събота, 24 юли 2010 г.

0150: Валутен риск (Valuten risk / Currency risk)

Валутният риск при търговията на форекс се отнася към групата на финансовите рискове, съпътстваща всяка валутна операция, в т.ч. и всяка външнотърговска сделка. В предвид на това, че такава сделка се осъществява между резиденти на различни държави, участниците в нея са изложени на множество други рискове:
 • - ценови (от промяна на цените на международните стокови пазари),
 • - транспортни (от изменения на фрахтовите условия),
 • - платежни (при неплащане),
 • - трансферни (от промени в законовото регламентиране на външната търговия),
 • - политически и др.
Валутен риск на форекс възниква поради факта, че плащанията по външноикономическата сделка се извършват във валута, която е чужда най-малко за едната от страните.
http://www.etftrends.com/wp-content/uploads/2009/06/new1riskystocks.jpg 
В широк смисъл на думата, под валутен риск се разбира риска от всяка промяна в стойността на валутата на плащането и влошаване на условията на валутния режим в дадена страна. При такова широко тълкуване в него се включва и инфлационният риск, който е резултат от вътрешната обезценка на съответната валута.
Например, растежът на цените в Япония, може да рефлектира върху външната стойност на японската йена и ще доведе до понижаване на нейния курс. Ако спадът в курса на Японската валута напълно съответства на по-високите нива на инфлация в страната, то тогава инфлационния натиск напълно се абсорбира от промяната във валутния курс.

Ако при растеж на инфлацията валутния курс на страната остане непроменен, то тогава националната парична единица е надценена. В този случай притежателите на Японски йени не търпят валутен риск, но тяхната покупателна способност спрямо Японския пазар намалява.

Валутният риск е обичайно обстоятелство във форекс,  на което са подложени всички участници в бизнеса,
 • организации,
 • фирми,
 • инвеститори и др.

Валутният риск възниква

 • 1)    директно, когато едно лице или компания има плащания и падежи, или приходи и вземания в валута във бъдеще време и не може да прогнозира точно курса на валутата и
 • 2)    индиректно, когато приходите от бизнеса му или разходите за него са обвързани с валутния курс.
Т.е. засегнати са по-голямата част от активните икономически субекти.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 8 юли 2010 г.

Какво е това форекс? (Kakvo e tova forex?)

FOREX (Foreign Exchange Market) представлява пазара, 

на който се извършва търговията с валутите на различните държави. Това е най-големият пазар в света със среднодневен оборот от около 1 - 4 трилиона щатски долара. Пазарът функционаира от 1971 година, след разпадането на Бретън Удската валутна система, когато валутите на индустриално развитите страни преминават към по – свободно плаващ режим, с нарастваща роля на факторите търсене и предлагане за определяне на валутните курсове.

Голямото значение на FOREX 

се определя именно от факта, че на него се формира стойността на валутите, и се осъществява тяхната размяна. На валутният пазар се осигуряват средства за осъществяване на международните плащания. На него се извършват операции за хеджиране на валутния риск, както и спекулативни операции с цел извличане на печалба. Характерни за FOREX пазарът са още изключителната му ликвидност, наднационална глобална структура, относителна дерегулираност и големият брой участници.

Валутният пазар няма определено физическо местоположение. 

Той е децентрализиран, макар че с развитието на телекомуникациите FOREX днес е в голяма степен интегриран и унифициран. Сделките се сключват по електронен път или чрез телефонни разговори между дилърите. Пазарът е активен 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата. Търговията е активна от 7 сутринта в понеделник новозеландско време до петък 17 часа Ню – йоркско време.

Най-голям по обем на извършваните сделки пазар е Лондон 

с около 32% дял от глобалния пазар. Следва Ню-Йорк с приблизително 18 % от общия дял. На трето място е Токио със 7.6%. Други големи средища на FOREX пазара са
 • Сингапур, 
 • Германия, 
 • Швейцария, 
 • Австралия, 
 • Канада, 
 • Франция и 
 • Хонг-Конг.
На FOREX пазара се срещат голям брой различи по мащаби участници. На първо място са големите инвестиционни банки. Търговията на междубанковия пазар е посредничена от валутни брокери и електронни системи (Bloomberg, Reuters dealing 3000, EBS, CME и други). Те са следвани от по-малките инвестиционни банки. На трето място са големите ТНК (транснационални компании), големите инвестиционни фондове (хедж-фондове, пенсионни фондове, взаимни фондове), застрахователните дружества, както и малките FOREX брокери за търговия на дребно.

Централните банки са друг голям участник на валутните пазари. 

Това е предопределено от целите на икономическата политика на държавите. Централните банки влияят върху паричното предлагане, лихвените проценти и инфлацията, а могат и да използват валутните си резерви за директна интервенция на валутните пазари. Интересен е фактът, че десетте най – големи участника на FOREX пазара заемат над 70% от общия обем на извършваните сделки. Deutsche Bank е на първо място с около 17 %, следвана от UBS (12.5%) и Citigroup (7.5%).

Най-търгуваната валута на FOREX е щатският долар. 

Той участва в 40-45% от спот сделките. На второ място е общоевропейската валута с малко над 18%. Японската йена е на трето място с около 12%. Други силно търгувани валути на FOREX са английската лира, швейцарския франк, канадския долар, австралийския долар и шведската крона и други. Най-разменяните валутни двойки са EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: