Translate

вторник, 23 септември 2014 г.

Хедж (Hedg) и хеджиране (Hedging) | dLambow

 

Какво е хедж и хеджиране (Hedg - Hedging) на форекс?

 

Какво е Форекс хеджиране?

Форекс хеджирането (Forex Hedge) е транзакция, реализирана за защита на съществуваща или очаквана позиция от нежелано движение на валутните курсове. Форекс хеджирането се използва от широк кръг участници на пазара, включително инвеститори и валутни търговци.


Хеджирането набира популярност

Често понятията "хедж" (Hedg) и "хеджиране" (Hedging) се свързва с прилагането на напреднала инвестиционна стратегия, но всъщност принципите на хеджиране са доста прости. С набиращите все по-голяма популярност (заедно с неминуемата критика към тях) хедж фондове, практиката на хеджиране става все по-разпространена. Въпреки това, процеса на хеджиране все още остава недостатъчно разбиран.

Истината, обаче е, че повечето хора, независимо дали го знаят или не, са ангажирани по един или друг начин в някаква форма на хеджиране (застраховане, предпазване...). В този смисъл е добре да се знае, че понятието има както много тясно разбиране и смисъл, така и много широки такива.

Широко значение на "хедж"

Изхождайки от буквалното значение на думата hedg - жив плет, преграда, ограждане, предпазване и вглеждайки се малко по-внимателно в живота около себе си, постепенно ще започнем да виждаме все повече факти за „ограждане", „подсигуряване", „застраховане", „предпазване" и т.н. от всевъзможни рискове. Така че, това е широкото и традиционното значение на понятието.

Тясно значение на "хедж"

А тясното значение е в пълното хеджиране при търговия на валутния или фондовия пазар, чрез едновременното откриване на две идентични търговски позиции в срещуположни посоки - къса и дълга и печелившето им затваряне, при спазването на определени правила. Въпреки това, трябва да се отбележи, че срещуположните позиции на валутния и особено на фондовия пазар не винаги са „равностойни" по вероятност да се случат.

Какво означава хедж (hedge)?

В буквален превод от английски "hedge" е "ограждане", а в преносен смисъл думата може да се преведе като "застраховане", "предпазване" или "гаранция". В широк смисъл, хеджът може да се разбира като набор от мерки, които спомагат за минимизиране на възможните финансови загуби по време на сключването на сделката или за спиране на нарастването на вече понесена загуба. Естеството на мерките може да варира в зависимост от спецификата на пазара.

Чрез "hedg" се прави "lock"

Хедж сделката често се нарича заключване (от англ. lock) сред търговците. За тях заключването на позиции често е единственият начин да спестяване на депозит и да издържане на дадена позиция още известно време, докато пазарът се движи в грешна посока. Тази стратегия трудно се реализира, тъй като не е задължително цената да се върне в зоната без загуба, докато общият финансов резултат може да се влоши поради суап при преобръщане.

 

Какво е хедж и хеджиране (Hedg - Hedging)?
Хедж (Hedg) и хеджиране (Hedging)

Какво е хеджиране (hedging)?

Хеджиране (hedging) е намаляване или застраховане на рисковете, които възникват в хода на търговията, от промянана на цените чрез сключване на сделки на фючърсните пазари. Но резултат от хеджирането може да е не само намаляване на рисковете, но и намаляване на възможната печалба. В същото време някои търговци успяха да оптимизират самата идея на този метод и да го превърнат в стратегия за търговия.

Хеджиране на риска

Най-често този термин се използва като "хеджиране на риска" и в много отношения ще го намерите подобен на концепцията за диверсификация на риска. Не бързайте обаче да правите изводи – концепциите имат еднакви цели, но начините за постигането им са различни и хеджирането на риска не е точно диверсификация на портфейла, макар че в една малка степен може да даде и такъв ефект.

 

Хеджиране на валутен риск

Хеджирането на валутния риск е начин за защита на финансите от колебания в обменния курс на чуждестранната валута, която е обект на сделката. Той е насочен към премахване на отрицателните колебания на цените чрез сключване на срочни договори с текущия валутен курс, фиксиран към момента на споразумението. 

Такова хеджиране гарантира сигурността на инвестираните средства, но не генерира доход. Хеджирането като застрахователен метод се използва широко от банкови структури, търговски организации и производствени предприятия, които работят с износ и внос.

 

Арбитражно хеджиране на валутни рискове

Валутните трейдъри често разбират хеджирането на валутните рискове като създаване на своеобразно „заключване“ на позициите, т.е. отваряне на поръчка за валутна двойка A, след което отваряне на противоположна поръчка B за същата двойка. 

Такива методи за хеджиране на риска доста ефективно предпазват търговеца от получаване на „маржин-кол“ (принудително затваряне на позиции поради недостатъчно обезпечение), тъй като втората позиция винаги ще показва печалба, дори ако първият претърпи загуби или обратно.

 

Хеджиране на лихвен риск

Лихвен риск е рискът от понасяне на загуби поради неблагоприятни промени в лихвените проценти. Хеджирането на лихвен риск представлява интерес за компаниите със заеми,за които са с плаваща лихва. За да се намалят или елиминират лихвените рискове, могат да се използват специфични методи на хеджиране:


Лихвен суап (Interest Rate Swap)
Транзакции, при които има обмен на парични потоци, получени от фиксиран и плаващ лихвен процент.

Step-up IRS
Вариант на лихвения суап (IRS), при който фиксираният лихвен процент се променя по време на срока на договора по предварително договорен начин.

Лихвен опцион
Лихвеният опцион дава право на купувача да замени договорен фиксиран лихвен процент и плаващ референтен лихвен процент.

 

Хеджиране на ценови риск

Ценовият риск е рискът от понасяне на загуби поради неблагоприятна промяна в цената на дадена стока. Хеджирането на ценовия риск е интересно за бизнеса със суровини. Има различни инструменти за хеджиране на базови активи като метали, енергия и зърнени култури:

 • - стокови суапове;
 • - опциони и др.

 

Как дериватните инструменти позволяват хеджирането на риска?

Ако попитате хората за трейдинга, мнозина ще си помислят за валути, акции, облигации и фондове, но концепцията за „деривативни (производни) финансови инструменти“ вероятно ще бъде непозната за мнозина. В същото време трябва да се отбележи, че пазарът на деривати днес е огромен, някои го оценяват на 1 квадрилион долара.

Дериватът (производен финансов инструмент) е ценна книга, чиято стойност зависи или е производна на базовия актив или група активи. Сам по себе си дериватният финансов инструмент е договор между две или повече страни, като цената му се формира в резултат на колебания в стойността на базовия актив.

Има много различни видове финансови деривати, които могат да се използват за различни цели. Пазарът на деривати нараства експоненциално през последните десетилетия и сега предлага продукти, които могат да отговорят на нуждите на всеки търговец.

Първоначално, дериватите са били използвани за осигуряване на балансиран обменен курс за стоки, които се търгуват на международния пазар. Поради различните стойности на националните валути, международните търговци се нуждаели от система за отчитане на разликите. Днес дериватите се основават на много повече активи и имат още повече приложения, но три са основните:

 • - Хеджиране на позиция върху конкретен базов актив;
 • - Спекулация с цената на базовия актив с цел печалба;
 • - Увеличаване стойността на собствените активи.


Механизъм на хеджиране на риска

Механизмът за хеджиране на риска се състои в балансиране на пасиви на паричния пазар (стоки, ценни книжа, валути) и противоположни такива на фючърсния пазар. В допълнение към сделките с фючърси, сделките с други фючърсни инструменти, като форуърдни договори и опции, също могат да се считат за хеджиращи сделки. Резултатът от хеджирането е не само намаляване на рисковете, но и намаляване на възможната печалба. Има хеджиране чрез покупка и чрез продажба.

Принцип на хеджиране

За да стане по-ясен принципа на хеджиране, могат да се разгледат различни примери от реалния живот. Да вземем закупуването на „Гражданска отговорност", което се прави с идеята при настъпване на пътен инцидент с щети, да могат поне част от тях, ако не и всички, да се покрият. Разбира се, настъпването на смърт, едва ли може да се покрие по този начин, но пък близките на починалия получават определена компенсация за внезапно преустановените си приходо източници. Това е вид хеджиране в случая застраховане.

По този начин идеята е Вие да плащате определени пари наведнъж или на месечни вноски, като по този начин покривате предоставена от застрахователно дружество застрахователна услуга. Въпреки, че по определение от учебник, хеджиране е инвестиция, която се прави, за да се ограничи рискът от друга инвестиция, застраховката е пример за реалния свят на хеджирането.

Хеджирането чрез покупка

(хеджиране на купувача, дълго хеджиране) е свързано с покупката на фючърсен договор, който осигурява на купувача застраховка срещу евентуални увеличения на цените в бъдеще.

Хеджирането чрез продажба

(хеджиране на продавача, кратко хеджиране) предполага да се продава реален продукт на пазара, а за да се застрахова срещу евентуално понижение на цената в бъдеще, се продават бъдещи инструменти.

Видове хеджиране

Има няколко вида хеджиране

-) Според момента на сключване на основната сделка:

Класическо хеджиране

След сделката със застрахования актив се сключва хеджираща фючърсна сделка.

Изпреварващо хеджиране

Сключването на срочен договор става много преди покупката или продажбата на застрахования актив.

-) Според условията на хеджиращия договор:

Едностранно хеджиране

За потенциални загуби или печалби от движението на цените, само единият участник в сделката - продавачът или купувачът - носи пълна отговорност.

Двустранно хеджиране

Потенциалната загуба или доход се споделя между двете страни по сделката.

-) Според застрахованите рискове:

Завършено хеджиране

Това включва отваряне на многопосочни позиции, които напълно осигуряват срещу загуба. Такива позиции са еднакви по обем, стойност и т.н.

Частично хеджиране

Позволява ви да застраховате само част от средствата. Уместно е за ниски вероятни рискове от развитие на негативен сценарий.

-) Според контрагента:

 • Хеджиране на купувача
 • Застраховане на рискове за потенциални инвеститори, които са свързани с покачване на цените или влошаване на условията на сделката.
 • Хеджиране на продавача
 • Същото важи и за продавача, застраховани са само рисковете, свързани с по-ниски цени.


-) Според актива:

Кръстосано хеджиране

То включва сключване на застрахователна сделка за актив, различен от основния.

Чисто хеджиране

Това се разбира като сключване на договор за хеджиране за същия актив, тоест за базовия.

-) Според вида на площадката за търгуване:

Борсово хеджиране

Транзакциите се сключват само на борси и се характеризират с присъствието на трета страна - договорите действат като независими деривативни финансови активи и подлежат на покупка/продажба.

Извънборсово хеджиране

Договорите се сключват извън борсата (пряко или с помощта на посредник), имат еднократен характер, не циркулират на пазара, не действат като независими търгувани активи.

 

(Hedg - Hedging
Хеджирането набира популярност

Използване на хедж на фондовия пазар

Хеджиране, в смисъла на Wall Street, може да се илюстрира с пример. Представете си, че искате да инвестирате в обещаваща индустрия за производство да речем на генно модифицирани продукти. Научили сте, че има определена компания, която революционизира нещата по този начин, очертават се големи добиви, значителни печалби и влагате пари в акциите на тази компания.

Но също знаете, че природозащитниците са доста силни в областта на екологията и за да се застраховате в случай, че те започнат да надделяват, инвестирате и в традиционна компания за хранителни продукти. Изхранването на нарастващото население на земята е чувствителна тема, която кара правителства и бизнеса да търсят и намират все по ефективни начини за облекчаване на този проблем, но също силно е и екологичното лоби по въпроса.

Така попадате в ситуация, когато растат акциите на фирмите прилагащи генно модифицирани продукти, поради очевидната печалба от тяхната дейност, но когато еколозите надделеят или докажат определен трагичен случай, тези акции се сриват, но нарастват акциите на традиционната хранителна индустрия. 

Какво е форекс хеджиране (forex hedging)?

Форекс хеджирането е важен метод за управление на риска и за защита срещу неизгодни сделки, свързани с неблагоприятни промени във валутния курс при валутната търговия на форекс. Хеджирането на риска предполага предварително определена защита срещу възможните колебания в цената на търговските активи чрез съчетаване на кратки и дълги позиции по различни инструменти, при което се намалява валутния риск.

Този метод ви позволява да се застраховате срещу неприятни изненади, свързани с неочаквани и големи промени във валутния курс на форекс и не само. Спецификите на хеджирането зависят от спецификите и условията за търговия, които предлага конкретния брокер. Това е един от критериите за подбор на форекс брокер.

Техники за валутно хеджиране с корелирани валути

За да осъществят валутно хеджиране, търговците често използват така наречените корелирани валутни двойки, тоест двойки, чиито цени се движат почти еднакво в една и съща посока. Освен двойките с пряка корелация, могат да се използват и двойки с обратна корелация, тоест двойки, чиито цени също се движат по подобен начин, но в противоположна посока.

Техника за идеално валутно хеджиране

Идеално е валутното хеджиране когато имате открити противоположни позиции по един и същ валутен инструмент, с един и същ размер на позициите, по едно и също време. В този случай обаче остава въпроса с издръжката на откритите позиции и какво ще правите след тяхното откриване.

Техники за хеджиране на форекс

Техниките за хеджиране на форекс се извършват чрез отваряне на дълги и къси позиции с една и съща рискова стойност. В същото време позициите могат да се отварят както за една и съща валутна двойка, но също и за две различни. При отваряне за различни инструменти е важно валутните двойки да корелират колкото е възможно повече една с друга.

Техника за хеджиране с валутни двойки с отрицателна корелация

Друг вид хеджиране е отварянето на дълга (или къса) позиция за закупуване на две валутни двойки с отрицателна (обратна) корелация една с друга.

Пример за обратна корелация

Валутните двойки EUR/USD и USD/CHF имат силно изразена отрицателна (обратна) корелация. Тоест, с увеличаване на скоростта на първата двойка се наблюдава сравним спад във втората. Форекс хеджирането в случай на тези две валутни двойки ще изглежда така:

 • - отваряне на дълга (или къса) позиция за двойката EUR/USD;
 • - отваряне на дълга (или къса) позиция за двойката USDCHF.

Еднакъв обем на сделките се изисква само в случай на класическото или пълното хеджиране. Често се среща и частично припокриване на рисковете, което включва припокриване само на основната част от рисковете. Това е приложимо, когато се наблюдават достатъчно силни сигнали за формиране на тренда.
 

Финанси и бизнес

Хеджирането е принцип, който вече обхваща всички области на финансите и бизнеса. Например, една фирма може да реши да изгради фабрика в друга страна, където изнася свой продукт, с цел хеджиране срещу валутен риск спрямо валутата на съответната страна. Един инвеститор може да хеджира дългата си позиция с пут опции или кратка такава с кол опции. Фючърсните контракти и други производни могат да бъдат хеджирани със синтетични инструменти и т.н..

Инвестиции

По принцип, всяка инвестиция има някаква форма на хеджиране. Освен защитата на инвеститора от различни видове пазарен риск, се счита, че хеджирането прави фондовия пазара да работи по-ефективно. Един ясен пример за това са покупките от инвеститор на пут опции на фондовата борса с идеята да се сведе до минимум риск от загуба.

Да предположим, че инвеститорът има 100 акции в една компания и че акциите на компанията са направили силен ход от $ 30 до 50 щатски долара през изминаващата година. Инвеститорът все още се интересува от тази придобивка и очаква перспективите с нетърпение, но от друга страна е загрижен за евентуалната корекцията, която може да придружава такъв силен ход.

Опции

Вместо да продава акциите си, инвеститорът може да си закупи една-единствена пут опция, която му дава право да продаде 100 акции на компанията при цена на определена цена, преди датата на изтичане на срока. Така, ако инвеститорът купува пут опция с цена $ 50 и във всеки ден преди изтичането на три месечния срок на опцията ще бъде в състояние да си гарантира продажна цена от $ 50, без значение какво се случва с акциите през следващите три месеца. Инвеститорът просто плаща премията за опция, в която по същество се предвижда известна застраховка от евентуален риск от обръщане на тренда.

Намаляване и прехвърляне на риска

 

Хеджиране на риска

Хеджирането на риска, независимо какво слагате

 • - в портфолиото си,
 • - в бизнеса,
 • - в живота,
 • - на фондовия или
 • - на валутния пазар,

се прави за намаляване или прехвърляне на риска. Хеджирането на риска е търговска стратегия, която може да ви помогне да защитите вашия портфейл, дом или бизнес от присъщата несигурност в живота. Както при покриването на всеки риск, цената на компромиса, постиган чрез хеджиране, е по-ниската доходност.

Майсторите трейдъри не хеджират, те казват "Аз знам накъде върви пазара, защо да губя от хедж?" Останалите трябва да хеджират, защото риска на всеки пазар е доказана величина, която е лошо да бъде игнорирана.

----------------

37 коментара:

 1. [ceneto] "В цялата тази статия си написал доста глупусти. Фючърсите основно се използват за хеджиране на базовия актив и това е основното им предназначение"

  Коментар:
  Значи, все пак, се използват за хеджиране, както и почти всичко друго, което правим зад търговския терминал, е в тази насока и връзка. Това е и смисъла на темата.

  ОтговорИзтриване
 2. Цитат: от needtoknowmore
  "Чудя ви се на вас, знаете ли какво е хедж и дали е същото като отваряне на насрещна позиция?! Отварянето на насрещни позиции не е хеджиране! Хеджирането е като цяло се ползва за драстично намаляване на риска, форма на застраховка!"

  Коментар:
  Днес хората са много объркани и са готови на черното да викат бяло, само заради заяждането. Хеджирането е като Теория на относителността, малко хора я разбират, а в основата си тя е съвсем елементарна. Ако едновременното откриване на две срещуположни позиции от един и същ валутен инструмент, с една и съща сила, не е хедж, тогава ще ми е много интересно да чуя кое е то.

  ОтговорИзтриване
 3. Цитат:bvg
  "при валутните спекулации хеджиране е отваряне на насрещна позиция (което е безмислено) иначе си прав, че това си е застраховка."

  Коментар:
  От Осанна, до Разпни го. Сега пък било безсмислено. Ако предпазването от риск е "безсмислено", то тогава кое има смисъл. Нали всичкото е заради риска. А това, че не ти е ясна техниката за излизане от хеджирани позиции, никога не е късно да я научиш.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква е разликата между хеджиране и като да заложиш на рулетка 10лв, на черно и 10 на червено за застраховане.

   Изтриване
  2. Разликата е значителна. При залагане на рулетка, единият залог ще го спечелиш, а другият ще го загубиш. Докато на форекс, първо затваряш едната позиция, а след време и другата, т.е. и двете ги печелиш.

   Изтриване
 4. Цитат: onufri
  "Объркването идва от това, че действително първите хедж фондове са се зародили с идеята да хеджират определени рискове, но с годините това се е променило, а името е останало."

  Коментар:
  "Объркването" идва най-често от незнание, иначе всичко тече, всичко се променя, освен риска, и затова той трябва да бъде хеджиран, като всеки го прави по свой си начин на принципа "едно си баба знае, едно си прае".

  ОтговорИзтриване
 5. Цитат: от ceneto
  "Примера, който даваш за хранителните продукти, е по-скоро пример за диверсификация на риска..."

  Коментар:
  Опааа. "Диверсификация" означава "разнообразяване" на портфейла, макар че на втори план се търси и известно застраховане от едни или други събития. А този пример е специално подбран, за да илюстрира именно принципа на срещуположните позиции (едното расте, другото спада и обратното) . Това е "хеджиране", макар че и диверсификацията, както и
  - застраховането,
  - осигуряването,
  - създаването на мрежа от връзки,
  - издигането на ограда и т.н.
  са разновидности на хеджирането (в неговото широко и първоначално значение№ и се прилагат именно заради риска.

  ОтговорИзтриване
 6. Цитат: от needtoknowmore
  "Знаете ли какво е хедж и дали е същото като отваряне на насрещна позиция?!"

  Коментар:
  Понятията хедж и хеджиране има широко и тянсо тълкуване (виж обясненията по-горе). В широк смисъл, почти всичко, което правим, в т.ч. и когато си подбираме по-удобен стол за сядане пред компютъра, е хедж (мерки за противопоставяне на риска). В тесния смисъл е откриване на две срещуположни позиции от един и същ инструмент. Но даже позициите да са съвсем идентични, това още не е "идеален хедж", защото много и различни фактори създават трендов компонент в движението на курса. При това положение позицията, открита впосока на пазарния тренд, ще бъде с по-голяма тежест пред противоположната.

  ОтговорИзтриване
 7. Хеджиране (от англ. hedge — застраховане, гарантиране, ограждане) — това е откриване на сделки в противоположна посока на даден пазар, които се правят с цел да се компенсира въздействието на ценовите рискове от равни, но противоположни сделки на друг пазар. Хедж се прилага обикновено с цел да се застрахова риска от промени в цените.

  ОтговорИзтриване
 8. Най-често срещащия се вид хеджиране е това на фючерсните договори. Зараждането на фюче,сните конкракти е било предизвикано от необходимостта да се застраховат стоките от промени в цените. Първите операции в фючерси били извършени в Чикаго, на стоковите борси, именно за защита от резки промени в конюнктурата на пазара.

  ОтговорИзтриване
 9. До втората половина на 20-ти век, хеджирането (този термин още тогава е бил част от нормативни документи) се е използвало изключително за сваляне на ценови рискове. Но трябва да се отбележи, че цел на всеки хедж е не премахване на ценови рискове, а тяхната оптимизация.

  ОтговорИзтриване
 10. Освен операциите с фючерси, като операции за хеджиране могат да се считат и други операции със срочни инструменти, като форвардни контракти, опциони. Но в някои случаи и според определени законодателства, продажбата на опцион не може да се признае за хеджиране.

  ОтговорИзтриване
 11. Има една характерна особеност при прилагането тактиката за хеджиране, която малко се споменава в дискусиите по този въпрос, а именно, че в резултат на хеджиране се намаляват не само рисковете, но също така и в равна степен възможностите за печалба.

  ОтговорИзтриване
 12. Има два вида хеджиране - при покупка и при продажба. Хеджирането при покупка (хедж на купувача, дълъг хедж) е свързано с придобиването на фючерс, което осигурява на купувача застраховане от възможността да се повишат цените в бъдеще. Хеджирането при продажба (хедж на продавача, къс хедж) предполага да се осъществи продажба на пазара на реални стоки, с цел да се застрахова продавача от възможно понижение на цените в бъдеще, като се осъществява продажба на срочни инструменти.

  ОтговорИзтриване
 13. Цел на хеджирането (застраховане на валутните рискове на форекс) е защитата от неблагоприятни промени в цените на валутния пазар, лихвения процент и др. промени. Например, ако инвеститор има в портфейла си долари, но се опасява от падане на техния курс, тогава той открива къса позиция по фючерси за долари или купува опцион пут и по този начин се застрахова от падането цените на тази валута.

  ОтговорИзтриване
 14. Аз имам въпрос относно хеджирането с насрещни позиции:
  Как става чисто технически? Досега не съм забелязал в платформата така опция и честно казано не ми е ясно. Купувам и продавам едновременно, в първия момент след операцията и двете са на минус заради спреда. Впоследствие цената тръгва на някъде, и едната поръчка излиза на печалба, която равна на движението минус спреда. Другата поръчка продължава да е на загуба равна на движението плюс спреда.
  Имаме идеално хеджиране, тоест каквото и да се случи с цената ако закрием едновременно и двете позиции просто губим два спреда. Това е безумно евтино за застраховка, която ни покрива абсолютно всякакъв риск. Ако не броим някоя извратена ситуация като тази, брокера да ни закрие служебно едната позиция а другата да остави! Което предполагам, че не е невъзможно.
  Въпросът е, как ще излезем на печалба? Все някога ще трябва да ги закрием тези позиции. Очевидно ако искаме и печалба а не само хеджиране, не трябва да ги закрием едновременно а с някакъв интервал. Да речем, че едната поръчка излиза на печалба която смятаме за достатъчна. Закриваме я и прибираме печалбата. Другата позиция остава на загуба, при това остава открита тоест вече нямаме никакво хеджиране! Въпросът е какво правим с нея? Дали я оставяме така, като разчитаме, че е направила достатъчно голямо движение в едната посока и сега би трябвало да се върне ........... кръстим се и палим свещи или пак се застраховаме по някакъв начин? Аз лично намирам това за необоснован риск, но в същото време не се сещам как да му противодействам. Може би ако търгуваме едновременно много валутни двойки, имаме в един и същ момент много отворени позиции те ще имат склонност в известна степен да се "самохеджират взаимно". Но това мисля, че е неприложимо при по малък капитал в сметката. Как би могло да се направи така, че да се отиграе и втората поръчка на печалба без да се поема излишен риск. Или ако приемем риска, и оставим позицията отворена за известно време с надеждата да излезе на печалба и тя, поне да наклоним везните така, че да статистиката да е в наша полза?

  Поздрави:
  Т.Н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С ръчно откриване на позиции е трудно да се постигне идеално хеджиране - курса винаги може да се промени. Затова се ползват ордери и когато курса достигне желаното ниво, двете позиции се откриват едновременно. За да се спечели от такова хеджиране, двете позиции не трябва да се гледат заедно. На всяка позиция се задава цел (лимит) и когато тя го достигне, те се затварят. Естествено, това не става едновременно. По мои изчисления, вероятността и двете позиции да се затворят е над 90%. Защо?

   Изтриване
 15. Според мен вероятността да се закрият и двете позиции е дори 100%. Формално погледнато една валутна двойка винаги е в рейндж. Границите на рейнджа са историческите върхове и дъна от създаването на валутния пазар до днес. Примерно за EUR/USD да допуснем че този рейндж е мужду 1.2 - 1.5 (говоря наизуст, незнам какви са реалните стойности). Та технически погледнато когато и да открием позиция, и каквато и да е тази позиция просто е въпрос на време тя да бъде закрита с печалба. Въпросът е колко е дълго това време и можем ли да си го позволим? Очевидно ако откриваме позиции в средата на този рейндж би могло да се очаква, че времето до излизането им на печалба би било по малко, а колкото повече се приближаваме към исторически върхове и дъна работата става все по-трудна. Ако открием дълга позиция на исторически връх, ми се струва, че доста ще почакаме докато излезем на печалба. Въпросът е първо имаме ли достатъчно капитал за да можем да си позволим да задържаме губеща позиция без да фалираме! Ако играем използвайки лост 1:2 и рискуваме в една сделка малък процент от капитала си може да издържим с години. Но ако играем с лост 1:100 и нагоре и имаме малък капитал гарантирано стигаме до "Margin Call".
  Това естествено е някакъв хипотетичен вариант. По реалистичен вариант би бил, да откриваме позиции с хоризонт няколко минути като целта ни е 20-30 пипса примерно. В краткосрочен план цените винаги играят около една средна стойност, в смисъл, че дори минутната графика рисува свещи с размер по голям от 20 пипса. А това означава че бихме могли да открием 2 насрещни позиции с цел всяка да обере по 10 пипса, и двете да приключат на печалба в рамките на няколко минути. Но това са просто мои предположения изсмукани от пръстите. Интересно ми е какви са твоите основания ProgaMen за да твърдиш, че вероятността и двете позиции да се затворят на печалба е над 90%?

  Т.Н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпрос е на време позицията да се закрие, независимо в коя посока е, независимо дали е хеджирана, но тази вероятност не е 100%. И това не е хипотеза, а чиста математика (статистика, Теория на хаоса, Теория на вероятностите). Засега "рамото" и марджин кола да ги оставим настрана.

   Изтриване
  2. Тренда отделно можем да го коментираме, но в темата за тренда.

   Изтриване
 16. ProgaMen, размъти ми мозъка с това изказване, "По мои изчисления, вероятността и двете позиции да се затворят е над 90%."
  Стоя и се чеша по главата. Ако разглеждаме примерно минутна графика може да имаме възходящ тренд, на 5 минутната може да имаме низходящ, на 30 минутната пак възходящ и т.н. Такава ситуация не е рядкост, нещо повече това е обичайната ситуация. Да имаме еднопосочен тренд на всички графики е по скоро изключение отколкото правило. Така че ако открием позиция и тя е неправилна от гледна точка на минутната графика, тоест вървим срещу тренда, все на някой от по едромащабните графики сме по посока на тренда! При едно такова тълкуване на графиките наистина може да се каже че винаги сме взели правилното решение, тоест винаги играем по посока на тренда. Просто трябва да видим на кой времеви интервал тренда е в нашата посока и да изчакаме корекцията. Ако откриваме сделки с малка цел от порядъка на 20-30 пипса, наистина има резон в твърдението над 90% от тях да се закриват на плюс в рамките на деня. А ако вместо в тренд сме в рейндж, тогава е още по-добре. На прав път ли съм?

  Т.Н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вероятността две срещуположни позиции да се закрият е над 90%, но това няма нищо общо с понятието "тренд", още повече, че никой не може ясно да обясни какво е тренд на форекс (не на фондовия пазар). Това е математически доказуемо. Хайде да се опитаме да го направим, но изхождайки от понятията диапазон (range) и ход на валутната двойка.

   Изтриване
 17. Чочо, защо мислиш, че понятието "тренд" има смисъл при акциите а няма смисъл при валутите?
  Вярно е, че фундаменталните причини, които движат промяната на цената при акциите е много по-ясна и предвидима. А освен това самото движение има различен характер (примерно може да имаме възходящ тренд в продължение на години). Докато при форекс всичко е като че ли по хаотично и трудно прогнозируемо. Но все пак понятието "тренд" е достатъчно общо за да обхваща и двата пазара.Интересно защо твърдиш, че при форекс не може да се говори за тренд?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фундаменталната същност на фондовия и на валутния пазар е различна. Фондовият пазар се ръководи от бизнес правила - мисия, цел, бизнес план, развитие, растеж, разширение, ... Затова там може да се очаква с години и десетилетия да растат акциите на една фирма и това е толкова изразено, че типичните фондови търговци имат за задача само купуване и задържане. Освен това, има смисъл и в получаването на дивиденти (даже ако няма растеж - тренд). И фактическо, това е основната задача на мениджърите - растеж, тренд, дивиденти, печалба. Ако не се справят, ги сменят. Кое от всичко казано се отнася за валутния пазар? Напротив, валутния пазар няма нищо общо с фондовия. Основна цел на валутния пазар е равновесието, паритета на различните валути. Целта е да се постигне партит, равновесие, а не растеж. Възможно е понякога да възникнат условия за продължителен растеж на една валута спрямо други, но това не е цел. Централните банки имат антитрендово поведение - те се намесват на пазара, веднага щом курса се промени твърде много. Всъщност, основната задача на централните банки е да не допуснат тренд. В рамките на тази стратегия се появява един диапазон (range), в чийто граници курса се движи нагоре надолу, което се измерва с волатилността. Колкото са по-големи отклоненията на курса от едно условно равновесно положение, толкова е по-голяма волатилността. Понятието "тренд" се е появило преди 100 години в Теорията на Доу и касае фондовия пазар - тогава жп индекс. Доу говори за краткосрочен (8 - 9 месеца), средносрочен (3 - 5 години) и дългосрочен 10 - 15 години трендове. Тези срокове са абсолютно неприложими и даже осакатяващи за търговия на форекс. На форекс нещата се случват много често в рамките на часове, не рядко - за минути, и даже могат да станат за секунди. Опитай се сега да намериш съвременни определения за понятието "тренд" и ги публикувай тук. Очевидния проблем ще бъде, че нито едно от тях не е ясно, нито е общоприето. Да се говори за тренд на форекс и да се прилагат трендови тактики за валутния пазар (където такова нещо няма) е убийствено за Вашия депозит. Статистиката го доказва - повече от 97% от депозитите загиват, при това много бързо - за няколко седмици или месец, два.

   Изтриване
 18. Има логика в това, което казваш и съм напълно съгласен с теб. И все пак аз съм инат и ще се опитам да те опровергая. Не го правя за да се заяждам. Правя го защото докато спорим си изяснявам някой неща. Освен това смятам за полезно да има и критични мнения.
  Ето моята дефиниция за тренд:
  Ясно изразен тренд имаме тогава, когато графиката на цената за избрания таймфрейм пресича по диагонал екрана на монитора ни. Кратко и ясно.
  Сега отварям платформата на ЕUR/USD на дневна графика, и виждам, че за период 07.05.2014 - 24.11.2014 това условие е изпълнено. Графиката започва от горния ляв ъгъл на екрана и свършва в долния десен ъгъл. Мога да твърдя, че има дългосрочен низходящ тренд. Съответно имаме спад от около 1.39000 до 1.24000 или 15 000 пипса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. 1. Това важи само за избрания таймфрейм. Сменим ли времевия отрязък, всичко се преобръща.
   2. За тренд в даден таймфрейм можем да говорим само постфактум (заради lag - фактора - закъснението). Така говорят аналитиците - постфактум - тогава всичко им е ясно. Но трейдърите се интересуват не от миналото, а от бъдещето.
   3. Даже по някакъв фантастичен начин да "напипаме" тренда, това са някакви си мизерни 50 - 100 - 200 пипса, понякога за много дълъг период от време, които могат да се търгуват с много рискове и невъобразими нерви.
   4. В основата на валутите лежи ПАРИТЕТ, което е точно обратното на тренд.
   Заключение, валутния пазар може да се търгума само с волатилност и в никакъв случай с трендови тактики и пазене със стопове.

   Изтриване
 19. Dobre, kak da izpolzvame tova za da izvlechem pechalba?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Търгуваме волатилност в рамките на дневния диапазон (трябва да се научим как да го определяме - пивот пойнт плюс минус малък диапазон - голям диапазон).

   Хеджираме позициите:
   1. за да застраховаме риска
   2. за да удвоим резултатите от търговията.

   Забравяме напълно понятието "стоп" и го заменяме с "лимит" - т.е. научаваме се да "вземаме" от пазара, а не да му "даваме".

   Изчисляваме риска и управлението на капитала, от което излиза какви позиции можем да откриваме и с какви параметри.

   Откривай демо и започвай. Практиката учи и усъвършенства техниката.

   Изтриване
 20. Може ли да бъдеш по-конкретен. Мисля че един конкретен пример как се прави това ще свърши чудесна работа. И всеки ще научи много от този пример. Освен това ще има отправна точка за да започне демо игра, за да осмисли и разбере техниката и евентуално да я доразвие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Примера е даден, сега трябва да се изпълни, за да преминем към следващите стъпки. Две двойки срещуположни позиции, в 08,00 часа. Лимит на +10 за едната двойка, Стоп на -10 за другата двойка.

   Изтриване
 21. Класическото (чисто) хеджиране е първия вид от тези операции, които са се прилагали от търговците на селскостопанска продукция на борсата в Чикаго. Това е откриване на срещуположни позиции на един и същ пазар и с един и същ инструмент. Например, сключва се договор за доставка на пшеница. Но договора е на зелено и продукцията още не е отгледана и крие рискове от погубване. За да се минимизира риска, се купува опцион за доставка на аналогична партида пшеница, на аналогична цена. Това е класическо хеджиране.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Идеалният хедж е да се открият две срещуположни позиции (къса / купува и дълга / продава) по една и съща валутна двойка. В тази ситуация винаги ще сте на 0 - нито загуба, нито печалба. Но как да се извлече печалба от това, е въпрос със значителна трудност, изискващ задълбочени познания по математика, финанси и валутни пазари.

   Изтриване
  2. От друга страна, индивидуалните форекс участници се стараят да извлекат печалби най-вече от спекулации с курсовете на валутите, т.е. купуват и продават (откриват и закриват търговски позиции от терминални устройства на своя компютър) по методите на маржиналната търговия (с кредитно рамо) с единствената цел да извлекат някаква печалба от курсовите разлики.

   Изтриване
 22. Пълното хеджиране предполага застраховане на рисковете на фючерсния пазар за пълната сума на сделките. Този вид напълно изключва възможностите от загуби (ако се изключат разходите за издръжка на позицията), свързани с ценовите рискове. Докато частичното хеджиране застрахова само част от сделката.

  ОтговорИзтриване
 23. Хеджеви фонд (Hedge fund)
  Това е вид инвестиционен фонд, който използва агресивни стратегии, които са недостъпни за обикновените фондове, поради редица нормативни регулации. Това включва и осъществяване на търговски операции с използване на кредитно рамо, суаптови сделки, арбитражи, които се прилагат да увеличаване на доходността.

  ОтговорИзтриване
 24. Постоянната променливост на валутните пазари изисква от участниците във форекс постоянно да се застраховат против рискове и неочаквани събития, като най-сигурната защита в тези случаи е Hedge или хеджиране - вид техника, която освен на фондовия пазар, се прилага и на валутния пазар, с цел взаимно да се застраховат с противоположни позиции вероятностите от неочаквани промени във валутните курсове.

  ОтговорИзтриване
 25. Изпреварващо хеджиране предполага покупката или продажбата на срочен договор дълго време преди да започнат да се правят сделки на реалния пазар. В този срок, между двете събития, фючерсния договор служи вместо реален договор за доставка на стоката.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: