Translate

събота, 26 февруари 2011 г.

0212: Официални финансови институции на България.

Комисия за Финансов Надзор
Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България.

Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и

Агенция за застрахователен надзор.
Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар.

Българска Народна Банка
Основната й задача е да поддържа стабилността на националната парична единица посредством провеждане на адекватната за целта политика. Банката се грижи и за функционирането на ефективна платежна система.

БНБ има изключителното право да емитира банкноти и монети на територията на България. Те се произвеждат в Печатницата на банката и в Монетния двор. БНБ изпълнява функциите на финансов агент на правителството.

Министерство на финансите

Българска Фондова Борса – София АД
Сметната палата на Република България - извършва независим одит на бюджета и на други публични средства, с който гарантира общественото доверие при разходването на средствата и допринася за осигуряване на стабилно финансово управление в страната.

Офицални Страници на Български Институции
Целта на този портал е да улесни българските граждани и юридически лица при търсенето на информация от българските държавни институции.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Предупреждение! Никога не приемайте което и да е становище за форекс, в т.ч. и настоящето, за 100% достоверно. Винаги пречупвайте нещата през свой подлед, стига да имате такъв. Нито една от публикациите в този блог не е препоръка за инвестиции. Ако участвате във валутни сделки, рискът е изцяло за Ваша сметка.
-----------------------------------------------

неделя, 20 февруари 2011 г.

Как може да се предпазите от влиянието на валутния риск и евентуалните загуби?

Решението е просто - хеджиране, 

което само по себе си е застраховане срещу колебанията на валутния курс. Това става като се закупят финансови инструменти, които да противодействат на въпросните колебания. Такива са примерно валутните опции, които Ви предоставят правото (но не и задължението) да закупите/продадете определено количество валута на/до определна дата. В този случай ще загубите от благоприятен курс само цената (премията), която сте платили за самата опция и ще спечелите при неблагоприятен за Вас курс. Т.е това е застраховка и много добър способ за планиране и гарантиране на бъдещи парични потоци.

  В дългосрочен план за колебанието на валутните курсове решаващо значение имат общото икономическо състояние на страната, равнището на производството, балансираността на основните макроикономически пропорции, обемът на външната търговия и други. В краткосрочен аспект колебанието на валутните курсове се определя от балансираността на отделните пазари и общото състояние на конкурентната и пазарната среда.

Освен тези фактори, причина за колебанията на валутните курсове, а следователно и за валутен риск, могат да бъдат и целенасочените валутни спекулации. Тъй като степента на валутния риск е свързана с намаляване на покупателната способност на валутата, то тя е в пряка зависимост от разликата във времето между сключването на сделките и плащането по тях.

Курсови загуби при износителя възникват в случаи 

на сключване на договор преди падане на курса на валутата, в която се плаща, тъй като срещу договорената сума износителят получава по-малко национална валута. Вносителят пък има загуби при повишаване на курса на валутата, тъй като за да я закупи, трябва да похарчи повече национална валута. Движението на валутните курсове също влияе върху конкурентоспособността на стоките.

Поевтиняването на националната валута води към това, че стоките произведени в дадена страна стават по-евтини на чуждите пазари, а чуждите стоки стават по-скъпи на вътрешния пазар. Това означава, че поевтиняването на националната валута помага за увеличаване на обема на износа и за снижаване на обема на вноса, а поскъпването на националната валута, обратното, съдейства за увеличаване на вноса и намаляване на износа.

Валутния риск възниква основно при компании 

с дейност малко или много свързана с чужди пазари, където плащанията са в различна от националната валута. Друг случай е налице, когато в производството на компанията се влагат материали, които са внос от държава с различна от националната валута. Така промяната на валутния курс би могла да окаже пряко непредвидимо влияние върху себестойността на произвежданата продукция или предоставяните услуги, като критично е когато тази промяна води до непредвидимо оскъпяване на продукцията при вече сключени договори.
Основните категории валутен риск са следните:
 • При износ на продукция с отложено във времето плащане.
 • При внос на продукция с отложено във времето плащане
 • При внос на ресурси за продукцията с отложено плащане
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

петък, 11 февруари 2011 г.

Участници на срочните пазари.

На срочните финансови пазари има основно два вида търговци: 

 • спекуланти и 
 • хеджери. 

Спекулантите 

са основна фигура в борсовата търговия, тъй като те осигуряват рисковия капитал на срочните пазари. В своите действия спекулантът се ръководи единствено от печалбата, която може да извлече при влагането на капитали.
Интерисува се от цените и тяхното изменение на срочните пазари, а не от реалната покупко-продажба на стока. Спекулантът следи много внимателно изменението на срочните цени на борсата и в зависимост от това в каква посока се изменят, той купува или продава срочни контракти.

Хеджерът 

използва срочния пазар за защита срещу риска от евентуално бъдещо изменение на цената на контрактите. Той осигурява защита чрез покупка и продажба на срочни контракти с бъдеща продажба или покупка на този вид контракти. В зависимост от риска, който се определя от промяната на цените хеджерите се делят ня 2 групи:
 • •    Едните са свързани с продажбата на контракти, които целят да продадат при възможно най-висока цена.
 • •    Другите търсят контракти при възможно най-ниска цена.

Тези цели на хеджерите се подпомагат от спекулантите, 

които желаейки да продадат срочни контракти създават благоприятни условия за хеджерите да осъществявят своите операции наречени хеджиране. Чрез влагане на рисков капитал спекулантите осигуряват средства за защита на хеджерите срещу изменение в цените. За да функционира нормално всеки срочен пазар, трябва да има достатъчен брой спекуланти и хеджери.

Основната функция на спекулантите е да осигуряват ликвидност на пазара. Спекулантът винаги търси конкуренция и я намира сред другите спекуланти и хеджери. Непрекъснатото участие на много спекуланти води до изравняване на цените. Спекулантът поема голям, но винаги примерен риск. Спекулантът използва уникалността на срочния пазар, който му позволява да търгува с огромен брой контракти, но с много малко пари, тъй като той депозира малки суми за гаранционен марж.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

неделя, 6 февруари 2011 г.

Форекс трейдинг | dLambow

 

Форекс трейдинг (Forex Trading)

Forex е международен валутен пазар, основан през 1976 г., на който се води трейдинг с валути. Това име идва от английското "foreign exchange", тоест „обмен на чуждестранна валута“. Форекс пазарът е необходим за нормалното функциониране на световната икономика и за обмена на капитали между различните страни. Форекс трейдингът включва централните банки на различни страни, международни бизнес компании, търговски банки и различни валутни търговци (спекуланти).

Какво е форекс трейдинг?

Понятието "форекс трейдинг" често се среща сред валутните търговци и произлиза от английското "Forex Trading" със значение на "форекс търговия". Forex Trading е търговия на валутния пазар. Терминът "трейдинг" отдавна се използва в банковата сфера. Първоначално обаче той се е отнасял до процеса на покупка и продажба на ценни книжа с цел печалба. Търговията на Forex преследва същите цели, само че в този случай "стока" е валутата и тя е предмет на трейдинг.

Форекс трейдинг
Форекс трейдинг (Forex Trading)

Същност на форекс трейдинга

Подобно на други операции с търговски характер, продажбата и покупката на валута включва реализиране на печалба поради разликата в стойността между покупната цена и продажната цена (курсовите разлики). Форекс трейдинг е процес, в който участват:

 • - търговски банки,
 • - държавни банки,
 • - инвестиционни фондове,,
 • - търговски фирми,
 • - физически лица.

Те купуват валута за различни цели. Но спекулативният Форекс трейдинг е явление, което ви позволява да печелите бързо и често, понеже валутния пазар е огромен, ликвиден, денонощен и постоянно е подложен на промени. Освен това, поради ливъриджа (кредитното рамо), достигащ понякога съотношение 1:1000, печалбите могат да бъдат значителни дори с малък начален капитал. Но и зягубите могат да бъдат значителни, ако се явяване неподготвени за валутния трейдинг.

Как работи трейдингът на форекс?

Основното нещо, което трябва да разберете за трейдинга с валутите, е, че цената на валутите непрекъснато се променя. Точно от тези промени идва печалбата.

 • А - Когато курсът тръгва нагоре: купувате евтино и после продавате скъпо (това се нарича "откриване и закриване на дълга позиция");
 • Б - Когато кусът тръгва надолу: продавате скъпо и после купувате евтино (това се нарича "откриване и закриване на къса позиция").


Промените в курсовете носят печалба от трейдинга

Това важи за всички търговски и борсови операции. Но характерното за трейдингът на форекс е, че това става постоянно, понякога и след минути или час. Т.е. постоянно възникват възможности да реализирате печалба. Ако курсът не се променяше, от къде щяхте да реализирате печалба? При това пазарът е огромен и на него винаги има ликвидност - т.е. винаги има кой да ви продаде или да купи от вас. Ако искате да продадете апартамента си, може да се наложи да чакате дълго за подходящ купувач, но с валутите не е така.

Има ли риск от загуба на пари с форекс трейдинг?

Ако не съществуваше риск, тогава операциите на валутния пазар нямаше да се наричат ​​трейдинг, а работа. Най-често обаче тези трейдъри, които губят пари, са тези, които се поддават твърде много на емоциите и, вдъхновени от първия успех, спират да отчитат рисковете и да анализират ситуациите.

Те не разчитат на информацията и фактите, а разчитат на някакъв абстрактен късмет и вяра в собствената си уникалност, в резултат на което търпят загуби. Изучаването на механизмите на валутния пазар и разбирането на основите на управлението на риска, помагат да се сведат до минимум загубите, въпреки че като цяло дори опитните търговци не са имунизирани от тях.
Основна концепция за трейдинг на форекс

 

Графика на котировките

Ако допуснем, че сега еврото струва 1,20 долара, а след час вече е 1,19. Стойността на едната валута, изразена чрез другата, се нарича котировка. Всяка такава котировка попада на графиката в платформата за търговия и поставя точка върху нея. Тази точка автоматично се свързва с предишния знак от цената на валутите. Така че във Форекс в реално време се изчертава ценова диаграма и търговците следят пред мониторите или екраните на смартфоните си и наблюдават как се променя графиката, за да разберат кога да започнат да търгуват.

Ливъриджът при форекс трейдинга е голям

Вече споменахме едно често срещано модерно решение - ливъридж (кредитно рамо). Същността му се свежда до това, че в момента на откриване на сделката, брокерската компания добавя свои средства, към вашите собствени средства. Размерът на такава щедрост варира от 1:1 (когато търгувате сами) до 1:500 (когато брокерът добавя още 500 за всеки долар, който ползвате вие).

Обединяване на дребните позиции за трейдинг

Също така, брокерите често позволяват на своите клиенти да търгуват в по-малки обеми, отколкото се търгуват на пазара, тоест да ползват дробни партиди. Стандартният минимален размер на транзакцията е около $100 000. Въпреки това, много брокери ви позволяват да извършвате транзакции с една десета или стотна от тази сума, като събират позициите на всичките си търговци в една окрупнена позиция и нея изнасят на международния валутен пазар. Така се оказва, че е възможно да се включите в трейдинга на форекс и да търгувате с позиции от $10 000 дори и със сравнително малък капитал, тоест от $100. Понякога може да откривате даже позиции с 1 долар.

Как да започнете форекс трейдинг?

Удобно е, че можете да купувате и продавате валута, като спекулирате с промени в котировките онлайн, по всяко време в делничните дни - и дори от мобилен телефон. За да направите това, имате нужда от платформа за търговия, наричана още терминал. Това е удобна програма, достъпна както в браузъра, така и като мобилно приложение, и като софтуер за инсталиране на настолен компютър.

Казано по-просто, отваряте тази платформа и натискате бутона "Продай", когато смятате, че ще можете да спечелите от спадане на цената (и след време си купвате продаденото, когато излезете на печалба), или натискате "Купи", когато очаквате цената на избраната валутна двойка да се повиши (и след време продавате купеното, когато излезете на печалба).

Това е основният принцип за форекс трейдинг. Разбира се, има много нюанси и начини да увеличите вероятността прогнозата ви да е вярна. За тази цел, с течение на времето и докато набирате технически опит в работатат с демо сметка, може да продължите с обучението си, усвоявайки най-печелившите стратегии и тактики за трейдинг на форекс.

----------------

петък, 4 февруари 2011 г.

Роля на Централната банка на валутния пазар.

Централната банка на валутния пазар.

Към участниците на валутния пазар в тесния смисъл на понятието се отнася и Централната банка. Тя се отличава от всички останали участници на валутния пазар по това, че нейният мотив не е търговски, а се определя от целите на икономическата политика на държавата. Особената мотивация за нейното участие на валутния пазар дава основание нейните покупки и продажби да се определят като “интервенция”.

Централната банка купува и продава валута 

за сметка на държавните валутни резерви. Последиците от интервенциите на Централната банка на валутния пазар се проявяват в:
 • •    Промяна в съотношението между търсене и предлагане на валута, което съдейства за изменение на валутния курс;
 • •    Изменение на количеството пари в обръщение.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Българска фондова борса.

Учредяване на Българска фондова борса.

Ново начало на борсовото дело у нас беше създадено с учредяване на Българската фондова борса – София АД в резултата на сливането на Първата българска фондова борса и Софийска фондова борса. Новооснованата българска фондова борса – София АД беше учредена на 6 юни 1997 г., получи лиценз от Комитета по ценните книжа и фондовите борси на 9 октомври и започва работа на 21 октомври 1997 г.

Върховен управителен орган на босата 

е Съветът на директорите, който определя условията за извършване на срочни сделки и изисквания на членовете на борсата и техните борсови посредници. Съветът съгласува определения от закона решения с вътрешна борсова комисия, в състава на която влизат представители на Борсата, на членове на борсата, на акционерите, на борсовите посредници и на емитентите на ценни книжа.

Комисията се състои от пет члена, 

които се избират за срок от една година с възможност за преизбиране. Членовете на комисията избират помежду си председател и секретар. Освен вътрешноборсовата комисия към Съвета на директорите е учреден арбитражен съд, който решава възникналите спорове във връзка с дейностите на борсата въз основа на негов правилник.

Оперативната работа на борсата 

се ръководи от изпълнителен директор, на когото са подчинени 4 дирекции и 2 отдела:
 • -дирекция Допускане и регистриране на ценни книжа;
 • -дирекция Търговия, клиринг и сетълмент;
 • -дирекция Информационни системи;
 • -дирекция Международно сътрудничество и връзки с обществеността.

Изпълнителният директор ръководи и два самостоятелни отдела: 

 • “Надзор” и 
 • “Счетоводство”.

За членове на Българската фондова борса – София АД 

се приемат лица, за които не е открито производство по несъстоятелност и които отговарят на следните условия:
 • -да притежават най-малко 1000 акции от капитала на борсата;
 • -да са инвестиционни посредници;
 • -да са членове на Централния депозитар или да имат договор с член на депозитара;
 • -да имат трудови или граждански договори с най-малко двама борсови посредници.
Кандидатите за членство в борсата подават заявление, придружено с документи, посочени в чл.16 от Правилника на борсата. В едномесечен срок от подаване на заявлението Съветът  на директорите се произнася с решения, след което при положителен отговор се подписва договор за членство между новоприетия член и бората. Членовете на борсата заплащат тримесечна такса в размер на 30 000 лв.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: