази стратегия не може да си осигури успех в дългосрочен план. Но пък от друга страна, какво бихме могли да очакваме от един любител? Колкото по-къс е времевия интервал, в рамките на който определяте движението на цените, толкова по-малък трендов компонент се наблюдава в него.

Движенията на цените на форекс, изразени графично, представляват фрактали.

Това означава, че при скъсяване или удължаване на времевия интервал, поведението на цените остава подобно. Така едноминутките имат сходство с десетминутките, часовките, дневните или седмичните графики.

Тази прилика кара търговците да мислят, че може да търгуват успешно в рамките на деня с методите, които носят печалба в по-дългосрочните времеви интервали. Естествено, те се опитват да приложат и такива неща, които всъщност не работят при дългите интервали, като
 • - японските свещи,
 • - осцилаторите и
 • - числата на Фибоначи.
Даже подходите, основани на тренда, които работят добре при средни и дълги времеви прозорци, не винаги работят при вътредневната търговия.

Това е така защото трендовия компонент в рамките на деня, с малки изключения, е твърде малък, трудно уловим и е необходимо да се използват изключително високоефективни методи, че да се покрие даже себестойността на самата търговия, да не говорим за покриване на риска.

При дългосрочната търговия 

е възможно да позволите на печалбата да расте и това става по определение, иначе то не е дългосрочна търговия. При вътредневната търговия Вие може да позволите на печалбата си да се натрупва само до края на деня.

Това означава, че Вашата средна печалба ще бъде по-малка от тази, която бихте постигнали, ако й бяхте позволили да расте в течение на дни, седмици или месеци.

В същото време себестойността (разходите) за търговията

 • - спред,
 • - приплъзване,
 • - технически грешки,
остават на едно и също ниво. Това налага при вътредневната търговия на форекс да прилагате многократно по ефективни методи, за да си покривате издръжката. Има някои подходи за вътредневна търговия, които отговарят на тези изисквания.

петък, 21 август 2009 г.

Психология на преуспяващия форекс търговец. Част 0:

Емоционалното състояние на Валутния търговец 

директно се отразява на неговия капитал във форекс. Каквато и система за търговия да изберете, успех е невъзможен ако не започвате търговията с предусещане за печалба.
Ако изпитвате страх от загубите или сте с разстроени чувства, не започвайте сделки. На Форекс Вие се състезавате с най-острите умове в света. За миг ако допуснете емоции и губите. Трябва да се подготвите психически за победата.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 20 август 2009 г.

Фундаментален анализ на форекс, част 2:

Икономическата група фактори, които влияят на форекс са много. 

Всяка валута е производна от икономическото развитие на страната си и нейната стойност може да се регулира с помощта на определени икономически мерки. Ще започнем с:
 

Данни за икономическото развитие:

Стойността на всяка валута е производна от състоянието на икономиката в съотвентната страна. Стабилността привлича чуждестранните инвеститори и съответно търсенето на дадена валута. Тук влизат показателите за
 • - търговския и платежния баланси на страната,
 • - темповете на инфлация,
 • - безработицата,
 • - съвкупния продукт на страната.

На Форекс има единна система на котировките през американския долар. 

Затова развитието на американската икономика и стойността на американския долар са важен и даже решаващ фактор за определяне посоката на пазара. В този смисъл, главното внимание на валутните търговци е насочено към американската валута и неговото поведени.
В САЩ редовно се публикуват основните показатели за икономическото развитие и те са определящи за целия свят, не само защото всяка друга валута се котира през долара, а последния много често се явява и резервна валута за съответната икономика.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 5:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

сряда, 19 август 2009 г.

Ако си нямам хал-хабер от форекс?

"Опитайте се да обясните на някой който си
няма хал-хабер от форекс, що е то! "
Петър Караиванов

По елементарно от това няма - представи си едно чейндж бюро. Ето това е! Купуваш долари, докато са евтини. После ги продаваш като поскъпнат и печелиш от разликата.

Само че форекс има особености:

 • 1. Форекс е най-големия пазар в света - 1 - 4 трилионана долара ежедневен оборот (не се напрягай, не можеш да си го представиш).
 • 2. При това даже не е необходимо да излизаш на улицата и да ходиш до бюрото - цялата работа става през интернет.
 • 3. Във валутното бюро сменяш само толкова валута, колкото имаш. Брокера на форекс ти дава кредит в размер 20 - 100 - 200 и даже 500 пъти към депозитат ти.
 • 4. В бюрото ще направиш 1 - 2 сделки на месец (най-много на седмица) и ще чакаш няколко месеца докато разликата му замяза, че да направиш обратната операция. На форекс правиш по няколко до няколко стотин сделки дневно и печелиш от разликите в десетохилядните (писовете).
 • 5. Понякога в бюрото могат да ти кажат "Няма долари, ела по-късно." На международния валутен пазар има възможно най-високата ликвидност от всички пазари. Т.е. на практика, винаги има пари. Т.е. пазара винаги е ликвиден.
 • 6. Бюрото работи от до - с работно време. Пазарът е денонощен. Почива в събота и неделя.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Основни положения в теорията на Доу за форекс: Правило 4:

Темата "Теория на Дау за индексите за технически анализ" беше преработена, допълнена и преместена на този адрес - https://forex17.blogspot.com/2014/09/teoria-na-dow-za-indeksite.html

вторник, 18 август 2009 г.

Пазарното чудовище - Форекс

Дали Междунаровдния валутен пазар - Форекс 

може да се оприличи на чудовище поради неимоверната си мощ? Да, това е най-големия пазар в света. На него само за 1 денонощие се превъртат от 1 до 4 трилиона долара (4 000 000 000 000)!! Това е сума, която по никакъв начин не може да си представите. И въпреки това, сделките за такава сума вървят денонощно.
Форекс е в състояние да съкруши със силата си всеки. Но това не е всичко. Въпреки огромната си мощ, това чудовище притежава и други чудовищни характеристики. То е в състояние да си послужи с всякакви хитрости, за да Ви примами. В т.ч. да Ви разреши да спечелите и то много, а след това да си прибере по безапелационен начин печалбата, заедно с целия Ви депозит.

До сега не ми е известно някой да е победил Форекс 

и докато съществува такова понятие, той ще си остане непобедим. Тук нямам за цел да описвам многобройните жалки опити да се победи пазара, защото е ясно как завършват те. Целта ми е да Ви дам алтернатива и със сигурност тя не е в полето на героичните изяви. Някои се опитват да гадаят курсовете, други се опитват да прогнозират, трети правят анализи, четвърти се доверяват на слухове, пети чете като луд, шести е тръгнал като за сватба ...

Има само една правилна постановка за Международния валутен пазар и тя е следната:
Форекс е ГОСПОДАР! И Вие по никакъв начин не можете да промените тази ситуация. Следователно, остава Ви само едно - да бъдете слуга. Да се подчинявате безапелационно. Да правите това, което Ви казва или намеква пазара на парите.

Но за да стане така, преди това е необходимо да усетите този пазар. 

Това става с практика - поне 5 - 6 месеца, а в някои случаи и години. Трябва да сте онлайн по 5 - 6 часа на ден. В останалото време отново трябва да сте с него. Когато усетите Форекс, трябва да яхнете вълната и да следвате с упование своя Повелител. Така, както птицата следва своето ято - без да мисли, без да се колебае, просто го прави - наляво, надясно - нагоре, надолу. Хората реагират по най-различни начини на промените на пазара - скубят си косите, псуват, скачат до тавана ... Всичко това е излишно и безполезно.

Просто следвайте тези промени. 

Може да го усещате СЕГА! Но не знаете нищо за него за след 1 минута, за след 1 час, а камо ли за утре или за след седмица. Следвайте Форекс, подчинявайте му се, правете каквото Ви казва и бъдете волни като птички. Само така ще печелите. Успех!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 16 август 2009 г.

Определяне входа и изхода от сделките на форекс. Част 5:

Вход по тренда.

Друг, сравнително безопасен начин за търговия на форекс е входа по тренда, но след като вече се е зародили и оформил, като този случай е най-добре да се съчетае с изход посредством пълзящ стоп.

Трендът бил наш приятел. 

Само че, де го този тренд. Но това е друга тема. Добре е да се влезе на третото съприкосновение с линията прокарана по две последователни, повишаващи се дъна. Този случай се прилага както при възходящ за покупка, така и при низходящ тренд за продажба - огледално.

При страничен пазар 

и ясно проявен коридор, може да влизате на долния пик с покупка и да излизате на горния пик с продажба или със стоп. Но това е трудна техника, особено на форекс, изискваща много опит за определяне на подходящия период, в който може да бъде прилагана.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: