Translate

понеделник, 22 юни 2009 г.

259 понятия - Форекс терминология - накратко | dLambow


Списък на 259 понятия - терминология на Форекс пазара - обяснени накратко

Темата съдържа 259 форекс термина, от най-често използваните на валутните и фондовите пазари, като са посочени следните данни:
 1. - Английско наименование на термина (понятието)
 2. - Транскрипция - провилно произнасяне
 3. - Превод на български език (понякога - приблизителен)
 4. - Кратко описание на понятието
Форекс терминология
Форекс терминология накратко
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Термин / Произношение / Превод / Описание

----------------------------------------------

 1. Aussie - [ ˈɔːzi ] - Австралийск долар - Австралийски долар (AUD).

 2. Alligator - [ ˈælɪgeɪtə ] - Алигатор - Индикаторът Алигатор е тактика за търговия и е комбинация от балансови линии (пълзящи средни), които използват фрактална геометрия и нелинейна динамика, за да сигнализират за началото на нова тенденция. Когато е на път да започне нова тенденция, пълзящите средни започват да се разминават в различни посоки. Основните сигнали, които алигаторът показва, са силата на тренда, подготовката за влизане на пазара, действителното влизане и стоп-загубата.

 3. Average True Range - [ ˈævərɪʤ truː reɪnʤ ] - Среден истински обхват - ATR е широко използван индикатор за волатилност на цените, без всъщност да показва ценови тенденции. Изчисленията се основават на високо-ниския диапазон на дневната търговия и ATR разширява този диапазон до вчерашната цена на затваряне, ако е била извън днешния диапазон.

 4. Average Directional Index - [ ˈævərɪʤ dɪˈrɛkʃənl ˈɪndɛks ] - Среден индекс за посоката (направлението) - ADX показва силата на тренда в серия от цени на финансов инструмент, показвайки тяхната възходяща или низходяща тенденция. Помага за анализиране на пазарните тенденции и вземане на търговски решения. ADX е изоставащ индикатор, който показва само силата на тренда, но не и посоката му, и варира между 0 и 100 (над 50 - много силен тренд).

 5. Awesome Oscillator - [ ˈɔːsəm ˈɒsɪleɪtə ] - Страхотен осцилатор - AO е хистограма на пълзяща се средна с 34 бара, показваща пазарния импулс на скорошен брой периоди в сравнение с инерцията на по-голям брой предишни периоди. Той показва текущата пазарна ситуация в сравнение с инерцията на по-дълъг период и може да помогне на търговците при техните решения за покупка или продажба.

 6. Accumulation/Distribution Indicator - [ əˌkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n/ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ˈɪndɪkeɪtə ] - Индикатор за натрупване/разпределение - Индикаторът A/D (натрупване/разпределение) показва разликата между всички възходящи ценови движения до точката на затваряне (натрупване) и всички движения надолу на цената (разпределение) чрез време на затваряне през определен период от време. Този индикатор помага на търговците да преценят дали пазарът се контролира от купувачи (натрупване) или продавачи (дистрибуция).

 7. Ask Price - [ ɑːsk praɪs ] - Цена за купуване - Цената Ask е пазарната цена за търговците да купуват валути, показана от дясната страна на котировката. Нарича се още офертна цена.

 8. Algorithmic Trading - [ Algorithmic ˈtreɪdɪŋ ] - Алгоритмична търговия - Термин, който се отнася до вземането на решения относно времето, цената и количеството на пазарната поръчка с помощта на компютри и напреднала математика и широко използван от хедж фондове и банки. За да се сведе до минимум риска и въздействието върху пазара, големите сделки се разделят на по-малки и сделките се извършват без човешка намеса, като се използва електронно получена информация.

 9. Automated Trading - [ ˈɔːtəmeɪtɪd ˈtreɪdɪŋ ] - Автоматизирана търговия - Известна също като алгоритмична търговия, той се използва за разделяне на големи сделки на по-малки сделки с цел управление на въздействието и риска на пазара. Автоматизираната търговия предполага използването на компютърни програми за въвеждане на поръчки за търговия. Използва математически модели (алгоритми) за вземане на решения и извършване на транзакции на финансовия пазар. Компютърният алгоритъм е този, който решава аспектите на реда, напр. време, цена или количество, предимно без човешка намеса.

 10. Arbitrage - [ ˈɑːbɪtrɪʤ ] - Арбитраж - Актът за получаване на печалба от корекция в цената или доходността на подобни ценни книжа на различни пазари чрез заемане на позиция на един пазар и компенсираща позиция на друг. Позициите могат да бъдат изгодно затворени, когато цените или доходността се върнат обратно в съответствие (например акция и еквивалентен фючърсен договор могат да бъдат котирани на различни цени, а по-евтиният може да бъде закупен и продаден на пазара с по-високи цени).

 11. Account Balance - [ əˈkaʊnt ˈbæləns ] - Салдо по сметка - Стойността на сметката, включително печалбата, загубата и собствения капитал, използвани за поддържане на пазара на отворените сделки.

 12. Account Currency - [ əˈkaʊnt ˈkʌrənsi ] - Валута по сметката - Валутата, в която са деноминирани всички операции за депозит/теглене на сметката.

 13. Asset - [ ˈæsɛt ] - Актив - Актив, известен още като инструмент, е продукт, който може да се търгува на световните финансови пазари. Списъкът с активи включва валути, стоки, акции, облигации и индекси.

 14. Average Hourly Earnings - [ ˈævərɪʤ ˈaʊəli ˈɜːnɪŋz ] - Средни почасови доходи - Икономически индикатор, който оценява нивото на инфлация във всички икономически сектори (с изключение на селското стопанство), когато заплатите се изплащат на служителите. Тъй като увеличението на заплатите на служителя означава увеличение на частното потребление, средните почасови доходи са водещ индикатор за потребителските разходи.

 15. Annual Interest Rate - [ ˈænjʊəl ˈɪntrɪst reɪt ] - Годишен лихвен процент - Лихвеният процент е процентът от сумата, платена за използване на заети средства. Лихвените проценти обикновено се изразяват като годишен процент.

 16. Bar Chart/Graph - [ bɑː ʧɑːt/grɑːf ] - Бар диаграма/графика - Известни също като OHLC (откриване-високо-ниско-затваряне), лентовидните диаграми илюстрират движението на цените за финансов инструмент във времето. Всяка вертикална линия на графиката представлява най-високите и най-ниските цени за една времева единица, която може да бъде от една минута или до няколко седмици. Вертикалните линии (наречени щриховки или отметки) показват цената на отваряне вляво и цената на затваряне вдясно за същия период от време.

 17. BOE - [ biː-əʊ-iː ] - Банката на Англия - Акроним за Bank of England, централната банка на Обединеното кралство.

 18. BOJ - [ biː-əʊ-ʤeɪ ] - Банката на Япония - Акроним за Bank of Japan, централната банка на Япония.

 19. Blue Chip Stock - [ bluː ʧɪp stɒk ] - Сини чипове - Собствен капитал в ценни книжа на компании, които се отличават с високо качество. Повечето компании на DJIA (Dow Jones Industrial Average) са класирани в категорията на акциите със сини чипове. Способността на акциите със сини чипове да изплащат дивиденти, независимо от икономическия климат, е популярна и те имат по-ниска волатилност от по-малко известните акции.

 20. Bears - [ beəz ] - Мечи пазар - Отнася се за търговци, които вярват и очакват, че цените ще паднат; обратното на бичи пазар.

 21. Bid Price - [ bɪd praɪs ] - Цена за продажба - Цената, на която можете да продадете основната валута.

 22. Black Box Trading - [ blæk bɒks ˈtreɪdɪŋ ] - Търговия "черна кутия" - Наричана още автоматизирана търговия, тя се отнася до използването на компютъризирани системи, които имат инструкции за покупка и продажба, генерирани от собствена софтуерна програма.

 23. Base Metals - [ beɪs ˈmɛtlz ] - Основни метали - Основни промишлени цветни метали като мед, цинк, алуминий, олово, калай или никел.

 24. Buy Limit Order - [ baɪ ˈlɪmɪt ˈɔːdə ] - Лимит ордер - Поръчка за закупуване, при условие че бъдещата цена е равна на предварително дефинираната стойност. Текущото ценово ниво е по-високо от стойността на направената поръчка. Поръчките от този тип обикновено се правят в очакване, че цената на ценната книга, паднала до определено ниво, ще се увеличи.

 25. Bull Market - [ bʊl ˈmɑːkɪt ] - Бичи пазар - Термин, използван за описание на оптимистичен пазар (като бик, който хвърля с рогата се пазара нагоре). На бичи пазар цените на акциите и ценните книжа непрекъснато се покачват.

 26. Bear Market - [ beə ˈmɑːkɪt ] - Мечи пазар - Термин, използван от борсовите търговци, за да опишат така наречения песимистичен пазар (мечка, която се разглежда като бие пазара надолу). За разлика от покачването, песимистичният пазар разглежда процеса на акции и други ценни книжа, които падат директно или изостават.

 27. Base Currency - [ beɪs ˈkʌrənsi ] - Основна валута - Това е валутата, която е първа във валутната двойка (например в GBP/USD, където GBP е основната-базовата валута).

 28. Bond - [ bɒnd ] - Дългов инструмент за набиране на капитал - Бондът е дългов инструмент, издаден за определен период от време, който се използва с цел набиране на капитал.

 29. Bollinger Bands - [ Bollinger bændz ] - Ленти (канали) на Болинджър - Изобретен през 80-те години на миналия век и еволюирал от концепцията за търговски ленти, Bollinger Bands е инструмент за технически анализ, който измерва високото или ниското ниво на цената спрямо предишни сделки. Той е особено полезен при сравняване на ценовото действие на индикаторите, за да се вземат систематични търговски решения.

 30. Bearish - [ ˈbeərɪʃ ] - мечи (пазар) - Мечи пазар има падащи цени. Това е пазар, който се възприема като слаб.

 31. Bullish - [ ˈbʊlɪʃ ] - бичи (пазар) - Възходящият пазар има повишаване на цените. Това е пазар, който се възприема като силен.

 32. Candlestick Chart - [ ˈkændlstɪk ʧɑːt ] - Диаграма със свещи - Подобно на лентовидните графики, но с по-голяма визуална детайлност, графиките със свещи показват високата, ниската цена, отварянето и затварянето за определен период от време. За да подчертаят връзката отваряне-затваряне, свещите се разширяват и запълват интервала между цените на отваряне и затваряне.

 33. Cable - [ ˈkeɪbl ] - Кейбел (британската валута) - Отнася се за обменния курс GBP/USD. Терминът произхожда от средата на 1800-те, когато новините се предават чрез телеграфен кабел.

 34. Currency Pair - [ ˈkʌrənsi peə ] - Валутна двойка - Форекс търговията се извършва във валутни двойки: едната валута се купува, другата се продава. Заедно те формират обменния курс. Ако купувате в евро с долари и стойността на еврото се увеличава в сравнение с долара, можете да продадете позицията и да спечелите.

 35. CFD - [ siː-ɛf-diː ] - CFD от Contracts for Difference - Договори за разлика - CFD или договори за разлика са вид деривативен финансов инструмент, който предлага на инвеститорите търговия с ливъридж (кредитно рамо) върху променящата се стойност на базов актив (индекси, стоки и т.н.), без реално да притежават основния финансов актив.

 36. CFTC - [ siː-ɛf-tiː-siː ] - CFTC от Commodity Futures Trading Commission - Комисия за търговия с фючърси на стоки - Кратка форма за Commodity Futures Trading Commission, базирана в САЩ независима агенция, която регулира пазарите на фючърси и опции.

 37. Consumer Price Index - [ kənˈsjuːmə praɪs ˈɪndɛks ] - Индекс на потребителските цени - CPI е статистическа оценка, използвана за измерване на промените в нивото на цените на услугите и потребителските стоки, закупени от градските потребители. Той отчита промени в цените в над 200 категории и е един от ценовите индекси, изчислявани от повечето национални статистически агенции. Като една от най-често наблюдаваните национални икономически статистики, ИПЦ се използва като мярка за инфлацията.

 38. Commodity Channel Index - [ kəˈmɒdɪti ˈʧænl ˈɪndɛks ] - Индекс на стоковия канал - CCI показва отклонението на цената от средната й стойност. Той съответства на осцилатори и по този начин измерва ценовите колебания. Проектиран да показва циклични тенденции, CCI може да се приложи най-добре към стоки и други цикли на високи и ниски стойности, които се появяват на периодични интервали.

 39. Consumer Confidence Index - [ kənˈsjuːmə ˈkɒnfɪdəns ˈɪndɛks ] - Индекс на потребителското доверие - CCI измерва доверието на потребителите, дефинирано като степента на потребителски оптимизъм относно състоянието на икономиката и изразено чрез техните спестовни и разходни дейности (например драстичното намаляване на доверието на потребителите може да сигнализира, че икономиката отслабва). Докато глобалното потребителско доверие не се измерва, анализът, направен от страните, показва огромни различия по целия свят. Проследяването на международното доверие на потребителите е ключов индикатор за икономическите тенденции.

 40. Cycle - [ ˈsaɪkl ] - Цикъл - В техническия анализ циклите показват времеви цели за потенциални промени в ценовото действие, показващи повтарящи се пазарни колебания през определен период от време (обикновено за по-дълъг от една година).

 41. Close A Position - [ kləʊs ə pəˈzɪʃən ] - Затваряне на позиция - Процесът на продажба или закупуване на валутна позиция, който води до ликвидация на позицията.

 42. Counter-Trend Trading - [ ˈkaʊntə-trɛnd ˈtreɪdɪŋ ] - Противотрендова търговия - Метод за търговия, използван за заемане на позиция, противоположна на текущата пазарна посока, когато се очаква промяна в тази посока.

 43. Commodities - [ kəˈmɒdɪtiz ] - Суровини - Суровините, които се търгуват на борсовите пазари, се наричат ​​Commodities. Те включват енергийни продукти като суров нефт и природен газ, благородни метали като злато и сребро и селскостопански стоки, като пшеница, кафе и захар.

 44. Chaos Theory/Trading - [ ˈkeɪɒs ˈθɪəri/ˈtreɪdɪŋ ] - Теория на хаоса/Търговия - Наричана още нелинейна динамика, тя включва сложен анализ, но основно е инструмент, използван за определяне дали на пазарите съществуват повтарящи се модели и цикли, тоест наличието на основна поръчка. Теорията на хаоса включва изучаване на историческото ценово действие, заедно с използването на математически и статистически инструменти.

 45. Contract - [ ˈkɒntrækt ] - Договор - Стандартната единица за търговия.

 46. Contract For Difference (CFD) - [ ˈkɒntrækt fə ˈdɪfrəns (siː-ɛf-diː) ] - Договор за разлика (CFD) - CFD или договори за разлика са вид деривативен финансов инструмент, който предлага на инвеститорите търговия с ливъридж (кредитно рамо) върху променящата се стойност на базов актив (индекси, стоки и т.н.), без реално да притежават основния финансов актив.

 47. Commission - [ kəˈmɪʃən ] - Комисионна - Еднократна такса, фиксирана или променлива, плащана от клиента на брокер, когато клиентът извършва сделки с фючърси или опции чрез брокерска компания.

 48. Clearing House - [ ˈklɪərɪŋ haʊs ] - Клирингова къща - Финансова институция, която предоставя клиринг (всички дейности от момента на поемане на ангажимент за транзакция до нейното уреждане) и сетълмент услуги (доставка на ценни книжа или лихви срещу плащане на пари) за финансови и стокови деривати и сделки с ценни книжа

 49. Cross Rate - [ krɒs reɪt ] - Кръстосана ставка между две валути - Обменният курс между две валути. Това е цената на една валута спрямо друга на пазара на трета страна. Твърди се, че кръстосаният курс е нестандартен в страната, където се котира валутната двойка. Например, в САЩ котировка GBP/JPY ще се счита за кръстосана, докато в Обединеното кралство или Япония това ще бъде една от основните търгувани валутни двойки.

 50. Durable Goods Orders - [ ˈdjʊərəbl gʊdz ˈɔːdəz ] - Поръчки за дълготрайни стоки - Като ключов индикатор за бъдещата производствена дейност, поръчките за дълготрайни стоки са индекс на правителството на САЩ, който измерва обема на поръчките, пратките и неизпълнените поръчки на стоки за дълготрайна употреба в долари.

 51. Directional Movement Index - [ dɪˈrɛkʃənl ˈmuːvmənt ˈɪndɛks ] - Индекс на насоченото движение - Индикатор, следващ тренда, който помага да се определят пазарните тенденции. Той има три компонента: един за възходящо движение на цената, един за низходящо движение на цената и един, който измерва разликата в тези пазарни сили нагоре и надолу, които достигат до индекс, показващ силата на тренда.

 52. DJIA - [ diː-ʤeɪ-aɪ-eɪ ] - DJIA от Dow Jones Industrial Average - Съкращение от Dow Jones Industrial Average, стандартния индекс на фондовия пазар на САЩ.

 53. Derivative - [ dɪˈrɪvətɪv ] - Производна - Дериватът е търгуем договор, който извлича стойността си от цената на базов инструмент. Базисните инструменти за договори за деривати могат да включват стоки, валути, акции или облигации. Дериватите се използват предимно за хеджиране, за компенсиране на риска в портфейла.

 54. Dividend - [ ˈdɪvɪdɛnd ] - Дивидент - Дивидентът е частта от печалбата на компанията, която се разпределя на акционерите.

 55. Dax 30 - [ Dax 30 ] - Дакс 30 - Германски борсов индекс с претеглена пазарна стойност, включващ тридесет акции със сини чипове.

 56. Disinflation - [ ˌdɪsɪnˈfleɪʃən ] - Дезинфлация - Отнася се за спад в темпа на инфлация: цените растат с по-бавни темпове от преди. Терминът често се бърка с дефлация (което означава, че цените падат за продължителен период от време).

 57. Day Trading - [ deɪ ˈtreɪdɪŋ ] - Дневна търговия - Вид търговия, който се отнася до факта, че търговските позиции се отварят и затварят в рамките на един и същи ден.

 58. Day Order - [ deɪ ˈɔːdə ] - Дневна поръчка - Поръчка за покупка или продажба, която изтича автоматично в края на търговския ден, в който е направена.

 59. Double Bottom - [ ˈdʌbl ˈbɒtəm ] - Двойно дъно - Графичен модел, показващ спад в цената, отскок и още един спад до същото или близо до нивото на първия спад, последвано от друг отскок. Диаграмата изглежда обикновено W-образна, като двете долни точки на W представляват областите на подкрепа.

 60. Double Top - [ ˈdʌbl tɒp ] - Двоен връх - Графичен модел, показващ покачване на цената, спад, ново покачване до същото или близо до нивото на първото покачване, последвано от друго понижение. Графиката обикновено изглежда с М-образна форма, като двете горни точки на М представляват областите на съпротива.

 61. Diversification - [ daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃən ] - Диверсификация - Разпределение на инвестиционния риск чрез портфейл, който съдържа различни инвестиции с относително некорелирана възвръщаемост. Възможно е да се намалят нивата на риска без реално намаляване на възвръщаемостта.

 62. Demo Account - [ ˈdɛməʊ əˈkaʊnt ] - Демо сметка - Виртуалната сметка ви дава възможност да тествате платформата за търговия в симулирана среда с виртуални пари без риск.

 63. Dollar Rate - [ ˈdɒlə reɪt ] - Курс на долара - Сумата на чуждестранната валута, котирана спрямо един щатски долар. Някои валути, като британската лира, се котират в размер на щатски долари за единица чуждестранна валута.

 64. Domestic Rate - [ dəʊˈmɛstɪk reɪt ] - Вътрешен курс - Лихвените проценти, които се прилагат за депозити или заеми на определена чуждестранна валута. Тези ставки са подобни на тези, предлагани в чужбина за граждани, които държат пари в депозитни сметки.

 65. Direct Quotation - [ dɪˈrɛkt kwəʊˈteɪʃən ] - Директна котировка - Котиране в променливи единици местна валута за фиксирани единици чуждестранна валута.

 66. Elder-Rays - [ ˈɛldə-reɪz ] - Лъчи на Елдър - Като един от най-важните технически индикатори, Elder-rays комбинира свойствата на индикатори и осцилатори, следващи тренда. Въз основа на относителната сила на пазарната сила на бик и мечка, Elder-rays се използват за оценка на борбата за власт между тези две сили. Пълзяща средна (MA) означава договорената цена между продавачи и купувачи за определен период от време; максималната цена показва максималната мощност на купувачите; минималната цена отразява максималната сила на продавачите.

 67. Envelopes - [ ˈɛnvələʊps ] - Пликове - Пликовете се състоят от два индикатора на пълзяща средна (показваща средната стойност на цената на инструмента за определен период от време), единият от които се измества нагоре, а другият се измества надолу. Чрез избиране на оптималния относителен брой на изместване на маржовете на лентата може да се определи пазарната волатилност. Пликовете определят горния и долния марж на ценовия диапазон: сигналите за продажба показват, че цената е достигнала горния марж на лентата; сигналите за покупка показват, че цената е достигнала долния марж.

 68. Economic Indicator - [ ˌiːkəˈnɒmɪk ˈɪndɪkeɪtə ] - Икономически индикатор - Набор от статистически данни, използвани за показване на текущите икономически условия. Позволява анализ на икономическите резултати и прогнози за бъдещи резултати. Икономическите показатели включват серия от индекси, отчети и обобщения, като цени на фондовия пазар, промени в паричното предлагане или коефициент на ливъридж на потребителите.

 69. ECI - [ iː-siː-aɪ ] - ECI от Employment Cost Index - Индекс на разходите за заетост - Кратка форма за Индекс на разходите за заетост. ECI е тримесечна икономическа серия, използвана за показване на нарастващите и намаляващи тенденции в разходите за заетост, като по този начин измерва инфлацията в заплатите, заплатите и изплащаните от работодателя обезщетения в бизнеса и държавните учреждения в Съединените щати.

 70. Expert Advisor - [ ˈɛkspɜːt ədˈvaɪzə ] - Експертен съветник - Наричани още роботи за търговия, EA са алгоритмични системи за търговия, които позволяват автоматична търговия от търговския терминал MT4. Програмите са написани на MQL, език за програмиране за MetaTrader.

 71. Employment Cost Index - [ ɪmˈplɔɪmənt kɒst ˈɪndɛks ] - Индекс на разходите за заетост - ECI е тримесечна икономическа серия, използвана за показване на нарастващите и намаляващи тенденции в разходите за заетост, като по този начин измерва инфлацията в заплатите, заплатите и изплащаните от работодателя обезщетения в бизнеса и държавните учреждения в Съединените щати.

 72. Elliot Wave Principle - [ Elliot weɪv ˈprɪnsəpl ] - Принцип на вълните на Елиът (Вълнова теория на Елиът) - Базиран на теорията за пазарното поведение и разработен от Ралф Нелсън Елиът (1871-1948), принципът на вълната на Елиът е форма на технически анализ, използван от търговците за анализ на циклите на финансовите пазари и прогнозиране на бъдещи тенденции. Според Елиът цените обикновено се движат в пет вълни в посока на по-голямата тенденция (импулсни вълни) и в три вълни в обратна посока (коригиращи вълни), като анализирайки тези вълни, търговците могат да влязат в сделките си в точки с нисък риск и да излязат от тях при точки с висока печалба.

 73. ECB - [ iː-siː-biː ] - ЕЦБ - Акроним за Европейската централна банка, централната банка на 19-те държави-членки на ЕС на еврото

 74. Expiry Date - [ ɪksˈpaɪəri deɪt ] - Срок на годност - Крайната дата, на която CFD вече няма да може да се търгува. На тази дата новият договор ще бъде наличен.

 75. Equity - [ ˈɛkwɪti ] - Собствен капитал - Сигурната сума, която клиентите имат в сметките си, като се вземат предвид отворените позиции, баланс и печалба/загуба.

 76. Execution - [ ˌɛksɪˈkjuːʃən ] - Изпълнение - Процесът на завършване на поръчка или сделка.

 77. Exchange Rate - [ ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ] - Обменен курс - Обменният курс показва колко струва една валута в друга валута. Например в двойката EUR/USD обменният курс е 1,30. Това означава, че 1 евро (основна валута) струва 1,30 долара. Така че можете да купите $1,30 с €1 или да продадете €1 за $1,30.

 78. Factory Orders - [ ˈfæktəri ˈɔːdəz ] - Производствени поръчки - Докладът за фабричните поръчки, публикуван от Бюрото за преброяване на населението на САЩ, измерва обема в долари на новите поръчки, неизпълнени поръчки и запаси, докладвани от местни производители. Въпреки че данните от месечния отчет не влияят на пазарите, те помагат за прогнозиране на изчисленията на запасите в тримесечния отчет за брутен вътрешен продукт.

 79. Force Index - [ fɔːs ˈɪndɛks ] - Индекс на силата - Индексът на силата измерва действителния натиск за покупка или продажба: високите положителни стойности показват силна възходяща тенденция, докато ниските стойности показват силна низходяща тенденция. Индексът може да бъде по-добре апроксимиран с помощта на Пълзяща средна (MA): апроксимацията с къса пълзяща средна помага да се намери най-добрата възможност за отваряне и затваряне на позиции; с апроксимация с помощта на дълга плъзгаща средна тенденции и техните промени могат да бъдат посочени.

 80. FCA - [ ɛf-siː-eɪ ] - FCA от Financial Conduct Authority - Орган за финансово поведение - Съкращение от Financial Conduct Authority, регулаторният орган за индустрията на финансовите услуги в Обединеното кралство.

 81. Financial Conduct Authority - [ faɪˈnænʃəl ˈkɒndʌkt ɔːˈθɒrɪti ] - Орган за финансово поведение - FCA е регулаторният орган на Обединеното кралство за финансови услуги.

 82. Financial Instrument - [ faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənt ] - Финансов инструмент - Документ (чек, облигация, акция, договор за фючърси или опции, менителница) с парична стойност, който представлява обвързващо (правно изпълнимо) споразумение между две или повече страни относно плащането на пари. Има два основни типа финансови инструменти: дългов инструмент (заем със споразумение за връщане на средства с лихва) и ценни книжа (акции или облигации).

 83. Forex / FX - [ Forex / ɛf-ɛks ] - Форекс / FX - Това е съкращението за Foreign Exchange, пазарът за търговия с валути, където участниците могат да спекулират (купуват и продават) валути.

 84. Fractals - [ ˈfræktəlz ] - Фрактали - Фракталите са универсални индикатори, посочващи върховете и дъното, където пазарът се обръща, и се използват самостоятелно или в комбинация с други форекс индикатори. Фракталите се използват за потвърждение на тренда и консолидиране на тренда и могат да бъдат филтрирани с помощта на индикатора Alligator.

 85. Free Equity - [ friː ˈɛkwɪti ] - Свободен капитал - Размерът на собствения капитал, който не е използван в сделките, отворени на пазара, и следователно е наличен за теглене.

 86. Fundamental Analysis - [ ˌfʌndəˈmɛntl əˈnæləsɪs ] - Фундаментален анализ - Метод, използван за прогнозиране на бъдещата валутна стойност чрез предоставяне на аналитични подробности за икономически, политически и социални фактори. Докато техническият анализ се основава на резултатите, получени от тези фактори по отношение на различни ценови форми, фундаменталният анализ се занимава главно с дефиниране на причините за съществуващи и бъдещи движения на цените.

 87. Futures Contract - [ ˈfjuːʧəz ˈkɒntrækt ] - Фючърсен договор - Фючърсът е договор за изпълнение на транзакция на определена дата в бъдещето. Цената за бъдещата сделка е договорена в настоящето.

 88. Futures Exchange - [ ˈfjuːʧəz ɪksˈʧeɪnʤ ] - Фючърсна борса - Централен пазар, който има установени регулации и където купувачи и продавачи се срещат, за да търгуват с фючърси и опции по фючърсни договори.

 89. Federal Reserve System - [ ˈfɛdərəl rɪˈzɜːv ˈsɪstɪm ] - Система на Федералния резерв - Известен също като Федералният резерв, FRS или просто Фед, това е централната банкова система на Съединените щати.

 90. Fill Or Kill - [ fɪl ɔː kɪl ] - Незабавно изпълнение (на сделка) или отказ - Често използван, когато инвеститорите искат да купят големи количества акции на определена цена, FOK се отнася до поръчка за покупка или продажба на ценна книга, която трябва да бъде анулирана, ако не бъде изпълнена наведнъж.

 91. Floating Profit/Loss - [ ˈfləʊtɪŋ ˈprɒfɪt/lɒs ] - Плаваща печалба/загуба - Отнася се за печалбата или загубата, която може да бъде реализирана само в случай, че отворените договори бъдат уредени.

 92. Foreign Exchange - [ ˈfɒrɪn ɪksˈʧeɪnʤ ] - Чуждестранна валута - Системата, чрез която една валута се обменя за друга. Това позволява извършването на международни валутни транзакции.

 93. Fibonacci Retracement - [ Fibonacci rɪˈtreɪsmənt ] - Корекция на Фибоначи - Като метод на техническия анализ, корекцията (числата) на Фибоначи се основава на идеята, че пазарите са склонни да проследяват предсказуема част от движение и след това да продължат да се движат в първоначалната посока. Нивата на корекция на Фибоначи се използват като нива на подкрепа и съпротива.

 94. Financial Ombudsman - [ faɪˈnænʃəl ˈɒmbʊdzmən ] - Финансов омбудсман - Той е финансов арбитър при спорове с регулирани компании на финансовите пазари.

 95. Fiat Currency - [ ˈfaɪæt ˈkʌrənsi ] - Фиатни пари - Отнася се за пари, издадени от държавата, без никаква присъща стойност. Фиатната валута е противоположна на споразумението за златен стандарт, което означава, че стойността на валутата се увеличава и се намалява и пада на пазара в отговор на търсенето на предлаганото.

 96. Flexible Exchange Rate - [ ˈflɛksəbl ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ] - Гъвкав обменен курс - Обменен курс, който често се преоценява.

 97. Floating Exchange Rate - [ ˈfləʊtɪŋ ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ] - Плаващ обменен курс - Обменен курс, чиято стойност се определя от пазарните сили.

 98. G10 - [ ʤiː10 ] - G10 - Отнася се за държавите-членки на Г-7, допълнен с още четири държави (Белгия, Холандия, Швеция и Швейцария) и има за цел да координира фискалните и паричните политики в името на стабилна глобална икономическа система.

 99. G7 - [ ʤiː7 ] - G7 - Означава групата на седемте и се отнася до водещите световни индустриални нации, които се срещат, за да обсъдят глобални икономически въпроси. Членовете на Г7 са Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и САЩ.

 100. Gator Oscillator - [ ˈgeɪtər ˈɒsɪleɪtə ] - Gator осцилатор - Осцилаторът Gator помага да се визуализират предстоящите промени в тенденциите (т.е. периодите, в които линиите на Alligator Indicator се разширяват или стесняват).

 101. GDP - [ ʤiː-diː-piː ] - БВП - Кратък формуляр за Брутен вътрешен продукт. БВП често се свързва със стандарта на живот, тъй като това е пазарната стойност на всички услуги и стоки, произведени в дадена страна през определен период от време. Той показва темповете на икономически растеж на страната и се определя по три различни начина: чрез продукцията, приходите и разходите.

 102. Going Long - [ ˈgəʊɪŋ lɒŋ ] - Купуване на валутна двойка - Отнася се за покупка на валутна двойка. Известно също като дълга покупка, това се отнася до покупката на валутна двойка, като първо я вземете назаем, след това я връщате в по-късен момент, като я продавате обратно.

 103. Going Short - [ ˈgəʊɪŋ ʃɔːt ] - Продажба на валутна двойка - Известно също като къса продажба, това се отнася до продажбата на валутна двойка, като първо я вземете назаем, след това я връщате в по-късен момент, като я изкупувате обратно.

 104. Golden Cross - [ ˈgəʊldən krɒs ] - Пресичане на две Пълзящи средни (сигнал за търговия) - В техническия анализ Златен кръст се отнася до факта, че две пълзящи средни се пресичат: обикновено късата като 20-дневната и дългата като 40-дневната. Това се счита за благоприятен знак, че базовата валута ще се движи в същата посока.

 105. Gross Domestic Product Deflator - [ grəʊs dəʊˈmɛstɪk ˈprɒdʌkt dɪˈfleɪtə ] - Дефлатор на брутния вътрешен продукт - Дефлаторът на БВП е мярка за нивата на цените за всички стоки и услуги в една икономика; с други думи, той измерва годишния тримесечен имплициран процент на инфлация за всички икономически дейности. С помощта на дефлатора може да се изчисли разликата между номиналния и реалния БВП.

 106. Gross Profit - [ grəʊs ˈprɒfɪt ] - Брутна печалба - Разликата между приходите на компанията или продажбите и разходите.

 107. GTC - [ ʤiː-tiː-siː ] - GTC от good-till-cancelled order - Поръчка "валиден до анулиране" - Съкращение за валидна до анулиране поръчка. Това е вид лимитирана поръчка, която остава в сила, докато не бъде изпълнена или анулирана, за разлика от дневна поръчка, която изтича, ако не бъде изпълнена до края на деня за търговия.

 108. Gap - [ gæp ] - Гап - Рязко прекъсване в котировките при внезапни движения на курса - Пропастта (Гап) е прекъсване между цените, което възниква, когато цената на валутен инструмент се движи рязко нагоре или надолу, без да се извършва търговия между тях. Пропастта може да окаже значително влияние върху изпълнението на отложени поръчки.

 109. Hard Currency - [ hɑːd ˈkʌrənsi ] - Твърда валута - За разлика от меката валута, твърдата (или силната) валута е валута, в която инвеститорите имат доверие. От гледна точка на икономиката, това се отнася до глобално търгувана валута, която е стабилна. Поради своята стабилност и надеждност, инвеститорите имат доверие в твърдата валута.

 110. Head-And-Shoulders - [ hɛd-ænd-ˈʃəʊldəz ] - Фигурата Глава и рамене - Графичен модел на ценова тенденция с три пика, като този в средата е по-висок от околните два. Това е модел, разглеждан като индикатор за обръщане на тренда.

 111. Hedge - [ hɛʤ ] - Хедж - Позиция, която намалява риска от основната позиция на търговеца.

 112. Hedge Fund - [ hɛʤ fʌnd ] - Хедж фонд - Инвестиционен фонд, който има за цел да получи абсолютна възвръщаемост (печалба, направена от актив, независимо от пазарните движения), използвайки методи за търговия като къси продажби, суапове, деривати, програмна търговия и арбитраж.

 113. Hedging - [ ˈhɛʤɪŋ ] - Хеджиране - Това е търговска практика да се поддържат отворени позиции за покупка и продажба на един и същ инструмент, като по този начин се намалява рискът от колебанията на пазара.

 114. Hit The Bid - [ hɪt ðə bɪd ] - Оферта за продажба - Продава се на предложена цена.

 115. Hyperinflation - [ ˌhaɪpəɪnˈfleɪʃən ] - Хиперинфлация - Отнася се за изключително висока, извънконтролирана инфлация: общото ниво на цените нараства бързо, като вътрешната валута (за разлика от чуждестранната) губи стойността си с ускорен темп (например хиперинфлацията в Зимбабве между 2004-2009 г.).

 116. Ichimoku Kinko Hyo - [ Ichimoku Kinko Hyo ] - Ишимоку Кинко Хьо - IKH, наричан още ichimoku, е техника за графика на свещи, която предоставя по-ясна картина на потенциалното ценово действие, тъй като показва движението на пазара с точките на влизане и излизане. Използва се за определяне на пазарни тенденции, нива на подкрепа и съпротива и за създаване на сигнали за продажба и покупка.

 117. IFO - [ aɪ-ɛf-əʊ ] - IFO от Institute for Economic Research (Institut für Wirtschaftsforschung) - Институт за икономически изследвания (Institut für Wirtschaftsforschung). Въз основа на обратната връзка на над 7000 германски бизнес лидери, германското бизнес проучване на IFO се счита за водещ икономически индикатор както за Германия, така и за Европа. Той предоставя оценка на текущия и предстоящия икономически климат, въз основа на последните икономически данни.

 118. IMF - [ aɪ-ɛm-ɛf ] - МВФ - Съкрашение за Международния валутен фонд, който се състои от 186 държави-членки и предоставя финансиране и съвети по политиката на членове в икономически затруднения. Той си сътрудничи с развиващите се страни, за да им помогне да постигнат макроикономическа стабилност и да намалят бедността.

 119. Implied Volatility - [ ɪmˈplaɪd ˌvɒləˈtɪlɪti ] - Подразбираща се волатилност - Волатилността (степента, до която стойността на ценната книга се променя с течение на времето), която пазарът очаква в цената на ценната книга. Това е мярка, но не и посоката на бъдещите движения на цените, с тенденция за покачване на мечи пазари и спад на бичи пазари.

 120. Index - [ ˈɪndɛks ] - Индекс - В по-широк смисъл, индексът е статистическа мярка за промяна в икономиката. На финансовите пазари индексите са въображаеми портфейли от ценни книжа, които представляват определен пазар или пазарен сегмент, а вариациите на индексите показват пазарни тенденции.

 121. Indices - [ ˈɪndɪsiːz ] - Индекси - Световните индекси са борсите, на които се търгуват акции на дадена държава, като японския NIKKEI, немския DAX, английския FTSE и американския NASDAQ.

 122. Industrial Production - [ ɪnˈdʌstrɪəl prəˈdʌkʃən ] - Индустриално производство - IP е икономическа мярка за промените в производството за индустриалния сектор (като производство, добив и комунални услуги) на икономиката, което показва индустриалния капацитет на страната.

 123. Inflation - [ ɪnˈfleɪʃən ] - Инфлация - Икономическо състояние, при което цените на потребителските стоки и услуги се повишават, подкопавайки покупателната способност.

 124. Initial Margin - [ ɪˈnɪʃəl ˈmɑːʤɪn ] - Начален марж - Депозитът, който клиентите трябва да направят, преди да им бъде разпределен лимит за търговия. Първият депозит, който клиент прави и който определя съответния максимален размер на търговията.

 125. Instrument - [ ˈɪnstrʊmənt ] - Инструмент - Всеки търгуем финансов продукт като валутна двойка, CFD или стока.

 126. Interest Rate - [ ˈɪntrɪst reɪt ] - Лихвен процент - Процентът от парична сума, платена за използване на привлечени средства.

 127. International Trade - [ ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl treɪd ] - Международна търговия - Международната търговия измерва разликата между вноса и износа (търговския баланс) на всички стоки и услуги. Нивото на международния търговски баланс, наред с промените в износа и вноса, показват пазарните тенденции, поради което те се следват отблизо от валутните пазари.

 128. Intraday Trading - [ Intraday ˈtreɪdɪŋ ] - Търговия в рамките на деня - Позиции, които трябва да бъдат отворени и закрити в рамките на един ден.

 129. JPY - [ ʤeɪ-piː-waɪ ] - JPY - Японска валута - JPY е съкращение за японска йена.

 130. Kiwi - [ ˈkiːwi(ː) ] - Киви - Новозеландски долар (NZD) - Неофициално име, дадено на новозеландския долар (NZD). На монетата от 1 долар е изобразена птицата киви, с която се свързва най-вече Нова Зеландия.

 131. Leverage - [ ˈliːvərɪʤ ] - Ливъридж (Кредитно рамо) - Ливъриджът е начин инвеститорът да увеличи своята търговска сила и да управлява по-голяма позиция на пазара с номинална инвестиция. Онлайн брокерът може да предложи търговия с ливъридж за до 30 пъти стойността на инвестицията на търговеца. Важно е да се вземе предвид и потенциалната загуба при използването на ливъридж.

 132. Limit Order - [ ˈlɪmɪt ˈɔːdə ] - Лимитирана поръчка (Лимит ордер) - Това е чакаща поръчка, използвана за затваряне на сделка, когато пазарът се движи изгодно по отношение на отворена позиция.

 133. Line Chart - [ laɪn ʧɑːt ] - Линейна диаграма - Като основен тип диаграма, линейните диаграми визуализират тенденция в данните през интервали от време, като свързват линейни сегменти на стойностите на затваряне на цените.

 134. Liquidation - [ ˌlɪkwɪˈdeɪʃən ] - Ликвидация - Отнася се до затваряне на съществуваща позиция чрез изпълнение на компенсираща транзакция.

 135. Liquidity - [ lɪˈkwɪdɪti ] - Ликвидност - Отнася се до връзката между размера на транзакцията и движението на цените. Ако големи транзакции могат да се случат само с минимални промени в цените, пазарът може да се нарече „ликвиден“.

 136. Live Account - [ lɪv əˈkaʊnt ] - Реална сметка (за търговия) - Сметката на живо ви дава достъп и възможност да работите на финансовия пазар чрез вашата платформа за търговия.

 137. Long Hedge - [ lɒŋ hɛʤ ] - Дълъг хедж - Хеджираща позиция, която включва закупуване на фючърсни договори, за да се защитят инвеститорите и търговците срещу покачване на цените на съответните парични пазари.

 138. Long Position - [ lɒŋ pəˈzɪʃən ] - Дълга позиция - Когато се купува валутна двойка, основната валута в двойката е „дълга“, а вторичната валута е „къса“.

 139. Long-Term Position - [ ˈlɒŋtɜːm pəˈzɪʃən ] - Дългосрочна позиция - Позиции, които се поддържат няколко месеца или дори години.

 140. Lot - [ lɒt ] - Лот - Валутната валута се търгува на партиди (лотове). Стандартен лот означава $100 000 от всяка валута, с която финансирате акаунта си. Търговията само с $1 не е възможна, освен при брокери, осигуряващи значително кредитно рамо.

 141. Margin - [ ˈmɑːʤɪn ] - Марж - Минималният депозит, необходим за поддържане на отворена позиция (например при отворена позиция от $250,000 и ливъридж от 20, необходимият марж е $12,500).

 142. Margin Call - [ ˈmɑːʤɪn kɔːl ] - Маржин кол - Искане за добавяне на средства към сметката на търговеца за покриване на откритите позиции. Повечето брокери си запазват правото да затварят позиции на клиенти без предварително уведомление, ако собственият капитал за необходимия марж е под 50%.

 143. Mark-To-Market - [ mɑːk-tuː-ˈmɑːkɪt ] - Маркиране на пазара - Основният принцип, на който се основава счетоводството на регулирани фючърси. Отнася се до корекцията, направена в търговските сметки в края на деня, за да се отразят печалбите и загубите по съществуващи позиции. Съответно печалбите се кредитират в сметката, докато загубите се дебитират с незабавно изпълнение.

 144. Market Depth - [ ˈmɑːkɪt dɛpθ ] - Пазарна дълбочина - Обем на пазарната ликвидност, който се отнася до способността на пазара да се справя с големи обеми на търговия, без да оказва значително влияние върху цените. Дълбочината на пазара е от значение за търговците, тъй като те могат да го изучават, за да определят как и кога определени поръчки могат да повлияят на ценовото действие и да им помогнат да намерят правилното време за влизане и излизане от сделки.

 145. Market Facilitation Index - [ ˈmɑːkɪt fəˈsɪlɪˈteɪʃən ˈɪndɛks ] - Индекс за улесняване на пазара - ПФИ определя ефективността на движението на цените, като анализира сумата, която цената се променя за всяка единица обем. BW MFI (Bill Williams Market Facilitation Index) оценява ефективността на движението на пазарните цени. Промените в стойността на този индекс обикновено се сравняват с промените в обема, за да се определи пазарния интерес към определен ценови тренд.

 146. Metatrader - [ Metatrader ] - Metatrader (Популярна търговска платформа) - Независима софтуерна платформа за търговия, разработена за търговия на валута, опции и фючърси; най-известна е със своята разнообразна способност за провеждане на технически анализи и възможността за стартиране на форекс роботи и експертни съветници.

 147. Mid-Term Position - [ mɪd-tɜːm pəˈzɪʃən ] - Средносрочна позиция - Позиция, чиято цел трябва да бъде постигната в рамките на 1-3 седмици.

 148. Mobile Trading - [ ˈməʊbaɪl ˈtreɪdɪŋ ] - Мобилна търговия - Контролиране на сметки за търговия чрез мобилни устройства като мобилен телефон или PDA (Персонален дигитален асистент). Технологиите за безжичен достъп WAP и GPRS осигуряват достъп до Интернет.

 149. Momentum - [ məʊˈmɛntəm ] - Моментум - Индикатор за движение на пазара и силата на тенденциите във времето. Когато тенденцията започне, импулсът е най-висок, а когато тенденцията се променя, той е най-нисък. Когато цената и импулсът се разминават, това предполага слабост. Ако ценовите крайности се появят със слаб импулс, това сигнализира за края на движението в тази посока. Потенциална промяна в посоката на цената може да се очаква, ако импулсът се движи силно и цените са равни.

 150. Money Flow Index - [ ˈmʌni fləʊ ˈɪndɛks ] - Индекс на паричния поток - индикатор, който показва интензитета и обема на парите, инвестирани и изтеглени от дадена стока. Той сравнява стойността, търгувана в по-високи дни, със стойността, търгувана в дните надолу, предвиждайки слабост на тренда и точки на обратна промяна.

 151. Moving Average - [ ˈmuːvɪŋ ˈævərɪʤ ] - Пълзяща средна - Пълзящата средна е популярен технически индикатор, който показва средната стойност на цената на инструмента за определен период от време. Има четири основни типа подвижни средни (прости, експоненциални, изгладени и линейни).

 152. Moving Average Convergence/Divergence - [ ˈmuːvɪŋ ˈævərɪʤ kənˈvɜːʤəns/daɪˈvɜːʤəns ] - Конвергенция/дивергенция на Пълзящата средна - MACD превръща индикаторите за две тенденции (пълзящи средни) в импулсен осцилатор, като изважда по-дългата пълзяща средна от по-късата пълзяща средна. Това е един от най-ефективните индикатори за инерция, тъй като съчетава следване на тренда и инерцията; и търговците могат да търсят пресичане на сигнали, пресичане на централната линия и дивергенции, за да генерират сигнали.

 153. Moving Average Of Oscillator - [ ˈmuːvɪŋ ˈævərɪʤ əv ˈɒsɪleɪtə ] - Пълзяща средна на осцилатор - Въпреки че е подобен на MACD (сближаване/дивергенция на движещата се средна), OsMA е модифицирана версия на последния. Той прилага повече функции за изглаждане и помага да се открият конвергенции и отклонения, които показват пазарни промени.

 154. Nasdaq - [ Nasdaq ] - Nasdaq - Автоматична система за котиране на Националната асоциация на дилърите на ценни книжа. NASDAQ предоставя на участниците на пазара ценови котировки за емисии на обикновени акции, които най-активно се търгуват на извънборсовия (извънборсовия) пазар.

 155. Net Position - [ nɛt pəˈzɪʃən ] - Нетна позиция - Отнася се до разликата между дълги и къси пазарни позиции, държани от физическо лице или компания. Дилър със 100 къси фючърсни договора и 80 дълги договора ще има нетна къса позиция от 20 договора. Обратно, след като продаде 120 договора и купи 150 договора, той ще има нетна дълга позиция от 30 договора.

 156. New York Stock Exchange - [ njuː jɔːk stɒk ɪksˈʧeɪnʤ ] - Нюйоркска фондова борса - Известна също с името NYSE или Big Board, това е най-голямата борса за акции в света, базирана на общата пазарна капитализация на нейните котирани ценни книжа. Оперира се от NYSE Euronext, средната му дневна стойност на търговия бе оценена на 153 милиарда щатски долара през 2008 г.

 157. Non-Farm Payroll Employment - [ nɒn-fɑːm ˈpeɪrəʊl ɪmˈplɔɪmənt ] - Трудова заетост извън земеделието - Това е основен икономически показател и статистика, публикувана всеки месец от Министерството на труда на САЩ. Като част от изчерпателен доклад за текущото състояние на пазара на труда, докладите за заетостта в неселскостопански сектори включват 80% от работниците, които произвеждат целия БВП в Съединените щати. Тези отчети се използват и за прогнозиране на бъдещи нива на икономическа активност.

 158. Official Cash Rate - [ əˈfɪʃəl kæʃ reɪt ] - Официален паричен процент - Официалният паричен процент (OCR) е лихвеният процент, определен от Резервната банка на Австралия и Нова Зеландия и се използва за влияние върху общото ниво на лихвените проценти в банкирането и икономиката. Промените в лихвения процент, наричани още официални лихвени проценти, преминават към променливи лихвени проценти по жилищни заеми, лични заеми и кредитни карти в рамките на седмици.

 159. On Balance Volume - [ ɒn ˈbæləns ˈvɒljʊm ] - На балансовия обем - Като един от първите технически индикатори за измерване на положителния и отрицателния обемен поток (т.е. натиска на покупка и продажба), OBV се използва за прогнозиране на ценовите движения или за потвърждаване на ценовите тенденции.

 160. Open Order - [ ˈəʊpən ˈɔːdə ] - Отворена поръчка - Поръчка за покупка или продажба, която не изтича, докато не бъде отменена. Теоретично казано, една поръчка не изтича. Въпреки това, обикновено го прави на практика, в края на търговския месец, вместо да продължи вечно.

 161. Open Position - [ ˈəʊpən pəˈzɪʃən ] - Отворена позиция - Това е активна търговия на пазара, която все още не е затворена.

 162. Option - [ ˈɒpʃən ] - Опция - Той дава на купувача правото, без да го задължава, да закупи или продаде основен финансов актив на предварително определена цена. Опцията дава на купувача правото да реши дали да я упражни (т.е. да я купи или продаде) или не. Като гъвкави инструменти, опциите позволяват на инвеститорите да печелят от благоприятни ценови движения и да намалят последствията от неблагоприятни движения на цените.

 163. Order - [ ˈɔːdə ] - Поръчка - Всяка инструкция за търгуване като пазарна поръчка или отложена поръчка.

 164. Over-The-Counter Trading - [ ˌəʊvəðəˈkaʊntə ˈtreɪdɪŋ ] - Търговия извън борсата - Известен също като извънборсова търговия. Отнася се за търговия с финансови инструменти (акции, облигации, стоки) между две страни директно.

 165. Overbought - [ ˌəʊvəˈbɔːt ] - Прекупен (пазар) - Термин, използван по отношение на валутни двойки. Валутната двойка е свръхкупувана, когато цената й се покачва много по-бързо от обикновено в отговор на нетното купуване. След като бъде прекупена, двойката се очаква да направи обратен ход (т.е. да дойде спад в цената й).

 166. Overnight Position - [ ˌəʊvəˈnaɪt pəˈzɪʃən ] - Позиция за нощувка - Овърнайт позиция е сделка, която остава отворена до следващия работен ден.

 167. Oversold - [ ˌəʊvəˈsəʊld ] - Препродаден - Термин, използван в техническия анализ, показващ, че цената на определена валута в сравнение с друга валута се е преместила твърде далеч и бързо в определена посока.

 168. Par - [ pɑː ] - Пар - Официалната стойност на валутата. Във финансовата номинална стойност означава обявената стойност. Терминът „at par“ се използва, когато две валути се обменят на еднаква стойност.

 169. Parabolic Sar - [ ˌpærəˈbɒlɪk Sar ] - Параболичен Сар (SAR - stop and reverse) - Първоначално наречена параболична система за време/цена и отнасяща се до базирана на цена и време система за търговия, SAR (стоп и обратно) е индикатор, използван в тази система. SAR показва промените в цената във времето; той спира и се обръща в същото време, когато ценовият тренд се обърне и се движи над или под индикатора.

 170. Partial Closure - [ ˈpɑːʃəl ˈkləʊʒə ] - Частично затваряне - Това е, когато търговецът затваря част от отворена позиция.

 171. Pegged Exchange Rate - [ pɛgd ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ] - Фиксиран обменен курс - Фиксиран обменен курс, което означава, че стойността на една валута се съпоставя със стойността на друга единна валута или набор от други валути. Използва се най-вече за стабилизиране на стойността на една валута спрямо валутата, към която е обвързана.

 172. Pending Order - [ ˈpɛndɪŋ ˈɔːdə ] - Изчакваща поръчка - Поръчка, зададена в платформата за търговия за изпълнение на сделка на по-късен момент или пазарно ниво.

 173. Pip - [ pɪp ] - Пип - Пипсът е най-малката мярка за валута. Това е 10 хилядна от валутната единица и четвъртото и последно число след десетичната запетая. Pips са средството, чрез което пазарните печалби и загуби се определят количествено.

 174. Pivot - [ ˈpɪvət ] - Пивот - Ценово ниво на значимост, използвано в техническия анализ на финансов пазар. Пивот точките се използват от търговците като прогнозни индикатори за пазарните движения и се изчисляват като средна стойност на съответните цени (т.е. високи, ниски, близки) от представянето на пазара през предходния период на търговия.

 175. PMI - [ piː-ɛm-aɪ ] - PMI от Purchasing Managers Index - Индекс на мениджърите по закупуване - Кратка форма за Индекс на мениджърите по покупки. Той показва икономическа дейност, като отразява процента на мениджърите по закупуване (служители на компания или бизнес, отговарящи за придобиването на стоки и услуги, необходими на компанията) в определен икономически сектор. PMI се публикува от Института за управление на доставките на първия работен ден на всеки месец. PMI над 50 се приема, че показва, че икономиката се разширява, докато всичко под 50 предполага икономическо свиване.

 176. Point And Figure Chart - [ pɔɪnt ənd ˈfɪgə ʧɑːt ] - Диаграма с точки и фигури - Техника, която използва цифрови филтри за отбелязване на ценовите промени, без да показва времева скала за свързване на определен ден с определено ценово действие.

 177. Portfolio - [ pɔːtˈfəʊliəʊ ] - Портфолио - Набор от инвестиции, държани от отделен инвеститор или финансова институция, и може да включва акции, фючърси, облигации, опции, договори, инвестиции в недвижими имоти или всякакви други елементи, за които притежателят смята, че ще запазят стойността си.

 178. Position Trading - [ pəˈzɪʃən ˈtreɪdɪŋ ] - Търговия с позиции - Вид търговия, по време на която търговецът купува или продава договори и ги държи за продължителен период от време.

 179. PPI - [ piː-piː-aɪ ] - PPI от Producer Price Index - Индекс на цените на производител - Съкращение за Индекс на цените на производител, известен преди като индекс на цените на едро (WPI). Като един от няколкото ценови индекса, той измерва средните промени в цените, получени от местните производители за тяхната продукция.

 180. Price Index - [ praɪs ˈɪndɛks ] - Индекс на цените - Среднопретеглена стойност на цените за определен клас услуги или стоки, налични в даден регион и през даден интервал от време. Това е статистика, използвана за сравнение как тези цени, взети заедно, се различават между периодите от време или географските местоположения.

 181. Profit Taking - [ ˈprɒfɪt ˈteɪkɪŋ ] - Вземане на печалба - Затваряне на позиция с цел печалба.

 182. Profit/Loss - [ ˈprɒfɪt/lɒs ] - Загуба / Печалба - Приходите от търговия.

 183. Program Trading - [ ˈprəʊgræm ˈtreɪdɪŋ ] - Програмна търговия - Тя включва компютърно базирани техники за търговия, които разчитат на потока от търговия и нивата на цените, а не на факторите на търсенето и основното предлагане.

 184. Quantitative Analysis - [ ˈkwɒntɪtətɪv əˈnæləsɪs ] - Количествен анализ - Техника, използвана за анализ на наблюдавано поведение чрез прилагане на сложно математическо и статистическо моделиране, измерване и изследване.

 185. Quantitative Easing - [ ˈkwɒntɪtətɪv ˈiːzɪŋ ] - Количествено облекчаване - Паричен инструмент, използван от централните банки за насърчаване на разходите в рамките на една икономика. Един от най-известните случаи на количествено облекчаване остават опитите на Централната банка на Япония да се бори с вътрешната дефлация в началото на 2000-те. Лихвените проценти през това време се доближиха до нула и по-нататъшни съкращения не можеха да бъдат приложени. В резултат на това Банката на Япония наводни търговските банки с излишни средства, за да насърчи отпускането на заеми и оттам да насърчи разходите.

 186. Quote - [ kwəʊt ] - Котировка - ориентировъчна пазарна цена, използвана само като информация.

 187. Quote Currency - [ kwəʊt ˈkʌrənsi ] - Котируема валута - Втората валута от двете във валутната двойка. За EUR/USD, USD е котируемата валута. Посоченият обменен курс е колко единици от втората валута ще получите за една единица от основната валута.

 188. Range - [ reɪnʤ ] - Обхват, диапазон - Диапазонът се отнася до това, когато цената се търгува между зададено високо и ниско ниво и стойността на инструмента остава в рамките на тези зададени ценови граници.

 189. Real Interest Rates - [ rɪəl ˈɪntrɪst reɪts ] - Реални лихвени проценти - Това е приблизително номиналният лихвен процент (преди корекция за инфлация) минус процентът на инфлация (повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите в една икономика).

 190. Real-Time Data - [ rɪəl-taɪm ˈdeɪtə ] - Данни в реално време - За разлика от историческите данни, данните в реално време се отнасят до текущите цени на живо.

 191. Regulation - [ˌrɛgjʊˈleɪʃən ] - Регламент - Това е законът, издаден от регулатора, който урежда справедливостта на пазарните оператори.

 192. Relative Strength Index - [ ˈrɛlətɪv strɛŋθ ˈɪndɛks ] - Индекс на относителна сила - RSI е индикатор за импулс, който показва промяната и скоростта на движението на цените. Осцилирайки между 0-100, RSI се отнася за свръхпокупка, когато надхвърли 70, и свръхпродаденост, когато падне под 30. Може също да се използва за генериране на сигнали за отклонения, промени при неуспех (т.е. силни индикации за обръщане на пазара) и кръстосана централна линия надписи (т.е. стойността на RSI се движи над централната линия на скалата на RSI).

 193. Relative Vigor Index - [ ˈrɛlətɪv ˈvɪgər ˈɪndɛks ] - Индекс на относителната сила - RVI показва действителната енергия (енергичност) на текущия пазар и се използва за анализ на ценовите движения между отварянето и затварянето на пазара. Чрез сравняване на резултатите, получени за възходящия пазар (бичи) и низходящия пазар (мечи), търговците могат да оценят цялостната сила на пазара и да предскажат резултата от определени тенденции.

 194. Resistance - [ rɪˈzɪstəns ] - Съпротива - Съпротивлението служи като таван за минали или бъдещи промени в цените. Това е обратното на подкрепата.

 195. Retail Sales - [ ˈriːteɪl seɪlz ] - Продажбите на дребно - Продажбите на дребно е месечен отчет, който измерва потребителските разходи, които са основен индикатор за брутния вътрешен продукт на САЩ. Докладът се основава на данни, предоставени от фирми за търговия на дребно за доларовата стойност на техните продажби на дребно и запаси. Той е особено полезен като навременен индикатор за широки модели на потребителски разходи и може да се използва за оценка на непосредствената посока на икономиката.

 196. Retracement - [ rɪˈtreɪsmənt ] - Ретрейсмент - Процентната корекция на движенията на пазарните цени е техника, използвана за определяне на ценовите цели. Смята се, че пазарът проследява предишните движения с предвидими проценти като 33%, 50% и 67%. В теорията на Dow минималната и максималната корекция са 33% и 67%; според техническия анализатор W.D. Gann, 50% са най-важните; и последователността, произведена от числата на Фибоначи, е 61,8%, 38%, 50%

 197. Risk Management - [ rɪsk ˈmænɪʤmənt ] - Управление на риска - Включва използването на стратегии за контрол или намаляване на финансовия риск. Пример е поръчка за спиране на загуба, която минимизира максималната загуба.

 198. Rollover - [ Rollover ] - Ролоувър - Пренос на позиция за следващия ден - Пренасянето е, когато отворена позиция е затворена на днешната цена и едновременно с това се отваря нова позиция за цената на следващия ден на стойност, която отразява разликата в лихвения процент между двете валути.

 199. Rollover Rate - [ Rollover reɪt ] - Лихва за пренос на позиция - Като цяло дневният лихвен процент при пренасяне е сумата, която търговецът или плаща, или печели, в зависимост от използваните валутни двойки.

 200. Scalping - [ ˈskælpɪŋ ] - Скалпиране - Това е практика на краткосрочна и високочестотна търговия при малки пазарни движения.

 201. Short Position - [ ʃɔːt pəˈzɪʃən ] - Къса позиция - Късата позиция се отнася до продажбата на инструмент, с очакването, че пазарната му стойност ще падне.

 202. Slippage - [ Slippage ] - Прилъзване (при изпълнение на ордер) - Приплъзване възниква поради променящите се пазарни условия и това е разликата между заявената цена и действителната цена, която е получена.

 203. Spike - [ spaɪk ] - Спайк - Термин, използван в контекста на общите акции (такет за поръчка, показващ акциите, цената и броя на акциите, вида и сметката на поръчката). Спайк може да се отнася и за неочаквано и драстично увеличение на цената на акциите на компанията. Това е цитат за грешка от сървъра на брокер, характеризиращ се със следните характеристики: а) в рамките на кратък период от време възниква значителна разлика в цената, б) преди възникването й няма бързо движение на цената и/или няма значим макроикономически индикатор, или корпоративни отчети. Котировките при грешки се дължат основно или на техническа повреда, или на отделни сделки, често погрешни, в информационната система. Когато възникнат котировки при грешки, сделките с реални сметки не се изпълняват или се анулират. Сделките не се анулират при демо сметки.

 204. Spot Market - [ spɒt ˈmɑːkɪt ] - Спот пазар - Наричан още паричен пазар, това е финансов пазар, на който се търгуват финансови инструменти или стоки за незабавна доставка (спот или спот транзакция). Спот пазарът е обратен на фючърсния пазар, където доставката се дължи на по-късна дата.

 205. Spot Price - [ spɒt praɪs ] - Спот цена - По отношение на валутата, това е пазарната цена в определен момент от време.

 206. Spread - [ sprɛd ] - Спред - Спредът е разликата между цените купува/продава.

 207. Standard Deviation - [ ˈstændəd ˌdiːvɪˈeɪʃən ] - Стандартно отклонение - Като статистически метод за измерване на волатилността, стандартното отклонение показва разликата между цените на затваряне и средните цени за определен период от време. Това е особено полезен индикатор за променливостта на целевия обменен курс, тъй като колкото по-високо е стандартното отклонение, толкова по-висока е волатилността.

 208. Sterling - [ ˈstɜːlɪŋ ] - Стерлинг - Отнася се за лири стерлинги (GBP), официалната валута на Обединеното кралство, четвъртата най-търгувана валута на валутния пазар след щатския долар, еврото и японската йена.

 209. Stochastic Oscillator - [ stəˈkæstɪk ˈɒsɪleɪtə ] - Стохастичен осцилатор - Използвайки ниво на подкрепа и съпротива, стохастичният осцилатор е индикатор за импулс, който показва местоположението на близкото спрямо високо-ниския диапазон за определен период от време.

 210. Stock - [ stɒk ] - Акция (ценна книга) - Акцията е ценна книга, удостоверяваща притежание на процента от капитала на акционерно дружество, а акционерът е някой, който притежава дял от печалбата на компанията.

 211. Stock Index - [ stɒk ˈɪndɛks ] - Борсов индекс - Статистически индикатор, използван за измерване и отчитане на промените в пазарната стойност на група акции или акции (напр. Dow Jones Industrial Average).

 212. Stop Loss - [ stɒp lɒs ] - Stop Loss - Поръчката за стоп загуба, наричана още стоп поръчка, е инструмент за управление на риска, позволяващ затваряне на позиция, след като достигне конкретна предварително зададена цена. Това може да предпази от допълнителни загуби при открита позиция, ако цените продължат в неблагоприятна посока за инвеститора.

 213. Stop Order - [ stɒp ˈɔːdə ] - Стоп ордер - Отложена поръчка, използвана за затваряне на сделка, когато пазарът се движи неблагоприятно към отворена позиция.

 214. Stop-Out Level - [ stɒp-aʊt ˈlɛvl ] - Ниво на спиране и излизане от пазара - Условията на сметката за търговия се контролират от сървър, който затваря всички позиции автоматично, ако нивото на маржа достигне 50% или по-малко за сметки Capital Index. Това се нарича стоп-аут и е в съответствие с текущата пазарна цена.

 215. Strength - [ strɛŋθ ] - Сила - Технически индикатор, който представлява интензивността на пазарното мнение за определена цена чрез анализиране на пазарните позиции, заети от различни участници на пазара.

 216. Support - [ səˈpɔːt ] - Поддържа или Подкрепа - служи като основа за минали или бъдещи промени в цените. Това е обратното на съпротивата.

 217. Support And Resistance Level - [ səˈpɔːt ənd rɪˈzɪstəns ˈlɛvl ] - Ниво на подкрепа и съпротива - Концепцията за подкрепа и съпротива се основава на идеята, че цената на ценните книжа има тенденция да спира и да се обръща при определени ценови нива, и описва ценовите нива, при които пазарите многократно се повишават или падат и след това се обръщат. Това явление се дължи на основното търсене и предлагане. Нивото на подкрепа показва ценово ниво, при което намаляващата цена ще намери подкрепа, докато нивото на съпротива е мястото, където нарастващата цена има тенденция да намери съпротива.

 218. Swap - [ swɒp ] - Пренос на позиция -

 219. Swissie - [ Swissie ] - Швейцарски франк - Жаргон, използван за швейцарския франк (CHF), официалната валута на Швейцария и Лихтенщайн.

 220. Take Profit - [ teɪk ˈprɒfɪt ] - Вземане на печалбата (чрез закриване на позиция) - Поръчката за тейк печалба, също съкратена до T/P, е инструмент за управление на риска, позволяващ автоматично затваряне на позиция, след като достигне конкретна предварително зададена цел за печалба. Това може да предпази от загуба на печалби при неочаквано обръщане на посоката на цената, преди инвеститорът да може да затвори позицията.

 221. Tankan - [ Tankan ] - Танкан от Short-period Economy Observation - Краткосрочно наблюдение на икономиката - Tankan (Short-period Economy Observation) е проучване на бизнес доверието, докладвано на тримесечие за състоянието на японската икономика от Bank of Japan. Той се счита за основен финансов показател в Япония, тъй като значително влияе върху цените на акциите и валутния курс.

 222. Technical Analysis - [ ˈtɛknɪkəl əˈnæləsɪs ] - Технически анализ - Техническият анализ е средство за оценка на посоката на цената на инструмент, въз основа на ценовите графики и историческото представяне.

 223. Technical Indicator - [ ˈtɛknɪkəl ˈɪndɪkeɪtə ] - Технически индикатор - Краткосрочни тенденции, използвани от технически анализатори за прогнозиране на бъдещи движения на цените на ценни книжа и/или стоки.

 224. Tick - [ tɪk ] - Тик (минималната курсова разлика) - Отнася се до минималното движение нагоре или надолу в цената на фючърсен или опционен договор по време на търговска сесия, определена от условията на договора.

 225. Trade - [ treɪd ] - Търговия - Сделка, сключена на пазара.

 226. Trading Platform - [ ˈtreɪdɪŋ ˈplætfɔːm ] - Платформа за търговия - Това е софтуер, предоставен на клиенти от брокерска компания, за да направи възможна търговията чрез собствената им система и да управлява безопасно акаунти.

 227. Trading Session - [ ˈtreɪdɪŋ ˈsɛʃən ] - Търговска сесия - Периоди на търговска дейност от момента на отваряне на пазара до затваряне. Форекс пазарът предлага денонощна възможност за търговия; и тъй като глобалните форекс сесии се припокриват поради различните часови зони, е възможно да се търгува на различни пазари по време на една и съща сесия. Има четири глобални търговски сесии, които работят в различни часови зони и според лятното или зимното часово време: сесия в Сидни, азиатска сесия, сесия в Лондон, сесия в Ню Йорк.

 228. Trailing Stop - [ ˈtreɪlɪŋ stɒp ] - Пълзящ стоп  - Трейлинг стоп позволява на сделката да продължи да нараства стойността си, когато пазарната цена се движи в правилната посока за инвеститора. Въпреки това, ако пазарната цена внезапно премести предварително зададена сума в неблагоприятна посока, тогава търговията автоматично се затваря.

 229. Trend - [ trɛnd ] - Тенденция - Тенденцията е посоката на промяна на цената, която води до нетна промяна в стойността. Има възходящ и нисходящ тренд.

 230. Trending - [ ˈtrɛndɪŋ ] - Набиращи популярност - Тенденцията се отнася до явлението, при което движението на цените има тенденция да се запази в определена посока през определен период от време. Пазарните тенденции показват възходящи (бичи пазар), низходящи (мечи пазар) и странични движения на пазара във времето. Те са категоризирани като трайни (с дълготрайна продължителност), първични (за средни времеви рамки) и вторични (с краткотрайна продължителност).

 231. Turnover - [ ˈtɜːnˌəʊvə ] - Оборот - Обемът на извършените търговски транзакции за определен период от време.

 232. Two-Way Price - [ ˈtuːˈweɪ praɪs ] - Двупосочна цена - Термин, който означава, че за валутна транзакция е цитирана както ставка, така и курс на оферта.

 233. Underlying Asset - [ ˌʌndəˈlaɪɪŋ ˈæsɛt ] - Базов актив - Активът/договорът, на който се основава всяка цена на CFD.

 234. Unemployment Rate - [ ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt ] - Процент на безработица - Коефициентът на безработица е процентът на безработните хора и се измерва чрез съотношението на безработните, които желаят и могат да работят, спрямо общия брой хора в работната сила. Това е изоставащ индикатор (променя се заедно с икономиката), който може да причини умерена волатилност на пазара, тъй като дава на търговците улики за бъдещи лихвени проценти и парични политики.

 235. Unrealized Gain Or Loss - [ ʌnˈrɪəlaɪzd geɪn ɔː lɒs ] - Нереализирана печалба или загуба - Теоретичната печалба или загуба, направени при открита позиция и оценени по текущи пазарни курсове. Нереализираните печалби/загуби стават печалби/загуби при затваряне на позицията.

 236. Up And Out - [ ʌp ənd aʊt ] - Нагоре и навън - Опция с излизане (т.е. анулирана), която се анулира, след като цената на стоката или основния инструмент се повиши над предварително определено ниво.

 237. Uptick - [ Uptick ] - Покачване - Покачването е нова ценова оферта, която е по-висока от предходната.

 238. Uptrend/Downtrend - [ ˌʌpˈtrɛnd/ˈdaʊntrɛnd ] - Възходящ/Низходящ тренд - Отнася се до движения в ценова графика на пазара, където всеки следващ пик или спад е по-висок или по-нисък от предходния.

 239. USDX - [ juː-ɛs-diː-ɛks ] - USDX от US Dollar Index - Индекс на щатски долар - Кратка форма за индекс на щатски долар. Това е мярка за стойността на щатския долар спрямо пазарна кошница от чуждестранни валути (т.е. фиксиран списък с елементи, използвани за проследяване на прогреса на инфлацията или конкретен пазар). USDX се покачва, когато щатският долар стане по-силен в сравнение с други валути.

 240. Used Margin - [ juːzd ˈmɑːʤɪn ] - Използван марж - Сумата в търговската сметка на клиента, необходима за поддържане на всички текущи отворени позиции.

 241. Value Date - [ ˈvæljuː deɪt ] - Дата на вальор - Датата, на която две договарящи страни обменят валутите, които се купуват или продават.

 242. Variation Margin - [ ˌveərɪˈeɪʃən ˈmɑːʤɪn ] - Вариационен марж - Средства, които се изисква да бъдат депозирани от клиента, когато движението на цената е причинило спад на средствата под определения процент от стойността на договора.

 243. Volatile Market - [ ˈvɒlətaɪl ˈmɑːkɪt ] - Нестабилен пазар - Отнася се за пазар, който често е изложен на големи колебания в цените. Този вид нестабилност обикновено е резултат от липсата на ликвидност (наричана още лош пазар).

 244. Volatility - [ ˌvɒləˈtɪlɪti ] - Волатилност (нестабилност) - Нестабилен пазар е този, който се колебае много. Може да представи повече възможности за търговия, поради по-голямата пазарна активност.

 245. VWAP - [ viː-ˈdʌblju(ː)-eɪ-piː ] - VWAP от Volume Weight Average Price - Обемно претеглена средна цена - VWAP означава Средна цена за обемно тегло, изчислена на платформата Currenex. По принцип VWAP е средна стойност на цените, дадени от системата в рамките на 5-минутния период на търговия.

 246. World Bank - [ wɜːld bæŋk ] - Световната банка - Международна агенция, която насочва средства за помощ към развиващите се страни и набира средства чрез продажба на облигации на световните капиталови пазари.

 247. Wire Transfer - [ ˈwaɪə ˈtrænsfə(ː) ] - Банков превод - Банковият превод е електронна платежна услуга за прехвърляне на средства между две сметки по електронен път.

 248. WTO - [ ˈdʌblju(ː)-tiː-əʊ ] - СТО от World Trade Organization - Световна търговска организация - Означава Световната търговска организация, която контролира съществуващите международни търговски споразумения и осигурява форум за договаряне на нови споразумения и решаване на спорове.

 249. William’S Percent Range - [ ˈwɪljəmz pəˈsɛnt reɪnʤ ] - Процентен диапазон на Уилям - WPR измерва пазарните условия на свръхкупуване и свръхпродаденост, като %R винаги попада между стойността от 100-0: стойностите на индикатора между 80-100% показват, че пазарът е свръхпродаден, докато тези, вариращи между 0-20% показват пазар на свръхкупуване.

 250. Wedges - [ ˈwɛʤɪz ] - Фигура Клинове - Графичен модел (т.е. форма, създадена от движения на ценова графика), използвана в техническия анализ за прогнозиране на пазарните тенденции: две сближаващи се линии свързват поредица от върхове и падения, за да образуват клин.

 251. Whipsaw - [ ˈwɪpsɔː ] - Камшик (високо волатилен пазар) - Сленгов термин за определено състояние на силно волатилния пазар, което означава, че рязкото движение на цената е бързо последвано от рязък обрат.

 252. Wholesale Money - [ ˈhəʊlseɪl ˈmʌni ] - Пари на едро - Парите са взети на заем в големи суми от банки и институции, а не от малки инвеститори.

 253. Wholesale Price Index - [ ˈhəʊlseɪl praɪs ˈɪndɛks ] - Индекс на цените на едро - Той измерва промените в цените в производствения и дистрибуторския сектор на икономиката и има тенденция да води индекса на потребителските цени с 60 до 90 дни. Индексът често се споменава отделно за хранителни и промишлени продукти.

 254. Wide Opening - [ waɪd ˈəʊpnɪŋ ] - Широко отваряне - Отнася се за необичайно широката разлика офертите.

 255. XAU - [ ɛks-eɪ-juː ] - XAU (обозначение на златото) - XAU е съкращението за спот злато. В Capital Index клиентите могат да търгуват злато срещу щатски долар (XAU/USD)

 256. Yield - [ jiːld ] - Добив - Процентът на възвръщаемост, платен върху акции под формата на дивиденти, или ефективният лихвен процент, платен върху облигация или бележка.

 257. Yard - [ jɑːd ] - Двор - Неофициално име, дадено на един милиард валутни единици. Използва се главно в търговията с валута, за да се избегне погрешното бъркане „милион“ с „милиард“. Тъй като един милиард японски йени се равняват на приблизително 10 милиона щатски долара, двете много подобни думи могат лесно да бъдат разчетени погрешно.

 258. ZAR - [ zɛd-eɪ-ɑː ] - ZAR (Южноафриканска валута - Ранд) - ZAR е съкращението за южноафрикански ранд.

 259. XAG - [ ɛks-eɪ-ʤiː ] - XAG (обозначение на среброто) - XAG е съкращението за spot Silver. В Capital Index клиентите могат да търгуват сребро срещу щатски долар (XAG/USD)


----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: