Translate

неделя, 17 януари 2010 г.

Ямайска валутна система | dLambow


Ямайска валутна система - част от историята на форекс


Какво е Ямайска валутна система?

Ямайската валутна система е съвременната международна валутна система, приета в гр. Кингстоун, столицата на Ямайка през 1976 г. Обменните курсове на валутите вече се определят не от държавата или от златния стандарт, а от свободния пазар. Характеризира се с постоянни колебания на валутните курсове, поради което те се наричат ​​плаващи, за разлика от фиксираните преди това.

Възникване на Ямайската валутна система

Ямайската система се формира през 1976-1978 г. в резултат на реорганизацията на Бретън-Уудската валутна система. Основното практическо значение на новата валутна система е преходът от фиксирани валутни курсове, които се основаваха на златното съдържание на валутите, към плаващи валутни курсове. Пазарът на златото еволюира от основния паричен пазар в един вид пазар на стоки.

Ямайска валутна система - част от историята на форекс
Ямайска валутна система - част от историята на форекс

Механизъм на действие

Механизмът на действие на Ямайската парична система може да бъде описан по следния начин. Страните членки на МВФ получават определен дял от СПТ (Специалните права на тираж: СПТ - от англ. Special Drawing Rights, SDRs, SDR, са изкуствен резерв и платежно средство, издадено от Международния валутен фонд - МВФ, като има само безкасова форма като вписвания в банковите сметки, без издаване на банкноти.) в съответствие с дяловете им в капитала на фонда.

СПТ функционират само като разчетни единици, които при определени условия могат да бъдат конвертирани в национална валута. От 1 януари 1981 г. МВФ използва опростена котировка на СПТ въз основа на среднопретегления обменен курс на валутната кошница, която се състои от следните валути:
 • - щатски долар - 42%,
 • - германска марка - 19%,
 • - френски франк,
 • - британската лира стерлинги,
 • - японската йена - по 13%.
От тогава, в съответствие с дела на валутите в международната търговия, те се преразглеждат периодично.

 

 

Принципи на Ямайската валутна система

 1. - Официално се премахва Златния стандарт и златните паритети (обвързващи валутите към златото, както за вътрешни, така и за международни транзакции);
 2. - Фиксирана е демонетизация на златото: на централните банки е разрешено да продават и купуват злато като нормална стока на пазарни цени;
 3. - Въведена е система от СПТ (специални права на тираж, англ. SDR), които могат да се използват като "световни пари" за формиране на валутни резерви. СПТ се издава от МВФ. Функциите на СПТ включват също регулиране на платежния баланс и сравнение на стойността на националните валути;
 4. - В допълнение към СПТ (SDR) - официално са признати за резервни валути (последните две бяха трансформирани в евро):= щатският долар,
  1. = паунд стерлингите,
  2. = швейцарския франк,
  3. = японската йена,
  4. = немската марка,
  5. = френския франк 
 5. - Установен е режим на свободно плаващи валутни курсове: котировката им се формира на международния валутния пазар (форекс) на база търсене и предлагане;
 6. - Държавите могат самостоятелно да определят начина на формиране на валутния курс по няколко варианта.


Основни режими за валутни курсове

Поради различната стабилност на валутите, както и различните интереси, на практика съществуват три основни режима на обменни курсове на валутите.

 1. - Валути, които са здраво обвързани с една или повече валути. Допуска се колебание на валутния курс от ± 1%. Ако националната валута е обвързана с група валути, това означава, че е избрана определена валутна кошница (или се използва СПТ);

 2. - Валути, чийто обменен курс може да варира спрямо една/няколко валути ± 2,25%. ECU-то по-рано попадаше в тази група, което позволяваше на страните от ЕС (Европейския съюз) да държат валутите си една спрямо друга във фиксирано съотношение и всички заедно да "плават" спрямо валутите на трети страни;

 3. - Валути с напълно свободно плаващ курс.


Възникване на Ямайската валутна система


История

През 60-те години инфлацията удря силно САЩ. Пазарната цена на златото започнала да надвишава фиксираната и САЩ неможели изкуствено да я поддържат. Така, на 15.08.1971 г., президента на САЩ Ричард Никсън, с един подпис ликвидирал съществуващата обвързаност между долара и златото и американската валута се лишила от своето обезпечение.

Девалвация

През декември 1971 г. било взето решение за девалвация на долара (първата в следвоенния период). Така от март 1973 г. режимът на плаващи валути става преобладаващ. Принципно изключение представлява режима на курсове в рамките на Европейската валутна система.

Преход към плаващи курсове

Официално новия валутен ред, включително и прехода към плаващи курсове, бил фиксиран със споразумение, постигнато на конференцията в гр. Кингстоун, Ямайка. Обновеният Устав на МВФ не предполага повече обвързване на валутите към златото, което изключва установяването и на фиксирано съотношение между валутите на базата на златния паритет.

Отмяна на Брентон-Уудската валутна система
Така през 1976 г. Брентон-Уудската валутна система била заменена от Ямайската. Последната не изключва съглашенията за фиксирани курсове в модифициран вид, доколкото предвижда, че стран - членка на МВФ може по желание да избира като критерий за определяне паритет на своята валута или СДР, или една или друга валута, или валутна „кошница“.

Възникване на ECU - Европейската валута

От това се възползваха европейските страни, които през 1979 г. създадоха Европейската валутна система, която в днешно време прерастна в единна валута - евро, макар че тя все още не е приета от всички европейски държави:

 • - Великобритания,
 • - Дания,
 • - Швеция,
 • - Норвегия,
 • - Швейцария.Същността на Ямайската валутна система

Смисълът на Ямайското споразумение за златото е в постепенното изместване на златото от международните разчети и увеличаване ролята на СПТ (Специалните права за тираж), които се превръщат в център на нова парична система. В съответствие с взетите решения, МВФ връща част от златото на своите членове, а останалата част (около 1/6) продава на свободните пазари на злато, създавайки от приходите фонд за подпомагане на най-слабо развитите от развиващите се страни.

С приемането на изменения в устава на фонда, страните членки са освободени от задължението да внасят 25% от квотата си в злато. Новото споразумение премахва официалната цена на златото и съответно златните паритети на валутите губят своето значение. На централните банки на страните членки е разрешено да купуват и продават злато на пазарни цени.

Ямайската валутна система действа в света и до днес, въпреки че в светлината на глобалната криза от 2008-2009 г. са започнали консултации относно принципите на нова световна валутна система. Много е вероятно събията през последните години да ускорят тези процеси.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Translate / Перевод: