Трендови линии и канали, трендов коридор.

Трендовите линии са елементарни, 

но полезни инструменти при опреляне на тренда. Възходящият тренд се определя чрез свързването на поне две ниски точки от ценовото движение с права линия, като втората ниска точка трябва да се намира на по-високо ниво от първата. Продължението на линията определя и преобладаващото в момента направление на цената. 
Обратно, при определянето на спадащите трендове се свързват два последователни връха, като втория трябва да се намира по-ниско от първия. Тук трябва да се има превид, че трендовете са функция на времето и търгувания обем: колкото по-дълго се развива даден тренд и колкото по-голям обем бележи неговите гранични стойности, толкова значимостта му нараства.

Канал се получава, 

когато към линията на тренда се добави успоредна линия, но от противоположната страна на графиката, например при възходящ тренд тя ще бъде отгоре. Каналите (коридорите) допълнително ограничават очакваните ценови флуктуации в определени граници.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: