Translate

понеделник, 18 април 2011 г.

Борсов правилник.

Борсовият правилник е основен акт 

за уреждане на техническата и технологичната страна на борсовата търговия. Борсовият правилник съдържа:
  • 1)    видовете борсови пазари и условията и реда за извършване на сделки на всеки от тях;
  • 2)    условията и реда за приемане на членове и за тяхното временно или окончателно отстраняване от борсовата търговия;
  • 3)    условията и реда за приемане на ценни книжа и за временно или окончателно прекратяване на търговията с тях;
  • 4)    условията и реда за приемане на ценни книжа или окончателно прекратяване на търговията с тях;
  • 5)    вида и начина на провеждане на търговията;
  • 6)    реда за сключване и изпълнение на сделките и др.
Въз основа на предвиденото съдържание става ясно, че

борсата запазва възможността да създава правила за:

  • 1)    Обектите на търговия:
      а) за отделните пазари, които ще се отделят на база на видовете ценни книжа.
  • 2)    Реда за извършване на сделките:
а) вида и начина на провеждане на търговията;
б) ред за сключване и изпълнение на сделките;
в) ред за извършване на срочни борсови сделки;
г) контрол върху цената на инвестиционното посредничество.
  • 3)    Правила за членовете на борсата:
а) за приемане на членове;
б) допускане на служителите до търговия;
в) санкциониране на членовете и борсовите посредници.

Важната обществена роля на борсовия правилник 

се подчертава не само от изискването за проверката му от Комисията по ценни книжа и фондови борси при издаване на лиценза, но и от задължението за уведомяване на Комисията за последващи промени в него.
Особено значение за съдържанието на борсовия правилник имат и специфичните изисквания, които не позволяват на борсата произволно да прекратява търговията с ценни книжа, за да не предизвика срив на пазара им.

Съдържанието на борсовия правилник 

и ръководното място на борсата по отношение на останалите участници в инвестиционния пазар, поставят въпроса за ефекта на разпоредбите по отношение на инвестиционните посредници и за възможността на последните да ги оспорват.

Тъй като правилникът, като акт, е по-скоро с гражданско правен, отколкото с административен характер, то явно неговите правила следва да се третират като общи условия по смисъла на чл. 16 от ЗЗД, за които се изисква предварително одобрение от комисията по ценни книжа и фондовите борси.

При съставянето на борсовите правилници се отчита ефекта на Европейското Споразумение за асоцииране между Европейската общност и техните страни – членки в България.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: