Translate

събота, 24 юли 2010 г.

Валутен риск на форекс | dLambow


Какво е риск и какви видове валутни рискове има при търговия на форекс?


Какво е риск?

Рискът в цялостната човешка дейност, а в частност и на форекс, е ключово понятие, което трябва да разберете до съвършенство, за да не загубите парите си. Рискът е обективно явление, произтичащ от факта, че човека не е съвършен и не може да обхване всички факти и обстоятелства в живота си. Поради това той се поставя в ситуация да взема решения и да предприема действия в условията на несигурност. Така рискът става неизбежен, не може да бъде премахнат, но може да бъде:

 • - ограничаван,
 • - прехвърлян,
 • - разделян,
 • - покриван,
 • - застрахован...

Рискът се развива се с еволюцията на човека, присъства във всяка негова дейност.
Носителите на риска са:

 • - човекът и неговото незнание,
 • - организациите и тяхната дезорганизираност,
 • - обществото и неспособността му да се учи от грешките си,
 • - природата с фантастичното си разнообразие и тайни.
Какво е риск на форекс?
Валутен риск на форекс

Какво е риска?

 • - Рискът е явление от реалния живот, съществува обективно и не може да се премахне, а само да се ограничи, прехвърли, замести, раздели, компенсира;

 • - Рискът възниква в процеса на взаимодействие на човека и създадените от него стопански и обществени организации със заобикалящата бизнес- и природна среда с цел постигане на определени резултати;

 • - Рискът се проявява в управлението, разглеждано и в статика, и в динамика, под формата на разминаване между действителните и очакваните и желани резултати;

 • - Обективната основа на риска е в многовариантния, вероятностен характер на поведението на елементите в средата, в която са осъществява управленския процес, а също и в липсата на обективна, еднозначна, своевременна информация за бъдещото поведение;

 • - Вероятностният характер на поведението на елементите на средата води до това, че повечето решения могат да имат няколко изхода, резултата. Риск съществува: при наличие поне на два изхода; при наличие на поне един изход, който е нежелан, свързан със загуба; при вероятност за настъпване на всеки изход в границите от 0 до 1;

 • - Рискът лежи в бъдещето, а не в миналото. Рискът е пред нас, а не зад нас. “Ако гледаме през рамо, няма да видим връхлитащата ни кола.”;

 • - Рискът се свързва с възможната възвращаемост- “Всяко лошо нещо може да стане още по-лошо и да съжаляваме за това, което сме направили”. Никога не мислете, че “от това по-лошо не може да стане”.


Какви видове риск има?


- По произход, вид, характер на факторите, пораждащи рисковата ситуация:

 • - Държавен:
  • = икономически,
  • = финансов,
  • = политически,
  • = трансферен,
  • = транзакционен,
  • = счетоводен,
  • = социален,
  • = културен,
  • = морален,
  • = духовен.
 • - Пазарен:
  • = търговски (на ликвидността),
  • = ценови, риск от неплащане (финансов),
  • = валутен,
  • = кредитен.
 • - Технологичен и производствен.
 • - Природен, климатичен, географски.
 • - Форма на международния бизнес:
  • = външнотърговски (импортни и експортни операции),
  • = кооперационен (съвместно производство,
  • = лицензионни и компенсационни съглашения),
  • = проектен (при преки инвестиции),
  • = инвестиционен (при портфейлни инвестиции).


- По равнище на проявление на риска:

 • - Държавен - равнище и организация на държавата.
 • - Корпоративен - равнище и организация на фирмата.
 • - Операционен - равнище и организация на операциите.


- По тежест на влияние върху бизнеса:

 • - Приемлив - загубите се покриват с част от активите. Фирмата запазва икономическа и юридическа възможност да продължи бизнеса.
 • - Тежък - загубите се покриват с всички активи на фирмата. Фирмата запазва формална възможност да продължи бизнеса (не фалира), но губи икономическия си потенциал (фактически фалит).
 • - Неприемлив - загубите не могат да се покрият от всички активи на фирмата. Остават неудовлетворени кредитори. Фирмата губи и формална, и икономическа възможност за бизнес - фалира и изчезва като правен и стопански субект.


- По фази на управленския процес:

 • - Риск при подготовката на сделката;
 • - При сключването;
 • - При изпълнението;
 • - Риск след доставката.


- По динамика на бизнес-средата и управлението на бизнеса:

 • - Динамичен - риск на действието, на адаптацията. Бива
  • = външен (в макрообкръжението) и
  • = вътрешен (нецелесъобразни управленски решения);
 • - Статичен - риск на бездействието, също бива външен и вътрешен. Възниква вследствие на
  •  злополуки,
  •  бедствия,
  •  измами,
  •  мошеничество.


- По посоки на отклонение от очаквания резултат:

 • - Спекулативен риск - съдържа възможност да спечелим или да загубим. Този риск се поема доброволно, поради желанието за печалба. Повечето рискове са спекулативни. Този риск не се застрахова!
 • - Чист риск - съдържа вероятността да загубим или да не загубим. Няма вариант печалба. Поема се по принуда, защото е неизбежен. Част от чистия риск се застрахова. Бива личен, имуществен, отговорност на трети лица, отговорност към трети лица.


- По позиция на субективния фактор:

 • - обективен - субективен,
 • - разумен - неразумен,
 • - оправдан - неоправдан,
 • - управляем - неуправляем.


Какви характеристики (измерители) има риска?

 • - Вероятност за настъпване на рисковото събитие - от 0 до 100%;
 • - Честота на настъпване на рисковото събитие;
 • - Влияние от настъпването на рисковото събитие - качествена оценка на загубата от малка до голяма;
 • - Относителна значимост в сравнение с другите рискове - от малка до 5голяма;
 • - Изложеност на риска - "вероятност за настъпване" умножено по "влиянието от настъпването" - от  малка до голяма.Какво е валутен риск?

Валутният риск (Currency risk) се отнася към групата на финансовите рискове, съпътстваща всяка валутна операция, в т.ч. и всяка външнотърговска сделка. В предвид на това, че такава сделка се осъществява между резиденти на различни държави, участниците в нея са изложени на множество други рискове:

 • - ценови (от промяна на цените на международните стокови пазари),
 • - транспортни (от изменения на фрахтовите условия),
 • - платежни (при неплащане),
 • - трансферни (от промени в законовото регламентиране на външната търговия),
 • - политически и др.


Възникване на валутен риск

Валутен риск възниква поради факта, че плащанията по външноикономическата сделка се извършват във валута, която е чужда най-малко за едната от страните. В широк смисъл на думата, под валутен риск се разбира риска от всяка промяна в стойността на валутата на плащането и влошаване на условията на валутния режим в дадена страна. При такова широко тълкуване в него се включва и инфлационният риск, който е резултат от вътрешната обезценка на съответната валута.  Валутният риск възниква

 • - директно, когато едно лице или компания има плащания и падежи, или приходи и вземания в валута във бъдеще време и не може да прогнозира точно курса на валутата и
 • - индиректно, когато приходите от бизнеса му или разходите за него са обвързани с валутния курс.

Т.е. засегнати са по-голямата част от активните икономически субекти.

Пример за възникване на валутен риск

Например, растежът на цените в Япония, може да рефлектира върху външната стойност на японската йена и ще доведе до понижаване на нейния курс. Ако спадът в курса на Японската валута напълно съответства на по-високите нива на инфлация в страната, то тогава инфлационния натиск напълно се абсорбира от промяната във валутния курс.

Ако при растеж на инфлацията валутния курс на страната остане непроменен, то тогава националната парична единица е надценена. В този случай притежателите на Японски йени не търпят валутен риск, но тяхната покупателна способност спрямо Японския пазар намалява.

Валутният риск е обичайно обстоятелство във форекс,  на което са подложени всички участници в бизнеса,

 • - организации,
 • - фирми,
 • - инвеститори и др.


Форми на валутния риск

В зависимост от начина на своето въздействие валутният риск приема три форми на проява – като

 • - глобален,
 • - транзакционен и
 • - транслационен (преводен или счетоводен).


Глобален валутен риск

Глобалния валутен риск засяга цялостния процес на производствено-тьрговската дейност на една фирма, нейните приходи и разходи, динамиката на платежните й потоци, независимо от това към кой пазар е ориентирала покупко-продажбите си – вътрешния или международния.

На такъв риск са изложени и банково-кредитните институции както с вътрешна, така и с международна ориентация. Той въздейства и върху гражданите на една страна, явяващи се обикновени потребители на вътрешния пазар. Глобалният валутен риск се проявява в две направления:

 • - директно и
 • - косвено.


-Директен валутен риск
Директната проява на глобалния валутен риск засяга преките участници в международните транзакции: износители и вносители, инвеститори в чужбина, кредитори и доставчици, върху които валутнокурсовите изменения се отразяват непосредствено. Тази форма на проява на валутния риск е тъждествена на транзакционния валутен риск.

- Косвен валутен риск
Косвената проява на глобалния валутен риск обхваща икономическите организации, които осъществяват производствено търговски операции само на вътрешния пазар, чиито условия се променят под влияние на валутнокурсовите изменения.

Транзакционен валутен риск.

Директното въздействие на глобалния валутен риск се покрива с така наречения транзакционен валутен риск. Този риск се проявява при две ситуации – понижаване и повишаване на курса на националната валута. Като цяло резултатите от директното въздействие на глобалния валутен риск върху икономическите субекти и икономиката като цяло са следните:

 • - Понижаването на курса на националната валута едновременно предизвиква увеличаване на приходите от износа и разходите за вноса.
 • - Търговските организации печелят по линията на износа, но губят по линията на вноса. В благоприятна позиция са и тези, които получават дивиденти и лихвени плащания от чужбина.
 • - Износителите са изложени благоприятно въздействие от поевтиняването на националната валута, а вносителите понасят валутен риск.
 • - Повишаването на курса на националната валута води до намаляване на приходите от износа и от инвестициите в чужбина, а така също на разходите по вноса и плащанията по обслужване на заеми от чужбина.
 • - Износителите търпят загуби, а вносителите се облагодетелстват от благоприятния за тях изход от поскъпването на националната валута.


Транслационен валутен риск

Специфична форма на проява на валутния риск е счетоводният риск, наричан още преводен или транслационен. Този риск се проявява по отношение на транснационалните компании и банки, за които е характерно движение на парични потоци и формиране на активи и пасиви, деноминирани в различни валути. Той се измерва на основата на финансовите отчети.

В този смисъл счетоводният риск е една ретроспекция за минал период, но същевременно чрез него се оценява опасността от възникването на нежелани промени през текущия финансов период. Конкретно той се отразява върху консолидирания финансов баланс, обединяващ балансите на фирмата майка и дъщерните й фирми, каквито транснационалните компании представят в края на всяка финансова година.

Индиректната проява на глобалния валутен риск засяга фирмите, които не осъществяват външноикономически операции, а развиват дейност само на вътрешния пазар.

Какво е риск на форекс?

Търговията на валутния пазар форекс, както и на всяка друга търговия, е свързана с различни рискове, разбира се, всеки търговец, независимо дали е начинаещ или вече е професионалист, трябва да вземе предвид тези рискове. За да започнете да търгувате, като правило, не се изискват нито много пари, нито специално оборудване. 


Лесния достъп е свързан със значителни рискове

Достатъчно е да имате достъп до Интернет и терминал за търговия - специална програма на компютъра си, а има и платформи, които даже не изискват да имате и такава програма. Напоследък се появиха дори мобилни приложения за достъп до Forex. Това обаче не означава, че е лесно да се правят пари на форекс, напротив, рисковете от загуби са изключително високи.

Връщане на депозит

Можете да изтеглите депозита си от сметката на дилъра само след приключване на всички транзакции, които сте разкрили. А да попълвате акаунта си може по всяко време. Важно е да запомните, че при лош сценарий рискувате да загубите цялата сума на депозита.

Намаляване на форекс рисковете

Ако сте готови да поемете риска на валутната търговия, най-добре е да започнете с теорията:

 • - Научете как работи международният валутен пазар форекс.
 • - Запознайте се с методите на фундаменталния и технически анализи - те помагат да се предвиди движението на всякакви променливи с помощта на математически модели.
 • - Разберете характеристиките на валутните инструменти - транзакциите на форекс с валути или валутни двойки.
 • - Четете статии за валутните борси и инвестирането. Много книги са написани по темата за търговията.


Тренирайте транзакциите с демо сметка

Дори и да сте добре запознати с теорията, преди да рискувате реални пари в реални сделки, си струва да изпробвате различни стратегии за търговия във виртуална (демо) сметка с реалните котировки. Много е трудно да се прогнозират обменните курсове само въз основа на открита информация за случващото се в различните страни.

Ето защо, за да помогнат на играчите, има програми, които анализират техническите показатели за движението на валутите и помагат за изграждането на стратегии за търговия. Но шансът за грешка все още е голям, особено при несръчност и неопитност за бързо и хладнокръвно боравене с търговския терминал.

Рисковете на форекс са различни

Валутата, която е в обращение на валутния пазар Форекс, редовно променя цената си, поради промени в търсенето и предлагането. Ето защо рискът от промени във валутния курс е много значителен. Този риск може да бъде сведен до минимум чрез определяне на лимити за отворените позиции. Използвайки този метод, търговецът задава поръчка за затваряне на транзакцията, ако загубите имат предварително определена сума.

Рискове от ползване на ливъридж (кредитно рамо)

Ефектът на кредитното рамо (ливъриджа) също оказва значително влияние върху капитала на търговеца. Същността му се състои във факта, че голям кредитен актив може да бъде рязко загубен в резултат на действията на пазарните фактори и търговецът да се окаже в плачевно състояние. От това следва, че е необходимо да се използва система за управление на парите.

Рискове от промени в лихвените проценти

Струва си да се вземе предвид рискът от възможна промяна в лихвените проценти, което от своя страна е свързано с вероятни загуби, те могат да бъдат причинени от промяна във валутната  политика на централните банки. Самите лихвени проценти значително влияят върху динамиката на котировките на валутния пазар. Наистина е трудно да се отчете динамиката на цените, ако освен промените в самия лихвен процент, действат и различни други фактори.

Практически е невъзможно да се предвиди как всички фактори ще повлияят на общата сума на капитала, тъй като делът на влиянието на всеки от тях остава неизвестен. По принцип промяната на лихвените проценти от централните банки се извършва без предупреждение, така че пазарът, поради такава внезапност, доста често реагира твърде силно и неразумно. Събитие от този вид може да обърне цената в обратна посока. Този индикатор може косвено да показва икономически проблеми в страната.


Премереният риск на форекс не е хазарт


Обосновано ли е понякога да сравняват Форекс с хазартните игри? Едва ли. По-скоро, това е повърхностно сравнение. В хазарта всичко опира до чистата случайност и забавлението (професионалните играчи могат да печелят от хазарта). Затова не съществува професия "играч на тото"? Докато професията "Валутен търговец" не само че съществува, но и е доста пристижна, а вече и разпространена.
 

Форекс е вид надомна работа, а не рулетка.

В него има:

 • - методи за анализ на пазара,
 • - прогнозиране,
 • - методи за намаляване на риска,
 • - психологически постановки,
 • - признати авторитети,
 • - различни възможности за тренировка,
 • - семинарни обучения,
 • - книги и т.н..

Форекс учи:

 • - на мислене,
 • - на приемане на решения,
 • - на бързи анализи,
 • - на решителни действия,
 • - на военна дисциплина.


Рисковете на форекс ни учат да преодоляваме и рисковете в живота

В този случай човек може да се поучи даже от грешките си и ако не достигне нивото на световните "шампиони" на валутния пазар, то наученото ще му бъде от полза за всеки друг вид бизнес и в това няма никакво съмнение. Т.е. усилията му няма да са отишли на вятъра. Преминавайки закалката на foreks и използвайки придобития опит, навици и даже - мироглед, Вие може да постигнете добри резултати в която и да е друга област на изява.

Във всеки бизнес има риск и с него се "плаща" за получаваната печалбата. Във форекс обаче рискът се компенсира с възможността да се получи много голяма печалба, докато рискът е твърдо ограничен до точно определена сума.

Един например едно изказване:

"Като начинаещ валутен търговец, аз няколко пъти изцяло катастрофирах и губех депозита си. Но след като се обиграх, за по малко от месец, реализирах 600% печалба и това далеч не е границата за успеваемост. Виждал съм по 6000 и даже 10000% печалба месечно при състезателните демонстрации. А и всеки друг може да ги види и сам да се убеди, ако това е нещо, което го интересува сериозно."

Форекс е за хора, които умеят да рискуват

Форекс не е за хората, които разчитат на спокоен, улегнал живот, с точно определено работно време от - до. Fx не е за онези, които се страхуват от пораженията и при най-малката текуща загуба се вледеняват от ужас и губят разсъдък. Форекс е за тези, които си поставят високи цели и които са готови много да работят, за да ги постигнат.

Форекс е за рискуващите обосновано и съзнателно, но за тези от тях, които знаят точната стойност (в цифрово изражение) на поемания риск, а не за онези, които са на принципа „Риск губи, риск печели“ т.е. хазартния риск - да хвърляме зара, пък каквото стане.

А сега, да бъдем конкретни...


Максимален риск на форекс

Рискът за всяка отделна валутна сделка на форекс винаги трябва да бъде малък процент от общия капитал, който е депозиран при брокера. Например 2%. Т.е., ако имате $500 в депозитния си акаунт, максималната допустима загуба трябва да бъде не повече от 2%. С тези параметри вашата максимална загуба ще бъде $10 на сделка.

----------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: