От какво зависи нивото на валутния курс?

Внос и износ

Цени за издръжка на производството.

Колкото са по-високи цените и издръжките на производството в страната, в сравнение с това извън нея, толкова повече нараства вносът в сравнение с износа. Затова високите цени в страната и ниските цени извън нея, обикновено означава високи цени на чуждестранната валута. Този фактор, който в 20-те години на 20-ти век се е считал за най-важен, се нарича „паритет на покупателната способност" на валутните курсове.

Паритет на покупателната способност.

Съгласно концепцията за паритетите на покупателната способност, изменението в съотношението на валутните курсове на две страни, при равни други условия, е пропорционално на изменението в съотношенията между вътрешните цени и цените зад граница. Колкото е по-силно желанието да се придобиват задгранични стоки и да се ползват задгранични услуги, толкова по-голяма става цената за чуждестранната валута.

Нарастване на националния доход.

С нарастването на националния доход нараства и търсенето на вносни стоки. Това предизвиква тенденция за поевтиняване на националната валута. От друга страна, високия национален доход зад граница, понижава цената на чуждестранната валута- Всичко това произтича от „склонността на страната да внася": ръстът на националния доход води към разширяване на вноса почти в същата степен, с каквато се увеличава вътрешното потребление.

Движение на капитала

Чуждестранни дългови задължения.

Ако инвеститорите се стремят да получат повече чуждестранни дългови задължения, облигации, акции, банкови депозити или налични пари, то по този начин те добавят цена към чуждестранната валута. И противоположното на това, плащанията на другите страни към определена държава, допринасят за увеличаване курса на националната валута.
Валутни спекулации.

Този фактор, определящ движението на капитала, е тясно свързан с валутните спекулации. Ако става дума само за износ на стоки или за плащания по текущи операции, то курсът на чуждестранната валута би бил вял и щеше да се колебае твърде малко. Но когато курсът на еврото пада от 1,36 на 1,16 долара за евро, много хора започват да се опасяват, че той ще падне още повече. Затова те започват да правят всичко възможно да се освободят от еврото. Увеличаването на продажбите на Единната Европейска валута и намаляването на нейното търсене в резултат на краткосрочни спекулативни движения на капитала, способства за още по силното й обезценяване.

Колебания във валутните курсове.

По такъв начин, малки колебания във валутния курс, често самопроизволно се задълбочават в следствие движението на „горещи пари", които се преместват от една страна в друга при всеки слух за надигащи се проблеми, промени в политическия курс или изменения и колебания във валутния курс. Когато такова „бягство на капитала" започва в големи мащаби и едно определено направление, то това може да доведе до резки движения на валутните курсове и даже до финансова криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: