четвъртък, 23 юли 2009 г.

Лимит ордерите във форекс.

Начини за използване на лимит ордерите във форекс.

Да се сключват сделки за покупка и продажба на валута може не само чрез искане на котировки и подаване на командата Buy (купувам) или Sell (продавам). Това може да става и чрез разполагане на ордери - разпореждания за покупка или продажба на определена валута по предварително избран курс.
Лимит ордера е нареждане за извършване на сделка по по-изгоден курс, отколкото в момента на подаване на ордера (т.е. при по-висок курс при продажба и при по-нисък курс при покупка). Лимит ордера се използва за фиксиране на печалбата (Take profit) или за откриване на нова позиция.

Пример за лимит ордер.

Да допусним, че сега котировката на USD/JPY е 119,20/25.
Търговец открива позиция Buy 100 000 USD/JPY по курс 119,25 и поставя Limit order Sell 100 000 USD/JPY по курс 120,25.
Сега той знае, че ако курса на USD/JPY достигне 120,25, то неговата позиция ще бъде автоматично закрита от брокера. В този случай търговецът ще получи печалба от 100 000 JPY.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 19 юли 2009 г.

Дейност на вносителите и износителите на форекс.

Вносителите и износителите са ползватели на форекс (market users) в чист вид. 

У износителите съществува постоянен интерес да продават чуждестранна валута, а у вносителите - да купуват валута. В солидните фирми, занимаващи се с вносно-износни операции, има аналитични отдели, които се специализират да прогнозират валутните курсове с цел по изгодна покупка или продажба на чуждестранна валута.
Значително влияние оказват вносно-износните компании на японския пазар на долара против йената. Ако на пазара не се наблюдават силни тенденции, то износителите не пускат курса твърде високо, а вносителите - твърде ниско. По този начин те успяват за определено време да удържат курса в определен диапазон, т.е. създават "range trading".

Възможно излизане на пазара.

От време на време, в аналитичните обзори по търговията на долара против йената, се посочва възможното излизане на пазара на износителите (нивата на съпротивление) и на вносителите (нивата на поддръжка).

За вносителите и износителите също е важно да проследяват трендовете на форекс и от гледна точка на хеджирането на валутните рискове. С помощта на откриване на позиция противоположна на бъдещите операции, става минимизация на дадения вид риск (хеджиране на валутните рискове).

Въздействието на вносителите и износителите.

Тяхното въздействие върху пазара е краткосрочно и не става причина за глобални трендове, доколкото обема на външнотърговските операции е незначителен в сравнение с общия обем операции на валутния пазар.

Най-често дейността на тази група компании създава на форекс откати (корекции), доколкото при достигане на определени нива става изгодно да се продава или купува чуждестранна валута.

четвъртък, 16 юли 2009 г.

Какво е валутен курс?

Валутен курс.

Валутния курс е цената на паричната единица на една страна, изразена в парични единици на друга страна, при сделките за покупко-продажба на Международния валутен пазар Форекс. Тази цена се определя от съотношението на търсенето и предлагането на определена валута в условията на свободен пазар. Но също така, курса може да бъде строго регламентиран или фиксиран от решение на правителството или на Централната банка на страната.

Фактори, въздействащи върху валутния курс.

Върху курса на валутите влияят голямо количество най-разнообразни икономически, природни и политически фундаментални фактори
 • - лихвени проценти, 
 • - инфлация, 
 • - политическа стабилност, 
 • - природни катаклизми и др.

Освен това, понякога, държавни институции участват на форекс пазара, предприемайки стъпки по корекция на валутния курс. Това става като се продават големи количества валута, за да стане тя по-евтина или като се изкупува, за да се повиши нейния курс. Такива действия обикновено се наричат валутни интервенции. Всеки от изброените фактори, а също така и големи пазарни заявки за купуване или продажба на валутата, могат да предизвикат висока активност и изменчивост на валутния курс.

Манипулира ли се валутния пазар.

Валутния пазар Форекс е толкова голям по размер и обем, че нито една отделна компания или организация не са в състояние да го манипулират за по-дълъг период от време. Пазарният курс на валутата е този, при който в даден момент от време може да се купи или продаде дадената валута за друга валута. Пазарният курс се формира от хиляди операции по обмен на валутите, произтичащи ежесекундно по целия свят.

Този курс съществува независимо от нашите предпочитания и воля. Той се формира от милиони самостоятелни участници на форекс и обратно - неговите промени влияят върху мнението на тези участници. Непредсказуемостта в промените на пазарния курс е в основата на спекулативната игра с валутните курсове с цел реализирането на печалба от постоянните промени (волатилност) на пазара.

сряда, 15 юли 2009 г.

Валутна двойка (Currency pair).

Какво е валутна двойка?

Валутната двойка (ВД) представлява двете валути, явяващи се финансов инструмент на форекс. Когато търгувате на този пазар, Вие фактически търгувате валутните двойки и по-точно търгувате промените (волатилността) в курса между тях - изменението на стойността на едната валута спрямо другата. Първата валута се нарича базова, а втората - котируема. Например: EUR/USD.
На Forex се търгува огромен брой валутни двойки, понеже американския долар може да се обменя практически за всяка валута по света. Но активни сделки на форекс се извършват само по една част от ВД. Основно се търгуват разпространените валути, като еврото (EUR), английския паунд (GBP), швейцарския франк (CHF) и японската йена (JPY). Съответно, става дума за двойките
 • EURUSD, 
 • GBPUSD, 
 • USDCHF, 
 • USDJPY, 
 • GBPJPY, 
 • EURCHF. 
Тези финансови инструменти са най-популярни сред валутните търговци.

Обозначения на валутните двойки:

В банковата практика е прието определено обозначение на ВД. Например, курса на долара към японската йена се означава така USD/JPY. А английския паунд къв долара така GBP/USD. В тези означения лявата валута е базова, а дясната - котируема. Т.е. по този начин се обозначава количеството котируема по отношение на базовата валута.
Последните цифри в курса на валутите се наричат пункт (points) или пипсове (pips). По ВД
 • USD/JPY, 
 • EUR/JPY и 
 • GBP/JPY - 
1 пипс е равен на 0.01. По останалите валути, без йената - 1 пипс е равен на 0.0001.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 14 юли 2009 г.

Какво е валутата на форекс?

Понятие за валута на форекс.

От италиански - valuta - цена, стойност; От латински - valeo - струвам. Валутата е всяка форма на парични единици (знаци, инструменти) или средства за законни разплащания, погасяване на дългове и измерване стойността на стоките на територията на една държава, пуснати в обръщение от държавата и по-точно от Централната банка на държавата. Валута е и паричната система на самата държава (златна, книжна).
Валутите се използват и за международни разплащания, икономически обмен и други международни отношения, свързани с парични разчети. Могат също да бъдат във вид на чекове, полици, преводи, кредитни инструменти търговски документи и др. п., които се изплащат по предявяване или в определен срок.

Валута на плащане.

Валутата на плащане (ВП) е всяка валута, съгласувана между доставчика и купувача, с която става фактическото изплащане на стоки или услуги по воншно-търговската сделка или погасяването на международния кредит. Изборът зависи от валутния курс на форекс, установените традиции и др. п.

ВП може да съвпада или да не съвпада (особено при клиринговата форма на разплащания) с валутата по сделката (ВС). При несъвпадане на ВП и ВС трябва да се определи курс за пресмятания. ВС е паричната единица, чрез която е отразена цената на стоката по външнотърговски договор. Определя се с цел застраховане на риска от изменение курса на валутата за плащане.

Основна валута на форекс.

В международната търговия най-често използваните валути за плащания са американския долар, еврото, японската йена и др. Основна валута на форекс е долара. В долари се осъществява по-голямата част от международните разплащания и се фиксират световните цени на много стоки.

Свободно конвертируемата валута е тази, която свободно и неограничено се обменя за други валути. Съществуват още частично конвертируеми и неконвертируеми валути. А също реални и условни единици. Разпространение са получили Специалните права за тираж (СПТ) изкуствено създадена международна разчетна единица. Съществуват национални, колективни (евро, арабски долар, андско песо) и международни (долар) валути.

понеделник, 13 юли 2009 г.

Премереният риск на форекс не е хазарт.

Обосновано ли е понякога да сравняват Форекс с хазартните игри

Едва ли. По-скоро, бих казал, че това е повърхностно сравнение. В хазарта всичко опира до чистата случайност. Затова не съществува професия „играч на тото“? Докато професията „Валутен търговец“ не само че съществува, но и е доста пристижна, а вече и разпространена.

Форекс е вид надомна работа, а не рулетка. 

В него има:

 • - методи за анализ на пазара,
 • - прогнозиране,
 • - методи за намаляване на риска,
 • - психологически постановки,
 • - признати авторитети,
 • - различни възможности за тренировка,
 • - семинарни обучения,
 • - книги и т.н..

Форекс учи:

 • - на мислене,
 • - на приемане на решения,
 • - на бързи анализи,
 • - на решителни действия,
 • - на военна дисциплина.
В този случай човек може да се поучи даже от грешките си и ако не достигне нивото на Сорос във  валутния пазар, то наученото ще му бъде от полза за всеки друг вид бизнес и в това няма никакво съмнение.

Т.е. усилията му няма да са отишли на вятъра. Преминавайки закалката на foreks и използвайки придобития опит, навици и даже - мироглед, Вие може да постигнете добри резултати в която и да е друга област на изява.

Във всеки бизнес има риск и с него се „плаща“ за получаваната печалбата. Във forex обаче рискът се компенсира с възможността да се получи много голяма печалба, докато рискът е твърдо ограничен до точно определена сума.

Един например едно изказване:

"Като начинаещ валутен търговец, аз няколко пъти изцяло катастрофирах и губех депозита си. Но след като се обиграх, за по малко от месец, реализирах 600% печалба и това далеч не е границата за успеваемост. Виждал съм по 6000 и даже 10000% печалба месечно при състезателните демонстрации. А и всеки друг може да ги види и сам да се убеди, ако това е нещо, което го интересува сериозно."

Форекс не е за хората, които разчитат на спокоен, улегнал живот, с точно определено работно време от - до. Fx не е за онези, които се страхуват от пораженията и при най-малката текуща загуба се вледеняват от ужас и губят разсъдък. Форекс е за тези, които си поставят високи цели и които са готови много да работят, за да ги постигнат.

Форекс е за рискуващите обосновано и съзнателно, но за тези от тях, които знаят точната стойност (в цифрово изражение) на поемания риск, а не за онези, които са на принципа „Риск губи, риск печели“ т.е. хазартния риск - да хвърляме зара, пък каквото стане.

неделя, 12 юли 2009 г.

Какво представляват парите на форекс?

На форекс парите са стоката, за която се плаща с пари.

Парите са оценител за стойността на стоките и услугите, които се разменят в обществото чрез покупко-продажба. Чрез парите се осъществява стокообмен, плащания, измерване на стойността на нещо (в т.ч. и на хората), натрупване на капитал, инвестиране, спестяване... т.е. парите са средство за обмен.

Значение на парите.

Парите обикновено са метални и книжни и имат различна номинална стойност, изписана върху тях. Парите са заменили непосредствения, натурален обмен на стоки - бартера. При него се е налагало, ако имаш определена стока, да си намериш друг кандидат за размяна, който харесва твоята стока и има стока, която от своя страна ти трябва да харесаш и накрая да се договорите за количествата на размяната. Поради тази причина парите се оказали доста по-практични, удобни, универсални, издръжливи, сигурни. Освен това, чрез тях обмяната на стоки става и значително по-евтина.

Парите определят стойността на стоката.

Количеството пари определят стойността (цената) на дадена стока. Но когато стоката е голяма и парите ставали цяла планина. Затова се появили леките, удобни книжни пари. Поради тези си качества, те лесно завоювали популярност. Да, но хората не знаят мяра и така започнали да се появяват пари в излишък. Как да ги съхраняват, какво да ги правят?
Постепено се появили „складовете“ за пари - банките. Тихи, уютни, безопасни. Появила се и идеята, съхранените пари, да се дават под наем - кредитирането. А след това и да се обменят срещу други валути и възникнал международния валутен пазар - форекс. Парите са уникални по своята простота. Те притежават и възможно най-високата ликвидност сред всички останали финансови средства. Т.е. те са носители на незабавна стойност. А на форекс те се превръщат и в стока, за която се плаща също в пари.

събота, 11 юли 2009 г.

Какво е това пип (pip) или пипс (pips) или пункт (point) във форекс?

Понятие за пип(с).

Понятието пип (pip) или пипс (pips) или пункт (point) е сред основните във форекс. Затова е необходимо още сега детайлно да разберете неговото значение, а също и да схванете някои нюанси в неговото използване.

Определение:

Пип (пипс, пункт) е минимално допустимата стъпка за изменение стойността или цената на валутите. Или това е минималната стойност за измерване промяната в стойността на валутите в съответната валутна двойка. Всички котировки се изразяват в петцифренни числа. Пипса е промяната в петата цифра - т.е. възможно най-малката промяна.

За да почувствате какво е 1 пип, ще Ви приведа следния пример:

 • 1 PIP за GBR/USD, EUR/USD или USD/CHF е = 0.0001 (една десетохилядна, т.е. отразява изменението в курса на валутата в четвъртия знак след десетичната запетая).
 • 1 PIP за USD/JPY е = 000.01 (една стотна, т.е. отразява изменението в курса на валутата във втория знак след десетичната запетая).
Следователно, пипса е 0.01 или 0.0001 от цялата част в котировката на съответната валутна двойка на форекс.

Друг пример:

Изменение на цената от 1.3650 на 1.3651 - това е промяна от 1 пип.
Или промяна курса от 1.3650 до 1.3751 - това е промяна от 101 пипса.

В израза EUR/USD:
 • еврото е в числителя и се нарича базова валута
 • доларъте в знаменателя и се нарича котируема валута.

Същото се отнася и за останалите валутни двойки - GBR/USD, USD/CHF, USD/JPY и т.н.
В числителя винаги е базовата валута, а в знаменателя - котируемата. Всички търговски операции се извършват по базовата валута, а стойността на пункта се определя по котируемата валута.

Валутните двойки на форекс се подразделят на три вида:

 • - прав курс - например, EUR/USD и GBP/USD;
 • - коствен курс - например, USD/CHF, USD/JPY;
 • - крос курсове - всички останали, които са без участието на долара - например, EUR/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/CHF и други.

Как се определя стойността на един пункт?


При права котировка:

размера на позицията, умножен по размера на пункта.
EUR/USD - 100 000 х 0.0001 = 10 $
GBP/USD - 62 500 х 0.0001 = 6.25 $,
където
100 000 - размер на позицията,
0,0001 - размер на пункта.

При коствена котировка:

размера на позицията, умножен по размера на пункта и разделени на текущата котировка.
USD/JPY - 100 000 х 0.01 / 120.15 = 8.32 $

При крос курсовете:

размера на позицията, умножен по размера на пункта, умножени по базовата котировка и разделени на текущата котировка.
 • GBP/CHF - 62 500 х 0.0001 х 1,7850 / 2,7625 = 4,03$
където
 • 62 500 - размер на позицията,
 • 0,0001 - размер на пункта,
 • 1.7850 - базова котировка GBP/USD,
 • 2.7625 - текуща котировка.

В сделките на форекс валутния търговец се интересува само от това колко пипса е заработил (или загубил) и каква е стойността на един такъв пип.

А сега да разгледаме още един пример с валутната двойка EUR/USD.
Да допуснем, че текущия курс по тази двойка е 1.3650.
След известно време курса се покачва с един пункт до 1.3651.
За еврото това означава, че то е поскъпнало спрямо долара.
А за долара това означава, че той е поевтинял спрямо еврото.

Коя валута поскъпва и коя поевтинява?

Правите, обратните и крос курсовете са доста объркващи за начинаещите, пък и за някои по-напреднали валутни търговци. Затова е необходимо да положите известни усилия, така че още от началото да си представяте какво се случва на пазара, когато курсът се покачва или спада с един или няколко пипса.

Накрая е добре да знаете още нещо - долара е основна, базова, резервна световна валута. Това означава, че долара е срещу всички останали валути на форекс. Всички котировки са през долара. Даже в крос курсовете, всички котировки се определят отново през долара. Но за това по-късно.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 10 юли 2009 г.

Фундаментален или технически анализ на форекс?

Анализи на форекс.

Съществуват различни степени и принципи на съвместяване на фундаменталния и техническия анализи на форекс. Между привържениците на двата вида анализи съществуват търкания по отношение важността на единия или другия.

Първите (фундаменталистите) 

твърдят, че задълбоченото познаване на процесите в икономиката и политиката е достатъчно за успешна търговия.

Вторите (техниците) 

говорят, че събитията са толкова много и толкова разнообразни, че е практически невъзможно еднозначно да се определи тяхното влияние върху валутния пазар.

Съвместяване на двата анализа.

Опитните търговци, които успешно работят на валутния пазар, препоръчват да не се пренебрегва нито единия, нито другия вид анализ.

Фундаменталният анализ 

позволява да се разберат тенденциите на форекс в дългосрочен план и в дадения момент от време.

Техническият анализ

от своя страна, с помоща на всевъзможни инструменти, дава възможност визуално да се представят съществуващите трендове. По този начин могат да се пресметнат:
 • - възможните нива за начало на големи движения (или тяхното приключване),
 • - размера на тези движения,
 • - възможните корекции,
И най-главното - техническият анализ позволява да се определят конкретните нива за откриване и закриване на валутните позиции.

Съвместяването на двата вида анализ дава впечатляващи резултати, доколкото представяйки си ситуацията на пазара от гледна точка на фундаменталния анализ, на търговеца му е достатъчно само да намери нивата за вход в пазара и да изчисли възможните стопове и лимити.

На форекс понякога се случват събития, които могат да се обяснят само с един от двата анализи. Например, ако в даден период от време няма силно влияние на фундаментални фактори, то за направлението на валутните курсове може да се съди само по техническия анализ. В такива моменти движението може да продължава по тренда, или да бъде коригирано, или да извършва колебания в хоризонтален канал.
В зависимост от това какво показват трендовите линии и индикаторите от техническия анализ, може да се вземат и решенията. Възможна е и друга ситуация, когато големите движения могат да се обяснят само с анализ на икономическите и политическите събития.

Ярък пример за това са всевъзможните кризи. В такива периоди често забравят за всякакви там нива на поддръжка и съпротивление и за техническите индикатори (макар че при по-внимателен анализ и в тези случаи може да се открият съответни технически закономерности).

В последния случай е много важно да се определят инструментите, които са най-силно подложени на влиянието на кризата и направлението на техните движения. При търговия в такива условия преди всичко трябва да се избере направление за извършването й и вече на втори план - различните атрибути на техническия анализ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 9 юли 2009 г.

Сключването на сделки на валутния пазар.

Сключването на сделките във Форекс се състои от няколко етапа:

 • - поискване на котировка;
 • - получаване на котировка;
 • - пращане на нареждане;
 • - потвърждение на сделката.
При поискването на котировка е необходимо да укажете интересуващата Ви валутна двойка и размера на сделката (позицията). При това не бива да съобщавате на брокера какви са Ви намеренията - да купите или да продадете.

След като получите котировка, трябва да изпратите нареждане:

 • - buy (покупка);
 • - sell (продажба)
 • - out (нищо).
Решението си трябва да вземете предварително, понеже имате само секунда след получаване на котировката, да реагирате. Цените на пазара постоянно се менят и е възможно брокера да отмени котировката и да Ви предложи друга.

Накрая брокера трябва да потвърди сделката, след което тя не може да бъде отменена.

Размера на сумата, за която се сключва сделката на форекс, обикновено е кратна на 100 000 и се нарича лот. Но понякога могат да се сключват сделки и за други суми, в т.ч. и многократно по-малки от 1 лот.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вторник, 7 юли 2009 г.

Въздействия на политическите изказвания върху форекс.

Политически изказвания имат съществено значение за състоянието на форекс.

Изказванията, които са в състояние да повлияят върху движението на валутните курсове, се появяват по време на различни доклади, семинари, срещи, пресконференции и т.н. (например, срещите на ръководителите на страните от Голямата седморка, пресконференциите след поредното обсъждане на лихвените проценти).

Журналистите на информационните агенции (Reuters, Bloomberg и др.) внимателно следят за подобни изяви и в режим на реално време пускат най-горещите изказвания в колонките с новини на своите агенции (т.н. "hot lines" или "hot news"). По силата на въздействие върху пазара тези изказвания могат да се сравнят с икономическите индикатори.

Най-често, датата и времето за едно или друго изказване, са известни. 

Пазарът се подготвя за тези събития, затова малко преди тяхното настъпване се появяват прогнози или слухове за това какво може да бъде казано и как то може да се изтълкува. Но понякога това става неочаквано за пазара. Тогава на пазара е възможно да започнат силни движения на валутните курсове, които не винаги са предсказуеми.

Така например, след сензационното съобщение за оставката на министъра на финансите на Германия Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), единната европейска валута (euro) поскъпна спрямо американския долар с 400 пункта само за два часа.

Ако едни или други изказвания носят в себе си дългосрочни последствия (например, възможност за промяна на лихвените проценти, за принципите на формиране на държавния бюджет и др.) то тези движения могат да се превърнат в дългосрочни трендове.

Например, два пъти в годината (зиме и лете) всички на форекс внимателно следят за изказванията на управителя на Федералния резерв пред двата банкови комитета на Американския Конгрес (Humphrey Hawkins testimony). В процеса на тези изказвания, участниците в пазара правят опити да намерят в неговите думи даже и най-малкия намек за бъдещото направление на изменение на лихвените проценти в САЩ. В зависимост от това, как участниците в пазара изтълкуват неговите думи, може да се установи един или друг тренд по американския долар.

Заговарянето на курса.

По отношение на политическите дейци съществува такова понятие като „заговарянето за курса“. Това означава, че в определени моменти от време, когато курса на националната валута достигне нива, които са неблагоприятни за определена държава, те започват да говорят, че по тяхно мнение курса няма да продължи по-нататък, че те няма да допуснат понататъшното движение, че е възможна интервенция и т.н. А доколкото на тези хора се вярва (те вече имат определен авторитет и притежават определени пълномощия), то техните думи започват да оказват непосредствено влияние върху пазара.

Най-често това става след силен и дългосрочен тренд в една посока. Затова след подобни изказвания, търговците могат да решат „да не изкушават повече съдбата“ и да започнат да фиксират печалбите си (да закриват съществуващите си позиции). А това, от своя страна, води до корекция на дадения тренд.

Когато курса на валутите действително се намира на критически нива, то след изказванията могат да последват и интервенции на централните банки. А това е много силно по въздействие събитие за пазара - курсът може да премине не една стотица пунктове в посока на интервенцията за кратко време (понякога да няколко минути).

Освен това, интервенцията може да застави участниците в пазара да престанат да откриват позиции в старото направление. Това може да доведе до сгромолясване на валутния курс. Затова е добре валутния търговец постоянно да поддържа и обновява списък с имената на държавните дейци, които най-често се срещат в заглавията на информационните агенции и чието мнение е съществено за форекс.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Движения на валутите.

Валутите на форекс постоянно поскъпват или поевтиняват.

Поради това, че една и съща валута, в едни случаи се явява базова, а в други - котируема, това често затруднява разбирането в каква посока се движи конкретната валута, особено за начинаещите. По този начин:
 • - за еврото и паунда (права котировка) увеличаването на курса, т.е. движението на графиката нагоре, означава поскъпване на тези валути и поевтиняване на долара.
 • - за швейцарският франк, японската йена (обратна котировка) увеличението на курса (движение на графиката нагоре) означава поевтиняване на тези валути и поскъпване за долара.
Или с други думи,
 • - нагоре по графиката поскъпва базовата (първата) валута и поевтинява котируемата (втората).
 • - надолу по графиката е обратното - поевтинява базовата валута (първата), а поскъпва котируемата (втората).

Това трябва много добре да го разберете, защото е почти всичко, което трябва да разберете за извличането на печалба от сделките с валути. Т.е.

за да спечелите на форекс:

1. 

Трябва да купите евтино (в ниската част на графиката) и по-късно да продадете скъпо (във високата част на графиката) или това се нарича „дълга позиция“. Разликата между курса, по който сте купили и курса, по който сте продали, умножена по количеството на валутата е Вашата печалба на форекс. Естествено, в това влиза и спреда, който трябва да извадите от печалбата си, понеже той остава за брокерската компания, като възнаграждение за предлаганите Ви услуги.

2. 

Трябва да продадете скъпо (във високата част на графиката), а по-късно да купите евтино (в ниската част на графиката) или това се нарича „къса позиция“. Печалбата Ви се определя аналогично на първия случай.

Изводът е, 

че при валутите може да печелите (или да губите) и когато графиките вървят нагоре, и когато графиките вървят надолу. Не че и с акциите това е невъзможно, но Вие се опитайте да схванете разликата.

Това беше най-важния теоретичен урок, който трябва да разберете. 

Всичко останало е практика и усъвършенстване. Това не означава, че повече не трябва нищо да четете за Форекс. Но сега имате поне 1 месец упорита, ежедневна практика на токущо научения принцип. След това може да прочетете (с разбиране) още нещо (но не много), след което пак следва 1 месец упорита практика и проверки и т.н.

Само така може да изградите СОБСТВЕНА СИСТЕМА за участие на Форекс - най-важното (скъпоценното), което може да има един Валутен търговец.

Губещите търговци питат и гледат останалите какво правят и сляпо ги имитират. Печелещите търговци на форекс имат собствена система за търгуване (изградена по единствено възможния начин - с къртовска денонощна работа) и имат дисциплината да се придържат строго към нея, даже в най-инфарктните ситуации, даже когато губят.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 5 юли 2009 г.

Избор на брокерска компания.

За какво Ви е брокерска компания?

За да излезе директно на международния валутен пазар - форекс, Валутния търговец е необходимо да си избере подходяща брокерска фирма - партньор. Същата ще му открие търговска сметка, на която ще се преведе гаранционния депозит, с който търговецът ще гарантира сделките си по покупко - продажба на валути. По форма тези фирми са или Финансово - брокерски компании или банки, национални или международни.
 

Има множество критерии, по които може да се прави подбор на такава компания като:

 • - репутация на компанията;
 • - вид на компанията;
 • - минимални изисквания за гаранционния депозит в т.ч. такси, лихви и др.
 • - размер на кредитното рамо, което предоставя компанията за участие на форекс пазара;
 • - минимален размер на откриваните позиции;
 • - спред по основните валутни двойки;
 • - вид на предлаганите за търговия инструменти;
 • - необходимост да се сваля програмно обезпечение и дали то е съвместимо с наличното при търговеца;
 • - web базирани решения за работа и т.н.
Брокерите, които предлагат възможност на клиентите да търгуват на форекс, могат условно да се разделят на следните групи:
 • 1. Големи: с гаранционен депозит над 50000 валутни единици и сума на сделките от 500000 долара, при спред 1 - 3 пипса;
 • 2. Средни: с гаранционен депозит над 5000 валутни единици и сума на сделките от 100000 долара, при спред 3 - 5 пипса;
 • 3. Малки: с гаранционен депозит над 1000 валутни единици и сума на сделките от 50000 долара, при спред 5 - 15 пипса, като понякога прибират и комисионна.

Всеки може да подбере конкретен брокер за себе си. 

Това което аз Ви препоръчвам да правите е внимателно да проучвате своя брокер. Ето час от критериите по-които може да го правите:
 • - гаранционен депозит ;
 • - минимална сделка;
 • - кредитно рамо;
 • - спред за различните инструменти;
 • - наличен набор от инструменти;
 • - възможности за работа с осигурителни ордери;
 • - web базирана платформа, както и вариант със сваляне на софтуеър;
 • - прилични графики и различни индекси за технически анализ;
 • - новини от валутните пазари, икономически индекси и т.н.;
 • - добра демо сметка, с възможности да се спечелят определени награди за месечни успехи по нея.
Форекс не е занимание за един ден, та да прибързвате с този избор. Ако имате колебания, продължете проучванията си и ги задълбочете.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Крос сделки.

На форекс се осъществяват не само операции с участието на долара. 

Възможно е да се прави обмен и без участието на долара. Тези операции се наричат крос-курсове. Най-важните от тях, с най-големи обеми на търгуване са следните кросове:
 • - EUR/GBP
 • - EUR/JPY
 • - EUR/CHF
и някои други.
Крос курсовете на форекс могат да се пресмятат чрез курса към долара на участващите в тях валути. Има три варианта за изчисление на крос-курсовете, в зависимост от това каква е валута в кроса по отношение на долара - базова или котируема:

Примери:

 • А. CHF JPY = USD JPY / USD CHF - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
 • Б. GBP CHF = GBP USD / USD CHF - тук валутите са базова и котируема.
 • В. EUR GBP = EUR USD / GBP USD - тук и двете валути са котируеми спрямо долара.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

събота, 4 юли 2009 г.

Дейност на централните банки.

Държавите осъществяват своето влияние върху форекс посредством централните банки.

Ако централната банка на дадена държава изобщо не се намесва във валутообменните операции чрез покупка или продажба на чуждестранни валути на международния валутен пазар, то вътрешната валута се намира в състояние на „свободно плаване“.

Това обаче се случва твърде рядко. Страните, имащи плаващи валути, от време на време се опитват да повлияят на курса на своята валута с помоща на валутни операции. В интерес на развитието на производството и ръста на потреблението, държавата трябва да се занимава с регулиране на валутния курс. Обикновено се използва прякото и коственото регулиране.

Коственото регулиране става посредством количеството пари, намиращи се в обръщение, нивото на инфлация и др. Към прякото регулиране спадат дисконтната политика и валутните интервенции на външните валутни пазари.

Валутни интервенции.

Валутните интервенции са свързани с рязко изхвърляне или рязко прибиране на значителни обеми валута на или от външните валутни пазари. Излизането на централната банка на валутния пазар става чрез търговските банки. Доколкото обемите са много големи (милиарди долари), то валутните интервенции водят до значителни движения на валутните курсове.

Например, през 1998 г. централната банка на Япония (Bank of Japan) проведе няколко валутни интервенции на форекс, чиято цел беше предотвратяване на по-нататъшното поевтиняване на йената против американския долар. На пазара бяха хвърлени няколко милиарда долара, което доведе до значително падане курса на долара спрямо йената.

Възможни са също и съвместви интервенции на няколко чуждестранни банки. По време на една от интервенциите на пазара на долара против йената 1998 г. в нея участваше и Федералния резерв на САЩ.

Обезценяване на собствената валута.

Ако на определен етап от икономическото развитие е необходимо да се девалвира (обезцени) националната валута, то държавата увеличава предлагането на своята валута на международния пазар. Често това става за сметка на допълнителна емисия парични знаци. Такова придобиване на собствена валута става за сметка на намиращата в банката чуждестранна валута.

Например, Националната банка на Швейцария (SNB) в последно време се придържа към политика на евтин швейцарски франк. Затова, когато става значително негово поскъпване, Националната банка на Швейцария „излиза“ на пазара и добавя ликвидност (т.е. увеличава предлагането на франкове) и така понижава курса на националната валута.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 3 юли 2009 г.

Кой е съвременния идол на форекс?

Като всяка друга област на изява и форекс си има своя съвременния герой?

Той вдъхновява начинаещите, по него се ориентират професионалистите. За валутните търговци такъв безспорен авторитет е Джордж Сорос. Той си е завоювал авторитет във финансовите кръгове със своето умение да заработва пари, а пред останалия свят е известен с умението да ги харчи за благородни цели.

Сорос може да се нарече и съвременен революционер, защото откъсва пари от капиталистическия пазар и ги дава там, където те недостигат - за поддържане на науката, образователни и културни програми.

Природа на валутния пазар.

Със своите необичайни успехи на валутните пазари, Сорос помогна да се сложи точка в отдавнашния спор между теоретиците и практиците относно природата на пазара. Той опроверга официалната наука, която твърдеше, че движението на пазара се описва с модела на случайните блуждаещи и поради това е непредсказуемо.

Един от парадоксите на форекс се състои в това, че валутния търговец може да заработва пари даже ако не знае точно на къде ще тръгне курса - просто е необходимо правилно да се реагира на неговото движение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сряда, 1 юли 2009 г.

Защо се занимава с форекс валутния търговец?

Защо му е на валутния търговец да се занимава с валутна търговия на форекс?

 • По този начин на него не му се налага да „прави кариера“.
 • Нито да пише отчети за свършената работа пред началството.
 • Или пък да хвърля прах в очите на някого, че много работи ...
Субективното мнение е изключено. Цифрите говорят сами за себе си. Няма опасност да Ви задмине (в кариерата) някой връзкар или дърдорко. Форекс е честна игра. Невъзможно е да се нагласят резултатите.

Работата на валутния търговец е творческа. В нея няма рутина. 

Анализ на пазара, вземане на решение, анализ на собствените резултати. Това е доста увлекателно. Всъщност това не е просто една надомна работа, а много интересна и справедлива игра. Няма никаква имитация. Играе се за големи пари и всички предпоставки за това са налице.

Форекс е една голяма тайна. 

Никой по света не знае във всеки един момент накъде ще тръгне пазара. Всеки валутен търговец сам трябва да разгадае тази тайна. Няма кой да му подскаже, няма имитатори, няма връзки. Пазарът е абсолютно справедлив и честен. Ако го разгадаеш, наградата е незабавна - получаваш печалба и удоволствие от извършената работа.

Много е приятно да наблюдаваш как на пазара се случват събитията, на които си заложил. Пазарът е като жив - постоянно се променя или остава постоянен ... Непрекъснато предлага нови и нови кръстословици, които една с друга не си приличат. Никога пазарът не се повтаря по един и същи начин. Никакво отпускане, никакви стандартни ситуации.

Работата на Форекс е една постоянна борба със самия себе си. 

Бориш се със страховете си, с изкушенията, с алчността си ... По такъв начин пазарът ти помага да се научиш да се владееш във всяка една ситуация - да не униваш от неуспехите, нито да се отпускаш от успехите. Изгражда се умението да не се поддаваш на паника, когато на пазара върлува криза.

Да се придържаш твърдо към замисления план за действия. Да отстояваш своята гледна точка, даже ако тя е в противоречие с мнението на повечето участници в пазара. В крайна сметка, така се изгражда умението да побеждаваш, при това не наужким, а в реална ситуация (даже ако играеш и на демо-сметка).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

С какво се занимава валутния търговец?

Спекулации с покупко-продажба на валута.

Смисълът в работата на валутния търговец на форекс се състои в покупко - продажба на валута с цел реализирането на печалба. Или казано по друг начин - да купува валути евтино и след време да ги продава скъпо. Или да продава скъпо и да купува евтино. Разликата в цените купува и продава образува неговата печалба.
Външно това изглежда просто. Но само така изглежда. Зад привидната простота се крие сериозната работа по анализиране на пазарната ситуация и приемането на решения. Едва след тази скрита, предварителна умствена работа може да се пристъпи и то планирано, към откриване на позиция. След което се проследява движението на пазара.

Проверява се съответствието между прогнозните и реалните промени във валутните курсове на пазара. И така се взема решение за закриване на позицията. Този цикъл може да продължи от няколко минути (а понякога и секунди) до няколко дни, седмици и даже месеци.

Начини за анализ на пазара и за вземане на решения.

Днес съществуват голям брой начини за анализ на форекс пазара и вземане на решения. Можем да ги подразделим на следните по важни направления:
 • - Фундаментален икономически анализ;
 • - Класически технически анализ;
 • - Компютърен технически анализ;
 • - Психологически анализ на участниците в пазара;
 • - Математическо моделиране промените на пазара;
 • - Математически анализ;
 • - Методи на изкуственият интелект (невронен анализ) и др.

Главен работен инструмент на валутния търговец е неговия компютър и връзката му с Интернет

По този начин се ползва съответното програмно осигуряване за получаване в реално на време на съответните:
 • - котировки
 • - новини,
 • - построяване на графики,
 • - осъществяване на технически анализ,
 • - тестване на собствени методи за анализ,
 • - различни търговски стратегии.
Валутният търговец решава сложни задачи на форекс, които изискват безупречна финансова подготовка, психическа устойчивост и разумни практически действия, осъществяване по строго регламентиран план.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: