Технически индикатор пълзящи средни (Moving Averages).

Понятие за пълзящи средни.

Същността на понятието пълзящи средни (от англ. moving average, съкр. MA) се състои в това, че то е общото название на семейство графични функции, чиято стойност във всяка точка се определя от стойността на изходните стойности на функцията за предходния период от време. Обикновено се използват като технически индикатор с данни за времеви редове, за да изглаждат краткосрочните колебания  и отделяне на основна тенденция или цикъл, особено на форекс или на фондовия пазар.

Използване на пълзящите средни.

От математическа гледна точка, пълзящите средни са един от начините за свиване или прибиране на данни с колеблив характер, поради което се използват в техническия анализ като вид филтър за премахване на случайните флуктуации в пазарните цени на различни котируеми инструменти.

Технически индикатор Moving Averages.

Пълзящите средни са сред най-разпространените технически индикатори, използван във фондовата и валутна (форекс) търговия, който показва по-ясно пазарните тенденции (трендове) на търгуваните инструменти (суровини, енергийни ресурси, стоки, ценни книжа, деривати, валути, скъпоценни метали и др.), чрез изглаждане на краткосрочните ценови колебания или флуктуации в курса, известни като пазарен шум или волатилност.

Инструменти за техническия анализ

Пълзящата средна е от най-старите и разбираеми инструменти на техническия анализ в търговията и представлява средната цена на търгувания инструмент за определен период от време. Периодът за изчисляване на всяка пълзяща средна се избира по преценка на търговеца.

Очертаване на трендовото движение

Елиминирането на пазарните колебания (пазарната волатилност) става след изчисляване на средната стойност от цените на затваряне, през определен фиксиран период от време (времеви отрязък за търговия).  По този начин MA's изчистват пазарните колебанията и позволяват на трендовото движение да изпъкне и да се очертае по-ясно.

Главна функция на Moving Averages

Затова главната функция на средните пълзящи е определяне направлението на тренда, което се изпълзва в т.н. „техническа" търговия на форекс. Те отчитат факта, че по-новите данни за случващото се на пазара, имат по-голямо търговско значение за предвиждането на неговото бъдещо движение.

MA отразява силата на текущия тренд

Най-общо казано, колкото по-изгладена е пълзящата средна, толкова по-бавно реагира тя на промените в котировките. И обратното, колкото по-хаотична е тя, толкова по-бързо реагира на промените в цената. Подобно на трендовите линиите, наклона на пълзящите средни отразява силата на текущия тренд. В някои случай пълзящите средни се възприемат като вид автоматизирани тренд линии.

Подбор на времевия интервал.

Съществува почти безкрайно множество от комбинации и интерпретации за различните пълзящи средни. Ако тренда е нагоре и те са ориентирани нагоре, а ако е надолу и са насочени надолу. От съществена важност е правилния подбор на времевия период в съответната комбинация от индикатори, който да е съобразен със спецификите на пазара и на търговеца. Поради това се използват пакети от 1, 2, 3, 4 или повече пълзящи средни.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: