Translate

четвъртък, 23 юли 2009 г.

Лимит ордерите във форекс.

Начини за използване на лимит ордерите във форекс.

Да се сключват сделки за покупка и продажба на валута може не само чрез искане на котировки и подаване на командата Buy (купувам) или Sell (продавам). Това може да става и чрез разполагане на ордери - разпореждания за покупка или продажба на определена валута по предварително избран курс.
Лимит ордера е нареждане за извършване на сделка по по-изгоден курс, отколкото в момента на подаване на ордера (т.е. при по-висок курс при продажба и при по-нисък курс при покупка). Лимит ордера се използва за фиксиране на печалбата (Take profit) или за откриване на нова позиция.

Пример за лимит ордер.

Да допусним, че сега котировката на USD/JPY е 119,20/25.
Търговец открива позиция Buy 100 000 USD/JPY по курс 119,25 и поставя Limit order Sell 100 000 USD/JPY по курс 120,25.
Сега той знае, че ако курса на USD/JPY достигне 120,25, то неговата позиция ще бъде автоматично закрита от брокера. В този случай търговецът ще получи печалба от 100 000 JPY.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 19 юли 2009 г.

Дейност на вносителите и износителите на форекс.

Вносителите и износителите са ползватели на форекс (market users) в чист вид. 

У износителите съществува постоянен интерес да продават чуждестранна валута, а у вносителите - да купуват валута. В солидните фирми, занимаващи се с вносно-износни операции, има аналитични отдели, които се специализират да прогнозират валутните курсове с цел по изгодна покупка или продажба на чуждестранна валута.
Значително влияние оказват вносно-износните компании на японския пазар на долара против йената. Ако на пазара не се наблюдават силни тенденции, то износителите не пускат курса твърде високо, а вносителите - твърде ниско. По този начин те успяват за определено време да удържат курса в определен диапазон, т.е. създават "range trading".

Възможно излизане на пазара.

От време на време, в аналитичните обзори по търговията на долара против йената, се посочва възможното излизане на пазара на износителите (нивата на съпротивление) и на вносителите (нивата на поддръжка).

За вносителите и износителите също е важно да проследяват трендовете на форекс и от гледна точка на хеджирането на валутните рискове. С помощта на откриване на позиция противоположна на бъдещите операции, става минимизация на дадения вид риск (хеджиране на валутните рискове).

Въздействието на вносителите и износителите.

Тяхното въздействие върху пазара е краткосрочно и не става причина за глобални трендове, доколкото обема на външнотърговските операции е незначителен в сравнение с общия обем операции на валутния пазар.

Най-често дейността на тази група компании създава на форекс откати (корекции), доколкото при достигане на определени нива става изгодно да се продава или купува чуждестранна валута.

вторник, 14 юли 2009 г.

Какво е валутата на форекс?

Понятие за валута на форекс.

От италиански - valuta - цена, стойност; От латински - valeo - струвам. Валутата е всяка форма на парични единици (знаци, инструменти) или средства за законни разплащания, погасяване на дългове и измерване стойността на стоките на територията на една държава, пуснати в обръщение от държавата и по-точно от Централната банка на държавата. Валута е и паричната система на самата държава (златна, книжна).
Валутите се използват и за международни разплащания, икономически обмен и други международни отношения, свързани с парични разчети. Могат също да бъдат във вид на чекове, полици, преводи, кредитни инструменти търговски документи и др. п., които се изплащат по предявяване или в определен срок.

Валута на плащане.

Валутата на плащане (ВП) е всяка валута, съгласувана между доставчика и купувача, с която става фактическото изплащане на стоки или услуги по воншно-търговската сделка или погасяването на международния кредит. Изборът зависи от валутния курс на форекс, установените традиции и др. п.

ВП може да съвпада или да не съвпада (особено при клиринговата форма на разплащания) с валутата по сделката (ВС). При несъвпадане на ВП и ВС трябва да се определи курс за пресмятания. ВС е паричната единица, чрез която е отразена цената на стоката по външнотърговски договор. Определя се с цел застраховане на риска от изменение курса на валутата за плащане.

Основна валута на форекс.

В международната търговия най-често използваните валути за плащания са американския долар, еврото, японската йена и др. Основна валута на форекс е долара. В долари се осъществява по-голямата част от международните разплащания и се фиксират световните цени на много стоки.

Свободно конвертируемата валута е тази, която свободно и неограничено се обменя за други валути. Съществуват още частично конвертируеми и неконвертируеми валути. А също реални и условни единици. Разпространение са получили Специалните права за тираж (СПТ) изкуствено създадена международна разчетна единица. Съществуват национални, колективни (евро, арабски долар, андско песо) и международни (долар) валути.

събота, 11 юли 2009 г.

Пип (pip), пипс (pips) или пункт (point) | dLambow

 

Какво е това пип (pip) или пипс (pips) или пункт (point) във форекс?

Форекс валутните двойки (Forex currency pairs) се котират чрез пипсове, което е съкратена форма за процент, превърната в точки (пип или пункт). На практика, пипсът е една стотна от един процент или четвъртият знак след десетичната запетая (0,0001). Валутните базови двойки обикновено се котират, като спредът бид-аск се измерва в пипсове.
 

Понятие за пип(с).

Понятието пип (pip) или пипс (pips) или пункт (point) е сред основните във форекс. Затова е необходимо още сега детайлно да разберете неговото значение, а също и да схванете някои нюанси в неговото използване.

Какво е Пип (Pip)?
Mип (pip), пипс (pips) или пункт (point)
 

Какво е Пип (Pip)?

Pip е акроним (съкращение) от:
 • - "percentage in point" (процентна точка или процентен пункт) или
 • - "price interest point" (ценова лихвена точка или пункт от ценова лихва). 
Пипсът е най-малкото движение на цената, което валутният курс може да направи въз основа на движенията на валутния пазар. Повечето валутни двойки се оценяват до четири знака след десетичната запетая и промяната на пипса е последният (четвъртия) десетичен знак. По този начин един пипс е еквивалентен на 1/100 от 1% или една базисна точка.
 

Определение за пипс

Пип, пипс или пункт е минимално допустимата стъпка за изменение стойността или цената на валутите. Или това е минималната стойност за измерване промяната в пазарната котировка на валутите в съответната валутна двойка. Всички котировки се изразяват в петцифренни числа. Пипса е промяната в петата цифра - т.е. възможно най-малката промяна.

Пример за 1 pip

За да почувствате какво е 1 пип, ще Ви приведем следния пример:
 • 1 PIP за:
  • - GBR/USD,
  • - EUR/USD или
  • - USD/CHF 
е = 0.0001 (една десетохилядна, т.е. отразява изменението в курса на валутата в четвъртия знак след десетичната запетая).

докато

 • 1 PIP за:
  • - USD/JPY 
е = 000.01 (една стотна, т.е. отразява изменението в курса на валутата във втория знак след десетичната запетая).

 

Стойност на 1 пипс за стандартен лот

(валутна двойка - пипс - лот - стойност)

 1. EUR/USD     0.0001     100,000 EUR     10 USD
 2. GBP/USD     0.0001     100,000 GBP     USD 10 USD
 3. USD/JPY      000.01     100,000 USD     1000 JPY
 4. USD/CAD     0.0001     100,000 USD     10 CAD
 5. USD/CHF     0.0001     100,000 USD     10 CHF
 6. AUD/USD     0.0001     100,000 AUD     USD 10 USD
 7. NZD/USD     0.0001     100,000 NZD     USD 10 USD 

 

Най-малката промяна във валутните курсове

Под пип (pip) ще разбираме най-малката промяна в курса на една валутна двойка на Форекс, която се измерва с пазарните котировки на избраната двойка. Т.е. пипса е стандартна единица за измерване промяната валутния курс. Но от скоро и това вече не е най-малката промяна, защото някои брокери започнаха да дават и петия знак след десетичната запетая - нарече "пипет".

Какво е Пипет (pipette)?

Има форекс брокери, които котират валутните двойки извън стандартните знаци след десетичната запетая "4 или 2 за йената" като стигат до "5 или 3 - за йената" знака след десетичната запетая. Или, обяснено малко по-последователно: Пипет (pipette) е следващата мерна единица (петият знак след десетичната запетая, за йената - третия) за стойността на валутната двойка след пипса (pips), който до скоро се считаще най-малката промяна в курса или четвъртия знак след десетичната запитая (за йената - втория).

Така въпросните брокери котират т.н. FRACTIONAL PIPS, наричани още "pipettes" (пипети). Ако концепцията за „пип“ вече не е достатъчно объркваща за един нов валутен търговец, то с пипетите тя става още по-объркана. Затова, съвсем тихо ще добавим, че "пипета" е един вид дробна част на четвъртия (за йената - втория) знак след десетичната запетая е равен на "една десета от пипса".

Пример Пипет (pipette)

Ако GBP/USD се придвижи от котировка 1.30542 на 1.30543, което е увеличение с 0,00001 за USD, то това е "една пипета".

 

Стойност на пипса

Следователно, пипса е:

 • - или 0.01 (за валутните двойки с участието на японската йена - JPY) 
 • - или 0.0001 (в масовия случай) 

от цялата част в котировката на съответната валутна двойка на форекс.

Друг пример за промени в пипсовете:

Изменение на цената от 1.3650 на 1.3651 - това е промяна от 1 пип.
Или промяна курса от 1.3650 до 1.3751 - това е промяна от 101 пипса.

В израза EUR/USD:
 • еврото е в числителя и се нарича базова валута
 • доларъте в знаменателя и се нарича котируема валута.


Същото се отнася и за останалите валутни двойки: 

 • - GBR/USD,
 • - USD/CHF,
 • - USD/JPY и т.н.

В числителя винаги е базовата валута, а в знаменателя - котируемата. Всички търговски операции се извършват по базовата валута, а стойността на пункта се определя по котируемата валута.

Валутните двойки на форекс се подразделят на три вида:

 • - прав курс - например,
  • - EUR/USD и
  • - GBP/USD;
 • - коствен курс - например,
  • - USD/CHF,
  • - USD/JPY;
 • - крос курсове - всички останали, които са без участието на долара - например,
  • - EUR/JPY,
  • - GBP/CHF,
  • - EUR/GBP,
  • - GBP/JPY,
  • - EUR/CHF и други.

Как се определя стойността на един пункт?


При права котировка:

размера на позицията, умножен по размера на пункта.
 • EUR/USD - 100 000 х 0.0001 = 10 $
 • GBP/USD - 62 500 х 0.0001 = 6.25 $,
където
 • 100 000 - размер на позицията,
 • 0,0001 - размер на пункта.

При коствена котировка:

размера на позицията, умножен по размера на пункта и разделени на текущата котировка.
 • USD/JPY - 100 000 х 0.01 / 120.15 = 8.32 $

При крос курсовете:

размера на позицията, умножен по размера на пункта, умножени по базовата котировка и разделени на текущата котировка.
 • GBP/CHF - 62 500 х 0.0001 х 1,7850 / 2,7625 = 4,03$
където
  • 62 500 - размер на позицията,
  • 0,0001 - размер на пункта,
  • 1.7850 - базова котировка GBP/USD,
  • 2.7625 - текуща котировка.


Колко пипса заработваме при валутна търговия?

В сделките на форекс валутния търговец се интересува само от това колко пипса е заработил (или загубил) и каква е стойността на един такъв пип.

А сега да разгледаме още един пример с валутната двойка EUR/USD.

Да допуснем, че текущия курс по тази двойка е 1.3650.
След известно време курса се покачва с един пункт до 1.3651.
За еврото това означава, че то е поскъпнало спрямо долара.
А за долара това означава, че той е поевтинял спрямо еврото.


Коя валута поскъпва и коя поевтинява?

Правите, обратните и крос курсовете са доста объркващи за начинаещите, пък и за някои по-напреднали валутни търговци. Затова е необходимо да положите известни усилия, така че още от началото да си представяте какво се случва на пазара, когато курсът се покачва или спада с един или няколко пипса.

Накрая е добре да знаете още нещо - долара е основна, базова, резервна световна валута. Това означава, че долара е срещу всички останали валути на форекс. Всички котировки са през долара. Даже в крос курсовете, всички котировки се определят отново през долара. Но за това по-късно.

----------------

петък, 10 юли 2009 г.

Фундаментален или технически анализ на форекс?

Анализи на форекс.

Съществуват различни степени и принципи на съвместяване на фундаменталния и техническия анализи на форекс. Между привържениците на двата вида анализи съществуват търкания по отношение важността на единия или другия.

Първите (фундаменталистите) 

твърдят, че задълбоченото познаване на процесите в икономиката и политиката е достатъчно за успешна търговия.

Вторите (техниците) 

говорят, че събитията са толкова много и толкова разнообразни, че е практически невъзможно еднозначно да се определи тяхното влияние върху валутния пазар.

Съвместяване на двата анализа.

Опитните търговци, които успешно работят на валутния пазар, препоръчват да не се пренебрегва нито единия, нито другия вид анализ.

Фундаменталният анализ 

позволява да се разберат тенденциите на форекс в дългосрочен план и в дадения момент от време.

Техническият анализ

от своя страна, с помоща на всевъзможни инструменти, дава възможност визуално да се представят съществуващите трендове. По този начин могат да се пресметнат:
 • - възможните нива за начало на големи движения (или тяхното приключване),
 • - размера на тези движения,
 • - възможните корекции,
И най-главното - техническият анализ позволява да се определят конкретните нива за откриване и закриване на валутните позиции.

Съвместяването на двата вида анализ дава впечатляващи резултати, доколкото представяйки си ситуацията на пазара от гледна точка на фундаменталния анализ, на търговеца му е достатъчно само да намери нивата за вход в пазара и да изчисли възможните стопове и лимити.

На форекс понякога се случват събития, които могат да се обяснят само с един от двата анализи. Например, ако в даден период от време няма силно влияние на фундаментални фактори, то за направлението на валутните курсове може да се съди само по техническия анализ. В такива моменти движението може да продължава по тренда, или да бъде коригирано, или да извършва колебания в хоризонтален канал.
В зависимост от това какво показват трендовите линии и индикаторите от техническия анализ, може да се вземат и решенията. Възможна е и друга ситуация, когато големите движения могат да се обяснят само с анализ на икономическите и политическите събития.

Ярък пример за това са всевъзможните кризи. В такива периоди често забравят за всякакви там нива на поддръжка и съпротивление и за техническите индикатори (макар че при по-внимателен анализ и в тези случаи може да се открият съответни технически закономерности).

В последния случай е много важно да се определят инструментите, които са най-силно подложени на влиянието на кризата и направлението на техните движения. При търговия в такива условия преди всичко трябва да се избере направление за извършването й и вече на втори план - различните атрибути на техническия анализ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 7 юли 2009 г.

Въздействия на политическите изказвания върху форекс.

Политически изказвания имат съществено значение за състоянието на форекс.

Изказванията, които са в състояние да повлияят върху движението на валутните курсове, се появяват по време на различни доклади, семинари, срещи, пресконференции и т.н. (например, срещите на ръководителите на страните от Голямата седморка, пресконференциите след поредното обсъждане на лихвените проценти).

Журналистите на информационните агенции (Reuters, Bloomberg и др.) внимателно следят за подобни изяви и в режим на реално време пускат най-горещите изказвания в колонките с новини на своите агенции (т.н. "hot lines" или "hot news"). По силата на въздействие върху пазара тези изказвания могат да се сравнят с икономическите индикатори.

Най-често, датата и времето за едно или друго изказване, са известни. 

Пазарът се подготвя за тези събития, затова малко преди тяхното настъпване се появяват прогнози или слухове за това какво може да бъде казано и как то може да се изтълкува. Но понякога това става неочаквано за пазара. Тогава на пазара е възможно да започнат силни движения на валутните курсове, които не винаги са предсказуеми.

Така например, след сензационното съобщение за оставката на министъра на финансите на Германия Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), единната европейска валута (euro) поскъпна спрямо американския долар с 400 пункта само за два часа.

Ако едни или други изказвания носят в себе си дългосрочни последствия (например, възможност за промяна на лихвените проценти, за принципите на формиране на държавния бюджет и др.) то тези движения могат да се превърнат в дългосрочни трендове.

Например, два пъти в годината (зиме и лете) всички на форекс внимателно следят за изказванията на управителя на Федералния резерв пред двата банкови комитета на Американския Конгрес (Humphrey Hawkins testimony). В процеса на тези изказвания, участниците в пазара правят опити да намерят в неговите думи даже и най-малкия намек за бъдещото направление на изменение на лихвените проценти в САЩ. В зависимост от това, как участниците в пазара изтълкуват неговите думи, може да се установи един или друг тренд по американския долар.

Заговарянето на курса.

По отношение на политическите дейци съществува такова понятие като „заговарянето за курса“. Това означава, че в определени моменти от време, когато курса на националната валута достигне нива, които са неблагоприятни за определена държава, те започват да говорят, че по тяхно мнение курса няма да продължи по-нататък, че те няма да допуснат понататъшното движение, че е възможна интервенция и т.н. А доколкото на тези хора се вярва (те вече имат определен авторитет и притежават определени пълномощия), то техните думи започват да оказват непосредствено влияние върху пазара.

Най-често това става след силен и дългосрочен тренд в една посока. Затова след подобни изказвания, търговците могат да решат „да не изкушават повече съдбата“ и да започнат да фиксират печалбите си (да закриват съществуващите си позиции). А това, от своя страна, води до корекция на дадения тренд.

Когато курса на валутите действително се намира на критически нива, то след изказванията могат да последват и интервенции на централните банки. А това е много силно по въздействие събитие за пазара - курсът може да премине не една стотица пунктове в посока на интервенцията за кратко време (понякога да няколко минути).

Освен това, интервенцията може да застави участниците в пазара да престанат да откриват позиции в старото направление. Това може да доведе до сгромолясване на валутния курс. Затова е добре валутния търговец постоянно да поддържа и обновява списък с имената на държавните дейци, които най-често се срещат в заглавията на информационните агенции и чието мнение е съществено за форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 5 юли 2009 г.

Избор на брокерска компания.

За какво Ви е брокерска компания?

За да излезе директно на международния валутен пазар - форекс, Валутния търговец е необходимо да си избере подходяща брокерска фирма - партньор. Същата ще му открие търговска сметка, на която ще се преведе гаранционния депозит, с който търговецът ще гарантира сделките си по покупко - продажба на валути. По форма тези фирми са или Финансово - брокерски компании или банки, национални или международни.
 

Има множество критерии, по които може да се прави подбор на такава компания като:

 • - репутация на компанията;
 • - вид на компанията;
 • - минимални изисквания за гаранционния депозит в т.ч. такси, лихви и др.
 • - размер на кредитното рамо, което предоставя компанията за участие на форекс пазара;
 • - минимален размер на откриваните позиции;
 • - спред по основните валутни двойки;
 • - вид на предлаганите за търговия инструменти;
 • - необходимост да се сваля програмно обезпечение и дали то е съвместимо с наличното при търговеца;
 • - web базирани решения за работа и т.н.
Брокерите, които предлагат възможност на клиентите да търгуват на форекс, могат условно да се разделят на следните групи:
 • 1. Големи: с гаранционен депозит над 50000 валутни единици и сума на сделките от 500000 долара, при спред 1 - 3 пипса;
 • 2. Средни: с гаранционен депозит над 5000 валутни единици и сума на сделките от 100000 долара, при спред 3 - 5 пипса;
 • 3. Малки: с гаранционен депозит над 1000 валутни единици и сума на сделките от 50000 долара, при спред 5 - 15 пипса, като понякога прибират и комисионна.

Всеки може да подбере конкретен брокер за себе си. 

Това което аз Ви препоръчвам да правите е внимателно да проучвате своя брокер. Ето час от критериите по-които може да го правите:
 • - гаранционен депозит ;
 • - минимална сделка;
 • - кредитно рамо;
 • - спред за различните инструменти;
 • - наличен набор от инструменти;
 • - възможности за работа с осигурителни ордери;
 • - web базирана платформа, както и вариант със сваляне на софтуеър;
 • - прилични графики и различни индекси за технически анализ;
 • - новини от валутните пазари, икономически индекси и т.н.;
 • - добра демо сметка, с възможности да се спечелят определени награди за месечни успехи по нея.
Форекс не е занимание за един ден, та да прибързвате с този избор. Ако имате колебания, продължете проучванията си и ги задълбочете.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 4 юли 2009 г.

Дейност на централните банки.

Държавите осъществяват своето влияние върху форекс посредством централните банки.

Ако централната банка на дадена държава изобщо не се намесва във валутообменните операции чрез покупка или продажба на чуждестранни валути на международния валутен пазар, то вътрешната валута се намира в състояние на „свободно плаване“.

Това обаче се случва твърде рядко. Страните, имащи плаващи валути, от време на време се опитват да повлияят на курса на своята валута с помоща на валутни операции. В интерес на развитието на производството и ръста на потреблението, държавата трябва да се занимава с регулиране на валутния курс. Обикновено се използва прякото и коственото регулиране.

Коственото регулиране става посредством количеството пари, намиращи се в обръщение, нивото на инфлация и др. Към прякото регулиране спадат дисконтната политика и валутните интервенции на външните валутни пазари.

Валутни интервенции.

Валутните интервенции са свързани с рязко изхвърляне или рязко прибиране на значителни обеми валута на или от външните валутни пазари. Излизането на централната банка на валутния пазар става чрез търговските банки. Доколкото обемите са много големи (милиарди долари), то валутните интервенции водят до значителни движения на валутните курсове.

Например, през 1998 г. централната банка на Япония (Bank of Japan) проведе няколко валутни интервенции на форекс, чиято цел беше предотвратяване на по-нататъшното поевтиняване на йената против американския долар. На пазара бяха хвърлени няколко милиарда долара, което доведе до значително падане курса на долара спрямо йената.

Възможни са също и съвместви интервенции на няколко чуждестранни банки. По време на една от интервенциите на пазара на долара против йената 1998 г. в нея участваше и Федералния резерв на САЩ.

Обезценяване на собствената валута.

Ако на определен етап от икономическото развитие е необходимо да се девалвира (обезцени) националната валута, то държавата увеличава предлагането на своята валута на международния пазар. Често това става за сметка на допълнителна емисия парични знаци. Такова придобиване на собствена валута става за сметка на намиращата в банката чуждестранна валута.

Например, Националната банка на Швейцария (SNB) в последно време се придържа към политика на евтин швейцарски франк. Затова, когато става значително негово поскъпване, Националната банка на Швейцария „излиза“ на пазара и добавя ликвидност (т.е. увеличава предлагането на франкове) и така понижава курса на националната валута.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 3 юли 2009 г.

Кой е съвременния идол на форекс?

Като всяка друга област на изява и форекс си има своя съвременния герой?

Той вдъхновява начинаещите, по него се ориентират професионалистите. За валутните търговци такъв безспорен авторитет е Джордж Сорос. Той си е завоювал авторитет във финансовите кръгове със своето умение да заработва пари, а пред останалия свят е известен с умението да ги харчи за благородни цели.

Сорос може да се нарече и съвременен революционер, защото откъсва пари от капиталистическия пазар и ги дава там, където те недостигат - за поддържане на науката, образователни и културни програми.

Природа на валутния пазар.

Със своите необичайни успехи на валутните пазари, Сорос помогна да се сложи точка в отдавнашния спор между теоретиците и практиците относно природата на пазара. Той опроверга официалната наука, която твърдеше, че движението на пазара се описва с модела на случайните блуждаещи и поради това е непредсказуемо.

Един от парадоксите на форекс се състои в това, че валутния търговец може да заработва пари даже ако не знае точно на къде ще тръгне курса - просто е необходимо правилно да се реагира на неговото движение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 1 юли 2009 г.

Защо се занимава с форекс валутния търговец?

https://forex17.blogspot.com/2009/07/0025.html


С какво се занимава валутния търговец?

Спекулации с покупко-продажба на валута.

Смисълът в работата на валутния търговец на форекс се състои в покупко - продажба на валута с цел реализирането на печалба. Или казано по друг начин - да купува валути евтино и след време да ги продава скъпо. Или да продава скъпо и да купува евтино. Разликата в цените купува и продава образува неговата печалба.
Външно това изглежда просто. Но само така изглежда. Зад привидната простота се крие сериозната работа по анализиране на пазарната ситуация и приемането на решения. Едва след тази скрита, предварителна умствена работа може да се пристъпи и то планирано, към откриване на позиция. След което се проследява движението на пазара.

Проверява се съответствието между прогнозните и реалните промени във валутните курсове на пазара. И така се взема решение за закриване на позицията. Този цикъл може да продължи от няколко минути (а понякога и секунди) до няколко дни, седмици и даже месеци.

Начини за анализ на пазара и за вземане на решения.

Днес съществуват голям брой начини за анализ на форекс пазара и вземане на решения. Можем да ги подразделим на следните по важни направления:
 • - Фундаментален икономически анализ;
 • - Класически технически анализ;
 • - Компютърен технически анализ;
 • - Психологически анализ на участниците в пазара;
 • - Математическо моделиране промените на пазара;
 • - Математически анализ;
 • - Методи на изкуственият интелект (невронен анализ) и др.

Главен работен инструмент на валутния търговец е неговия компютър и връзката му с Интернет

По този начин се ползва съответното програмно осигуряване за получаване в реално на време на съответните:
 • - котировки
 • - новини,
 • - построяване на графики,
 • - осъществяване на технически анализ,
 • - тестване на собствени методи за анализ,
 • - различни търговски стратегии.
Валутният търговец решава сложни задачи на форекс, които изискват безупречна финансова подготовка, психическа устойчивост и разумни практически действия, осъществяване по строго регламентиран план.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: